28 feb 2019

Rekenkameronderzoeken duurzaamheid

In opdracht van de Rekenkamer West-Brabant deed BMC onderzoek naar de doelmatigheid en de doeltreffendheid van het duurzaamheidsbeleid van een van de West-Brabantse gemeenten.

Traditioneel hanteren gemeenten de beleidscyclus bij de voorbereiding, de uitvoering en de evaluatie van beleid. De recente praktijk bij gemeenten laat echter zien dat deze traditionele aanpak van de beleidscyclus niet langer past bij de dynamiek rondom het thema duurzaamheid. De ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op dat een beleidsnota al weer snel verouderd is wanneer deze is vastgesteld. In het verlengde daarvan deed BMC de volgende aanbevelingen aan de Rekenkamer West-Brabant:

  • Neem aan de hand van raadsvoorstellen van het college van burgemeester en wethouders besluiten over de te bereiken (SMART) doelen voor het toekomstig duurzaamheidsbeleid, de wijze waarop de doelen met externe partijen en inwoners bereikt zullen worden en wat de regierol van de gemeente is.

  • Stel via een afzonderlijk budget voldoende middelen ter beschikking om de gestelde doelen te bereiken.

  • Verzoek het college van burgemeester en wethouders om periodieke voortgangsrapportages in het kader van de planning-en-controlcyclus, waarbij aan de hand van indicatoren de stand van zaken wordt gemeten en effectevaluaties worden uitgevoerd.

Meer informatie

BMC deed in opdracht van verschillende rekenkamers onderzoek naar het duurzaamheidsbeleid van gemeenten. Wilt u meer weten over wat BMC kan betekenen voor uw rekenkamer? Neem dan contact op met  senior adviseur Tom Plat, via telefoonnummer 06 - 53 36 40 87 of per e-mail naar tom.plat@bmc.nl.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement

    ENERGIETRANSITIE OPLOSSING RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING ENERGIETRANSITIE GEBIEDSONTWIKKELING ENERGIEBELEID

    Gerelateerde artikelen