Gebruikersvoorwaarden Mijn BMC voor professionals en adviseurs

INLEIDING

Mijn Yacht/Mijn BMC (hierna te noemen: Mijn Yacht) is het besloten gedeelte van de website en/of de app van Yacht. Met een account voor Mijn Yacht kun je - onder meer - op vacatures reageren, netwerken met andere Yacht-professionals en je gegevens beheren.

COMMUNITY

Wij geloven in de kracht van het netwerk. Via ons netwerk kun jij kennis en ervaringen uitwisselen. Als je bij Yacht of BMC werkt maar ook als je op een vacature solliciteert of je inschrijft, kun je deel uitmaken van onze community. Lees de Gebruikersvoorwaarden goed door. Door het accepteren van de Gebruikersvoorwaarden komt de overeenkomst tussen Yacht tot stand, behoor je tot de community en kun je het Mijn Yacht-account gebruiken zodra je deze hebt geactiveerd.

Met de community blijf je in verbinding met de Yacht-professionals en BMC adviseurs en kun je met jouw profiel (zoals naam, functie en contactgegevens) vindbaar zijn voor de professionals en adviseurs in de community. Via de community kun jij ook professionals en adviseurs vinden, die werken bij bedrijven en/of in vakgebieden die voor jou interessant zijn. In jouw Mijn Yacht- account kun je aangeven welke informatie je wel of niet wilt delen en hoe professionals en adviseurs contact met je kunnen opnemen.   

Inschrijving bij de community en het aanmaken van een account op Mijn Yacht maakt  onderdelen van onze dienstverlening voor jou toegankelijk. Dit is zowel voor jou als voor Yacht geheel vrijblijvend. Yacht is niet verplicht om jou werk aan te bieden en jij bent niet verplicht om werk te accepteren.

Als jij je inschrijft bij de community, solliciteert via Yacht, en/of anderszins akkoord gaat met de Gebruikersvoorwaarden, gaan we ervan uit dat jij op zoek bent naar of geïnteresseerd bent in onze dienstverlening en de community. En dat we dus - mondeling, schriftelijk en/of digitaal - contact met je kunnen opnemen. Om je zo goed mogelijk van dienst te zijn, is jouw profiel zichtbaar voor - en kun je benaderd worden door - alle onderdelen (dochtermaatschappijen) van Yacht Group Nederland. 

MIJN YACHT

Ga je via Yacht aan de slag bij één van onze opdrachtgevers, dan heb je in ieder geval tot twee jaar na het eind van je contract via Mijn Yacht toegang tot relevante informatie met betrekking tot  je werkzaamheden. Zoals de bevestiging(en) van je overeenkomst(en) en/of je salaris- en jaaropgave(n). 

Afhankelijk van de opdrachtgever waarvoor je werkt, kun je via Mijn Yacht ook digitaal je uren verantwoorden, je rooster inzien en/of je beschikbaarheid doorgeven. Ook ziekmeldingen gaan via Mijn Yacht.
 

1. TOEPASSELIJKHEID

1.1

Deze Gebruikersvoorwaarden en het algemene deel van de Gebruikersvoorwaarden van onze website zijn van toepassing op elk gebruik van Mijn Yacht door natuurlijke personen, waaronder zzp’ers en adviseurs. 
De Gebruikersvoorwaarden vormen de basis waarop je toegang krijgt en gebruik mag maken van Mijn Yacht enkel en alleen voor het doel zoals bepaald in deze Gebruikersvoorwaarden. Door akkoord te gaan met de Gebruikersvoorwaarden Mijn Yacht voor professionals en adviseurs ga je ook akkoord met het algemene deel van de gebruikersvoorwaarden van onze website.

Je kunt de Gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor jouw eigen administratie.

1.2.

Yacht behoudt zich het recht voor om de inhoud van deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht te wijzigen. Yacht zal de aangepaste voorwaarden op deze website plaatsen. Bij gebruik van Mijn Yacht zijn steeds de geldende voorwaarden van kracht, die op dat moment op de website staan vermeld. 

1.3.

Deze Gebruikersvoorwaarden laten onverlet dat specifieke overeengekomen, of overeen te komen, voorwaarden tussen jou en Yacht van toepassing zijn. 

2. TOEGANG TOT MIJN YACHT

2.1

Het gebruik van mijn Yacht is strikt persoonlijk. Je dient je accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Je bent verantwoordelijk voor alle (rechts)handelingen die met jouw accountgegevens worden uitgevoerd. Indien je reden hebt om aan te nemen dat derden jouw accountgegevens kennen, wijzig dan direct je wachtwoord.

Wil je dat wij jouw account, en daarmee ook je profiel, verwijderen? Dan geef je dit zelf aan in Mijn Yacht. Nadat wij je account verwijderen, kom je niet meer voor in ons actieve bestand. We benaderen je niet meer en stoppen de bemiddeling vanuit Yacht. Je gegevens zijn nog drie maanden beschikbaar in een afgeschermde omgeving ten behoeve van claims. Zat je in  een Werving & Selectie-procedure dan is deze periode twee jaar. In deze afgeschermde omgeving zijn je gegevens enkel beschikbaar voor Yacht onder strikte voorwaarden die in overeenstemming zijn met de daarvoor gestelde doelen en termijnen. Na afloop van deze termijnen verwijdert Yacht je gegevens definitief. 

Let op: als jij twee jaar lang geen contact hebt gehad met Yacht, verwijderen we jouw gegevens automatisch. Hiervan brengen we je tijdig op de hoogte. Indien je niet wilt dat jouw account na twee jaar wordt verwijderd, dan kun je dat voorkomen door bijvoorbeeld : in te loggen, jouw profiel bij te werken of door gericht te solliciteren op een vacature. 

Als je voor Yacht hebt gewerkt, gelden andere bewaartermijnen. Jouw loongegevens zijn tot twee jaar na het einde van het dienstverband zichtbaar in Mijn Yacht. Na deze twee jaar archiveren wij deze gegevens in een afgeschermde omgeving. In dit geval blijven bepaalde persoonsgegevens langer beschikbaar voor Yacht. Bijvoorbeeld ten behoeve van claims en audits (5 jaar na einde kalenderjaar) en fiscale verplichtingen (7 jaar na einde kalenderjaar). Jouw persoonsgegevens zijn enkel beschikbaar voor Yacht onder strikte voorwaarden, die in overeenstemming zijn met de daarvoor vastgestelde doelen en termijnen.

Zie ook het Privacystatement.

2.2

Mijn Yacht is geen opslagplaats van unieke gegevens en dient ook niet zo te worden gebruikt. Mijn Yacht toont of slaat informatie niet onbeperkt op. Jij dient zelf zorg te dragen voor een adequate back-up van jouw persoonlijke gegevens en bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van de bewaarverplichtingen die voor jou geldt op grond van de wet, regelgeving of overeenkomst. Tip: zorg op tijd voor een adequate back-up van jouw gegevens.

Als jij twee jaar lang geen gebruik maakt van jouw profiel, verwijderen wij jouw gegevens. Hiervan brengen wij je van tevoren op de hoogte. Indien je voor Yacht hebt gewerkt blijven jouw gegevens beschikbaar in Mijn Yacht tot twee jaar nadat je voor het laatst voor Yacht hebt gewerkt.

2.3

Yacht behoudt zich het recht voor jouw account(s) zonder vooraankondiging te sluiten, indien je je niet houdt aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden, het algemeen deel van de Gebruikersvoorwaarden van onze website en/of de app of de wet. Daarnaast is Yacht gerechtigd je account(s) te sluiten als je een bepaalde tijd geen gebruik maakt van Mijn Yacht. Dit geldt ook wanneer je uit dienst bent bij Yacht en/of niet meer bij Yacht staat ingeschreven voor vast of tijdelijk werk.

3. GEBRUIK VAN MIJN YACHT

3.1

Jij dient je bij het gebruik van Mijn Yacht te houden aan de geldende wet- en regelgeving. Hieronder vallen ook de toepasselijke Gebruiksvoorwaarden en alle instructies over het gebruik van Mijn Yacht, die op Mijn Yacht, per e-mail of anderszins beschikbaar zijn gesteld. Daarnaast dien je de Gebuikersvoorwaarden regelmatig door te nemen in verband met eventuele wijzigingen of aanvullingen.

3.2

Toegang tot, en gebruik van, Mijn Yacht voor professionals is voorbehouden aan natuurlijke personen - zoals bedoeld in artikel 1.1 - die zoeken naar, of geïnteresseerd zijn in, (ander) werk voor henzelf, en/of een netwerk willen opbouwen met andere professionals. (De informatie op) Mijn Yacht is uitsluitend bestemd voor persoonlijk gebruik binnen de omgeving van de website van Yacht en conform de Gebruikersvoorwaarden. Het is niet toegestaan een account op Mijn Yacht aan te maken onder een valse naam en/of Mijn Yacht oneigenlijk en/of voor commerciële doeleinden te gebruiken. Bijvoorbeeld om extra informatie over vacatures te verkrijgen en die te gebruiken om buiten Yacht om bij de betreffende opdrachtgever te solliciteren of eigen kandidaten voor te stellen. 

De gegevens die via Mijn Yacht en/of de app met jou worden gedeeld zijn vertrouwelijk. In het bijzonder dien je er rekening mee te houden dat de gegevens van professionals in het netwerk enkel mogen worden gebruikt binnen Mijn Yacht en/of de app voor de doeleinden genoemd in deze voorwaarden. Wij nemen misbruik zeer serieus. 

3.3

Mijn Yacht dient ook voor elektronische opgave en uitwisseling van gegevens met betrekking tot alle eventueel met jou te sluiten overeenkomsten. Wijzigingen in deze overeenkomsten vallen hier ook onder, evenals alle andere informatie die relevant is voor de uitvoering van de overeenkomst. Zoals je beschikbaarheid en de uren waarop je bent ingeroosterd. We verwachten dat je de gegevens in Mijn Yacht regelmatig bijwerkt en waar nodig tijdig reageert.

4. WERKING EN BESCHIKBAARHEID MIJN YACHT

4.1

Yacht spant zich in om de beschikbaarheid en kwaliteit van Mijn Yacht te waarborgen. Yacht staat echter niet in voor de probleemloze werking en beschikbaarheid van Mijn Yacht. Yacht is uitdrukkelijk niet verantwoordelijk voor storingen of verminderde beschikbaarheid van Mijn Yacht door overmacht (storingen op het internet, hacking, denial of service attacks) en/of door handelen of nalaten van jezelf of door jou ingeschakelde derden.

4.2

Je dient storingen in Mijn Yacht direct aan Yacht te melden via www.yacht.nl/contact. Je bent verplicht om medewerking te verlenen aan een eventueel storingsonderzoek.

4.3

Yacht is gerechtigd (maar niet verplicht) Mijn Yacht aan te passen, onder meer in verband met haar bedrijfsprocessen of technologische ontwikkelingen. Daarbij kan Yacht bestaande functionaliteit aanpassen, aanvullen of verwijderen. Yacht informeert, waar nodig en mogelijk, vooraf over aanpassingen die een wezenlijke impact hebben op jouw samenwerking met Yacht.

4.4

Yacht kan digitaal of anderszins ondersteuning geven bij het gebruik van Mijn Yacht. Yacht is daartoe echter niet verplicht.

5. INFORMATIE OP MIJN YACHT EN DE YACHT COMMUNITY

5.1

Indien je via de website of per e-mail of de app informatie aan Yacht doorgeeft, ben je zelf verantwoordelijk dat deze informatie correct, relevant en volledig is. Yacht mag er bij haar dienstverlening vanuit gaan dat dit het geval is. Yacht is bevoegd, om informatie die niet (meer) juist of volledig is, zonder vooraankondiging te verwijderen, te wijzigen of aan te vullen. Dit geldt ook voor informatie van gebruikers.

5.2

De gegevens die in de systemen van Yacht zijn geregistreerd zijn leidend en beslissend ten aanzien van door jou verzonden of geüploade informatie. Dit geldt zowel voor de inhoud van de informatie als het tijdstip van ontvangst door Yacht. 

5.3

Het is niet toegestaan om berichten te verzenden of te plaatsen en/of materiaal te uploaden met een misleidende, beledigende, discriminerende of anderszins onrechtmatige of - naar de mening van Yacht - onbehoorlijke of onnodig krenkende inhoud. Yacht behoudt zich het recht voor om dergelijke berichten en/of uploads niet te plaatsen of zonder vooraankondiging te verwijderen of te wijzigen.

5.4

In Mijn Yacht heb je de mogelijkheid om je profiel verder aan te vullen, aan te geven of je zichtbaar wilt zijn voor andere professionals, en aan te geven of andere Yacht-professionals contact met je mogen opnemen. Je bepaalt zelf welke informatie je deelt met andere professionals. Via de instellingen in jouw account kun je jouw keuzes te allen tijde aanpassen. 

6. GEBRUIK VAN MIJN YACHT IN DE APP

6.1

Om gebruik te maken van de functionaliteiten van de app dient je smartphone een stabiele 3G-, 4G-, 5G- of WiFi-verbinding te hebben. Zonder deze verbinding kan de juiste werking van Mijn Yacht in de App (Yacht app) niet gegarandeerd worden. 

6.2

Als je de app downloadt, kun je via de app vacatures zoeken. Met je gebruikersnaam en wachtwoord kun je via de app ook inloggen op Mijn Yacht. 

6.3

Devices waarbij met opzet het officiële besturingssysteem is gemanipuleerd om meer controle te krijgen over het device en de software die erop staat (rooten/jailbreaken) brengen de juiste werking en beveiliging van de Yacht app in gevaar. De juiste werking en beveiliging van de Yacht app is alleen van toepassing wanneer het device, waar de Yacht app op is geïnstalleerd, voorzien is van de officiële versies van besturingssystemen van Google (Android) en Apple (iOS) die door ons worden ondersteund.
Met deze Yacht app heb je inzicht in een gedeelte van Mijn Yacht account. Via de Yacht app kun je - onder meer - een gedeelte van jouw gegevens inzien en beheren, inzage krijgen in de betalingen die Yacht aan jou doet en in de loonstroken die daarbij horen.
 

7. BEVEILIGING

7.1

Yacht neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om ongeautoriseerde toegang tot, en gebruik van, gegevens in Mijn Yacht en/of de app te voorkomen. 

7.2

Je dient je ervan bewust te zijn dat het onmogelijk is om onbevoegd en/of onrechtmatig gebruik van jouw gegevens volledig uit te sluiten. Dit geldt ook voor het ongewild aantasten of verloren gaan van jouw gegevens. Yacht aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid indien één van deze scenario’s zich voordoet, ondanks de genomen maatregelen door Yacht. Tenzij dit te wijten is aan de grove schuld of opzet van Yacht.

7.3 

Meld een datalek of een vermoeden daarvan direct! Gebruik daarvoor dit formulier. Zie je gegevens van iemand anders of denk je dat er iets in jouw account niet klopt? Sluit je account af en meld dit direct bij www.yacht.nl/contact.

8. PRIVACY

Via Mijn Yacht en bij het aanmaken van een account voor Mijn Yacht, verwerkt Yacht vertrouwelijke informatie, waaronder jouw persoonsgegevens. Jouw privacy is belangrijk voor ons. Yacht gaat zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons Privacystatement.