Omgevingswet

De Omgevingswet komt eraan. En voor de invoeringsdatum moet er nog een hoop worden aangepast en voorbereid. Je zet als het ware het huis in de grondverf. Dat vraagt om inzet en denkkracht. Maar deze invoeringsdatum is niet eens de belangrijkste mijlpaal. De volgende drie fasen zijn van cruciaal belang:

 • De fase van implementatie - hoe zorgen we dat de basis er ligt wanneer de wet in werking treedt?

 • De fase van transitie - wat moet er gebeuren tot 2030 zodat aan álle wettelijke vereisten is voldaan? 

 • De fase van de transformatie - wat moet er gebeuren zodat er integraal en participatief wordt samengewerkt volgens de bedoeling van de wet?

Als partner in verbetering heeft BMC een passende oplossing voor iedere fase. We doen, denken en veranderen mee. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen op het gebied van de Omgevingswet? Lees dan verder, of neem direct contact met ons op.

Neem contact met ons op

Op deze pagina:
Onze visie op de omgevingswet
Maatschappelijke uitdagingen rondom de omgevingswet
Stappenplan implementatie Omgevingswet
Participatie omgevingswet
Digitale stelsel omgevingswet
Instrumenten voor de omgevingswet
De omgevingswet: vliegwiel voor leren en ontwikkelen
Ondersteuning bij uw keuzeproces
Dienstverlening op het gebied van de omgevingswet
Praktijkcases en oplossingen voor de omgevingswet 
Werken bij BMC op het gebied van de omgevingswet
Adviseurs omgevingswet

Actueel

Toon alles

De visie van BMC op de Omgevingswet

De Omgevingswet heeft effect op iedereen in de omgeving. Overheden, inwoners, maatschappelijke organisaties en initiatiefnemers: allemaal worden we uitgedaagd om ons meer te richten op het proces dan op de inhoud. De Omgevingswet vraagt om een integrale benadering, sturing op maatschappelijke doelen en het delen van invloed met de samenleving.

Als BMC helpen we organisaties bij het leren en ontwikkelen, het inzichtelijk maken van effecten voor formatie en financiën, én de effecten voor de verbinding met de samenleving. We dragen bij over de gehele linie. Van het praktisch inrichten van vergunningverlening tot het maken van de omgevingsvisie en het omgevingsplan en het ondersteunen bij strategische keuzeprocessen.  

Gemeenten kloppen regelmatig bij ons aan met een vraag. Bijvoorbeeld: hoe geven we een legesverordening vorm? Door onze expertise op het gebied van de Omgevingswet te combineren met de ervaring van onze financials en onze bestuurskundigen, zijn we in staat om oplossingen te bieden. Vaak ligt er een vraag achter de vraag. Deze gaat over samenwerking, het schrijven en doorbelasten van uren, de samenwerking tussen teams of politiek-bestuurlijke wensen. Ook hierbij kunnen we helpen door uit te gaan van het instrumentele. Zo verdiepen we de vraag, en gaan we op zoek naar alternatieven en opties.
 
Het werken aan de fysieke leefomgeving gaat met de Omgevingswet van juridisch naar participatief en is een vliegwiel voor verbetering van het overheidshandelen, als één overheid. De mogelijkheden zijn er, je moet het zelf wel willen. BMC helpt bij het verbreden van de focus van de instrumentele benadering naar de strategische.
 

De Omgevingswet als maatschappelijke uitdaging

De komst van de Omgevingswet plaatst overheden voor de cruciale vraag: gaan we op oude voet door, of verbeteren we onze werkwijze? Kiezen ze voor de eerste optie, dan is te hopen dat hun dienstverlening past bij de vragen van deze tijd. En dat de organisatie voldoende wendbaar is om ook nieuwe uitdagingen aan te kunnen. Denk daarbij aan verstedelijking, klimaat, natuur en landbouw. Hoe gaan we hier nu mee om? En over twintig jaar? 

Willen overheden hun eigen werkwijze aanpassen, dan is het belangrijk dat ze een sterke visie hebben. Ligt de focus op digitalisering van regelgeving, op meer participatieve sturing of op een integrale aanpak? Waar een overheid ook voor kiest, het is altijd belangrijk dat bestuur en management de maatschappelijke opgaven organisatorisch kunnen vertalen. Net zo belangrijk is dat ze de organisatie toerusten om te kunnen voldoen aan de wensen en eisen van de samenleving. 

Tijdens de implementatiefase moeten de best passende keuzes worden gemaakt. Tot aan de ingangsdatum van de wet, leggen veel organisaties de focus meer op de instrumentele benadering. Dat is begrijpelijk, maar de Omgevingswet gaat pas wat betekenen als er integraal samengewerkt wordt tussen overheden en inwoners. Wanneer deze implementatiefase overgaat in de transitie- en transformatiefase is het belangrijk dat een overheid zich ontwikkelt tot een modern orgaan dat zich snel kan aanpassen en oplossingen vindt in samenspel met andere betrokkenen in de omgeving.  
 

Stappenplan implementatie Omgevingswet:

 • Impactanalyse: is uw organisatie klaar voor de Omgevingswet? Wat die impact is, is sterk afhankelijk van de mate waarin u ruimte wilt bieden voor initiatieven uit de samenleving en de manier waarop u uw eigen rol invult; uw sturingsfilosofie. De impactanalyse op basis van onze RolVastWijzer toont de veranderopgave tussen de rol die u nu vervult en de rol die u met de Omgevingswet zou wíllen vervullen.
 • Stappenplan werken in de geest van de Omgevingswet: u kunt nu al starten om met elkaar te leren wat voor uw organisatie wel of niet werkt en in hoeverre het past in uw gemeente.In het stappenplan staan keuzes centraal. Keuzes aan de hand van de vraag hoe u wilt handelen in de geest van de Omgevingswet en wat dit betekent voor uw organisatie.
 • Programma leren en ontwikkelen op inhoud en gedrag: BMC is in staat om de beoogde verandering op inhoud en organisatie samen te brengen in een ontwikkeltraject op maat. Bij het inrichten van het maatwerkprogramma zet BMC specifiek ontwikkelde instrumenten in. Bijvoorbeeld de competentiescan, e-learning Omgevingswet en de datagame.
 • Competentiescan en analyse: is uw team Omgevingswetproof? De competentiescan brengt voor u in beeld op welke manier u uw medewerkers kunt ontwikkelen.
 • E-learning Omgevingswet: de e-learning geeft cursisten een volledig beeld van de werking van de wet en zet aan tot werken in de geest van de Omgevingswet. 
 • Datagame: wilt u databewustzijn creëren bij uw teams in het kader van de Omgevingswet? Dit kan via onze digitale en interactieve datagame.
 • Datagedreven werken en digitalisering: naast onze inhoudelijke kennis op vele beleidsterreinen als het fysiek domein, beschikt BMC over experts op het gebied van verandermanagement, informatievoorziening, data-analyse, informatieveiligheid en privacy. De opgave digitale transformatie is een kernexpertise binnen de adviespraktijk van BMC en begeleidt overheden bij de ontwikkeling van een waardegedreven organisatie met behulp van data.
 • Projectondersteuning & programmamanagement: BMC helpt u bij het vormgeven van de diverse beleidsinstrumenten die onder de Omgevingswet vallen, zoals omgevingsplannen, -visies en -programma’s. Wij bieden programmamanagers en projectondersteuners voor de invoering van de Omgevingswet als geheel en projectleiders voor omgevingsplannen, omgevingsvisies en omgevingsprogramma’s. Ook werken bij ons adviseurs die zich bezighouden met specifieke thema’s, zoals gezondheid, financieel, organisatieontwikkeling, HRM en juridisch.

Illustratie met informatie over omgevingswetVerder lezen? Bekijk hier onze brochure over de Omgevingswet
 

Participatie Omgevingswet

Vanwege de Omgevingswet, de energietransitie, het woningtekort en andere opgaven is participatie belangrijker dan ooit. Ook helpt het om het vertrouwen van inwoners in de overheid te herstellen, en vice versa. Dat is een proces dat niet met quick fixes kan worden opgelost. 

Natuurlijk doet elke gemeente al aan participatie. Bijvoorbeeld door participatiegroepen, burgerfora, inspraakavonden en meer. Participatie wordt met overtuiging en veel energie opgezet, maar de inspanningen binnen de organisatie zijn vaak versnipperd of slecht gedocumenteerd. BMC helpt hierbij. We hebben veel ervaring met aanpakken en methoden die leiden tot impact. BMC kan helpen om het bestaande in kaart te brengen. Er is namelijk altijd een basis om verder op te bouwen. 

Vervolgens zorgen we voor verbinding en integraliteit in de aanpak. Bestuur, ambtelijke organisatie en inwoners hebben daar allemaal een rol in. Als je elkaars rol versterkt, dan versterk je ook de onderlinge samenwerking. BMC zet in op de participatieketen om tot duurzame oplossingen te komen, en tot een klimaat van participatie bij de gemeente.

Participatie is één van de pijlers onder de Omgevingswet, en dat is niet voor niets. Niet alleen overheden moeten hiervoor zorgen, ook initiatiefnemers hebben de taak om alle belangen op te halen om een goede afweging te kunnen maken bij de vormgeving van hun project. Zo wordt participatie een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Hoe mooi zou het zijn als de overheid initiatiefnemers daarin uitdaagt maar ook ondersteunt? BMC prikkelt inwoners om hun creativiteit en zelfredzaamheid aan te boren. Vanwege onze ruime expertise hebben we de kennis en deskundigheid om een bijdrage te leveren. Denk daarbij aan de wijkenaanpak, directe democratie en Omgevingswet.
 

Digitale stelsel Omgevingswet

Big data, datagedreven werken of datamining. Je kunt er niet omheen: de dienstverlening wordt steeds digitaler. Van de overheid wordt verwacht dat zij steeds sneller aan de veranderende behoeften kan voldoen. BMC ontwikkelt databewustzijn op het niveau van uitvoering, beleid en management. Ook de Omgevingswet is gebaseerd op een digitaal stelsel dat meer gaat doen dan eerst mogelijk was. 

In de media ligt focus vooral op de beperkingen van het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet).Toch is het ook belangrijk om per overheidslaag te onderzoeken wat wél mogelijk is. Uiteindelijk helpt digitalisering bij het stroomlijnen van interne werkprocessen en bij de dienstverlening aan inwoners en ondernemers. 

Ook dragen we bij aan het herontwerpen van vergunningverlening en dienstverlening. Dit doen we altijd op basis van de wensen en behoeften van inwoners en ondernemers. Daarbij maken we een directe koppeling met de bedoeling van de wet: meer en betere betrokkenheid van inwoners bij besluiten van de overheid. 
 

Instrumenten voor de Omgevingswet

Er wordt gezegd dat maar 20% van de veranderingen die samenhangen met de Omgevingswet te maken heeft met regels. De andere 80% heeft te maken met houding en gedrag. Dit vinden wij bij BMC ook. Naast de keuzes die te maken hebben met de instrumenten en de inrichting van digitalisering en dienstverlening, is er een belangrijk gesprek te voeren over samenwerken, integraliteit en betrokkenheid. Wat is iedereens rol en verantwoordelijkheid binnen de organisatie? Wie stuurt op keuzes in de fysieke leefomgeving? Wat is daarvoor nodig? Veel van deze keuzes hebben organisatorische gevolgen. Waar beleid wordt losgelaten, ontstaat nieuw werk. Via een eigen impactmodel, kwantitatieve en kwalitatieve analyse vertaalt BMC uw inhoudelijke keuzes naar hun impact voor personeel en budget. Zo helpen we bij het opzetten van monitoring voor de komende jaren.
 

De Omgevingswet: vliegwiel voor leren en ontwikkelen 

Is uw team Omgevingswetproof? Beschikken uw teamleden over de juiste competenties en vaardigheden? Eén van de kerncompetenties is wendbaarheid. Dat betekent dat teams en medewerkers in verbinding staan met de samenleving en kunnen anticiperen op mogelijkheden en veranderingen. Onze competentiescan brengt voor u en uw medewerkers in beeld welke kant het op moet, collectief en individueel. Met deze scan meten we hoe wendbaar het team is: we meten veerkracht, eigenwaarde, probleemoplossend vermogen, communicatie, ondernemerschap en samenwerken. Ook leggen we de verbinding tussen relevante domeinen. Uiteindelijk maken we van iedere medewerker een profiel, en één van het hele team. Deze profielen leggen de basis voor de ontwikkeling van teams en medewerkers.
 

Ondersteuning bij uw keuzeproces

Ook in de komende bestuursperiode staan raads- en collegeleden voor een stevige uitdaging. De maatschappelijke opgaven van deze tijd vragen om een concrete aanpak en resultaten. De Omgevingswet kan voelen als een extra opgave waar rekening mee gehouden moet worden. Toch biedt de wet de mogelijkheid om op alle fronten te versnellen, slim te verbinden en te combineren. Niet de regels, maar ‘de bedoeling’ van plannen staan centraal. Dat vraagt stuurmanschap en investeren in elkaar. Politiek, bestuur en ambtelijke organisatie staan er samen voor. Begin een nieuwe raadsperiode met een mooi inwerkprogramma voor de raad. Sleutelwoorden hierin zijn: rollen, positie en keuzes. Vraag uzelf af: hoe willen wij sturen? En hoe benutten we de Omgevingswet bij het bereiken van de gewenste doelen?

Als je ambitieus bent, moet je keuzes maken. Het is belangrijk om vanaf het begin inzicht te hebben in de gevolgen van deze keuzes. Dat helpt om scenario’s uit te werken en opties af te wegen. Keuzes hebben ook altijd organisatorische gevolgen. Welke competenties en vaardigheden zijn er nodig om met de gemaakte keuzes te kunnen werken. Het klinkt ingewikkeld, maar met de juiste informatie en inzichten hoeft het dat niet te zijn.

 • BMC helpt met impactanalyses op de personele gevolgen (uitvoeren op kwantitatief en kwalitatief)  
 • BMC helpt bij het integreren van participatie in uw dienstverleningsvisie. Vanuit het perspectief van participatie is digitale dienstverlening een randvoorwaarde
 • BMC werkt vanuit de sturingsstijl van de gemeente en vertaalt deze door in besluitvorming, inrichting en uitvoering. 
 • BMC acteert op alle niveaus (van bestuur tot uitvoering) en is bekend met de organisaties die bij deze opgave betrokken zijn 
   

Onze dienstverlening op het gebied van de omgevingswet

Advies en onderzoek

BMC ondersteunt organisaties van advies tot en met uitvoering. Samen met onze opdrachtgever(s) komen we tot ambitieuze, integrale plannen en op uitvoering gerichte aanpakken. Hierbij ontwikkelen we een heldere governance, gericht op duurzame allianties die met concrete maatregelen complexe en maatschappelijke opgaven in een stroomversnelling krijgen. We dragen onze kennis over aan onze opdrachtgever, zodat de aanpak een vervolg krijgt. Zo zorgen we dat onze plannen ook daadwerkelijk uitgevoerd worden.

Meer over advies en onderzoek

Detachering

BMC biedt programmamanagers en projectondersteuners voor de invoering van de Omgevingswet, en projectleiders voor omgevingsplannen -visies en -programma’s. Ook hebben we gespecialiseerde adviseurs op verschillende thema’s, zoals gezondheid, financieel, organisatie-ontwikkeling, HRM en juridisch. Zij brengen ervaring mee bij een grote diversiteit aan opdrachtgevers zoals gemeenten, provincies, GGD’s en Omgevingsdiensten.

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. Bij het inrichten van dit ‘maatwerk-programma’ zetten we specifiek ontwikkelde instrumenten in. We gebruiken bijvoorbeeld een e-learning. Deze leert je volledig werken in de geest van de Omgevingswet. Ook gebruiken we een competentiescan als basis voor de ontwikkeling van teams, en een datagame voor het creëren van databewustzijn. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van ruimtelijk-economische ontwikkeling? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC op het gebied van de Omgevingswet

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur binnen de Omgevingswet maak jij impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Voor het versterken van ons profiel zoeken we experts die de stap naar een eindverantwoordelijke rol willen maken. Toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je nóg verder ontwikkelen. Nieuwsgierig naar de mogelijkheden? Bekijk alle openstaande vacatures.
 

Adviseurs omgevingswet

Casper HopmanPortret senior commercieel manager Omgevingswet Casper Hopman
senior commercieel manager

“Relaties opbouwen, op basis van vertrouwen, een goed luisterend oor en het meedenken in oplossingen die om maatwerk vragen, dat is waar ik voor sta. Door de combinatie van mijn vakkennis en mijn brede ervaring binnen de lokale overheid kan ik juist die meerwaarde bieden als gesprekspartner. Het delen van kennis en het leggen van verbindingen, daaraan ontleen ik elke dag weer energie!”

Neem contact op

Meer expertises binnen het fysiek domein

Deze expertise is gelinkt aan het fysiek domein. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement