14 sep 2016

Evaluatie pilot DigiD-buitenland

Naar een efficiënt, klantgericht en opschaalbaar uitgifteproces

Een betere toegang vanuit het buitenland tot digitale dienstverlening van de overheid! De verbeterpunten voor de uitgifte van DigiD’s aan niet-ingezetenen met de Nederlandse nationaliteit zijn in beeld. Ook is een business case voor een aantal scenario’s uitgewerkt. Het uitgifteproces is daarna vereenvoudigd tot een aantal simpele stappen die voor medewerkers en niet-ingezetenen goed werkbaar zijn. Aanvragen vinden nu online plaats en het afhalen van het DigiD is nog maar een kortdurende procedure van identificatie en uitreiking. Het nieuwe uitgifteproces biedt ook perspectief voor grootschaligere uitrol naar het buitenland (diplomatieke posten) en naar de doelgroep niet-Nederlanders.

Nederlanders die buiten onze landsgrenzen wonen (niet-ingezetenen), willen hun zaken met de Nederlandse overheid digitaal kunnen regelen. Hiervoor is een DigiD nodig. De activatiecode voor de DigiD mag echter niet per post naar het buitenland gestuurd worden, dus is een fysieke uitgifte (en identificatie nodig). De pilot DigiD-buitenland is hiervoor ontwikkeld, waarbij niet-ingezetenen bij een aantal loketten in een aantal grensgemeenten, op Schiphol en in Den Haag hun DigiD kunnen aanvragen. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties wilde weten hoe dit proces verloopt, voor medewerkers en voor de niet-ingezetenen. Ook wilde men de mogelijkheden en gevolgen van verschillende toekomstscenario’s in kaart brengen.

BMC heeft, verdeeld over meerdere meetmomenten tijdens de pilot, honderden enquêtes afgenomen onder de aanvragers, om de voor hen positieve en negatieve kanten van de uitgifteprocedure te achterhalen. Ook is op meerdere momenten met coördinatoren en medewerkers gesproken over hun ervaringen met het proces en de bedrijfsvoering. Kosten voor de gemeenten en het Rijk zijn in beeld gebracht om verschillende scenario’s voor het vervolg van de pilot (in financiële zin) uit te werken.

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Hans Slooijer via telefoonnummer (033) 496 52 00 of per e-mail naar hans.slooijer@bmc.nl

BURGERZAKEN NIEUWS