Woningbouwopgave

Nederland heeft tot 2030 nog zo’n 1 miljoen woningen nodig. Naast deze getalsmatige opgave is ook sprake van een kwalitatieve opgave: hoe zorgen we voor een toekomstbestendige leefomgeving? Daarbij moet ook rekening gehouden worden met andere maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie, klimaatadaptatie en leefbaarheids-, veiligheids- en sociale vraagstukken. Al deze vraagstukken met bijbehorende ambities vragen samen om keuzes. 

BMC ziet de woningbouwopgave niet als doel op zich, maar als onderdeel van goede ruimtelijke ordening. Om tot een passende oplossing te komen is regie nodig op regionaal niveau en op programmaniveau. We begeleiden gemeenten, corporaties en regio’s bij het ontwikkelen van een visie en (uitvoerings)strategie voor woningproductie, -transformatie en -herstructurering. Hierbij leggen we koppelingen met economie en met sociale maatschappelijke en leefbaarheidsopgaven in buurt, wijk, kern, stad en regionaal perspectief. Vanuit onze onafhankelijke adviesrol bieden we inzicht in de verschillende belangen die meespelen bij deze complexe opgave. We maken complexiteit inzichtelijk en brengen de juiste mensen bij elkaar aan tafel. Zo werken we aan een toekomstbestendige leefomgeving.

Benieuwd wat BMC op dit gebied voor u kan betekenen? Lees dan verder, of neem direct contact met ons op.

Neem contact met ons op

Op deze pagina:
Wat verstaat BMC onder de woningbouwopgave?
Onze aanpak van de woningbouwopgave
Onze dienstverlening op het gebied van de woningbouwopgave
Praktijkcases en oplossingen
Werken bij BMC op het gebied van de woningbouwopgave
Adviseurs woningbouwopgave

Actueel

Toon alles

Wat verstaat BMC onder de woningbouwopgave?

Er is een groot tekort aan (geschikte) woningen in Nederland. Maar de woningbouwopgave is groter dan alleen het woningtekort. Ook het soort woningen dat beschikbaar komt en de integratie van thema’s als economie, energie, duurzaamheid, mobiliteit en leefbaarheid spelen een grote rol. Het aanpakken van de brede woningbouwopgave is nodig voor een toekomstbestendige leefomgeving. 

Bij BMC vinden wij dat wonen, werken en mobiliteit niet zonder elkaar kunnen. Dit moet hand in hand gaan. Daarom staat een kwalitatieve gebiedsgerichte benadering van de woningbouwopgave centraal. De uitdaging ligt in het slim combineren van verschillende opgaven en ambities in de schaarse fysieke ruimte. Ons motto luidt: omarm de complexiteit in de stad en de kernen in de regio en blijf de woonopgave integraal benaderen ondanks de behoefte aan snelheid. Dat vraagt om zorgvuldige afwegingen en samenwerking tussen overheden, woningcorporaties, ontwikkelaars, kennisinstellingen, bedrijfsleven, en ook inwoners. Op deze manier kan wonen een vliegwiel zijn voor een bredere maatschappelijke kwaliteitsslag. 
 

Onze aanpak van de woningbouwopgave

BMC begeleidt gemeenten en betrokken partijen bij de woningbouwopgave. Vanuit onze ervaring met de woningopgaven en met gemeenten, woningcorporaties en ontwikkelaars, organiseren we slimme allianties om zo een duurzame leefomgeving te realiseren. Daarbij zijn een door alle partijen gedragen visie en strategie cruciaal. BMC creëert vanuit een onafhankelijke rol inzicht in de verschillende belangen. We erkennen de aanwezige belangen en brengen ze in verhouding bij elkaar. BMC staat hierbij voor het publiek-maatschappelijke belang. 

Onze aanpak rust op een gedegen analyse van de opgaven. We analyseren alle informatie en gaan in gesprek met de stakeholders. We verkennen de bredere kwalitatieve opgave, maken de integrale vraagstukken inzichtelijk en verbinden ze aan fysiek ingrijpen. Ook bekijken we hoe deze opgave zich verhoudt tot de omgeving, programmering in de regio en provincie en de capaciteit in de gemeente. 

Daarna ontwikkelen we een slimme programmering- en uitvoeringsstrategie. We brengen in beeld welke plannen er bestaan, en vergelijken deze met de ambities van de betrokken partijen. Dit is een iteratief proces, dat in samenwerking plaatsvindt tot we de juiste programmering hebben. Voor de woningbouwopgave is geen blauwdruk; het vraagt om perspectieven en ontwikkelpaden. Zo helpt BMC gemeenten om plannen te versnellen, plannen te herijken op basis van kwaliteit, en concrete (versnellings)afspraken voor de woningbouwopgave te realiseren.
 

Onze dienstverlening op het gebied van de woningbouwopgave 

Advies en onderzoek 

Op adviserend niveau kunnen we u op verschillende manieren helpen:

 • het creëren van uitvoervoeringsprogramma’s of uitvoeringsstrategieën;
 • het opzetten van projectbureaus;
 • het leveren van strategisch beleidsadvies;
 • het maken van netwerk-stakeholderanalyses;
 • het vormen van sterke allianties in de woningbouw;
 • (her)profilering op kwaliteit;
 • het versnellen en versterken van woningbouwplannen.

We werken met adviesteams aan de opgave om zo tot een passende oplossing te komen. Daarnaast werken we domeinoverstijgend samen met de collega’s van Wonen en Woningcorporaties, Bestuur en Bedrijfsvoering, het sociaal domein en Data en Dienstverlening

Meer over advies en onderzoek

Detachering 

BMC ondersteunt ook bij de implementatie van advies. Hiervoor leveren we interim adviseurs en andere professionals, en bieden we trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. Binnen de woningbouwopgave detacheren we op verschillende expertises:

 • programmamanagement
 • projectmanagers gebiedsontwikkeling
 • (strategisch) beleidsmedewerker
 • RO-specialisten
 • omgevingsmanagement
 • projectmedewerkers

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen 

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van de woningbouwopgave? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC op het gebied van de woningbouwopgave

Wil jij een bijdrage leveren aan een betere leefomgeving, heb je ervaring binnen het fysiek domein en affiniteit met wonen of integrale gebiedsopgaven? Als adviseur binnen de woningbouwopgave maak jij impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Voor het versterken van ons profiel zoeken we managing consultants die de stap naar een eindverantwoordelijke rol willen maken. Daarnaast zijn we ook op zoek naar gedreven medior en senior adviseurs met affiniteit voor het advies profiel. Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures of neem direct contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.
 

Adviseurs woningbouwopgave

Meer weten over de woningbouwopgave? Neem dan contact op met een van de onderstaande adviseurs:Portret adviseur fysiek domein Keetie Langerak

Keetie Langerak - van Rooijen
adviseur fysiek domein 

"Een leerzaam en zorgvuldig proces is minstens zo belangrijk als het eindresultaat."

 

Portret adviseur fysiek domein Tessa Dik

Tessa Dik
adviseur fysiek domein 

"Samen bouwen we aan een leefomgeving waarin zowel wonen, werken als recreëren mogelijk is. Iedereen kan een steentje bijdragen."
 

Neem contact met ons op

Meer informatie over verstedelijking en gebiedsontwikkeling

Deze expertise valt onder verstedelijking en gebiedsontwikkeling binnen fysiek domein. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement