Sociaal domein

Gezondheid, wonen, werk, onderwijs en zorg: het zijn allemaal dingen waar inwoners in het dagelijks leven mee te maken hebben. De overheid heeft, samen met maatschappelijke partners, een belangrijke rol om te zorgen dat inwoners mee kunnen doen in de samenleving, bestaanszekerheid hebben en passende ondersteuning krijgen. 

De onderwerpen binnen het sociaal domein zijn sterk met elkaar verweven, zoals jeugd en onderwijs, bestaanszekerheid, arbeidsmarkt en maatschappelijke ondersteuning, zorg en veiligheid. In toenemende mate zien we complexe maatschappelijke ontwikkelingen, stijgende kosten en vraagstukken die niet los van elkaar aangepakt kunnen worden. De maatschappelijke opgaven behoeven een andere manier van organiseren en samenwerken. De gemeente heeft een belangrijke rol om zorg te dragen voor goede samenwerking met maatschappelijke partners, zoals welzijn, zorgaanbieders, jeugdhulpaanbieders en arbeidsmarktregio’s.

Neem contact met ons op

BMC ondersteunt organisaties met beleid, advies én uitvoeringskracht. Hoe we dat doen, leest u op deze pagina. 

Op deze pagina:
Wat speelt er binnen het sociaal domein?
De visie van BMC op het sociaal domein
Onze expertises binnen het sociaal domein
Onze dienstverlening binnen het sociaal domein
Praktijkcases en oplossingen
Werken bij BMC binnen het sociaal domein
Adviseurs sociaal domein

Actueel

Toon alles

Onze expertises

Wat speelt er binnen het sociaal domein?

In de Nederlandse samenleving is in de afgelopen decennia sprake van groeiende fragmentatie en polarisatie. De sociale ongelijkheid neemt op een groot aantal maatschappelijke gebieden toe. Dit zien we terug in onder meer de ontwikkelkansen, de woonopgave en tekorten in de jeugdzorg. Schaarste op de arbeidsmarkt geeft de komende jaren extra uitdagingen. Daarnaast zien we de uitdaging om te zorgen voor meer inclusie en een sterke sociale basis in onze wijken en buurten.

Door de complexiteit van de systeemwereld blijft uitvoeringskracht achter. Hierdoor wordt de ongelijkheid vergroot. De sterke financiële en juridische prikkels hebben het werken vanuit waarden naar de achtergrond geplaatst. De wens voor een meer “menselijke” aanpak is er, maar de uitvoering in de praktijk blijkt lastig. Voornamelijk kwetsbare inwoners worden het meest geraakt. Hierdoor daalt het vertrouwen in de overheid. Om dit te verbeteren is een stevige en wendbare organisatie in het sociaal domein nodig, een heldere rol van de overheid en goede samenwerking. In de propositie 'De winst van het sociaal domein' vragen gemeenten al aandacht voor een niet-vrijblijvende samenwerking tussen de overheid en alle maatschappelijke partners bij het herstellen van bestaanszekerheid, het vergroten van kansengelijkheid en het makkelijker maken van gezond leven.
 

De visie van BMC op het sociaal domein

Bij BMC geloven we dat in de uitvoering van het sociaal domein het verschil gemaakt wordt, samen met inwoners en maatschappelijke partners. Het vraagt om een integrale kijk op vraagstukken. Domeinoverstijgende samenwerking is cruciaal, zowel tussen publieke organisaties, als publiek-privaat. Daarvoor is een andere rol van de overheid nodig, waarin samenwerking en integraliteit meer centraal staat. De overheid heeft een belangrijke rol in het organiseren van de toegang tot zorg en ondersteuning, het bieden van bestaanszekerheid en ervoor te zorgen dat iedereen mee kan doen in de samenleving. 

Schaarste op de arbeidsmarkt, toenemende zorgbehoefte en de tekorten in de jeugdzorg vragen om heldere keuzes, bestuurlijk lef en leiderschap. De uitvoering en de uitvoerbaarheid van beleid moet hierbij een leidend uitgangspunt zijn. BMC staat voor werkbare oplossingen en uitvoeringskracht. Ons vertrekpunt is altijd de inwoner. Wij zetten advies om in daadkracht. 

Onze adviseurs zijn experts in onderzoek, beleid, implementatie, project- en programmamanagement en procesbegeleiding binnen het sociaal domein. We creëren samen met onze opdrachtgevers oplossingen die uitvoerbaar zijn in de praktijk. Hierbij staat de inwoner altijd centraal. Samen streven we naar een verbetering van het sociaal domein. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem contact met ons op.
 

Onze expertises voor een sterk sociaal domein

Lees hieronder meer over onze expertises binnen het sociaal domein.

