Incompany- en maatwerkopleidingen en trainingen

BMC faciliteert een groot aantal opleidingsactiviteiten. Naast open inschrijving opleidingen en trainingen voor individuele professionals werkzaam in de publieke sector, bieden we veel opleidingen en trainingen ook incompany en op maat aan voor organisaties en instellingen. De opleidingsactiviteiten stemmen we volledig af op de behoefte van uw organisatie en medewerkers. Door middel van een uitnodigende, mensgerichte aanpak en een uitgebreid aanbod van aantrekkelijke leervormen zorgen we voor de ontwikkeling van uw medewerkers en teams. We bieden onze opleidingen en trainingen aan op locatie, op ons hoofdkantoor in Amersfoort, digitaal of in een combinatie van live en digitaal. 

Publiek domein

Meer informatie volgt.

Bestuur en bedrijfsvoering

Meer informatie volgt.

Data en dienstverlening

Meer informatie volgt.

Energietransitie

Meer informatie volgt.

Fysiek domein

Meer informatie volgt.

Jeugd en onderwijs

Van preventie tot gedwongen kader en van peuters tot adolescenten, BMC helpt organisaties die werkzaam zijn in het brede domein van de jeugdhulpverlening. Bent u een jeugd- en gezinsprofessional en wilt u uw deskundigheid en beroepsvaardigheden blijven ontwikkelen? Onze ervaren trainers geven trainingen, workshops en inspirerende presentaties. Onze overtuiging is dat leren leuk moet zijn om maximaal rendement te bereiken. Daarom maken we leren ook leuk. Samen met u bouwen we aan het vergroten van uw vaardigheden en deskundigheidsbevordering. Zodat u een nog sterkere professional kunt zijn.

● Training Beroepscode en Tuchtrecht (7 SKJ-punten; SKJ204788 (verlenging van 201544))
De basistraining Beroepscode en Tuchtrecht  Jeugdzorg informeert en vergroot de kennis van uitvoerende jeugdzorgwerkers over: de beroepscode voor de Jeugdzorgwerkers, Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming, het tuchtrecht en de professionele autonomie. De training draagt eraan bij dat de deelnemers morele dilemma's herkennen en kunnen analyseren door middel van een stappenplan.

● Verdiepende training Beroepsethiek (7 SKJ-punten; SKJ204877)
Deze training is een vervolg van de ‘Basistraining beroepscode  en Tuchtrecht’ (SKJ204788). Waar u in de basistraining kennis hebt opgedaan over de beroepscode en de werking van het tuchtrecht, gaat u in de verdiepende training deze kennis toepassen. Het gaat in deze training over morele issues die de jeugd- en gezin professional tegenkomt in het domein en hoe daar beroepsethisch juist op te handelen. Om in zeer complexe situaties, bij morele dilemma’s volledig achter het (beroepsethisch) handelen te staan, is overleg met beroepsgenoten noodzakelijk. Hoe dit overleg vormgegeven kan worden, staat in deze training centraal.

● Kindgesprekken (6 SKJ-punten; SKJ204394)
Welke verschillende communicatiestijlen heeft u? De training richt zich op communicatie met jongeren en volwassenen. Hoe bouwt u een gesprek op, welke gespreksvaardigheden kunt u hanteren. We geven u handvatten voor het voeren gesprek met kinderen van alle leeftijden en zorgen dat u ze kunt toepassen in de praktijk. Hoe achterhaat u belangrijke informatie zonder het gesprek te sturen in de door jou gewenste richting? Hoe reageert u op boze en standvastige ouders? U krijgt inzicht in het effect van uw eigen normen en waarden en emoties in relatie tot het kind en zijn/haar omgeving.

● Professioneel handelen bij huiselijk geweld en kindermishandeling (6 SKJ-punten; SKJ204175)
De deelnemers, die werkzaam zijn bij Veilig Thuis, Jeugdbescherming of gemeente zijn in staat huiselijk geweld en kindermishandeling in de dagelijkse praktijk te herkennen en op basis daarvan te acteren. Zij zijn zich bewust van het eigen perspectief en het perspectief van het gezin , de eigen waarden en normen en welk effect deze kunnen hebben in het contact of gesprek met een jeugdige en diens gezin

● Methodieken in de jeugdzorg (3 SKJ-punten; SKJ204285)
Deelnemers die werkzaam zijn binnen de jeugdhulpverlening  hebben na het volgen van de training kennis over welke methodieken er voornamelijk worden toegepast worden in de praktijk en wat de inhoud is van de methodiek. Denk hierbij aan Signs of Safety, Vier Vensters, Oplossingsgericht Werker, Netwerkberaad en het voeren van kindgesprekken. Aan de hand van het delen van praktijkvoorbeelden en oefenen proberen de deelnemers (van elkaar) te leren hoe de theorie toegepast kan worden in de praktijk.

● Complexe scheidingen (4 SKJ-punten; SKJ205389)
De training Complexe Scheidingen richt zicht op het analyseren van complexe scheidingen, het opstellen van doelen en het effectief voeren van gesprekken met ouders/opvoeders, kinderen en hun netwerk, in het belang van het vergroten van eigen kracht. Er wordt in de training tevens zicht gegeven op bijkomende problematieken van complexe scheidingen zoals loyaliteitsproblemen en -conflicten, ouderverstoting en parentificatie. Dit training is gebaseerd op (wetenschappelijke) theorie en praktijkvoorbeelden, waarbij gewerkt wordt met (in te brengen) casuïstiek uit de praktijk.

● Training Veilig Thuis (SKJ-punten; SKJ205460)
In deze training informeren we u over de inhoud van het handelingsprotocol, de meldcode en Veiligheid Voorop. Deelnemers kennen de verschillende processen, functies en bijbehorende taken binnen Veilig Thuis. We informeren ze over veiligheidsdenken en de toepasbaarheid daarvan in gesprekken met ouders, jeugdigen en ketenpartners.  Ze zijn tevens in staat na deze training om veiligheidsvoorwaarden op te stellen. We geven u informatie hoe u op een deskundige, onbevooroordeelde en respectvolle manier met jeugdigen en ouders kunt praten over vermoedens en stoppen van kindermishandeling.

● Stressregulatie en het handelen van de jeugdhulpverlener (3 SKJ-punten; SKJ204288)
Binnen de jeugdhulpverlening komt er veel op u af, de problematiek van de gezinnen, uw verantwoordelijkheidsgevoel, de werkdruk etc. Hoe gaat u hiermee om? Hoe herkent u stress bij uzelf en wat is stress eigenlijk? In deze training gaan we hier nader op in om ervoor te zorgen dat u uw balans kan houden in het domein.

● Cliënten met  LVB  (4,5 SKJ-punt; SKJ204450)
Er zijn jeugdigen, jongvolwassenen en volwassenen met licht verstandelijke beperkingen die heel veel hulp en ondersteuning nodig hebben. Wij moeten samen onderzoeken hoe we passende ondersteuning kunnen bieden. We bespreken de volgende onderwerpen plenair en/of in kleine groepen: classificatie, diagnostiek, ontwikkeling, communicatie, methodieken,  maar ook het waarderen van de mens. Geïnteresseerd zijn zonder (ver)oordelen, zonder doel maar met belangstelling en nieuwsgierigheid en met de wil om samen te leren.

● Jeugdprostitutie, grooming en sexting (3,5 SKJ-punt; SKJ205379)
Situaties waarin mogelijk sprake is van jeugdprostitutie, grooming of sexting komen we tegen in het werken met jeugdigen. Hoe u dit als professional herkent en hoe u handelt in zaken waar hiervan sprake is, leert u in deze training.

● Juridisch kader (2,5 SKJ-punt; SKJ206777)
De training Juridisch Kader geeft deelnemers inzicht van de ketensamenwerking tussen het vrijwillig en gedwongen kader, waarbij het jeugdrecht centraal staat. De deelnemers worden meegenomen in de route door de keten, waarbij zij zowel inzicht krijgen in het verloop van een jeugdbeschermingstafel en rechtszitting, als kennis krijgen over de producten en werkwijzen van de Raad voor de Kinder- en Jeugdbescherming. 

● Veilig werken in de wijk (10 SKJ-punten; SKJ202385)
Naast een een klassikale trainingsdag en e-learning is er ook een online platform waarvan deelnemers gebruik kunnen maken om bezig te blijven met het onderwerp normoverschrijdend gedrag. In de e-learning komt de basistheorie van normoverschrijdend gedrag aan bod. Na de e-learning en voorafgaand aan de klassikale training stellen de deelnemers hun eigen leer -en veranderdoelen op zodat de trainers kunnen inspelen op de leerbehoeften van de deelnemers. Tijdens de klassikale trainingsdag wordt een aanvulling op de theorie uit de e-learning besproken, inspelend op de behoeften vanuit de deelnemers. Er wordt geoefend met een professioneel trainingsacteur en er worden (groeps)oefeningen gedaan.

● Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming (5,5 SKJ-punt; SKJ205646)
In deze training informeren we u over de inhoud van de verschillende richtlijnen en hoe je deze kunt toepassen. U bent op de hoogte hoe de richtlijnen tot stand komen, welke richtlijnen er (in de maak) zijn en hoe ze zijn opgebouwd. Hoe u de richtlijnen kunt toepassen in de dagelijkse praktijk en dat ze kunnen ondersteunen bij de communicatie met cliënten.

● Cultuursensitief werken (3 SKJ-punten; SKJ205841)
De training cultuursensitief werken maakt mensen binnen de (jeugd)hulpverlening bewust van de invloed die culturele verschillen hebben binnen gezin/familie systemen. De deelnemers krijgen instrumenten om de interculturele dialoog te voeren en daarbij meer inzicht te krijgen in de achtergrond en beweegredenen van de gesprekspartner. Instrumenten die wij hierbij behandelen zijn, het genogram, de levenslijn en de Topoi methodiek.

● GO (gesepareerd ouderschap) (27,5 SKJ-punten; SKJ206671)
De training informeert en vergroot de kennis van uitvoerende jeugdprofessionals over complexe echtscheidingen waarbij ze leren om complexe echtscheidingen stapsgewijs te analyseren. De training bestaat uit de volgende modules:
Module 1: GO Partnerrelatie & Juridisch kader
Module 2: GO Rol van het kind & Psychiatrie
Module 3: GO Werkwijze & Veiligheid

● Veilig werken / omgaan met normoverschrijdend gedrag (4 SKJ-punten; SKJ207378)
Het doel is dat de deelnemers na de training meer inzicht hebben over en kennis hebben van voorkomen van en omgaan met normoverschrijdend gedrag. Het kunnen signaleren, herkennen en benoemen van agressief en anderszins ongewenst gedrag. Ze weten hoe te handelen voor, tijdens en na een incident waarbij sprake was van normoverschrijdend gedrag door een burger. Ze zijn zich bewust van de impact van een incident bij zichzelf en in staat het te kunnen de-escaleren in de praktijk. Ze weten hoe ze de eigen veiligheid op straat, bij de mensen thuis en op kantoor maximaal  borgen en hoe ze het thema veiligheid bespreekbaar maken en houden binnen het team

Sociaal domein

Meer informatie volgt.

Wonen en woningcorporaties

Meer informatie volgt.

Open inschrijving opleidingen en trainingen en ontwikkelmogelijkheden bij BMC

Naast incompany- en maatwerkopleidingen en trainingen, biedt BMC ook open inschrijving opleidingen en trainingen voor medewerkers in de publieke sector. En wilt u werken voor de publieke sector en wilt u zich verder ontwikkelen in uw vak, misschien is een carrière of een traineeship bij BMC dan wat voor u. Je leest er meer over op onderstaande pagina’s.

Stel uw vragen aan het BMC Ontwikkelcentrum

Alle opleidingsactiviteiten worden ontwikkeld door het BMC Ontwikkelcentrum in samenwerking met onze experts uit het domein. Wij geven antwoord op de invulling van uw ontwikkelvraag en verwelkomen u graag bij onze opleidingsactiviteiten. Stel uw opleidings- of ontwikkelvraag via onderstaand formulier of neem contact met ons op via (033) 496 52 00.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement