1 nov 2021

Samen optimale resultaten boeken voor kwetsbare kinderen

In Nederland zijn we overtuigd van de noodzaak om kwetsbare kinderen en jongeren optimale ontwikkelkansen te bieden. Dit horen en lezen we bijna elke dag. Helaas zien we dat kansenongelijkheid onder de streep toeneemt. In Nederland groeien nog altijd naar schatting 315.000 kinderen op in armoede en gaan 15.000 kinderen niet naar school. BMC zet zich samen met haar opdrachtgevers in de publieke sector in om oplossingen te bieden. Hieronder gaan we in op het probleem en presenteren wij de oplossingsrichtingen waar adviseurs van BMC samen met opdrachtgevers aan werken. 

Intergenerationele achterstanden 

Kansenongelijkheid in Nederland zorgt voor een toenemend aantal maatschappelijke problemen. Kinderen die opgroeien met minder kansen hebben eerder psychische en fysieke problemen. Kansenongelijkheid zorgt op latere leeftijd voor een kwetsbaardere sociaaleconomische positie en uiteindelijk ook voor een lagere levensverwachting. Kinderen die geen of geen goed onderwijs krijgen, ontwikkelen niet hun volledige potentieel. Sociale ongelijkheid leidt zo tot een vicieuze cirkel met negatieve maatschappelijke gevolgen, zoals een afnemend gevoel van vertrouwen, veiligheid, welzijn en gezondheid en minder sociale cohesie in wijken en de samenleving als geheel. Niet alleen voor de kinderen maar ook voor hun kinderen, en hun kinderen.

Hoewel er in Nederland talloze initiatieven zijn om kansenongelijkheid terug te dringen, blijft het een hardnekkig probleem. Dit heeft een aantal redenen: 

  • Als je blijft doen, wat je altijd al deed, krijg je wat je altijd al kreeg. Vanuit bestaande werkvelden is het moeilijk naar domeinoverstijgende oplossingen te kijken, vooral omdat het vaak onmogelijk blijkt je een andere, meer integrale oplossing voor te stellen, zo schreef de Amerikaanse wetenschapsfilosoof Thomas Kuhn vijftig jaar geleden al.  
  • Wat de jongere en het gezin nodig hebben om zich optimaal te ontwikkelen staat niet centraal. 
  • Overheid en uitvoeringsorganisaties op het terrein van welzijn, zorg, onderwijs en gezondheid werken langs elkaar heen.
  • De aanpak is versnipperd en er wordt veelal gestuurd vanuit oude sturingsprincipes: degene die betaalt, bepaalt.

Waarvoor BMC de nek uitsteekt: leef- en systeemwereld verbinden

De bovenstaande conclusies zijn al vaak getrokken in onderzoeken, rapporten, actieplannen en aanbevelingen. Nu zijn we toe aan het implementeren van oplossingen en het brengen van verandering. Niet meer praten en schrijven maar aan de slag! BMC werkt elke dag aan verandering door vol ambitie duurzaam advies te combineren met uitvoeringskracht. Samen met opdrachtgevers werken we aan concrete oplossingen vanuit een gedeelde droom. We verbinden ons aan de ambitie om een transitie in gang zetten die wel werkt! Een transitie waarin de ontwikkelkansen voor kinderen en jongeren en hun gezin centraal staan, die de kloof dicht tussen de leefwereld van gezin en kind en de systeemwereld van hulpverleners, onderwijs en gemeenten. 

Dat betekent dat we met concrete voorbeelden iedere dag weer laten zien dat het anders kan.  Jazeker! Alweer mooie woorden… Maar hoe ziet dat er dan uit? 

Gezamenlijke betrokkenheid, gebundelde aanpak

Een geslaagde aanpak begint volgens ons met netwerken waarin ouders, gemeenten, maatschappelijke organisaties, zorginstellingen, kennisinstellingen en bedrijven samenwerken aan een gezamenlijke opgave vanuit een waardegedreven werkwijze. In plaats van aanbodgericht, werken we opgavegericht. Dit doen we vanuit een netwerksamenwerking met professionals waarin we datagestuurd, kortcyclisch evalueren en verbeteren. Hierdoor ontstaat  samenhang tussen alle domeinen en boeken we optimale resultaten voor jeugdigen én hun gezin. Aanpakken begint bij een rigoureuze analyse. 
Door kansenongelijkheid bij de wortel aan te pakken en te investeren in ontwikkelkansen voor kinderen, voorkomen we problemen op latere leeftijd en voor volgende generaties. We koppelen bestaande aanpakken, bundelen geldstromen en maken structureel gebruik van de meest recente wetenschappelijk kennis. 

Ook gebruiken we werkzame elementen vanuit bijvoorbeeld de aanpak Met Andere Ogen. In al hun opdrachten laten onze adviseurs zien dat zij deze kennis en inzichten toepassen. Hierdoor zijn we in staat om de verbindende schakel te vormen tussen de leefwereld van de jongere en het gezin én de structuur- en systeemwereld van budgetten, verantwoordelijkheden en taakopvattingen. Samen met iedereen die optimale ontwikkelkansen voor alle Nederlandse kinderen en jongeren wil, zetten we graag de volgende stap op weg naar domeinoverstijgende netwerken waarin de opgave centraal staat: het creëren van optimale ontwikkelkansen voor kinderen.

Helpende hand bieden

Een netwerkaanpak vraagt om maatwerk en focus. Er bestaat geen duizenddingendoekje dat altijd werkt. Naast maatwerk en focus denken wij dat regie op de samenwerking tussen alle netwerkpartners cruciaal is. 

BMC kan die regie voeren, dat bewijzen we dagelijks. Bijvoorbeeld als partner van gemeente Almelo bij het versterken van de sociale basis en als partner van de OnderwijsAlliantie in Limburg bij het terugdringen van kansenongelijkheid in het onderwijs, buurt en de gemeente. Vanuit meerdere rollen zijn we bovendien betrokken bij het landelijke programma Met Andere Ogen, een coalitie van onderwijs, kinderopvang, (jeugd)zorg en overheid die bijdraagt aan betere ontwikkelingskansen van kinderen. Als regievoerder zijn we in staat om expertises te bundelen en zo kinderen en jongeren in de volle breedte – onderwijs, veiligheid, welzijn, gezondheid en werk – de helpende hand te bieden. Bovenal gaan we succesverhalen delen zodat ook anderen ervan kunnen leren en profiteren.

Aan de slag!

BMC is de toekomstbestendige adviesorganisatie voor de publieke sector. Wij werken aan innovatieve en impactvolle oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven en investeren in de uitvoeringskracht van publieke organisaties. Het werken aan de opgave ‘Optimale ontwikkelingskansen (voor kwetsbare kinderen en jongeren)’ is daar een goed voorbeeld van. Wij zijn al gestart met het ontwikkelen van nieuwe praktijken. Wilt u samen met ons de kansen van kwetsbare kinderen vergroten en daarmee investeren in duurzame ontwikkeling voor kinderen en jongeren? Neem dan contact met ons op.

Contact

Liesbeth Sturing Jeugdhulp managing consultant, expert verbinding onderwijs jeugdhulp 06 - 53 41 87 38 Bekijk profiel
Rolf Snaterse managing consultant Jeugd & Onderwijs 06 - 82 82 66 82 Bekijk profiel

Gerelateerde artikelen

BLOG SOCIAAL-DOMEIN PRIMAIR-ONDERWIJS VOORTGEZET-ONDERWIJS JEUGDHULP SAMENWERKING-IN-HET-ONDERWIJS OPTIMALE-ONTWIKKELKANSEN-KINDEREN