Wijkaanpak

De plek waar je opgroeit, het huis waar je woont, de school waar je naartoe gaat, de mensen die je omringen en de buitenruimte waarin je ontspant zijn allemaal van invloed op je leven. Het maakt uit waar je bent geboren voor de kansen die je hebt. Gemeenten, corporaties, onderwijsinstellingen en andere publieke organisaties zien dat het in de ene buurt beter gaat met de inwoners dan in een andere buurt. En zij weten dat ze een verantwoordelijkheid hebben om alles op alles te zetten om het leven van inwoners in die buurten te verbeteren en volgende generaties een beter perspectief te geven. 

Voor veel maatschappelijke vraagstukken is de buurt of wijk het schaalniveau waarop uitvoeringskracht georganiseerd kan worden;  het is belangrijk om voortdurend de verbinding te maken tussen gemeentelijk beleid en de specifieke context van een wijk en haar inwoners. Een wijkaanpak is altijd maatwerk. BMC werkt samen met gemeenten, inwoners en maatschappelijke partners aan de beste manier om de wijk te versterken.

Meer over wijkaanpak

Versterken sociale basis

Gemeenten zijn de laatste jaren volop bezig met het versterken van de sociale basis. De sociale basis vormt het cement van de samenleving; het het geheel van formele en informele organisaties en netwerken, die zich gezamenlijk inzetten voor een veilige, gezonde en fijne plek om met elkaar samen te leven. Het vertrekpunt voor het versterken van de sociale basis is de gemeenschap, en waar nodig ondersteunen professionals. 

Een sterke sociale basis bevordert een inclusieve, gezonde samenleving. BMC biedt expertise op het gebied van preventie, sport, inclusie, inwonersparticipatie en sturing en bekostiging van welzijn en zorg. 

Meer over het versterken van de sociale basis

Organiseren in het sociaal domein

Gemeenten en maatschappelijke organisaties worden in toenemende mate geconfronteerd met complexe maatschappelijke ontwikkelingen, stijgende uitgaven en steeds wijzigende behoeften van bestuur, maatschappelijke partners en inwoners. Deze opgaven vragen om een passende aanpak vanuit een duidelijke doelstelling en een efficiënte samenwerking tussen betrokken partijen. BMC ondersteunt hierin, zowel inhoudelijk als procesmatig.

Meer over organiseren in het sociaal domein

Arbeidsmarkt en bestaanszekerheid

De maatschappelijke opgaven rondom de krapte op de arbeidsmarkt en de bestaanszekerheid zijn in de laatste jaren complexer geworden. Het oplossen van deze vraagstukken vraagt om een efficiënte domeinoverstijgende samenwerking. BMC ondersteunt overheden en organisaties rondom deze thema’s.

Meer over arbeidsmarkt

Meer over bestaanszekerheid

Wonen, zorg en veiligheid

Gemeenten staan samen met hun partners voor complexe maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en veiligheid. Hier komen verschillende werkvelden en partijen samen. Een goede aanpak vraagt hierbij om integrale, domeinoverstijgende samenwerking. BMC ondersteunt in het verbinden van deze verschillende onderdelen. 

Meer over wonen, zorg en veiligheid

Cultuur en erfgoed

Cultuur is een cruciaal onderdeel van onze samenleving. Naast inspiratie, betekenis, houvast en het enorme plezier dat kunst oproept bij beoefenaars en toeschouwers, is  het een spiegel voor de maatschappij. Cultuur onderzoekt, verbindt en roept vragen op. BMC helpt culturele organisaties en overheden op verschillende manieren op het gebied van cultuur en erfgoed.

Meer over cultuur en erfgoed

Jeugd en onderwijs

De laatste jaren is er veel veranderd op het gebied van jeugd en onderwijs. De complexer wordende opgaven vragen om een innovatieve waardegedreven aanpak. Hierbij worden de behoeften van het kind en zijn of haar omgeving centraal gesteld. Ook een domeinoverstijgende samenwerking is cruciaal. Vanuit brede expertise onderzoekt, adviseert en ondersteunt BMC binnen het domein van onderwijs en jeugd.

Meer over jeugd en onderwijs

Optimale ontwikkelkansen voor kinderen

In Nederland vinden we het belangrijk om kinderen optimale ontwikkelkansen te bieden. Een sterke sociale basis en goed onderwijs spelen hierin een belangrijke rol. BMC wil kansengelijkheid vergroten door te investeren in vroegschoolse educatie, bestrijding van armoede in kwetsbare wijken en de rijke schooldag.

Meer over optimale ontwikkelkansen voor kinderen

 

Onze dienstverlening binnen het sociaal domein

Onafhankelijk advies en onderzoek 
Bij BMC geven we advies en doen we onderzoek naar verschillende aspecten binnen het sociaal domein, zoals de inrichting van de toegang tot het sociaal domein, de Wmo, jeugd, inburgering, werk en inkomen. 

Tijdelijke ondersteuning in beleid en management
BMC levert tijdelijke beleidscapaciteit in het sociaal domein. Denk hierbij aan beleidsmedewerkers, projectondersteuners, projectleiders, procesbegeleiders, programmamanagers en interim management. 

Capaciteit uitvoering sociaal domein
BMC levert tijdelijke capaciteit in de uitvoering, zoals consulenten op het gebied van Wmo, Jeugd, Werk- en Inkomen en Inburgering. Daarnaast nemen wij werkzaamheden over van gemeenten, om zo te helpen met het inhalen van achterstanden. 

Verder bieden wij opleidingen en trainingen aan voor consulenten en opdrachtgevers, zoals gemeenten. Deze trainingen kunnen op maat worden ingericht. Meer weten? Neem contact op met Wendy Keizer.

Training en opleiding
Naast onze inhoudelijke én daadkrachtige ondersteuning, bieden we trainingen aan voor professionals binnen het sociaal domein die zich willen specialiseren. Binnen het sociaal domein bieden we momenteel twee trainingen aan:

Bekijk hier het volledige trainingsaanbod.

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC binnen het sociaal domein

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als (beleids)adviseur binnen het sociaal domein maak je impact samen met je collega’s en opdrachtgevers vanuit verschillende netwerken en domeinen. Je werkt aan uiteenlopende opdrachten en vraagstukken met betrekking tot bijvoorbeeld het versterken van de sociale basis, jeugd, onderwijs, wonen, zorg en veiligheid en de verbindingen daartussen. 

Het delen van kennis staat bij BMC voorop. Ook jouw eigen ontwikkeling is voor ons belangrijk. We hebben een breed aanbod aan scholings- en trainingsmogelijkheden. Zo kun je nog meer groeien binnen je expertise. Wij helpen je stappen zetten in je carrière binnen de publieke sector. Benieuwd naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.

Begin je net aan je carrière in de publieke sector? Misschien is een van onze traineeships iets voor jou. Bekijk hier ons aanbod.
 

Adviseurs sociaal domein

Kees-Jan van de WerfhorstPortret partner sociaal domein Kees-Jan van de Werfhorst
partner versterken Sociale Basis

“Door mijn ruime ervaring in het sociaal domein ken ik de actuele uitdagingen voor gemeenten, organisaties in zorg en welzijn, en vooral ook voor de inwoner. Als adviseur begeleid ik evaluaties en verandertrajecten waarin verschillende partijen samen zoeken naar mogelijkheden om de transformatie van het sociaal domein in de praktijk vorm te geven.”

Raymond GoelabdienPortret partner sociaal domein Raymond Goelabdien
partner Organiseren en Samenwerken in het Sociaal Domein

“Mijn opdrachtgevers omschrijven mij als kundig en nuchter, maar zeker ook passievol. Ik heb een heldere kijk op zaken van waaruit ik een duidelijke koers uitzet. Daarbij schroom ik niet om in complexe situaties moeilijke knopen door te hakken.”

Minke PoppensPortret partner sociaal domein Minke Poppens
partner Wonen, Zorg en Veiligheid

“Als managing consultant zet ik mij in voor een krachtige combinatie van zorg en veiligheid. Domeinoverstijgende samenwerking (sociaal domein, (jeugd)zorg, openbare orde, justitie) vormt daarin de kern van mijn opdrachten. Binnen BMC ben ik als partner binnen het sociaal domein verantwoordelijk voor wonen, zorg en veiligheid. Daarin is mijn drijfveer om ook voor meest kwetsbare inwoners, die veelal niet in de regulier georganiseerde stromen mee kunnen, passende oplossingen te realiseren.”

Gitta Luiten
partner Cultuur en Erfgoed

"Ik zoek altijd naar de kracht en de energie. In nieuwe ideeën, in scherpe analyses, slimme oplossingen en vooral: in een duidelijke visie – of dat nu om een gemeentelijk cultuurbeleid gaat of een beleidsplan van een instelling. Als voormalig directeur en wethouder heb ik ervaring met beide kanten van de tafel."

Vragen over de inhuur van tijdelijke (beleids)adviseurs?

Neem contact op met een van onze accountmanagers: 

Peter Veeke - Limburg 
peter.veeke@bmc.nl
tel. 06 31 043250; 

Sanne van Hoof - Noord-Brabant en Zeeland 
sanne.van.hoof@bmc.nl
tel. 06 46 768201; 

Jorn Massa -  Zuid-Holland 
jorn.massa@bmc.nl
tel. 06 42 717495; 

Janneke op de Weegh - Noord Holland, Utrecht en Friesland
janneke.op.de.weegh@bmc.nl 
tel. 06 30 627887; 

Han Meiberg - Flevoland, Groningen, Overijssel en Drenthe 
han.meiberg@bmc.nl 
tel. 06 24 863390; 

Eleen Meijer - Gelderland
eleen.meijer@bmc.nl
tel. 06 83 187330;

 

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement