Jeugd en onderwijs

In Nederland moet ieder kind zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Een sterke sociale basis en goed onderwijs spelen hierin een cruciale rol. Onderwerpen als preventie, jeugdhulp, passend onderwijs en zorg en veiligheid komen hierin samen.

De laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van jeugd en onderwijs. De opgaven worden complexer. Thema’s als kansenongelijkheid en tekorten in de jeugdzorg vragen steeds meer aandacht. Voor het oplossen van deze vraagstukken is een domeinoverstijgende samenwerking essentieel. Daarnaast is een waardegedreven aanpak belangrijk, waarbij de behoeften van het kind en diens omgeving centraal worden gesteld. 

Neem contact met ons op

Vanuit een brede expertise onderzoekt, adviseert en ondersteunt BMC binnen het domein van jeugd en onderwijs. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem contact met ons op.

Op deze pagina:
Wat speelt er rond het thema jeugd en onderwijs?
De visie van BMC op jeugd en onderwijs
Onze expertises op het gebied van jeugd en onderwijs
Onze dienstverlening binnen jeugd en onderwijs
Praktijkcases en oplossingen
Werken bij BMC binnen het domein jeugd en onderwijs
Adviseurs jeugd en onderwijs

Actueel

Toon alles

Onze expertises

Jeugd

Onderwijs

Wat speelt er binnen jeugd en onderwijs?

Binnen het domein jeugd en onderwijs is in de afgelopen jaren veel veranderd. Zo neemt de kansenongelijkheid toe, groeien kinderen nog altijd op in armoede, zijn er tekorten in de jeugdzorg en blijkt het soms moeilijk om de onderwijskwaliteit te waarborgen. 

Sinds de decentralisatie van de jeugdzorg in 2015 is er veel veranderd binnen het jeugddomein. Veel verantwoordelijkheden liggen nu bij de gemeenten. Ook voor het onderwijs heeft dit gevolgen gehad. Zo is passend onderwijs parallel aan de decentralisatie van de jeugdzorg ingevoerd. Zowel voor de jeugdzorg als het onderwijs is een effectieve samenwerking tussen organisaties, maatschappelijke instellingen en schoolbesturen essentieel geworden voor een goed verloop van processen. Dit blijkt in de praktijk soms lastig. Daarnaast blijven het lerarentekort en de hoge werkdruk op zorgpersoneel en in het onderwijs een uitdaging. 

BMC werkt hard aan een samenleving waarin kinderen veilig naar school kunnen en waarin ze zich optimaal verder kunnen ontwikkelen. Onze adviseurs zetten zich in voor een sterke sociale basis voor de jeugd, effectieve preventie, goed onderwijs, jeugdhulp en zorg en veiligheid.
 

De visie van BMC op jeugd en onderwijs

Bij BMC geloven we dat maatwerk en een waardegedreven aanpak cruciaal zijn om tot duurzame oplossingen te komen. Het kind of de leerling staat hierin centraal. De ondersteuning, hulp, zorg of onderwijsvorm wordt afgestemd op basis van de behoeften van het kind en zijn of haar omgeving. We werken altijd vanuit het doel om het kind of de leerling verder te helpen. Naast een waardegedreven aanpak is een domeinoverstijgende samenwerking nodig voor het oplossen van complexe vraagstukken binnen jeugd en onderwijs. 

BMC staat voor werkbare oplossingen en uitvoeringskracht. Ons vertrekpunt is altijd het kind of de leerling zelf en zijn of haar ontwikkeling. Bij BMC zetten wij advies om in daadkracht. We gaan voor efficiënte processen en leveren capaciteit, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau.
 

Onze expertises

De opgaven binnen het domein van jeugd en onderwijs zijn complex en vragen om een waardegedreven aanpak. Vanuit onze kennis en kunde streven wij met de betrokken partijen naar een samenleving waarin kinderen zich optimaal kunnen ontwikkelen in een veilige omgeving. Lees hieronder meer over onze expertises binnen jeugd en onderwijs.

Preventie in de jeugdzorg

Effectieve preventie is cruciaal voor een gezonde, veilige en kansrijke ontwikkeling. Het verkleint de behoefte aan aanvullende hulp in de kinder- en tienerjaren en voorkomt ernstige situaties. Daarnaast bevordert preventie de gezondheid, opleidingskansen en kansen op de arbeidsmarkt op latere leeftijd. Bij BMC ondersteunen we bij preventie en het versterken van de sociale basis voor kinderen. 

Meer over preventie in de jeugdzorg

Toegang jeugdhulp

Elk kind heeft recht op passende hulp vanuit de toegang jeugdhulp. Door de decentralisatie van de jeugdhulp ligt de verantwoordelijkheid voor jeugdzorg bij gemeenten. Gemeenten zijn echter vaak nog zoekend in hoe ze deze toegang het beste kunnen organiseren. De wachtlijsten zijn lang en de samenwerking met partners en collega’s loopt soms stroef. Bij BMC beschikken we over de juiste expertise en ervaring om een Toegang goed in te richten.

Meer over toegang jeugdhulp

Specialistische jeugdhulp

De specialistische jeugdhulp verandert en innoveert. In de jeugdhulpregio's zoeken gemeenten en aanbieders naar een passende aanpak voor de complexiteit binnen het werkveld. Een efficiënte samenwerking tussen de regio’s én verschillende gerelateerde thema’s binnen het sociaal domein, zoals preventie, veiligheid en kansengelijkheid, is cruciaal. BMC helpt bij het vormen en regisseren van domeinoverstijgende samenwerkingen om vanuit een waardegedreven aanpak tot duurzame oplossingen te komen.

Meer over specialistische jeugdhulp

Zorg en veiligheid

De verbinding tussen zorg en veiligheid heeft de laatste jaren steeds meer aandacht gekregen. Vraagstukken op dit snijvlak worden steeds complexer en de behoefte aan een domeinoverstijgende regievoering groeit. BMC werkt vanuit een netwerkaanpak, om zo te komen tot optimale oplossingen voor kwetsbare inwoners en hun omgeving.

Meer over zorg en veiligheid

Jeugdbescherming en Veilig Thuis

Ieder kind verdient een gezonde en veilige omgeving om in op te groeien. Iedere dag zetten jeugdhulporganisaties zich hard in om dit te verwezenlijken. De wachtlijsten en budgettekorten in de sector zorgen er helaas voor dat deze processen moeizamer verlopen en dat kinderen vaak lang op hulp moeten wachten. BMC ondersteunt organisaties binnen de jeugdhulp met uiteenlopende organisatorische vraagstukken én ontzorgt Veilig Thuis organisaties en Gecertificeerde Instellingen (GI).

Meer over jeugdbescherming en Veilig Thuis

Duurzame schoolontwikkeling

Iedere school wil dat leerlingen zich optimaal ontwikkelen. Bestuurders, schoolleiders en docenten vragen zich dan ook voortdurend af hoe het onderwijs verder verbeterd kan worden. Onderwijskundig leiderschap en kwaliteitszorg staan hierbij centraal. BMC helpt scholen de kwaliteit van het onderwijs te bewaken en ondersteunt bij de vernieuwing van het onderwijs. 

Meer over duurzame schoolontwikkeling

Samenwerken in het onderwijs

Om alle leerlingen goed en passend onderwijs te bieden, is samenwerking in het onderwijs hard nodig. Samenwerking in het onderwijs draagt bij aan de kwaliteit en bereikbaarheid van het onderwijs. Het zorgt voor een betere aansluiting tussen beroepsonderwijs en de regionale arbeidsmarkt. BMC geeft advies op het gebied van samenwerking in het onderwijs en is een ervaren sparringpartner.

Meer over samenwerken in het onderwijs

Passend onderwijs

Voor alle kinderen moet er passend onderwijs zijn. Onderwijsbestuurders staan voor de opdracht om de verbinding tussen leerlingen, leerkrachten, schoolleiders, collega-bestuurders, jeugdzorginstellingen, het samenwerkingsverband en gemeenten nader vorm en inhoud te geven. Dat is een complexe opdracht. BMC heeft een diepgaand inzicht in deze problematiek op basis van onderzoek, expertise en ervaring.

Meer over passend onderwijs

Organiseren en samenwerken

Gemeenten en maatschappelijke organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met complexe maatschappelijke ontwikkelingen, stijgende uitgaven en steeds wijzigende behoeften van bestuur, maatschappelijke partners en inwoners. Deze opgaven vragen om een passende aanpak vanuit een duidelijke doelstelling en een efficiënte samenwerking tussen betrokken partijen. BMC ondersteunt hierin, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Meer over organiseren in het sociaal domein

Optimale ontwikkelkansen voor kinderen

In Nederland vinden we het belangrijk om kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden. Een sterke sociale basis en goed onderwijs spelen hierin een belangrijke rol. BMC wil kansengelijkheid vergroten door te investeren in vroegschoolse educatie, bestrijding van armoede in kwetsbare wijken en de rijke schooldag.

Meer over optimale ontwikkelkansen

 

Onze dienstverlening binnen jeugd en onderwijs

Advies en onderzoek

BMC ondersteunt overheden met advies over verschillende aspecten binnen jeugd en onderwijs, zoals preventie, jeugdhulp, passend onderwijs en duurzame schoolontwikkeling. Dit doen we vanuit een domeinoverstijgende focus en een waardegedreven aanpak. We weten hoe we de regie pakken, zodat de samenwerking tussen alle betrokken partijen soepel verloopt. Daarnaast ondersteunen we in de uitvoering, bijvoorbeeld met beleidszaken, projectmanagement en procesoptimalisatie.

Meer over advies en onderzoek

Detachering

Wij leveren adviseurs en interim professionals en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van jeugd en onderwijs? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC binnen jeugd en onderwijs

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur binnen jeugd en onderwijs maak je impact samen met je collega’s en opdrachtgevers vanuit verschillende netwerken en domeinen. Je werkt aan uiteenlopende opdrachten en vraagstukken met betrekking tot bijvoorbeeld passend onderwijs, duurzame schoolontwikkeling, preventie en jeugdhulp. Altijd met het doel om kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden vanuit een veilige omgeving.

Het delen van kennis staat bij BMC voorop. Ook jouw eigen ontwikkeling is voor ons belangrijk. We hebben een breed aanbod aan scholings- en trainingsmogelijkheden. Zo kun je nog meer groeien binnen je expertise. 

Wij helpen je stappen zetten in je carrière binnen de publieke sector. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.
 

Adviseurs jeugd en onderwijs

Peter SleegersPortret senior adviseur jeugdhulp en onderwijs Peter Sleegers
senior adviseur

“Als senior adviseur ben ik verantwoordelijk voor het toepassen van onderzoek en analyse in oplossingen voor complexe sturingsvraagstukken in het onderwijs. Mijn ambitie is om impact te hebben op verandering op zowel leerkracht, directie en bestuursniveau in het onderwijs.”    

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement