Privacy statement BMC

Het vertrouwen dat wij zorgvuldig omgaan met jouw persoonsgegevens willen we elke dag weer waarmaken. We werken met goed beveiligde informatiesystemen en heldere privacy statements. Wanneer nodig passen we deze aan. Lees hier hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens.

Please scroll down for the English version (in case of any discrepancies, the Dutch version will prevail).

Wie zijn we

Wij zijn Yacht Group Nederland b.v.

Yacht Group Nederland is gevestigd te Diemen, Diemermere 25, postcode 1112 TC waaronder haar groepsmaatschappijen die onder Yacht Group actief zijn (hierna tezamen: Yacht of wij of we) verantwoordelijk voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens (Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de AVG).

Van wie verzamelen wij persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens van:

Bezoekers en gebruikers van de website en/of de app of onze kantoren 

Als je onze website bezoekt of onze app gebruikt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website of app gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website of app te verbeteren, voor jouw gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Bij bezoek aan één van onze kantoren:
De terreinen in Diemen en onze vestigingen (indien aangegeven) zijn voorzien van camera’s voor jouw en onze veiligheid. We informeren je ter plekke met informatieborden. 

De informatie verwerken we;

 • Met jouw toestemming;
 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • In het kader van een gerechtvaardigd belang, om de veiligheid van onze medewerkers, bezoekers, bedrijfsmiddelen en informatie te waarborgen en bewijslast te kunnen verzamelen.

In de tekst Meer informatie onderaan dit Privacystatement lees je alle informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom, aan wie we informatie verstrekken en hoe lang we jouw informatie bewaren.

Sollicitanten, (potentiële) professionals of adviseurs, ZZP-ers, medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen

Wij verzamelen en verwerken je gegevens ten behoeve van de Yacht community en voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, contractering van zzp-ers, werving & selectie, in- en doorleen, talent management, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, coaching, assessments, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies, onderzoek, re-integratie, planning, personeels- en salarisadministratie en facturatie.

De informatie verwerken we;

 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens), dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;
 • In beperkte gevallen: met jouw toestemming, daar waar dit mogelijk is en je deze toestemming in vrijheid kan geven. (Indien je jonger bent dan 16 jaar hebben wij de toestemming nodig van je ouders (of de persoon die de ouderlijke verantwoordelijkheid draagt).

In de tekst Meer informatie onderaan dit Privacystatement lees je alle informatie  over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom, aan wie we informatie verstrekken en hoe lang we uw informatie bewaren.

Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten, (2) om een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

De informatie verwerken we;

 • Om de overeenkomst en/of gebruikersvoorwaarden die we met je zijn overeengekomen goed uit te kunnen voeren;
 • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • Op grond van een gerechtvaardigd belang die in overeenstemming is met of voortvloeit uit de aangegeven doelen (waarom verwerken we persoonsgegevens) dit doen we op grond van een zorgvuldige beoordeling en belangenafweging;
 • Op grond van jouw toestemming.

In de tekst Meer informatie onderaan dit Privacystatement lees je alle informatie over welke persoonsgegevens we verwerken, waarom, aan wie we informatie verstrekken en hoelang we uw informatie bewaren.

HR-technologieën

Gebruik van innovatieve HR-technologieën voor matching en onze dienstverlening
We willen mensen en organisaties ondersteunen om hun ware potentieel te realiseren. We geloven dat we dat doel het best kunnen bereiken door onze passie voor mensen te combineren met de kracht van moderne HR-technologieën. Met HR-technologieën bedoelen we technologieën die ons helpen bij het digitaliseren en verbeteren van verschillende wervingsgerelateerde processen.

Zo gebruiken wij bijvoorbeeld chatbots om je ervaring te verbeteren. Chatbots geven kandidaten de kans om antwoorden te geven op vragen die gebaseerd zijn op de voorwaarden van de functie/opdracht waarvoor je solliciteert of waarop je reageert. Dit is een gebruiksvriendelijke manier voor kandidaten om:

 • ons relevante informatie te verstrekken die wellicht niet direct naar voren komt uit de sollicitatie, reactie op een opdracht, het profiel of het cv.
 • onmiddellijk te weten of jouw vaardigheden aan de essentiële voorwaarden van een baan/opdracht voldoen en, zo niet, gemakkelijk andere banen/opdrachten te kunnen zoeken of eventuele ontwikkelpunten in jouw vaardigheden vast te stellen.
 • te antwoorden op het moment dat het jou schikt.

HR-technologieën maken deel uit van het grotere wervingsproces en stellen ons in staat kandidaten sneller aan onze consultants te koppelen. Hierdoor kunnen onze consultants kandidaten beter ondersteunen bij hun zoektocht naar een baan/opdracht en kunnen ze onze klanten sneller de juiste kandidaten leveren. Dankzij HR-technologieën kunnen onze consultants kandidaten niet alleen vinden op basis van de banen/opdrachten waarvoor ze in aanmerking komen, maar ook op basis van de banen/opdrachten waarin ze geïnteresseerd zijn.

Verbeteren van de klantervaring
HR-technologieën helpen ons om een breder en diverser aanbod van kandidaten te doorzoeken, zodat we nog beter in staat zijn om de beste kandidaat met de meest relevante vaardigheden voor onze klanten te vinden. Dankzij deze technologieën kunnen onze consultants zich concentreren op de taken die echt menselijke eigenschappen vereisen die technologie niet kan evenaren: creativiteit en emotie.

Web beacons
Onze e-mails kunnen een 'web beacon pixel' of ‘tracking pixel’ bevatten om ons te laten weten of onze e-mails worden geopend en om eventuele klikken op links in de e-mail te verifiëren. We kunnen deze informatie onder meer gebruiken voor analytics en het efficiënter inrichten van onze mails, om te bepalen welke van onze e-mails zijn geopend en interessanter zijn voor gebruikers of efficiënter, om na te gaan of gebruikers die onze e-mails niet openen, deze wel willen blijven ontvangen. Het pixel wordt verwijderd wanneer je de e-mail verwijdert. Als je niet wilt dat de pixel op je apparaat wordt gedownload, moet je ervoor kiezen om e-mails van ons in platte tekst in plaats van HTML te ontvangen.

Verantwoord gebruik van HR-technologie
Yacht zet zich in voor een ethisch en verantwoord gebruik van innovatieve HR-technologieën (je kunt onze AI-principes hier lezen). Yacht gebruikt deze technologieën niet als vervanging voor mensen of menselijke interactie in welk onderdeel van onze processen dan ook. In plaats daarvan heeft ons gebruik van HR-technologieën als doel om de interacties met klanten en kandidaten persoonlijker, relevanter en zinvoller te maken.

Wij streven ernaar mensen te betrekken bij alle beslissingen die belangrijke gevolgen voor jou hebben. Indien wij, in uitzonderlijke gevallen, zulke beslissingen zouden nemen op basis van een volledig geautomatiseerd proces (d.w.z. zonder tussenkomst van mensen), zullen wij dat alleen doen wanneer dat wettelijk is toegestaan en nadat we jou daarvan op de hoogte hebben gebracht.

Bij het gebruik van HR-technologieën nemen wij maatregelen om vooroordelen te voorkomen, zodat alle kandidaten eerlijk worden behandeld. Bijvoorbeeld:

 • We testen de door deze technologieën gecreëerde output regelmatig om mogelijke oneerlijke vooroordelen op te sporen.
 • We winnen regelmatig deskundig advies in om de manier waarop we vooroordelen opsporen en elimineren, voortdurend te verbeteren.
 • Zowel onze consultants als onze zoek- en match-algoritmen zijn grondig getraind en werken altijd samen. 

Wanneer verzamelen wij jouw persoonsgegevens

Wij verzamelen jouw persoonsgegevens bijvoorbeeld als;

 • Je onze websites bezoekt of de app gebruikt;
 • Je jouw gegevens invult of achterlaat via een van onze kanalen;
 • Je een account aanmaakt op de website of via de app;
 • Je je inschrijft op één van onze kantoren;
 • Je op andere wijze aanmeldt of wordt aangemeld om gebruik te maken van onze dienstverlening of om jou een dienst te verlenen.

en als wij dit niet direct van je hebben gekregen:

 • Van social media, enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven of op een andere manier gebruik wil maken van onze dienstverlening. Heb je geen interesse dan kunnen wij relevante gegevens van je verwerken om rekening te houden met jouw wens niet door ons benaderd te worden;
 • Als wij persoonlijke informatie ontvangen van door jou opgegeven referentie of nood contactpersonen;
 • Als klanten waar je bent aangeboden of waar je werkt of gewerkt hebt, persoonlijke informatie over jou met ons delen of die jou aanmeldt voor onze dienstverlening; indien dit onderdeel uitmaakt van of voortvloeit uit onze overeenkomst;
 • Van leveranciers in het kader van in- en doorleen, in dat geval hebben wij met de leverancier afgesproken dat deze jou informeert en verwijst naar ons privacystatement.

Met wie kunnen wij jouw persoonsgegevens delen

Yacht kan je persoonsgegevens doorgeven aan de volgende (categorieën) van ontvangers:

 • Bedrijven die deel uitmaken van de Randstad N.V. groep;
 • Onderaannemers en leveranciers (zoals gegevensverwerkers) die namens Yacht diensten verlenen of opdrachten uitvoeren. Deze ontvangers hebben alleen toegang tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn gebonden aan contractuele verplichtingen;
 • Derden zoals dienstverleners die functies in onze opdracht uitvoeren (waaronder test-,opleidings-, en/of exameninstituten, externe consultants, partijen die klanttevredenheidsmetingen doen o.a. ten behoeve van keurmerken en certificeringen, zakenpartners en professionele adviseurs als advocaten, auditors, technische ondersteuningsfuncties en IT-consultants die onze systemen ontwikkelen en testen);
 • Opdrachtgevers waar we jou voor kunnen stellen of waar je via ons aan het werk gaat of bent of die ons vragen onze dienstverlening in te zetten voor jouw loopbaanbegeleiding, coaching, bemiddeling of outplacement;
 • Individuen en organisaties die informatie over bijvoorbeeld jouw referentie hebben of geschiktheid (zoals diploma’s) of die wij, op jouw verzoek, gegevens verstrekken of die ons, op jouw verzoek, informatie verstrekken, zoals huidige, voormalige of beoogde werkgevers, opleiders, exameninstituten en uitzendbureaus;
 • Derden aan wie wij gegevens, met jouw uitdrukkelijke toestemming, verstrekken of op jouw verzoek gegevens delen in verband met dataportabiliteit;
 • Pensioenfonds(en), indien van toepassing;
 • Overheidsinstanties en andere instanties (zoals subsidie-aanvragers) indien wij van mening zijn dat we daartoe verplicht of gerechtigd zijn.

En in alle overige gevallen waarin wij hiertoe kunnen worden verplicht, bijvoorbeeld door een gerechtelijk bevel of een gerechtelijk vonnis.

Het delen van de persoonsgegevens geschiedt op basis van een gerechtvaardigd belang, toestemming, wettelijke verplichting en/of ter uitvoering van de overeenkomst in overeenstemming met de doelen zoals genoemd bij “Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?

Jouw persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven of opgeslagen buiten Nederland. Yacht heeft de nodige maatregelen genomen om te verzekeren dat de doorgegeven persoonsgegevens adequaat worden beschermd. Jouw persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar een of meerdere landen binnen of buiten de Europese Unie en daar worden verwerkt. Wij zullen jouw persoonsgegevens alleen naar landen buiten de EU doorgeven waarvan de Europese Commissie van mening is dat jij daar een afdoende mate van bescherming hebt of waar Yacht of haar groepsmaatschappijen passende veiligheidsmaatregelen heeft genomen om de privacy van jouw gegevens te waarborgen. Voor vragen hierover zie contactgegevens hieronder.

Je rechten

Je hebt het recht om een verzoek in te dienen voor:

 • Inzage in de persoonsgegevens die wij van jou verwerken;
 • Rectificatie van je persoonsgegevens;
 • Verwijdering van je persoonsgegevens of beperking van verwerking: in bepaalde omstandigheden, tenzij wij een goede reden, zoals een wettelijke verplichting, hebben om de persoonsgegevens te verwerken of niet te verwijderen;
 • Beperking van of een bezwaar over de verwerking van de persoonsgegevens;
 • Overdracht van je gegevens.

In geval van jouw verzoek, ter bescherming van de persoonsgegevens, zullen wij jouw identiteit moeten kunnen vaststellen.

Je kunt contact met ons opnemen via dit formulier.

Wij maken geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming dat enkel gebaseerd is op geautomatiseerde verwerking. Wij streven ernaar persoonlijk betrokken te zijn bij alle beslissingen die belangrijke gevolgen voor jou hebben. Indien wij, in uitzonderlijke gevallen, beslissingen met belangrijke gevolgen voor jou zouden nemen op basis van een volledig geautomatiseerd proces (d.w.z. zonder tussenkomst van mensen), zullen wij dat alleen doen wanneer dat wettelijk is toegestaan en nadat we jou daarvan op de hoogte hebben gebracht.

Voor professionals, adviseurs, zzp-ers en opdrachtgevers met een Yacht Freelance en/of Mijn Yacht account:

Als je een eigen account hebt, heb je inzage in een deel van je gegevens, zoals je profiel (naam, functie, contactgegevens, en indien van toepassing (arbeids-of, model-)overeenkomsten, loonspecificaties en jaaropgaven) en kun je een deel van je gegevens desgewenst aanpassen of aanvullen. Je bepaalt daarmee zelf wat je wel of niet wilt delen met andere professionals, indien van toepassing,  en hoe professionals contact met je kunnen opnemen. Daarnaast kun je in jouw account ook andere instellingen en (contact)voorkeuren aanpassen.

Als het verwerken van jouw persoonsgegevens is gebaseerd op jouw toestemming, heb je ook het recht om jouw toestemming op enig moment in te trekken. Het intrekken van jouw toestemming is echter niet van invloed op de rechtmatigheid van enige verwerking op basis van jouw eerdere toestemming, voordat wij een dergelijke intrekking hebben ontvangen of in het geval verdere verwerking van diezelfde gegevens volgens een andere grondslag is voortgezet, zoals een overeenkomst of wettelijke verplichting van Yacht.

Hieronder de wijze waarop je je toestemming kunt intrekken

 • Als je je hebt opgegeven voor het ontvangen van informatie voor nieuwsberichten, evenementen, alerts of andere berichten, dan kun je je daarvoor afmelden via de afmeldmogelijkheid in de mail die je daarover ontvang of in jouw account;
 • Je kunt via je browser settings voorkomen dat cookies worden geplaatst maar ook kun je te allen tijde jouw cookie instellingen wijzigen of verwijderen van jouw apparaat via de browser instellingen;
 • Wil je gegevens wijzigen of verwijderen die je zelf niet kunt aanpassen dan kun je contact opnemen met jouw hr-verantwoordelijke. Wil je als kandidaat, professional, adviseur of zzp-er de gegevens voor het recht op dataportabiliteit (overdraagbaarheid) ontvangen, dan kun je contact met ons opnemen via dit formulier.

Vragen, opmerkingen, klachten of (vermoeden) datalek

Heb je vragen, dan kun je contact met ons opnemen via bmc.nl/contact of gebruik maken van de feedback knop op de website of via de app. 

Als je klachten hebt dan horen we dat graag, zodat we je verder kunnen helpen en, zo nodig, onze dienstverlening of werkprocessen kunnen aanpassen of verbeteren.

Heb je vragen, opmerkingen of klachten over de bescherming van jouw persoonsgegevens door Yacht of BMC, dan kun je contact met ons opnemen via dit formulier.

Je kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken per e-mail. Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Is er sprake van een (vermoeden van) een datalek, bijvoorbeeld, vermoed je verlies of ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens, laat het ons dan direct weten. Wij verzoeken je dit te melden via dit formulier.

Beveiliging

Yacht doet er alles aan om jouw persoonsgegevens optimaal te beschermen. Yacht is ISO 27001 gecertificeerd. Onze organisatorische en beveiligingsmaatregelen zijn gebaseerd op ons Informatiebeveiligingsbeleid. Wij hebben , rekening houdend met de laatste stand van de techniek, fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen getroffen om schade en onrechtmatig gebruik te voorkomen. Deze maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en waar nodig geactualiseerd.

Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens haar diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is Yacht met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Je dient je ervan bewust te zijn dat je zelf verantwoordelijk bent voor de beveiliging van jouw computerapparatuur en/of telefoon en van jouw eigen internetverbinding, en dat deze nooit 100% veilig is. De verzending van persoonsgegevens via internet geschiedt dan ook op eigen risico. De juiste werking en beveiliging van de Yacht app is alleen van toepassing wanneer het device, waar de Yacht app op is geïnstalleerd, voorzien is van de officiële versies van besturingssystemen van Google (Android) en Apple (iOS) die door ons worden ondersteund.

Wijzigingen

Yacht kan van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen veranderingen, aanvullingen of wijzigingen aanbrengen in haar Privacystatement. Het meest actuele Privacystatement is te allen tijde in te zien op de website, ook via de Yacht app. We raden je aan het privacystatement regelmatig na te lezen. Deze versie is opgesteld in november 2023.

Meer informatie

Bezoekers en gebruikers van de website of de Yacht app

Als je onze website bezoekt of onze Yacht app gebruikt, verzamelen we informatie gerelateerd aan het type apparaat, browser en hoe je onze website of Yacht app gebruikt. Deze informatie helpt ons om de website of Yacht app te verbeteren, voor je gebruiksgemak en om je zo goed mogelijk van dienst te zijn.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

Over het algemeen kan onze website bezocht worden en de Yacht app gebruikt worden zonder dat jouw persoonsgegevens aan ons worden doorgegeven.

Wij verzamelen niet-identificeerbare informatie over gebruikers van de website en de Yacht app zoals bijvoorbeeld datum en tijd van toegang, de bron vanwaar je rechtstreeks bent doorgelinkt naar onze website, het besturingssysteem dat je gebruikt, de onderdelen van de website of app die je bezoekt, de pagina’s van de website of app die je hebt bezocht, informatie over het type apparaat dat je gebruikt en het materiaal dat je opstuurt of downloadt van de website.

Yacht maakt gebruik van cookies en webstatistieken. Dat doen we om te kijken hoe bezoekers onze website gebruiken. Deze informatie helpt ons om de site te verbeteren. Een cookie is een bestand dat op jouw computer wordt opgeslagen. Bij een vervolgbezoek op onze website kunnen deze cookies worden herkend. Voor het tonen van relevante advertenties op websites van andere partijen of social platforms maken we gebruik van technieken waarbij uitsluitend relevante informatie wordt doorgegeven aan deze derde partijen. Jouw mailadres en telefoonnummer kan gehasht worden doorgegeven, zodat alleen de partijen waar jij je hebt aangemeld jou kunnen herkennen en de voor jou relevante advertenties kunnen tonen. Je kunt hier meer over lezen in onze cookieverklaring.

Zodra je gegevens aan ons verstrekt, door bijvoorbeeld het invullen van een formulier, een sollicitatie, reactie op een opdracht,  of inschrijving als (zelfstandig)professional, verwerken wij die gegevens die je aan ons verstrekt in overeenstemming met dit Privacystatement.

Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

Wij verzamelen persoonsgegevens van jou, om:

 • Te kunnen reageren op vragen, tips, feedback, sollicitaties, reacties op een opdracht of verzoeken indien je daarvoor een formulier hebt ingevuld of gegevens hebt achtergelaten;
  Informatie te kunnen verstrekken over onze dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten;
 • Je te benaderen voor aanbiedingen, events, (freelance) pools en andere informatie die voor jou interessant kan zijn, dit kan ook gaan over vacatures en opdrachten binnen de Randstad Groep (interne vacatures);
 • Om je e-mails te kunnen sturen zoals nieuwsbrieven of vacature-alerts;
 • Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
Wij bewaren jouw gegevens om te kunnen voldoen aan het doel waarvoor het verzameld is. De vereiste bewaartermijn bepalen we aan de hand van wet- en regelgeving en eventuele claimrisico’s waarbij het uitgangspunt is dat wij de gegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk. Zie ook onze cookieverklaring.

Cameratoezicht
De terreinen in Diemen en onze vestigingen (indien aangegeven) zijn voorzien van camera’s voor jouw en onze veiligheid. We informeren je ter plekke met informatieborden. Bij het inzetten van cameratoezicht worden de verschillende belangen zorgvuldig afgewogen, worden de beelden zo kort mogelijk bewaard en na eventuele succesvolle afgifte bij de politie verwijderd.  

Sollicitanten, (potentiële) professionals of adviseurs, ZZP-ers, medewerkers van leveranciers, deelnemers van klanten of andere personen

Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens ten behoeve van de Yacht community en voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder; bemiddeling, detachering, contractering van zzp-ers, werving & selectie, in- en doorleen, talentmanagement, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, coaching, assessments, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies, onderzoek, re-integratie,  planning, personeels- en salarisadministratie en facturatie.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

We verwerken de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor onze dienstverlening; een deel van deze gegevens is verplicht om gebruik te kunnen maken van onze dienstverlening. Zonder deze gegevens kunnen we onze dienstverlening niet uitvoeren. Aanvullende gegevens kunnen wenselijk zijn om de dienstverlening beter te kunnen afstemmen op jouw wensen, kwaliteiten of beschikbaarheid of om te voldoen aan meer specifieke vragen of verplichtingen ten aanzien van de functie en/of vanuit opdrachtgevers. Wij vragen je ons enkel informatie te verstrekken die juist en relevant is.

