Wonen en zorg

Door demografische ontwikkelingen, wijzigende wet- en regelgeving en veranderende woonbehoeften gaat de vraag naar wonen en zorg én welzijn de komende jaren fors toenemen. Ook zal de ingezette scheiding van wonen en zorg doorzetten. Kwetsbare mensen wonen langer zelfstandig en herstellen eerder thuis. Ook vindt behandeling, begeleiding en ziekenhuiszorg steeds vaker plaats in de eigen omgeving. Op termijn is zorg in een instelling alleen nog maar beschikbaar voor mensen met de zwaarste zorgvraag. 

De ontwikkelingen op het gebied van wonen en zorg zorgen voor een veranderende rol van de inwoner en een andere werkwijze bij de bestaande maatschappelijke organisaties. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan initiatieven waarbij verschillende doelgroepen in een buurtcirkel  samenwonen en elkaar ondersteunen bij zorg- en welzijnsactiviteiten. Een ander voorbeeld is het gezamenlijk optrekken op het gebied van huisvesting tussen woningcorporatie en zorgorganisatie.

Belangrijk hierbij is de beschikbaarheid van voldoende passende woningen. Een groot vraagstuk voor gemeenten, partners en inwoners, zeker voor kwetsbare ‘aandachtsgroepen’ die naast passende woonruimte ook zoeken naar de juiste zorg, ondersteuning en begeleiding.

BMC is expert in het verbinden van partijen om samen de complexe opgaven in het werkveld van wonen, zorg en welzijn. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem contact met ons op.

Neem contact met ons op

Op deze pagina:
De maatschappelijke uitdaging van wonen en zorg
De visie van BMC op wonen en zorg
De aanpak van wonen en zorg
Onze dienstverlening op het gebied van wonen en zorg
Praktijkcases en oplossingen
Werken bij BMC op het gebied van wonen en zorg
Adviseurs wonen en zorg

Actueel

Toon alles

De maatschappelijke uitdaging van wonen en zorg

Vraagstukken rondom wonen, zorg en welzijn zijn complex. Er moet voor diverse zorgdoelgroepen, in diverse prijssegmenten extra passende woonruimte worden gerealiseerd. In zowel koop als huur. Ook zullen er vernieuwde samenwerkingsafspraken moeten worden gemaakt voor passende ambulante ondersteuning en zal er meer van inwoners worden gevraagd. De druk op wijken zal toenemen, waardoor de leefbaarheid goed zal moeten worden bewaakt.

De financiering rondom wonen en zorg maakt het extra complex. Want deze is vanuit verschillende domeinen (ruimtelijke ordening, wonen en sociaal domein) en wetten (Wmo, Wlz, Zvw, Wfz) geregeld. Daarmee zijn ook de verantwoordelijkheden verspreid over de gemeente (Wmo), de zorgverzekeraar (Zvw) en het zorgkantoor (Wlz en Wfz). De scheiding daartussen is (in theorie) scherp, maar levert regelmatig grijze gebieden op als zorg en ondersteuning vanuit meerdere wetten samenkomen. 
 

Visie van BMC op wonen en zorg

De vraagstukken op het gebied van wonen en zorg (en welzijn) zijn complex en vragen om een integrale domeinoverstijgende aanpak. 

Bij de realisatie van de opgaven vormen samenwerking en co-creatie de sleutel tot succes. Geen van de partijen (woningcorporaties, zorgorganisaties, vastgoedbeleggers en  particulieren) kan de opgave zelfstandig realiseren. Samenwerken en investeren in de woningmarkt dragen bij aan het oplossen van problemen in de zorgmarkt en andersom. Het gaat om een integrale aanpak door te denken en handelen vanuit de leefwereld, in plaats vanuit beleid, regelgeving en financiering.

BMC sluit aan bij actuele programma’s vanuit de Rijksoverheid, zoals bouw- en woonagenda’s en programma’s (rondom de zorg en huisvesting) van aandachtsgroepen. Hierdoor kan op diverse actielijnen worden aangesloten op de centrale opgave om te zorgen voor voldoende woonruimte voor alle aandachtsgroepen, met een evenwichtige verdeling over gemeenten en met de juiste (preventieve) zorg, ondersteuning en begeleiding. 
 

Aanpak van wonen en zorg

BMC werkt vanuit een integrale netwerkbenadering. Zo worden expertises uit verschillende domeinen benut. Dit is essentieel voor het oplossen van de complexe vraagstukken. De opgaven binnen het thema wonen en zorg vragen om een intensieve, domeinoverstijgende samenwerking tussen overheid, maatschappelijke partners (woningcorporaties, (thuis)zorgaanbieders, zorgverzekeraar, huisartsen, welzijnsinstellingen) cliënten en inwoners. BMC beschikt in dit verband over een eigen domeinoverstijgende aanpak ‘Aanpakken met Impact’ en is expert als het gaat om het voeren van regie in complexe opgaven.

Een aanpak op wonen en zorg kan zich richten op een of meerdere aandachtsgroepen:

 • Ouderen;
 • Mensen met sociale en/of medische urgentie:
 1. (dreigend) dak- en thuisloos;
 2. Lichamelijke beperking (rolstoelafhankelijk);
 3. Verstandelijke beperking;
 4. Psychisch kwetsbaar;
 5. Sekswerkers die willen stoppen of in een andere omgeving willen wonen;
 6. Remigranten-gezinnen met Nederlandse nationaliteit die na verhuizing naar Nederland dakloos zijn.
 • Uitstroom van mensen uit een intramurale setting
 1. Dak- en thuisloze volwassenen;
 2. Dak- en thuisloze jongeren < 18 jr.;
 3. Vrouwen en kinderen uit vrouwenopvang;
 4. Beschermd wonen;
 5. Gevangenis, tbs-instelling of forensische zorg.
 • Statushouders;
 • Arbeidsmigranten;
 • Uitwonende studenten;
 • Woonwagenbewoners.

De inhoudelijke basis van een integrale aanpak is een grondige analyse van de lokale situatie rondom wonen, zorg en welzijn. Hierbij wordt gebruik gemaakt van diverse kwantitatieve en kwalitatieve gegevens. Ook wordt de demografische ontwikkeling van een gemeente en de ontwikkelingen van de zorg- en woonvraag van de zorgdoelgroepen in kaart gebracht. De zorgvraag wordt veelal bepaald aan de hand van trendanalyses, de woonvraag aan de hand van prevalentiecijfers en prognoses.


Onze dienstverlening op het gebied van wonen en zorg

Advies, onderzoek en implementatie

Wonen en zorg is als werkveld sterk in ontwikkeling. BMC ondersteunt opdrachtgevers met advies, onderzoek en implementatie op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Dat doen we op actuele thema’s, zoals: 

 • Agendering en kwartiermaken voor de opgaven rondom wonen, zorg en welzijn;

 • Opstellen van een analyse op het gebied van wonen, zorg en welzijn;

 • Opstellen van woonzorgvisies (lokaal/regionaal/provinciaal) inclusief gebiedsgerichte uitwerking;

 • Opstellen van strategische- en uitvoeringsagenda, gekoppeld aan een woonzorgvisie;

 • Huisvesting aandachtsgroepen;

 • Beschermd wonen en maatschappelijke opvang;

 • Doordecentralisatie van beschermd wonen: overheveling van taken, verantwoordelijkheden en financiële middelen van centrumgemeenten naar regiogemeenten;

 • Van beschermd wonen naar beschermd thuis;

 • Opgaven in de sociale basis.

We werken vanuit een efficiënte netwerkaanpak tussen verschillende partijen, gericht op een duurzame aanpak met aandacht voor zowel preventie als ondersteuning en herstel. We bundelen onze expertises en die uit het netwerk om tot optimale oplossingen te komen voor kwetsbare inwoners en hun omgeving. Op basis van onderzoek en analyse helpen we de opgave begrijpelijk te maken, ondersteunen we het maken van beleidskeuzes en dragen we bij aan het richten en inrichten van uitvoeringskracht.

Meer over advies en onderzoek

Detachering

Wij leveren adviseurs en interim professionals. Ze zijn inzetbaar als bijvoorbeeld beleidsmedewerker of beleidsadviseur, procesregisseur, interim-manager, strategisch adviseur, onderzoeker, projectleider, programmamanager of procesbegeleider. Daarnaast kunnen we workshops, trainingen en kennissessies verzorgen om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van zorg en veiligheid? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft.

Meer over werving en selectie

Werken bij BMC op het gebied van wonen en zorg 

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur sociaal domein op het gebied van wonen en zorg maak je impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Je gaat aan de slag met verschillende maatschappelijke vraagstukken, zowel procesgericht als inhoudelijk. Heb je passie voor het sociaal domein en ben je toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je verder ontwikkelen. 

Benieuwd naar andere mogelijkheden bij BMC? Bekijk alle openstaande vacatures.

Adviseurs wonen en zorg

Meer weten over wonen en zorg? Neem dan contact op met één van onderstaande adviseurs: 

Marco van Driel
senior adviseur (managing consultant i.o.)Portret senior adviseur wonen en zorg Marco van Driel
“Als senior adviseur breng ik veel ervaring en inhoudelijk kennis op het gebied van wonen, zorg en welzijn en weet ik de beleidsvelden sociaal domein, wonen en ruimtelijke ordening met elkaar te verbinden. Hierdoor kan ik domeinoverstijgend samenwerken en partijen met elkaar verbinden. Ik schakel daarbij eenvoudig tussen verschillende (bestuurs)lagen, rekening houdend met de diverse belangen en handel met de benodigde politieke sensitiviteit. Voor echt duurzame oplossingen voor de kwetsbare groepen sta ik voor een integrale aanpak door te denken en handelen vanuit de leefwereld.” 

Peter van Osch
managing consultant Portret managing consultant wonen en zorg Peter van Osch
"In alle opdrachten vertrek ik vanuit het perspectief van de cliënt en vanuit de waarde van en voor de cliënt, patiënt en inwoner. Bij BMC ben ik de trekker van waardegedreven zorg en werk ik met collega’s een waardegedreven zorgmodel uit die breed werkt in de verschillende domeinen van zorg. 

Vanuit BMC ben ik als managing consultant werkzaam geweest als senior beleidsmedewerker en senior zorginkoper in de verschillende domeinen van zorg (Zvw, Wmo, jeugdhulp en Wlz). Ik ben de verbindende schakel tussen zorginhoudelijk beleid, in-/verkoop en bedrijfsvoering en bekend met alle vormen van bekostiging van de zorg. 

Voor mijn start bij BMC heb ik ruime praktijkervaring opgedaan binnen het directe primaire zorgproces (vooral in de gehandicaptenzorg) en was train de trainer van person centered planning. Ik ben vanuit een zorgaanbieder betrokken geweest bij diverse bouwprojecten en nieuwe wooninitiatieven voor mensen met een beperking, waarbij zelfregie en zelfredzaamheid centraal staat." 

Arjan van den Oever
senior adviseurPortret Arjan van den Oever
“Ik krijg energie van het helpen van gemeenten en non-profitorganisaties bij het vertalen van strategische doelstellingen naar zichtbare resultaten. Dit doe ik door als een spin in het web structuur en focus aan te brengen, thema’s te verbinden en partijen te enthousiasmeren. Door het vervullen van verschillende management- en adviesrollen bij zowel de overheid, als bij woningcorporaties en een zorgorganisatie, beschik ik naast inhoudelijke kennis op het gebied van wonen en zorg, ook over jarenlange ervaring met procescoördinatie en netwerkregie. Mijn persoonlijke stijl kenmerkt zich als positief, no-nonsense en omgevings-, resultaat- en mensgericht.” 

Neem contact met ons op

Meer informatie over wonen, zorg en veiligheid

Deze expertise valt onder wonen, zorg en veiligheid binnen het sociaal domein. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:  

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement