Energietransitie en economische transitie

De klimaatcrisis dwingt ons tot grote veranderingen op ruimtelijk-economisch en sociaal-maatschappelijk gebied. De komende jaren moet Nederland massaal in gaan zetten op duurzame energie en een circulaire economie. Gemeenten, regio’s en provincies zijn volop bezig met de uitvoering. Maar dat kunnen ze niet alleen. Om de energietransitie en economische transitie te realiseren, is op verschillende schalen samenwerking nodig tussen inwoners, ondernemers, maatschappelijke partners en de overheid. 

Hierbij ontbreekt het vaak nog aan praktische handvatten voor uitvoeringskracht. Zo wordt er binnen de energietransitie nog gezocht naar de juiste invulling van participatie en is de discussie over hoe een groene economie er nu precies uitziet nog volop gaande. Daarnaast spelen ook beschikbare financiële middelen en capaciteit een rol bij de uitvoerbaarheid van beide transities. Met strategisch advies en implementatiekracht ondersteunt BMC bij het opzetten, strategisch positioneren en versterken van sterke uitvoeringsallianties om de transities succesvol te laten verlopen. 

Neem contact met ons op

Ook adviseren we bij de ruimtelijke inpassing van energiebronnen zoals zon en wind, en bij het betaalbaar houden van de transitie. Benieuwd hoe we u kunnen helpen? Lees dan verder, of neem meteen contact met ons op.

 

Op deze pagina:
Wat speelt er rond het thema energietransitie en economische transitie?
De visie van BMC op energietransitie en economische transitie
Onze expertises op het gebied van energietransitie en economische transitie
Onze dienstverlening binnen energietransitie en economische transitie
Praktijkcases en oplossingen
Werken bij BMC binnen energietransitie en economische transitie
Adviseurs energietransitie en economische transitie

Actueel

Toon alles

Onze expertises

Wat speelt er binnen energietransitie en economische transitie?

Klimaatverandering is dé grote uitdaging van de eenentwintigste eeuw. Om deze crisis af te wenden moet Nederland klimaatneutraal, fossielvrij en circulair worden. Hiervoor zijn schone energie en een groene industrie nodig. De doelen zijn helder:

 • 55% minder CO2-uitstoot in 2030 én 95% minder CO2-uitstoot in 2050; Met behoud of versterking van de leefkwaliteit;
 • 50% minder verbruik van grondstoffen in 2030 én een circulaire en CO2-neutrale economie in 2050. Met behoud of versterking van het Nederlandse verdienvermogen.

Om deze doelstellingen te bereiken, zijn ingrijpende veranderingen nodig. Bij het doorvoeren van deze veranderingen steken een aantal problemen de kop op, zoals:

 • het gebrek aan uitvoeringskracht van het Rijk;
 • de betaalbaarheid voor huishoudens;
 • het tekort aan vakmensen. 

Om de energietransitie en economische transitie in gang te zetten moet er een verbinding tussen klimaatbeleid en circulariteit gevonden worden. Ondertussen bouwen we aan een kenniseconomie met een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dit trekt bedrijven aan die weer bijdragen aan een brede welvaart.

Implementatieproces bij transities

Om de transities soepel te laten verlopen, is er initiatief nodig bij publieke-private coalities. Ook moeten organisaties veranderen met het oog op op maatschappelijk resultaat. Hiervoor is goede regie op implementatieprocessen nodig. 

De energietransitie wordt nu vooral nog als een technisch vraagstuk gezien, maar een volgende fase staat voor de deur. Hierin zijn draagvlak, samenwerking, organisatie en verandering van cruciaal belang. Nadat de nieuwe taken, eisen en verantwoordelijkheden geïmplementeerd zijn, moeten instanties hiermee leren omgaan. In deze fase van transformatie verschuift de focus van techniek en wetgeving naar houding en gedrag.
 

De visie van BMC op energietransitie en economische transitie 

Om energieneutraal en circulair te worden, heeft Nederland heldere doelen geformuleerd voor 2030 en 2050. Er wordt hard gewerkt om deze doelen te verwezenlijken, maar nog steeds moeten zowel de energietransitie als de economische transitie sneller. De ambities omzetten in daden blijkt complex. Het vraagt om bestuurskracht, samenwerkingskracht én realisatiekracht:

1. Bestuurskracht: Verandering en leiderschap

Is uw organisatie klaar voor verandering? BMC biedt advies en ondersteuning bij het integreren van de nieuwe waarden in uw organisatie. We helpen bij de ontwikkeling van realistische nieuwe indicatoren die aansluiten bij uw strategie. Hierbij zetten we sterk in op integraal werken.  

2. Samenwerkingskracht: Samenwerking en lenigheid

De klimaatcrisis gaat iedereen aan. Een goede lokale samenwerking is dus enorm belangrijk. Op dit gebied kan nog veel terrein gewonnen worden. BMC helpt u bij het vormen van vitale allianties en het maken van haalbare plannen die aansluiten bij de bestaande wetgevingen en akkoorden. Zo sturen we aan op een sterke verbinding tussen lokale instanties en initiatiefnemers, waarbij iedereen op één lijn zit. 

3. Realisatiekracht: Strategie en procesondersteuning. 

Decentrale overheden hebben er door de energietransitie en economische transitie taken bijgekregen. Tegelijkertijd is de arbeidsmarkt krap. BMC helpt u bij het inrichten van een slimme organisatie voor de transitieopgaven en met tijdelijke ondersteuning. Samen maken we het verschil.
 

Onze expertises

De energietransitie en economische transitie zijn complexe opgaven. Er moet worden omgegaan met uitdagingen zoals het inpassen van duurzame energie in de ruimte met oog voor de kwaliteit van de leefomgeving, of het betrekken van inwoners en bedrijven. Belangrijke punten hierbij zijn bestuurskracht, samenwerkingskracht en realisatiekracht.

BMC helpt overheden, bedrijven en netwerkpartners bij de ruimtelijke inpassing van schone energiebronnen, bij samenwerkingsvraagstukken én bij de betaalbaarheid van de transitie. Wij maken de verbindingen tussen verschillende werkvelden in het fysiek domein en het sociaal domein.

Energietransitie

De energietransitie is complex. Bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden komen veel uitdagingen tegen. Het uitvoeren van de Regionale Energiestrategieën (RES) en het realiseren van de warmtetransitievisie zijn hier voorbeelden van. Net als het verduurzamen van de woningvoorraad of het waarborgen van betaalbaarheid van de transitie. 

Bij BMC ligt de strategische focus op uitvoeringskracht. Het Klimaatakkoord is hierbij een belangrijke externe stimulans. Belangrijke thema’s zijn: regionale samenwerking, de economische gevolgen van de energietransitie, verduurzaming corporate bezit en betaalbaarheid. 

Lees meer over de energietransitie

Economische transitie

De huidige economie is niet houdbaar. De negatieve gevolgen voor mens en natuur worden steeds voelbaarder. Om te verduurzamen en om nieuwe economische kansen te benutten, moeten er stappen gezet worden richting een circulaire economie. 

BMC richt zich op uitvoeringskracht bij de transitie naar de economische transitie. Hierbij ontsluiten we voor uw regio de kansen van de Regiodeals, Regionale Investeringsagenda’s (RIA) en het Nationaal Groeifonds. Ook organiseert BMC bijvoorbeeld een datagedreven Innovatielab rondom het gebruik van data als hulpmiddel voor economische transitie. 

Lees meer over de economische transitie

 

Onze dienstverlening op het gebied van de energietransitie en economische transitie 

Met strategisch advies en implementatiekracht ondersteunt BMC bij het opzetten, strategisch positioneren en versterken van krachtige allianties voor de energietransitie en economische transitie. Zo ondersteunen we bijvoorbeeld bij:

 • Programmamanagement en ondersteuning voor de Regionale Energiestrategie en Warmtetransitie;
 • Stimuleren van de groene economie;
 • Rolname woningbouwcorporaties in de transitieopgave;
 • Het aanpakken van energiearmoede; 
 • Grip krijgen op mismatch onderwijs-arbeidsmarkt;
 • Ruimtelijke inpassing van duurzame energie met behoud van de ruimtelijke kwaliteit (ook in uw omgevingsvisie en omgevingsplan).

Met onze jarenlange ervaring in de publieke sector, dragen we bij aan het maken en implementeren van duurzaam beleid. Dat doen we onder andere met:

 • strategisch advies over de wijze waarop u de transitieopgave daadkrachtig kunt organiseren;
 • gericht onderzoek. Wij zorgen dat we écht weten hoe het zit en wat dit betekent voor de rol van politiek, bestuur en organisatie en uw financiële mogelijkheden (bv. rekenkameronderzoek); 
 • versterken realisatiekracht. Van programmamanager tot beleidsadviseur en secretaris.

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken binnen de energietransitie en economische transitie 

De energietransitie en economische transitie vormt één van de drie grote, integrale opgaven bij BMC. Een team van gedreven adviseurs zet zich iedere dag in om samen met opdrachtgevers meer uitvoeringskracht te realiseren. Onze ambitie? BMC moet dé samenwerkingspartner worden voor het versterken van uitvoeringskracht voor de energietransitie én de transitie naar de circulaire economie. De focus ligt hierbij op de aansturing, inrichting en versterking van uitvoeringsallianties voor de transitieopgaven. Wil jij je ervaring inzetten voor een groen en circulair Nederland? Reageer dan op één van onze vacatures of kijk eens tussen ons aanbod aan traineeships.

 

Adviseurs energietransitie en economische transitie

Joris Stok
senior partner
"Ik ben partner en senior adviseur bij BMC. Ik heb meer dan vijftien jaar ervaring in het publieke domein. Als adviseur ben ik sinds 2008 verbonden aan BMC. In het krachtenveld tussen bestuur, organisaties en maatschappelijke partners werk ik aan impactvolle experimenten en innovaties in het ruimtelijk en economische domein."

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement