Voorwaarden

Handelsvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

Deze website en/of de app wordt beschikbaar gesteld door Yacht Group Nederland bv, mede namens haar dochtermaatschappijen, waaronder BMC en Public Spirit,  (hierna: ‘Yacht’). Yacht Group Nederland bv is statutair gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor te Diemen aan de Diemermere 25. Yacht Group Nederland bv is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33183177. 

Het doel van de website en/of de app is het bereiken van talenten en opdrachtgevers om te bemiddelen in werk, het ontwikkelen van expertise en om met elkaar in verbinding te blijven. Gebruikers mogen de website en de apps alleen voor dit doel gebruiken. 

Door de website en/of de app te gebruiken, ga je akkoord met de Gebruikersvoorwaarden Algemeen. Yacht behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze voorwaarden te wijzigen. Bij gebruik van de website zijn steeds de geldende voorwaarden van toepassing die op dat moment op de website en/of de apps vermeld staan.  

Nederlands recht is van toepassing op de toegang, het gebruik en de werking van onze website, en/of de app en de Gebruikersvoorwaarden (het algemene deel en de specifieke voorwaarden van Mijn Yacht, Mijn BMC of Mijn YEM), onze dienstverlening en alle geschillen die daarop betrekkingen (kunnen) hebben. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om kennis te nemen van dergelijke geschillen. 

Alle intellectuele eigendomsrechten op de website en/of de app, waaronder de (verzameling van) teksten, beeldmateriaal, geluidsmateriaal, merken, databestanden, databankrechten, software en alle overige werken waar je via de website en/of de app toegang toe krijgt, komen uitsluitend toe aan Yacht of haar licentiegevers. Yacht verstrekt je een tijdelijk, persoonlijk, niet overdraagbaar en niet exclusief recht om de website en/of de app met inachtneming van de wet en de Gebruikersvoorwaarden te gebruiken. Het is verboden om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yacht de informatie, data en/of, bestanden die Yacht via de website en/of app beschikbaar stelt, zoals bijvoorbeeld profielen van professionals, vacatures, al dan niet gebundeld met eigen diensten, te verzamelen, kopiëren, verkopen, en/of op andere basis aan te bieden en/of (ten behoeve van derden) te gebruiken. In afwijking hierop is het wel toegestaan om geplaatste vacatures op de website en/of de app van Yacht op een eigen vacaturesite te tonen als hierbij wordt vermeld dat Yacht de vacature aanbiedt en een link naar de website van Yacht is opgenomen. 

Aan de inhoud en samenstelling van deze website en/of app wordt veel aandacht besteed. Toch kan Yacht er niet voor instaan dat de informatie op de website en/of de app altijd juist en volledig is. Evenmin kan Yacht er voor instaan dat de website en/of de app continu beschikbaar is en probleemloos werkt. Yacht sluit iedere aansprakelijkheid hiervoor uit, tenzij er sprake is gebleken van opzet of grove schuld van Yacht. 
Yacht is gerechtigd de beschikbaarheid van de website en/of de app op te schorten, bijvoorbeeld in verband met aanpassingen of onderhoud. Daarnaast behoudt Yacht zich het recht voor om de aangeboden informatie en diensten op de website en/of de app zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of niet langer aan te bieden.

Deze website en/of app kan hyperlinks naar websites van derden bevatten. Yacht is niet verantwoordelijk voor de werking en inhoud van deze websites. 

Yacht gaat vertrouwelijk om met uw persoonsgegevens. Meer informatie hierover vindt u in ons Privacy statement.

Het is niet toegestaan om deze website en/of de app, of de gegevens en informatie op deze website en/of de app te gebruiken voor een ander doel dan in deze voorwaarden is bepaald, of op een manier die tegenover Yacht, overige gebruikers van de website en/of de app of andere derden onrechtmatig is. Het is evenmin toegestaan om Yacht, overige gebruikers van de website en/of de app of andere derden op enige wijze te hinderen, en/of anderszins het goede functioneren van de website en/of de app, en/of de achterliggende programmatuur aan te tasten.  

Onverminderd haar overige rechten behoudt Yacht zich het recht voor om je zonder vooraankondiging de verdere toegang tot (het besloten gedeelte van) de website en/of de app en de daarop aangeboden diensten te ontzeggen, wanneer jij je niet aan de Gebruikersvoorwaarden houdt of op een andere manier onrechtmatig handelt tegenover Yacht of derden. 

Deze website bevat een besloten gedeelte (hierna: ‘Mijn Yacht’, ‘Mijn BMC’ of 'Mijn YEM'). Dit gedeelte is alleen bestemd voor personen die rechtmatig beschikken over de inloggegevens, die nodig zijn om gebruik te maken van (een onderdeel van) het besloten gedeelte. Het is verboden voor andere gebruikers om zichzelf onrechtmatig toegang te verschaffen tot (een onderdeel van) dit besloten gedeelte. Bijvoorbeeld door een valse naam te gebruiken en/of beveiligingsmaatregelen te omzeilen. 

MIJN YACHT/BMC EN MIJN YEM

Voor het rechtmatig gebruik van Mijn Yacht/Mijn BMC of Mijn YEM gelden - in aanvulling op het algemeen deel van de Gebruikersvoorwaarden - de volgende specifieke voorwaarden:

GEBRUIKERSVOORWAARDEN MIJN YACHT VOOR PROFESSIONALS

GEBRUIKERSVOORWAARDEN MIJN YACHT VOOR OPDRACHTGEVERS