We kunnen ook (contact)gegevens van je verzamelen indien je deze hebt geplaatst op publieke middelen enkel indien wij een gerechtvaardigde reden hebben om te veronderstellen dat je geïnteresseerd zou zijn in werk of onze dienstverlening. In dat geval zullen we je benaderen of je interesse hebt om je bij ons in te schrijven conform onze voorwaarden en met inachtneming van dit Privacystatement. Je bent zelf verantwoordelijk voor persoonlijke gegevens die beschikbaar zijn van jou op/via het internet. Tip: check dit regelmatig en indien je niet wil dat informatie beschikbaar is voor derden, scherm dit dan goed af.

Meer specifiek gaat het om - onder andere - de volgende (documenten met) persoonsgegevens:

Bij inschrijving en/of sollicitatie en/of reactie op een opdracht;

 • Accountgegevens zoals gebruikersnaam;
 • NAW gegevens, e-mailadres en andere contactgegevens;
 • Geboortedatum, geslacht - op vrijwillige basis;
 • Curriculum vitae (CV);
 • Gegevens over werkervaring, trainingen, opleidingen en/of testen die je zelf of via ons hebt gevolgd of gedaan;
 • Gegevens over beschikbaarheid;
 • Andere gegevens die van belang (kunnen) zijn in het kader van de beoordeling van de geschiktheid van jou als kandidaat, bijvoorbeeld referenties en getuigschriften;
 • Pasfoto en video (introductie) - op vrijwillige basis;
 • Aanvullende gegevens over jouw expertise, voorkeuren en interesses.

Het ID-bewijs mag bij de werving en selectie worden opgeslagen en gecontroleerd om na te gaan of je mag werken in Nederland. Ga je niet binnen vier weken voor ons aan de slag, dan wordt het ID-bewijs verwijderd.

Wij zetten ons in voor een inclusieve arbeidsmarkt, waar iedereen die kan, mee mag doen.

Op het moment dat je voor Yacht kunt gaan werken/werkt/hebt gewerkt;

 • Nationaliteit, BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning;
 • Overige gegevens die gerelateerd zijn aan de personeels-, salaris- en verzuimregistratie of facturatie;
 • Daarnaast verwerken wij soms ten behoeve van bepaalde functies gegevens in het kader van een pre-employment screening. Indien je via ons wordt in- en doorgeleend aan een opdrachtgever;
 • Gegevens noodzakelijk in het kader van de beperking van de  inlenersaansprakelijkheid (zoals NAW, geboortedatum, BSN, soort ID-bewijs, nummer en geldigheidsduur, indien aanwezig: verblijfsvergunning, A1-verklaring, tewerkstellingsvergunning);
 • In geval van een zzp-er ook: KvK informatie, BTW nummer, informatie over de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de, checklist ondernemerschap; We verwerken specifieke gegevens van het ID-bewijs maar slaan geen kopie van het ID-bewijs op. 

Yacht legt uitsluitend bijzondere persoonsgegevens vast als dat nodig is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen, of indien dit anders toegelaten is bij of krachtens de wet. Met ‘bijzondere persoonsgegevens’ wordt bedoeld; gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke godsdienst of levensovertuiging, genetische en biometrische gegevens, gezondheid, seksuele leven, lidmaatschap vakbond, strafrechtelijke persoonsgegevens en/of persoonsgegevens over onrechtmatig of hinderlijk gedrag.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens
Wij verzamelen en verwerken jouw gegevens ten behoeve van de Yacht community, Yacht Freelance en voor de uitvoering van onze dienstverlening, waaronder bemiddeling, detachering, werving & selectie, in- en doorleen, talentmanagement, persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid, coaching, assessments, loopbaanbegeleiding en outplacement, advies, onderzoek, re-integratie, planning, personeels- en salarisadministratie en facturatie.

Meer specifiek, jouw persoonsgegevens worden verwerkt om;

 • Met je te communiceren;
 • Je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten en deze beter te kunnen afstemmen op jouw wensen en kwaliteiten, dit gebeurt door onze medewerkers en deels geautomatiseerd (bijvoorbeeld bij een vacature-alert of Freelance pool);
 • Je te benaderen voor aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor jou interessant kunnen zijn, dit kan ook gaan over vacatures van Randstad Groep Nederland (interne vacatures);
 • Gegevens te verwerken ten behoeve van events, waar je aan deelneemt; 
 • Jou en anderen met elkaar in verbinding te brengen, bijvoorbeeld via de Yacht community of Connect;
 • Je toegang te geven tot omgevingen (waaronder portals, apps, intranet) die voor jou noodzakelijk zijn of die voor jou interessant kunnen zijn en/of waarvoor je bent aangemeld en om de (veilige) werking daarvan te kunnen blijven garanderen;
 • Je informatie te kunnen verstrekken bijvoorbeeld via onze portals, telecomdiensten of een digitale kluis;
 • Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn;
 • Onze dienstverlening te verbeteren; indien we voor trainingsdoeleinden bijvoorbeeld gesprekken opnemen, zullen we je daar van tevoren over informeren;
 • Jouw geschiktheid en beschikbaarheid te kunnen beoordelen in verband met bemiddeling naar vast of tijdelijk werk dan wel een opdracht, waarbij ook gebruik gemaakt kan worden van testresultaten, referentiechecks, social media (enkel indien dit voor de functie echt relevant is en bij de vacaturetekst is aangegeven);
 • Inzicht te krijgen in bedrijven waar of via wie je mogelijk ingezet kunt worden of hoe we je kunnen ondersteunen of adviseren bij het zoeken naar werk;
 • Je voor te stellen bij onze opdrachtgevers, dit kan ook door middel van geluid-en/of beeldmateriaal, in geval van video’s of foto’s: uitsluitend indien je deze op vrijwillige basis aan ons hebt of zijn verstrekt;
 • Je zo goed mogelijk, volgens jouw wensen en beschikbaarheid en de mogelijkheden bij onze opdrachtgever, in te plannen;
 • Een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie met je aan te gaan en te onderhouden en hiervoor de relevante administratie uit te voeren;
 • Onze re-integratieverplichtingen na te komen en te voldoen aan (het vanuit de overheid opgelegde doeleinden) om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen;
 • De benodigde acties en administratie uit te voeren in geval wij eigenrisicodrager zijn;
 • Een opdracht bij de opdrachtgever te kunnen vastleggen in een overeenkomst met de opdrachtgever en de overeenkomst met de opdrachtgever te onderhouden en na te komen;
 • Ten behoeve van bepaalde functies gegevens te verwerken in het kader van een pre-employment screening;
 • Jouw persoonlijke ontwikkeling en inzetbaarheid te bevorderen, waaronder door training, opleiding en testen;
 • Jouw loopbaan te begeleiden met door middel van talentmanagement, assessments en coaching en/of je te helpen bij outplacement;
 • Voor management doeleinden waaronder; managementinformatie, het verzorgen van interne controles en bedrijfsveiligheid en het uitoefenen van audits en accountantscontrole;
 • Kwaliteitsdoeleinden zoals certificering;
 • Aanspraak te kunnen maken op subsidies, premiekortingen, loonkostenvoordeel e.d.;
  Als we een werknemers- of personeels-/bemiddelingsrelatie of modelovereenkomst met je zijn aangegaan, voor naleving van wet- en regelgeving, waaronder maar niet beperkt tot identificatie, arbeidswetgeving, fiscale- en sociale zekerheidswetgeving, pensioen, bestrijding van fraude en nationale en internationale sanctiewetgeving.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk. Voor bovenstaande doelen en doelgroep is dit over het algemeen een periode van twee, vijf of zeven jaar.

Dat betekent:

Als je (nog) niet voor Yacht hebt gewerkt
Jouw gegevens (NAW, CV, werkervaring, opleiding, testresultaten e.d.) zijn beschikbaar tot twee jaar na het laatste contact indien je niet voor Yacht hebt gewerkt. Je krijgt zowel een jaar na het laatste contact als twee jaar na het laatste contact een bericht van ons dat je bij ons staat ingeschreven.

Indien je niet meer benaderd of bemiddeld wilt worden, kun je dit doorgeven aan jouw contactpersoon of Yacht support, of via Mijn Yacht en/of Yacht Freelance. 

Wil je dat wij jouw account, en daarmee ook je gegevens verwijderen? Dan geef je dit zelf aan in Mijn Yacht en/of Yacht Freelance. Nadat wij je account verwijderen, kom je niet meer voor in ons actieve bestand. We benaderen je niet meer en stoppen de bemiddeling vanuit Yacht. Je gegevens zijn nog drie maanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving ten behoeve van claims. Zat je in een Werving & Selectie procedure, dan is deze periode twee jaar. In deze afgeschermde omgeving zijn je gegevens enkel beschikbaar voor Yacht onder strikte voorwaarden, die in overeenstemming zijn met de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van deze termijnen verwijdert Yacht je gegevens definitief.

Let op: als je twee jaar lang geen contact hebt gehad met Yacht, verwijderen we jouw gegevens automatisch. Hiervan brengen we je tijdig op de hoogte. Indien je niet wilt dat jouw account na twee jaar wordt verwijderd, dan kun je dat voorkomen door bijvoorbeeld jouw profiel bij te werken of door gericht te solliciteren of reageren op een opdracht. 

Als je voor Yacht werkt/hebt gewerkt en je hebt een Mijn Yacht account
Jouw persoonsgegevens zijn beschikbaar tot twee jaar na einde dienstverband of opdracht.

Bepaalde persoonsgegevens zijn ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits en fiscale verplichtingen langer beschikbaar voor Yacht. Meer informatie daarover vind je in de Gebruikersvoorwaarden, Mijn Yacht voor professionals, Mijn Yacht/Yacht Freelance voor zelfstandige professionals (zzp-ers) en/of Mijn YEM voor ZZP-ers.

Als je niet meer bemiddeld wilt worden, dan kun je dit aangeven bij jouw HR-verantwoordelijke/contactpersoon of door jouw voorkeuren te wijzigen. Je wordt in dat geval niet meer benaderd en bemiddeld door Yacht.

Zakelijke relaties

We verwerken persoonsgegevens van personen die werkzaam zijn voor ondernemingen waarmee wij zaken doen (1) voor het doen van aanbiedingen voor en/of verstrekken van informatie over de dienstverlening en overige activiteiten en (2) een zakelijke relatie te onderhouden en (3) een opdrachtovereenkomst te sluiten en te onderhouden.

Welke persoonsgegevens verzamelen wij van jou?

 • Naam en contactgegevens;
 • Functie;
 • Gegevens van het bedrijf waarvoor je werkt of vertegenwoordigt;
 • Gegevens om een goede relatie met je kunnen onderhouden;
 • Gegevens ten behoeve van evenementen en bijeenkomsten.

Waarom verzamelen wij jouw persoonsgegevens?
Wij verzamelen jouw gegevens om;

 • De overeenkomst met je te kunnen vastleggen, onderhouden en na te komen;
 • Met je te kunnen communiceren;
 • Een goede zakelijke relatie met je te onderhouden, om;
  • Je aanbiedingen te kunnen doen, relatiegeschenken te verstrekken en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
  • Je te benaderen voor commerciële aanbiedingen, nieuwsbrieven, events en promotie-acties die voor je interessant kunnen zijn;
  • Gegevens te verwerken ten behoeve van events, waar je aan deelneemt;
 • Om te kunnen factureren;
 • De kwaliteit van onze data te borgen; 
 • De (internationale en crossborder) samenwerking met jouw organisatie te bevorderen;
 • Om de kredietwaardigheid te kunnen bepalen;
 • Om je en/of jouw collega’s toegang te verstrekken tot de portal en het accountbeheer in te regelen;
 • Voor rapportagedoeleinden (bijvoorbeeld om de juiste persoon de juiste rapportage te verstrekken);
 • Je aanbiedingen te kunnen doen en/of informatie te kunnen verstrekken over de dienstverlening en overige activiteiten;
 • Jouw feedback of klachten te verwerken of daarop te reageren om onze dienstverlening en middelen te kunnen verbeteren of je beter van dienst te kunnen zijn;
 • Onze dienstverlening te verbeteren.

Hoe lang bewaren wij jouw persoonsgegevens?
De bewaartermijnen die wij hanteren, zijn afhankelijk van de relevantie van de gegevens voor het onderhouden van of vastleggen van onze relatie en de overige hierboven genoemde doelen, toepasselijke wettelijke bewaartermijnen, eventuele claimrisico’s of andere verplichtingen waarbij uitgangspunt is dat jouw persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan daarvoor noodzakelijk.

Opdrachtgevers met een account voor de Mijn Omgeving:
(Persoons)gegevens van onze professionals en/of zzp-ers zijn beschikbaar tot twee jaar na de laatste plaatsing of opdracht. Zie ook onze Gebruikersvoorwaarden.

Vragen, opmerkingen of klachten over bescherming persoonsgegevens

Neem contact met ons op als je vragen, opmerkingen of klachten over bescherming persoonsgegevens hebt. Zo kunnen we onze dienstverlening en/of werkprocessen aanpassen of verbeteren.

Voor vragen, opmerkingen of klachten over privacy kan je contact opnemen met:

 • Het kantoor bij jou in de buurt of jouw contactpersoon van Yacht
 • Schriftelijk via Yacht, t.a.v. afdeling HR & Legaladvies Diemermere 25, 1112 TC Diemen
 • Via onderstaand contactformulier.

Je kunt onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken per e-mail. Je hebt het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van jouw persoonsgegevens bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Let op

 1. Heb je een klacht die niet gaat over de verwerking van persoonsgegevens? Meld dan hier jouw klacht.
 2. Wil je een (vermoedelijk) datalek melden? Vul dan dit formulier in.

 

Versie november 2023

 

___________________________________________________________________________________

English Version

We want to live up to the trust that we carefully handle your personal data every day. We work with well secured information systems and clear privacy statements. We adapt them if necessary. Read here how we handle your personal data. 

(In case of any discrepancies, the Dutch version will prevail.)

Who we are
From whom we collect personal data
When we collect your personal data
With whom we can share your personal data
Your rights
Questions, comments, complaints or (suspected) data breach
Security
Changes to the Data Protection Statement
More information

Who we are

We are Yacht Group Nederland b.v.

Yacht Group Nederland is registered at Diemen, Diemermere 25, postal code 1112 TC and is on behalf of its group companies operating under Yacht Group (hereinafter jointly: ‘Yacht’ or ‘we’), responsible for the processing of your personal data (Controller in the sense of the GDPR).

From whom we collect personal data

We collect personal data from:

Visitors and users of the website and/or the Yacht app or our offices

When you visit our website or use our app, we collect information related to your device, your browser and how you use our website or app.  This information helps us to improve and manage our website and/or app, for the convenience of users and to give you the best possible service.

When visiting one of our offices:
The sites in Diemen and our offices (where indicated) are equipped with cameras for your and our safety. We inform you locally with information signs.

We process the information:

 • With your consent;
 • In order to correctly execute the agreement and/or terms and conditions of use that we have agreed with you;
 • For our legitimate interest, to ensure the safety of our employees, visitors, assets and information and to collect evidence.

Read here for more information about which personal data we process, why, to whom we provide information and how long we keep your information.

Job applicants, (potential) professionals or consultants, freelancers, employees of suppliers, participants of clients or other people

We collect and process your data for the execution of our services, including mediation, staffing, secondment, payroll, contracting of freelancers, recruitment & selection, in- and outsourcing, talent management, personal development and employability, reintegration, coaching, assesments, career guidance and outplacement, advice, research, planning and personnel, salary administration and invoicing.

We process the information:

 • To correctly execute the agreement and/or terms and conditions of use that we have agreed with you;
 • To comply with a legal obligation;
 • On the legal basis of a legitimate interest which is in line with the purposes (why do we process personal data), we do this on the basis of a careful assessment and weighing of interests;
 • In limited cases: with your consent, where this is possible and where you are informed and free to give this consent. (If you are younger than 16, we need the  consent of your parents (or the person who has parental responsibility).

Read here for more information about which personal data we process, why, to whom we provide information and how long we keep your information.

Business relationships

We process personal data of persons working for companies with whom we do business (1) to make offers for and/or provide information about the services and other activities, (2) to maintain a business relationship and (3) to conclude and maintain an assignment agreement.

We process the information:

 • To be able to properly execute the agreement and/or terms and conditions of use that we have agreed upon with you;
 • To comply with a legal obligation;
 • On the grounds of a legitimate interest which is in line with or results from the stated purposes (why do we process personal data), we do this on the basis of a careful assessment and weighing up of interests;
 • On the basis of your free and informed consent.

Read here for more information about which personal data we process, why, to whom we provide information and how long we keep your information.

HR-technologies

Our use of innovative HR technologies for matching and services
Our ultimate goal is to support people and organizations in realizing their true potential. We believe that the best way to achieve that goal is by combining our passion for people with the power of today’s HR technologies. By HR technologies we mean technologies that help us digitize and enhance a variety of recruitment-related processes. 

For example we use chatbots to improve your experience. Chatbots give candidates the opportunity to answer questions based on the requirements of the job/assignment they apply for or react to.  This is a user-friendly way for candidates to:

 • provide us with relevant information that may not be readily apparent from the application or reaction to an assignment, profile or resume of a candidate;
 • know promptly whether their skills meet a job/assignment’s essential requirements and, if not, to easily explore other jobs/assignments or to identify gaps in their skillset;
 • answer at any moment convenient to the user.

As part of the larger recruitment process, HR technologies allow us to connect candidates more quickly to our consultants.  This, in turn, allows our consultants to better support candidates in exploring jobs/assignments and to deliver the right candidates more quickly to our clients. HR technologies also allow our consultants to find people based not only on the jobs/assignments they qualify for but also on the basis of jobs/assignments they are interested in. 

Improving the client experience
HR technologies help us to search through a broader and more diverse set of candidates so that we become even better at finding the best talent with the most relevant skill-set for our clients. Thanks to these technologies our consultants can focus on the tasks that require genuinely human traits that technology cannot emulate: creativity and emotion. 

Web beacons
Our emails may contain a single, campaign-unique "web beacon pixel" to tell us whether our emails are opened and verify any clicks through to links within the email. We may use this information for analytics purposes and make them more efficient, to determine which of our emails are opened and are more interesting to users, to query whether users who do not open our emails, wish to continue receiving them and to inform our advertisers in aggregate how many users have clicked on their advertisements. The pixel will be deleted when you delete the email. If you do not wish the pixel to be downloaded to your device, you should select to receive emails from us in plain text rather than HTML.

Responsible use of HR technologies
Yacht is committed to the ethical and responsible use of innovative HR technologies (you can read our AI principles here). Yacht does not use these technologies as a substitute for humans or human interaction in any part of its processes. Instead, our use of HR technologies is intended to make interactions with clients and candidates more personal, relevant and meaningful.

We strive to involve human beings whenever we make decisions that significantly impact you.  If, in exceptional cases, we were to make such decisions based on a fully automated process (ie. without involvement of humans), we will only do so where that is permitted by law and after having notified you.

To ensure all candidates are treated fairly we take steps to avoid bias where we use HR technologies. For example:

 • We regularly test the output created by these technologies to identify potential unfair bias;
 • We regularly obtain expert advice to continuously improve the way in which we identify and remove bias;
 • Both our consultants and our search and match algorithms are thoroughly trained and always work together. 

When we collect your personal data

We collect your personal data for example when:

 • You visit our website(s) or use the Yacht app;
 • You fill in or leave your data on our website;
 • You create an account on the website or through the app;
 • You sign up at one of our locations; or
 • You register or are registered in any other way, to use our services or to provide you with a service.

And if we have not received it directly from you;

 • From social media, only if we have a legitimate interest to assume that you would be interested in work. In this case, we will contact you to ask whether you are interested in registering with us or otherwise using our services.  If you are not interested, we may process relevant data to take into account your request not to be contacted by us;
 • If we receive personal (contact) information from reference or emergency contacts provided by you;
 • If clients to whom you have been introduced or where you work or have worked, share personal information about you with us or who register you for our services; if this is part of, or arises from, our agreement;
 • From suppliers in the context of in- and outsourcing, in which case we have agreed with the supplier that they will inform you and refer to our privacy statement.

With whom we can share your personal data

Yacht can share your personal data with the following (categories) of recipients:

 • Companies that are part of the Randstad N.V. group;  
 • Subcontractors and suppliers (such as data processors), who deliver services or execute assignments on behalf of Yacht. These recipients only have access to the data they necessarily need to perform their tasks and are bound by contractual obligations;
 • Third parties such as service providers, who execute positions on our behalf (among them test-, training-, and/or examining bodies, external consultants, parties who do customer satisfaction measurements such as for quality marks and certifications, business partners and professional advisors such as lawyers, auditors, technical support functions and IT consultants who develop and test our systems);
 • Clients to whom we may introduce you or where you will be working through us or who may ask us to use our services for your career counselling, coaching, mediation or outplacement;
 • Private persons and organizations who have information on your references or suitability (such as diplomas) or who provide us with information at your request, such as current, former or intended employers, trainers, examination institutes and employment agencies;
 • Third parties to whom we provide data with your explicit consent or who share data with us at your request in connection with data portability;
 • Pension funds, if applicable;
 • Government agencies and other bodies (such as subsidy applicants) if we believe we are obliged or entitled to do so.

 And in all other cases in which we may be obliged to do so, for example by a court order or a court judgment.

The sharing of personal data is done on the basis of a legitimate interest, consent, legal obligation and/or for the execution of the agreement in accordance with the purposes as stated under "Why do we collect your personal data?".

Your personal data may be transferred or stored outside the Netherlands. Yacht has taken the necessary measures to ensure an adequate protection of the transferred personal data. Your personal data may be sent to one or more countries within or outside the European Union and be processed there. We shall only transfer your personal data to countries outside the EU, if the European Commission is of the opinion that there is an adequate level of protection, or if Yacht or its group companies have taken adequate security measures to guarantee the privacy of your data. For questions regarding this subject, please see contact data below. 

Your rights

You have the right to request:

 • Access to the personal data that we process from you;
 • Rectification of your personal data;
 • Deletion of your personal data or restriction of processing: in certain circumstances, unless we have a good reason, such as a legal obligation, to process or not to delete the personal data;
 • Restriction of or an objection to the processing of personal data;
 • Transfer of your data. 

We will deal with your request with special care to ensure your rights can be exercised effectively. We may ask you for proof of identity to ensure that we are nog sharing your personal data with anyone else but yourself.

We do not use automated decision-making based solely on automated processing, including profiling.

For professionals, consultants, freelancers and clients with a Yacht Freelance and/or My Yacht account:

If you have your own account (Yacht Freelance/My Yacht), you have access to some of your data (such as pay slips and annual statements).

If the processing of your personal data is based on your consent, you also have the right to withdraw your consent at any time. Withdrawing your consent, however, does not affect the lawfulness of any processing based on your previous consent, before we received such a withdrawal, or in case further processing of the same data was done according another basis, such as a contract or legal obligation from Yacht.

Below you can find out how to withdraw your consent:

 • If you have signed up for receiving information about news-, events-, alerts or other messages, you can unsubscribe for this via the unsubscribe option in the email you receive about this;
 • You can prevent cookies from being placed through your browser settings but you can also change your cookie settings or remove them from your device at any time through the browser settings;
 • If you want to change or delete data that you cannot change yourself, you may contact your HR manager. If you are a candidate, professional, consultant or freelancer and you would like to receive the data for the right to data portability (transferability), please send us an email.

Questions, comments, complaints or (suspected) data breach

If you have any questions, please use the feedback button on the website or through the Yacht app. You can also get in touch with the contact person mentioned in your account on the website, or find it by means of the help and feedback option in the Yacht app or via contact (top of the website).

If you have any complaints, please let us know, so we can help you further and, if necessary, adjust/improve our services/working processes.

If you have any questions, remarks or complaints about the protection of your personal data by Yacht or BMC, please contact us through this form.

You can contact our data-protection officer by email. You have the right to file a complaint about the processing of your personal data with the Dutch Data Protection Authority.

In the event of any (suspected) data breach, for example, suspected loss of or unauthorized access to personal data, please let us know immediately. 

Security

Yacht is doing everything to protect your personal data in the best possible way. Yacht is ISO 27001 certified. Our organisational and security measures are based upon our Information security policy. We have taken physical, administrative, organizational and technical measures to this end to prevent unlawful use, taking into account the latest state of the art. These measures are regularly evaluated and updated where necessary.

If and insofar data is provided to data processors, who provide services or execute assignments on its behalf, Yacht has agreed with them that they also protect the personal data in the best possible way. 

You should be aware that you are personally responsible for the security of your computer equipment and/or telephone and of your own internet connection, and that this will never be 100% safe. The transmission of personal data through the internet therefore occurs at your own risk. The correct operation and security of the Yacht app is only applicable if the device, on which the Yacht app is installed, is equipped with the official versions of operating systems from Google (Android) and Apple (iOS), which are supported by us.

Changes to the Data Protection Statement 

Yacht may, from time to time, for various reasons, make changes, additions or modifications in its Privacy statement.  The most current Privacy statement is at any time available at the website, also through the Yacht app. We recommend you to check the Privacy Statement regularly.

This version was drafted in November 2023.

More information 

Visitors and users of the website or the Yacht app

When you visit our website or use our Yacht app, we collect information related to the type of device, browser and how you use our website or app. This information helps us to improve the website or Yacht app, for your convenience and to give you the best possible service.

What personal data do we collect from you?

In general, our website can be visited and the Yacht app can be used without transmitting your personal data to us.

We collect non-identifiable information about users of the website and the Yacht app, such as date and time of access, the source from where you were directly linked to our website, the operating system you use, the parts of the website or app you visit, the pages of the website or app you visited, information about the type of device you use and the material you send or download from the website.

Yacht uses cookies and web statistics. We do this to see how the website is used by visitors. This information helps us to improve the website and to provide our visitors with a better browser experience. A cookie is a file that is stored on your computer.  When you visit our website again, these cookies can be recognized. You can read more about this in our cookie statement.

As soon as you provide us with data, by filling out a form, applying for a job, react to an assignment, or registering to create an account, we process the information you provide according to this Privacystatement.

We ask that you to provide us with information that is accurate and relevant.

We collect personal data from you, in order to: 

 • Respond to questions, tips, feedback, applications, reactions to assignments or requests if you have filled in a form or left data with us, for that purpose;
 • Provide you with information about our services and other activities and to tailor these better to your wishes and qualities;
 • To contact you about offers, events and other information which may be of interest to you;
 • To send you emails such as newsletters or job alerts, if you have signed up (opt-in); 
 • To process or respond to your feedback or complaints in order to improve our services or to serve you better.

How long do we keep your personal data?

We keep your data in order to fulfil the purpose for which it was collected. We determine the required retention period on the basis of laws and regulations and possible claim risks, with the principle that we do not retain data any longer than necessary. See also our cookie statement

Cameras:

The sites in Diemen and our offices (where indicated) are equipped with cameras for your and our safety. We inform you on site with information signs. When deploying camera surveillance, the various interests are carefully weighed, the images are stored for as short a time as possible and removed after any successful submission to the police.

Job applicants, (potential) professionals, consultants, freelancers, employees of suppliers or participants of our clients 

We collect and process your data for the execution of our services, including mediation, staffing, secondment, payroll, contracting freelancers, recruitment & selection, in- and outsourcing, personal development and employability, reintegration, career coaching and outplacement, advice, research, planning, personnel and salary administration. 

What personal data do we collect from you?

We process personal data that is necessary for our services; some of this data is mandatory in order to use our services. Without this data, we cannot perform our services. Additional data may be desirable in order to better tailor the service to your wishes, qualities or availability or to meet more specific questions or obligations regarding the position and/or from clients. We ask that you only provide us with information that is accurate and relevant.

We may also collect (contact) data from you if you have posted it on public resources only if we have a justified reason to believe that you would be interested in work or our services. In that case, we will contact you to ask whether you are interested in registering with us in accordance with our terms and conditions and subject to this Privacy Statement. You are personally responsible for any personal data that is available from you on/via the internet. Tip: check this regularly and if you do not want information to be available to third parties, protect this properly.  

More specifically, it concerns - among other things - the following (documents with) personal data:

Upon registration;

 • Name, address and other contact details;
 • Birth details, age, gender;
 • Curriculum vitae (CV), information about education, internships and work experience;
 • Details of training and education and/or tests that you have followed or taken yourself or through us;
 • Details on availability and leave;
 • Other information that is (or may be) important in assessing your suitability as a candidate, such as references and testimonials;
 • Passport photo and video (introduction) - on a voluntary basis.

A copy of your ID may be stored and checked during the recruitment and selection process in order to verify whether you are allowed to work in the Netherlands.  If you do not start working for us , your ID will be removed within four weeks.

We are committed to an inclusive labour market, where everyone who can, is allowed to participate.  We request information such as your gender to communicate with you, information about your age to identify you in our systems and to determine whether we have certain obligations (such as relating to wages and whether we need consent from parents or guardians).

At the time you can start working/have worked for Yacht;

 • Nationality, BSN (citizen service number) number, ID, work permit (if applicable);
 • Other data that are related to the personnel-, salary- and absence/leave registration;
 • In addition, for certain positions we sometimes process data in the context of a pre-employment screening.  If you are hired through us to be outsourced to a client;
 • Data necessary for the limitation of the hirer liability (such as NAW (name - address - city), date of birth, citizen service number, kind of ID-card, number and period of validity, if any: residence permit, A1 statement, work permit).
 • In case of a zzp-er also: Chamber of Commerce information, VAT number, company liability insurance information and the, entrepreneurship checklist; We process specific ID data but do not store a copy of the ID document.

