10 nov 2021

RPO: voortgezet onderwijs in de regio gezamenlijk vormgeven

Met een Regionaal Plan Onderwijsvoorzieningen (RPO) kunnen scholen in een regio samen de onderwijsvoorzieningen vormgeven. Bijvoorbeeld als het gaat om het aanbod van schoolsoorten en profielen of een verhuizing. In dit artikel leest u waarvoor u het RPO kunt inzetten en hoe BMC u daarbij kan helpen. 

Doel van een RPO

In eerste instantie is een RPO bedoeld om te bepalen welke vo-school wat op welke plek mag aanbieden. Maar het RPO is ook een middel om samen te komen tot een breed gedragen visie en onderwijsplan voor de regio. Het plan reikt soms zelfs verder dan wat wettelijk vereist wordt en draagt zo bij aan een gezamenlijk gedragen verantwoordelijkheid voor het onderwijs in de regio.

Wat regelt u met een RPO?

Welke zaken moet een schoolbestuur binnen een RPO afstemmen?

  • Verplaatsing vestiging, schoolsoort of vbo-afdeling, meer dan 3 km verderop;
  • Afsplitsing schoolsoort binnen school (BRIN);
  • Schoolsoort toevoegen die al in BRIN zit (PrO, vbo, mavo, havo, of vwo); 
  • Ontbrekende vbo-profielen toevoegen en eerder aangevraagde profielen aan  beroepsgerichte vmbo verlengen.

Van bestaande naar gewenste situatie

Uitgangspunt bij ieder RPO-proces is hoe de regio ervoor staat en waar de regio naartoe wil. Is er sprake van krimp of groei? Zijn er vestigingen of onderwijssoorten die meer leerlingen trekken? En de arbeidsmarkt? In nieuwe RPO’s van sommige regio’s zijn krimp en het beperken van de gevolgen voor de onderwijsvoorzieningen een belangrijk thema.

Wat kan BMC betekenen?

BMC zoekt met besturen samen naar oplossingen voor de uitdagingen waar ze voor staan. BMC heeft sinds de inwerkingtreding van het RPO in 2008 ruim tachtig regio’s begeleid bij het opstellen van een RPO. Deze begeleiding bestaat uit verschillende stappen.

De regio in beeld
De eerste stap is het geven van een gedetailleerd en cijfermatig beeld van het onderwijs in de regio over de afgelopen vijf jaar. Ook kijken we naar het verloop van de leerlingenstromen; niet alleen binnen de regio, maar ook van buiten de regio naar scholen binnen de regio. Waar volgen leerlingen les als dit niet binnen de eigen regio is? En wat zijn hierbij mogelijke kansen en bedreigingen? 

Van wensen tot besluit
Vervolgens begeleidt BMC de discussie en de besluitvorming tussen de schoolbesturen. Wie mag welk onderwijs aanbieden en wat is hierbij goed voor het onderwijs in de regio? Tot slot faciliteert BMC het overleg met derden: gemeenten, provincies, vervolgopleidingen en bedrijfsleven. 

Indiening en van kracht zijn
Het uiteindelijke resultaat van het proces is een breedgedragen RPO. Ook dan kunnen wij nog ondersteunen. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat wij het plan vóór de deadline van 1 november bij het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap indienen. De wijzigingen zijn dan per 1 augustus van het daaropvolgende kalenderjaar van kracht. 

Nazorg
Ook na de indiening van het RPO blijft BMC betrokken bij de regio via nazorg aan de gezamenlijke of individuele schoolbesturen en begeleiding van tussentijdse updates op het RPO.

Wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen

Sinds 1 november 2020 is de wet Meer Ruimte voor Nieuwe Scholen van kracht. In deze wet is er binnen het RPO geen ruimte meer voor het starten van een nevenvestiging. Scholen moeten nu voor het starten van een nevenvestiging dezelfde procedure doorlopen als voor het oprichten van een nieuwe school en hiervoor voldoende ouderverklaringen verzamelen. Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met BMC via de contactgegevens genoemd onderaan dit artikel.

Handig om te weten

  • Een RPO is vijf jaar geldig. 
  • Het is mogelijk om het RPO tussentijds te updaten bij het aanvragen van vmbo-profielen. 
  • Voor het verplaatsen van een vestiging is een geheel nieuw RPO nodig.
  • Goedgekeurde vmbo-profielen die na 2008 via een RPO zijn verkregen, vervallen na de looptijd van het RPO. BMC voert bij ieder RPO een check uit op eerder aangevraagde vmbo-profielen en vraagt deze opnieuw aan.

Lees meer in onze flyer

Meer informatie en contact

Meer informatie of een vrijblijvende afspraak? Neem contact op met:

Jeli Jordans senior adviseur 06 - 82 13 02 03
Hans Schuit Beroepsonderwijs partner regionale samenwerking onderwijs 06 - 23 58 50 85 Bekijk profiel
Talitha de Boer Beroepsonderwijs, Voortgezet Onderwijs adviseur 06 - 20 06 29 52 Bekijk profiel
Pascal van de Ven managing consultant 06 - 11 95 99 99
OPLOSSING VOORTGEZET-ONDERWIJS SAMENWERKING-IN-HET-ONDERWIJS JEUGD-EN-ONDERWIJS RPO

Gerelateerde artikelen