Gebruikersvoorwaarden MIJN YACHT voor professionals

INLEIDING

Mijn Yacht is het besloten gedeelte van de website van Yacht. Met een account op Mijn Yacht kan je - onder meer - op vacatures reageren, je sollicitaties bekijken en je gegevens beheren. Ga je via Yacht aan de slag bij één van onze opdrachtgevers, dan heb je via Mijn Yacht tot twee jaar na einde dienstverband toegang tot relevante informatie in verband met je werkzaamheden, waaronder de bevestiging(en) van je uitzendovereenkomst(en) en/of je salaris- en jaaropgave. Ziekmeldingen gaan ook via Mijn Yacht. Afhankelijk van de opdrachtgever waarvoor je werkt, kan je via Mijn Yacht ook digitaal je uren verantwoorden, je rooster inzien en/of je beschikbaarheid doorgeven.

Het aanmaken van een account is zowel voor jou als voor Yacht geheel vrijblijvend. Het verplicht jou niet om werk te accepteren en het verplicht Yacht niet om jou werk aan te bieden. Heb je gesolliciteerd of is voor of door jou een account aangemaakt, dan gaan we er wel van uit dat je op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in (ander) werk en dat we dus - mondeling, schriftelijk en/of digitaal - contact met je op mogen nemen in verband met (mogelijk) werk en alles wat daarmee verband houdt, zoals het updaten/aanvullen van je profiel. Om je zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn is jouw profiel zichtbaar voor - en kan je benaderd worden door - alle onderdelen (dochtermaatschappijen) van Randstad Nederland.

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1

Deze gebruikersvoorwaarden en het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website zijn van toepassing op elk gebruik van Mijn Yacht door natuurlijke personen, daaronder begrepen ZZP-ers, niet zijnde (potentiële) opdrachtgevers van Yacht. Zij vormen de basis waarop je toegang krijgt en gebruik mag maken van Mijn Yacht. Yacht vraagt je de gebruikersvoorwaarden te lezen en te accorderen voordat je toegang krijgt en gebruik kunt maken van Mijn Yacht. Door akkoord te gaan met de gebruikersvoorwaarden Mijn Yacht voor professionals ga je ook akkoord met het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website.

Je kunt de Gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor jouw eigen administratie.

1.2.

Yacht behoudt zich het recht voor de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen. Yacht zal de aangepaste voorwaarden op deze website plaatsen. Bij gebruik van Mijn Yacht zijn steeds de op dat moment geldende voorwaarden, zoals vermeld op de website, van toepassing.

1.3.

Deze Gebruikersvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van specifieke tussen jou en Yacht overeengekomen of overeen te komen voorwaarden, bijvoorbeeld de voorwaarden van een uitzendovereenkomst of opdrachtovereenkomst.

2. TOEGANG TOT MIJN YACHT

2.1

Voor het gebruik van - een onderdeel van - Mijn Yacht is een combinatie van een gebruikersnaam en wachtwoord (hierna: ‘accountgegevens’) nodig. Je ontvangt een e-mail van Yacht met je gebruikersnaam en wachtwoord. Het wachtwoord moet je bij de eerste inlog direct wijzigen. Het gebruik van de accountgegevens is strikt persoonlijk. Je dient je accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Je bent verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die met jouw accountgegevens worden uitgevoerd. Indien je reden hebt om aan te nemen dat derden je accountgegevens kennen, wijzig dan direct je wachtwoord.

Wil je dat je account en daarmee je profiel verwijderd wordt? Dit kun je zelf aangeven in Mijn Yacht. Je komt dan niet meer voor in het actieve bestand en wordt niet meer benaderd en bemiddeld door Yacht.  Je gegevens zijn nog drie maanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving (bij Werving & Selectie is deze periode twee jaar ten behoeve van claims). In deze afgeschermde omgeving zijn je gegevens enkel beschikbaar voor Yacht onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van deze termijnen worden je gegevens definitief verwijderd.

Als je je account verwijdert zul je in de toekomst als je wilt solliciteren bij Yacht een nieuw profiel moeten aanmaken.

Let op: als je twee jaar lang geen gebruik maakt van jouw profiel zullen wij na twee jaar je gegevens verwijderen. Hiervan word je van tevoren nog op de hoogte gesteld.

Indien je hebt gewerkt voor Yacht gelden andere bewaartermijnen. In dat geval zijn je gegevens tot twee jaar na einde dienstverband in Mijn Yacht zichtbaar.

Deze persoonsgegevens worden in dat geval na twee jaar gearchiveerd in een afgeschermde omgeving. Bepaalde persoonsgegevens zijn dan ten behoeve van bijvoorbeeld claims, audits (5 jaar na einde kalenderjaar) en fiscale verplichtingen (7 jaar na einde kalenderjaar) langer beschikbaar voor Yacht. Jouw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Yacht onder strikte voorwaarden overeenkomstig de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen.

Zie ook het Privacystatement.

2.2

Yacht behoudt zich het recht voor jouw account(s) zonder vooraankondiging te sluiten, indien je je niet houdt aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden, het algemeen deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website of de wet. Daarnaast is Yacht gerechtigd je account(s) te sluiten indien je een bepaalde tijd geen gebruik meer hebt gemaakt van Mijn Yacht, uit dienst bent bij Yacht en/of niet meer bij Yacht staat ingeschreven voor vast of tijdelijk werk.

3. GEBRUIK VAN MIJN YACHT

3.1

Je dient je bij het gebruik van Mijn Yacht te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving, de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden en alle instructies van Yacht - op Mijn Yacht, per e-mail of anderszins beschikbaar gesteld - met betrekking tot het gebruik van Mijn Yacht. Daarnaast dien je de gebruiksinstructies regelmatig door te nemen in verband met eventuele wijzigingen of aanvullingen daarop.

3.2

Toegang tot en gebruik van Mijn Yacht voor professionals is voorbehouden aan natuurlijke personen als bedoeld in artikel 1.1, die op zoek zijn naar of geïnteresseerd zijn in (ander) werk voor hen zelf. (De informatie op) Mijn Yacht is uitsluitend bestemd voor eigen persoonlijk gebruik. Het is niet toegestaan een account op Mijn Yacht aan te maken onder een valse naam en/of Mijn Yacht oneigenlijk te gebruiken, bijvoorbeeld om nadere informatie omtrent vacatures te verkrijgen en die aan te wenden om buiten Yacht om bij de betreffende opdrachtgever te solliciteren of eigen kandidaten voor te stellen.

3.3

Mijn Yacht wordt gebruikt voor elektronische opgave en uitwisseling van gegevens met betrekking tot alle eventueel met jou te sluiten uitzendovereenkomsten en wijzigingen daarin en andere voor de uitzending of detachering relevante informatie, zoals bijvoorbeeld je beschikbaarheid en de uren waarop je bent ingeroosterd. We verwachten dat je de gegevens in Mijn Yacht regelmatig bijwerkt en daar waar nodig tijdig reageert.

3.4

Je kan Mijn Yacht niet gebruiken als opslagplaats van unieke gegevens of back-up daarvan. De informatie op Mijn Yacht wordt niet onbeperkt voor je getoond en bewaard. Je dient zelf zorg te dragen voor een adequate back-up van gegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van op jou rustende bewaarverplichtingen op grond van wet, regelgeving of overeenkomst.

Als je twee jaar lang geen gebruik maakt van jouw profiel zullen wij na twee jaar je gegevens verwijderen. Hiervan word je van tevoren op de hoogte gesteld. Indien je voor ons hebt gewerkt, zijn jouw gegevens nog tot twee jaar nadat je voor het laatst voor ons hebt gewerkt, voor jou beschikbaar in Mijn Yacht.

Tip: zorg op tijd voor een adequate back-up van jouw gegevens.

4. WERKING EN BESCHIKBAARHEID MIJN YACHT

4.1

Yacht zal zich redelijkerwijs inspannen om de beschikbaarheid en kwaliteit van Mijn Yacht te waarborgen. Yacht staat echter niet in voor de ongestoorde werking en beschikbaarheid van Mijn Yacht. Yacht is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor storingen of verminderde beschikbaarheid van Mijn Yacht door overmacht (waaronder begrepen storingen op het internet, hacking, denial of service attacks) en/of door handelen of nalaten van jou zelf of door jou ingeschakelde derden en sluit iedere aansprakelijkheid daarvoor uit.

4.2

Je dient storingen in Mijn Yacht direct aan Yacht te melden via telefoonnummer: 020 405 65 65. Je bent gehouden medewerking te verlenen aan een eventueel storingsonderzoek.

4.3

Yacht is gerechtigd (maar niet verplicht) Mijn Yacht aan te passen, onder meer in verband met haar bedrijfsprocessen of technologische ontwikkelingen. Daarbij kan bestaande functionaliteit worden aangepast, aangevuld of verwijderd. Yacht zal je, waar nodig en mogelijk, vooraf informeren omtrent aanpassingen, die een wezenlijke impact hebben op jouw samenwerking met Yacht.

4.4

Yacht kan digitaal of anderszins ondersteuning geven bij het gebruik van Mijn Yacht. Zij is daartoe echter niet verplicht.

5. INFORMATIE OP MIJN YACHT

5.1

Indien je via de website of per e-mail informatie aan Yacht doorgeeft ben je er zelf voor verantwoordelijk dat deze informatie correct, relevant en volledig is. Yacht mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. Yacht is bevoegd maar niet verplicht om informatie waaronder informatie van gebruikers, die niet (meer) juist of volledig blijkt te zijn zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen.

5.2

Ten aanzien van de inhoud van de door jou verzonden/geüploade informatie en het tijdstip van ontvangst daarvan door Yacht is de registratie hiervan in de systemen van Yacht beslissend.

5.3

Het is niet toegestaan berichten te verzenden of te plaatsen en/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of - naar de mening van Yacht - onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. Yacht behoudt zich het recht voor dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.

6. BEVEILIGING

6.1

Yacht neemt beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot en gebruik van gegevens in Mijn Yacht te voorkomen. In ieder geval worden de volgende maatregelen genomen:

a. de computer hardware waarop de gegevens van gebruikers worden opgeslagen, zal worden geplaatst in ruimtes waartoe alleen geautoriseerde personen toegang hebben en die beveiligd zijn met branddetectieapparatuur en een toegangscontrolesysteem;

b. Yacht maakt gebruik van antivirus programma’s en encryptie om gegevens en bestanden zo goed mogelijk te beschermen tegen hackers en bekende virussen;

c. Yacht gebruikt zogenaamde firewall technieken om alleen geautoriseerde gebruikers van buiten en binnen Yacht toegang te geven tot de voor hen relevante gegevens.

6.2

Je dient je ervan bewust te zijn dat het onmogelijk is om volledig uit te sluiten dat jouw gegevens onbevoegd en/of onrechtmatig worden gebruikt of ongewild worden aangetast of verloren gaan. Yacht aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid indien jouw gegevens, ondanks de genomen maatregelen, ongewild worden aangetast of verloren gaan dan wel onrechtmatig of onbevoegd worden ingezien en/of, tenzij dit te wijten is aan de grove schuld of opzet van Yacht.

7. PRIVACY

Via Mijn Yacht en bij het aanmaken van een account voor Mijn Yacht wordt vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens, verwerkt. Yacht zal je persoonsgegevens vertrouwelijk behandelen. Meer informatie hierover vind je in het Privacystatement.

April 2016