Yacht records special personal data only, if this is necessary to comply with its legal obligations, or if this is permitted otherwise by or under the law. "Special personal data" means: data about race or ethnic origin, political views, religion or philosophical belief, genetic and biometric data, health, sexual life, membership union, criminal law personal data and/or personal data about illegal or disruptive behaviour.    

Why we collect your personal data

We collect and process your data for the execution of our services, including mediation, staffing, secondment, payroll, recruitment & selection, in- and outsourcing, personal development and employability, reintegration, career counselling, coaching and outplacement, planning, personnel and salary administration.

More specifically, your personal data is processed in order to:

 • Communicate with you;
 • Make you offers and/or provide you with information about our services and other activities and to align these better to your wishes and qualities, this is done by our staff and partly automated (e.g. in the case of a vacancy alert or freelance pool);
 • To approach you for commercial offers, newsletters, events and promotional actions that may be of interest to you, this may include job vacancies of Randstad Group Netherlands (internal vacancies);
 • Process data on behalf of events, in which you participate;
 • Connecting you and others, for example through the Yacht community or Connect;
 • Or give you access to environments (including portals, apps, intranet) that are necessary for you or that may be of interest to you and/or for which you are registered and to be able to continue to guarantee the (safe) operation thereof;
 • To be able to provide you with information, for example via our portals, telecom services or a digital safe;
 • To process or respond to your feedback or complaints in order to improve our services and resources or to serve you better;
 • Improve our services; for example; if we record conversations for training purposes, we will inform you in advance;
 • To be able to assess your suitability and availability in relation to the mediation of permanent or temporary work or an assignment, which may also include the use of test results, reference checks and social media (only if relevant to the position and indicated in the job advertisement);
 • Gain insight into companies where or through whom you may be employed or how we may support or advise you in your job search;
 • To introduce you to our clients, this can also be done by means of audio and/or visual material, in the case of videos or photos: only if you have provided these to us voluntarily;
 • To schedule you in the best possible way according to your wishes and availability and the possibilities with our client;  
 • To enter into and maintain an employee or staff/employment relationship with you and to carry out the relevant administration for this purpose;
 • Fulfil our reintegration obligations and comply with (government-imposed) targets to help people with a large(r) distance to the labour market find work;
 • To carry out the required actions and administration in the event that we are the owner-risk carrier;
 • To record an assignment with the client in an agreement and to maintain and fulfil the agreement with the client;
 • To process data for certain positions as part of a pre-employment screening.  For more information see: PES Protocol;
 • Promoting your personal development and employability, including through training, education and testing;
 • Guiding your career and helping you with outplacement;
 • For management purposes including: management information, taking care of internal controls and company safety and to carry out audits and accountancy control;
 • Quality purposes such as certification;
 • To be able to claim subsidies, premium discounts, wage costs benefits, etc;
 • If we have entered into an employee or staff/brokerage relationship with you, or agreed on a Model agreement, for compliance with legislation and regulations, including but not limited to identification, labour legislation, tax and social security legislation, pensions, fight against fraud and national and international sanctions legislation.

How long do we keep your personal data?We determine the retention periods on the basis of laws and regulations and possible claim risks or other obligations, with the basic principle that your personal data is not kept any longer than necessary. For the purposes and target group mentioned above, this is generally a period of two, five or seven years.

This means:

If you haven't worked for Yacht (yet)
Your mediation data (CV, work experience, education, test results etc.) are available until two years after the last contact, if you have not worked for Yacht. You receive a message from us, one year after the last contact as well as two years after the last contact, that you are registered with us.

If you do not want to be mediated anymore, you can inform your contact person or adjust your preferences in Yacht Freelance/My Yacht.

Do you want us to delete your account and your data? Please indicate this in My Yacht and/or Yacht Freelance. After we delete your account, you will no longer appear in our active file. We will no longer approach you and stop the mediation from Yacht. Your data is still available for three months in a protected environment for the purpose of claims.and under strict conditions, which are in accordance with the goals and periods set for this. After expiry of these terms, Yacht permanently removes your data.

Please note: if you have not been in contact with Yacht for two years, we will remove your data automatically. We will inform you of this in time. If you do not want your account to be deleted after two years, you can prevent this by, for example, updating your profile or by specifically applying for or responding to an assignment.

If you work/have worked for Yacht and you have a My Yacht account
Your personal details are available until two years after the end of the employment or assignment.

For example, certain personal data is for claims, audits and fiscal obligations longer available for Yacht.  More information about this can be found in the Terms and Conditions of Use My Yacht for professionals, Yacht Freelance/My Yacht for freelancers or My YEM for freelancers.

If you do not want to be mediated anymore, you can tell your HR manager or you can adjust your preferences. You will not be contacted and mediated by Yacht anymore.  

Business relationships

We process personal data of people working for companies with whom we do business (1) to make offers for and/or provide information about the services and other activities, (2) to maintain a business relationship and (3) to conclude and maintain an assignment agreement.

What personal data we collect from you:

 • name and contact details;
 • position;
 • data of the company you work for or represent;
 • data to maintain a good relationship with you;
 • data for the purpose of events and meetings.

Why we collect your personal data
We collect personal data in order to:

 • Establish, maintain and fulfil the agreement with you;
 • Communicate with you;
 • Maintain a good business relationship with you, in order to:
  • Make you offers and/or provide you with information about our services and other activities;
  • Contact you for commercial offers, newsletters, events and promotional campaigns that may be of interest to you;
  • Process data on behalf of events in which you participate;
 • Be able to invoice you;
 • To ensure the quality of our data;
 • To promote (international and cross-border) collaboration with your organization;
 • Be able to determine your creditworthiness;
 • Provide you and/or your colleagues with access to the portal and to arrange account management;
 • For reporting purposes (e.g. to provide the right person with the right report);
 • Be able to make you offers and/or provide you with information about the services and other activities;
 • Contact you for commercial offers, newsletters, events and promotional actions that may be of interest to you, only if you have registered for them (opt-in);
 • To process or respond to your feedback or complaints in order to improve our services and resources or to serve you better;
 • Improve our services.

How long we keep your personal data
The retention periods we apply depend on the relevance of the data for maintaining or establishing our relationship and the other purposes mentioned above, applicable statutory retention periods, any claim risks or other obligations, the basic principle of which is that your personal data will not be retained for longer than necessary.

Clients with an account in the Yacht Portal:
Personal data of our professionals and/or freelancers is available until two years after the end of the last placement or assignment. See also our Terms and conditions of use.

Questions, comments or complaints about personal data protection

Please contact us if you have any questions, comments or complaints about personal data protection. This will allow us to adjust or improve our services and/or work processes.

For questions, comments or complaints about privacy, please contact the office near you or use this contact form.

You can reach our data protection officer via privacy@randstadgroep.nl. You have the right to file a complaint about the processing of your personal data with the Dutch Data Protection Authority. 

Please note

 • Do you have a complaint that does not concern the processing of personal data? Then report your complaint here.
 • Do you want to report a (suspected) data breach? Then fill in this form.

 

Version November 2023

Neem contact op over jouw privacy

Verwerking persoonsgegevens

Jouw privacy is belangrijk voor ons. Yacht gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement