Optimale ontwikkelkansen voor kinderen

In Nederland vinden we het belangrijk om kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden. Onderwijs speelt een belangrijke rol op het gebied van kansengelijkheid. Kinderen die geen of geen goed onderwijs krijgen, ontwikkelen niet hun volledige potentieel. Ook een sterke sociale basis is essentieel voor gelijke kansen. Sociale ongelijkheid leidt namelijk tot een vicieuze cirkel met negatieve maatschappelijke gevolgen, zoals een afnemend gevoel van vertrouwen, veiligheid, welzijn, gezondheid en minder sociale cohesie in wijken en de samenleving als geheel.

BMC werkt samen met opdrachtgevers aan verandering. Dit doen we door duurzaam advies te combineren met uitvoeringskracht. We werken samen met gemeenten, maatschappelijke organisaties, scholen, ouders, zorginstellingen, kennisinstellingen en bedrijven. Met deze netwerkaanpak benutten we expertises vanuit verschillende domeinen. Zo gaan we voor optimale resultaten. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina
Wat speelt er rond het thema optimale ontwikkelkansen voor kinderen?
De visie van BMC op optimale ontwikkelkansen voor kinderen
Onze expertises op het gebied van optimale ontwikkelkansen voor kinderen
Onze dienstverlening binnen optimale ontwikkelkansen voor kinderen
Praktijkcases en oplossingen
Werken bij BMC binnen het domein optimale ontwikkelkansen
Evenementen
Onze adviseurs

Actueel

Toon alles

Wat speelt er rond het thema optimale ontwikkelkansen voor kinderen?

In Nederland vinden we het noodzakelijk om kwetsbare kinderen en jongeren optimale ontwikkelkansen te bieden. Dit horen en lezen we bijna elke dag. Helaas zien we dat kansenongelijkheid onder de streep toeneemt. In Nederland groeien nog altijd naar schatting 315.000 kinderen op in armoede en gaan 15.000 kinderen niet naar school (Nederlands Jeugdinstituut, 2020). Het vergroten van kansengelijkheid voor kinderen en jongeren heeft altijd hoog op de politieke agenda gestaan en gezien de toenemende tweedeling in de samenleving en het stijgend maatschappelijk onbehagen zal dat ook in de toekomst blijven bestaan.

BMC werkt elke dag aan oplossingen voor problemen en vraagstukken over kansenongelijkheid. Onze adviseurs laten samen met opdrachtgevers zien dat het wél anders kan. We focussen ons op thema’s die kansengelijkheid vergroten, zoals preventie, inclusie en veiligheid.

De visie van BMC op optimale ontwikkelkansen voor kinderen

“Gelijke kansen vragen een ongelijke aanpak zodat elk kind de beste kans krijgt.”

Dit is niet alleen een belangrijk speerpunt uit het nieuwe regeerakkoord maar ook de basis van onze zienswijze. Bij BMC zijn we ervan overtuigd dat we de oplossingen voor complexe problemen alleen vinden door een efficiënte samenwerking tussen onze adviseurs, de opdrachtgevers en betrokkenen. Daarom werken we met zogenaamde “living labs”. Een living lab richt zich op een afgebakende opdracht op een omlijnde locatie. In deze real-life setting werken verschillende partijen gezamenlijk aan een innovatieve oplossing binnen de complexiteit van de context. Hierbij worden verschillende methodes en methodieken gebruikt, afhankelijk van de complexiteit en type vraagstelling. Samen met opdrachtgevers voeren onze adviseurs deze living labs uit, ieder vanuit zijn eigen achtergrond en expertise. De oplossingen uit het living lab zijn schaalbaar en overdraagbaar, waardoor deze ook op andere plekken in het land toepasbaar zijn. 

Onze expertises

Het vraagstuk van kansenongelijkheid en segregatie is complex. BMC wil kansengelijkheid vergroten door te investeren in vroegschoolse educatie, bestrijding van armoede in kwetsbare wijken en de rijke schooldag. Hierin is een efficiënte samenwerking tussen verschillende netwerken cruciaal. Lees hieronder meer over onze expertises binnen optimale ontwikkelkansen voor kinderen.

Samenwerking onderwijs, zorg en jeugd

Om te zorgen dat alle kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen is samenwerken in het onderwijs en samenwerking tussen ouders en verzorgers, scholen, gemeenten, zorgaanbieders en eventueel ook zorgkantoren nodig. BMC heeft hierin expertise en organiseert de samenwerking in het belang van het kind. Onze adviseurs verbinden het onderwijs, de gemeente en de zorg met elkaar. Zo dragen we bij aan optimale ontwikkelkansen voor kinderen. 

[Meer over samenwerking onderwijs, zorg en jeugd]

Wijkaanpak

De samenleving functioneert steeds meer als een netwerk van samenwerkende publieke en private partijen. De gemeente heeft vaak de regie, maar is voor succes in de uitvoering afhankelijk van samenwerking met andere overheden, maar ook met marktpartijen, kennis- en onderwijsinstellingen, maatschappelijke partners in de zorg en welzijn, woningbouwcorporaties, ontwikkelaars en niet in de laatste plaats met de inwoner. Een wijkaanpak is altijd maatwerk. BMC werkt samen met gemeenten, inwoners en maatschappelijke partners aan de beste manier om samen de wijk te versterken.

[Meer over de wijkaanpak]

Versterken sociale basis

Gemeenten zijn de laatste jaren volop bezig met het versterken van de sociale basis. Ook preventie krijgt steeds meer aandacht. Het verkleint de behoefte aan aanvullende hulp in de kinder- en tienerjaren en voorkomt ernstige situaties. Daarnaast bevordert een sterke sociale basis de gezondheid, opleidingskansen en kansen op de arbeidsmarkt op latere leeftijd. BMC ondersteunt hierin en draagt zo bij aan het verbeteren van de pedagogische samenleving.

[Meer over het versterken van de sociale basis]

Onderwijs en jeugd

De laatste jaren is het veel veranderd op het gebied van onderwijs en jeugd. De complexer wordende opgaven vragen om een innovatieve waardegedreven aanpak. Hierbij worden de behoeften van het kind en zijn of haar omgeving centraal gesteld. Ook een domeinoverstijgende samenwerking is cruciaal. Vanuit brede expertise onderzoekt, adviseert en ondersteunt BMC binnen het domein van onderwijs en jeugd.

[Meer over onderwijs en jeugd]

Sociaal domein

Binnen het sociaal domein zijn veel thema’s met elkaar verweven, zoals jeugdhulp, de Participatiewet, arbeidsmarkt en bestaanszekerheid, armoede, zorg en onderwijs. Dit vraagt om een effectieve netwerksamenwerking tussen de verschillende werkvelden. Bij het oplossen van complexe vraagstukken staat de inwoner bij ons altijd centraal. We analyseren, adviseren en bieden uitvoeringskracht in organisaties. Zo zorgen we voor meer inclusie en bestaanszekerheid voor iedereen.

[Meer over het sociaal domein]

Onze dienstverlening binnen optimale ontwikkelkansen voor kinderen 

Een goede netwerkaanpak vereist maatwerk en focus. Bij BMC weten we hoe we regie pakken, zodat de samenwerking tussen netwerkpartners optimaal verloopt. Als regievoerder zijn we in staat expertises te bundelen en zo kinderen en jongeren in de volle breedte – onderwijs, veiligheid, welzijn, gezondheid en werk – de helpende hand te bieden. 

Werken bij BMC binnen optimale ontwikkelkansen voor kinderen

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur binnen optimale ontwikkelkansen maak je impact samen met je collega’s en opdrachtgevers vanuit verschillende netwerken en domeinen. Je werkt aan uiteenlopende opdrachten en vraagstukken met betrekking tot bijvoorbeeld armoede, woonsituaties, het versterken van de sociale basis, preventie, onderwijs en de verbindingen daartussen. Altijd met het doel de ontwikkelkansen van kinderen te verbeteren. 

Het delen van kennis staat bij BMC voorop. Ook jouw eigen ontwikkeling is voor ons belangrijk. We hebben een breed aanbod aan scholings- en trainingsmogelijkheden. Zo kun je nog meer groeien binnen je expertise. 

Wij helpen je stappen zetten in je carrière binnen de publieke sector. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement