Gebruikersvoorwaarden MIJN YACHT voor opdrachtgevers

1. DEFINITIES

Onderstaande begrippen hebben in de Gebruikersvoorwaarden de volgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld:

1.1 intellectuele eigendomsrechten:

Auteursrechten, octrooirechten, databaserechten, merkrechten, modelrechten, handelsnaamrechten, rechten op ontwerpen, knowhow en vertrouwelijke informatie en alle overige intellectuele eigendomsrechten of vergelijkbare vormen van bescherming in Nederland en elders in de wereld.

1.2 materiaal:

Alle teksten, software, databestanden, formats, grafische afbeeldingen, foto’s, logo’s, geluiden, muziek, merken, software, (persoons)gegevens en elk ander door of namens Yacht ontwikkeld materiaal dat onderdeel is van Mijn Yacht alsmede materiaal van derden dat met toestemming van die derden beschikbaar wordt gesteld op Mijn Yacht, met inbegrip van het ontwerp, de structuur, de selectie, rangschikking, ‘look en feel’ ed. van dergelijk Materiaal.

1.3 Mijn Yacht:

De beveiligde gedeelten van de website van Yacht: www.yacht.nl (in deze Gebruikersvoorwaarden ook wel als ‘internetportal’ aangeduid). In deze Gebruikersvoorwaarden wordt gedoeld op de beveiligde gedeelten voor opdrachtgevers, meer in het bijzonder op dat de gedeelten van de websites waarop informatie wordt uitgewisseld over en in het kader van de diensten die Yacht als opdrachtnemer verricht voor/verleent aan de Opdrachtgever waarvoor u werkzaam bent.

1.4 opdrachtgever:

Het bedrijf, dat of de instelling, die gebruik maakt van de dienstverlening van Yacht op het gebied van bemiddeling, ter beschikkingstelling van arbeidskrachten (daaronder begrepen payrolling) en/of inhuur van zelfstandige opdrachtnemers.

1.5 Yacht:

Yacht Group Nederland bv en haar dochtermaatschappijen. Yacht Group Nederland bv is statutair gevestigd te Amsterdam en houdt kantoor te Diemen aan de Diemermere 25. Yacht Group Nederland bv is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 33183177.

1.8 u/uw:

Elke gebruiker van Mijn Yacht.

2. TOEPASSELIJKE VOORWAARDEN

2.1

Deze Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing op elk gebruik van Mijn Yacht. Zij vormen de basis waarop u toegang krijgt en gebruik mag maken van Mijn Yacht. Yacht vraagt u de Gebruikersvoorwaarden te lezen en – mede namens de Opdrachtgever die u vertegenwoordigt – te accorderen voordat u toegang krijgt tot (meer) informatie op en gebruik kan maken van Mijn Yacht. U kunt de Gebruikersvoorwaarden printen of opslaan voor uw eigen administratie.

2.2

Yacht behoudt zich het recht voor deze Gebruikersvoorwaarden op elk gewenst moment en naar eigen inzicht aan te vullen, te wijzigen of te verwijderen. Yacht zal de aangepaste Gebruikersvoorwaarden op Mijn Yacht plaatsen. Telkens wanneer u Mijn Yacht gebruikt zijn de op dat moment geldende Gebruikersvoorwaarden van toepassing. Het is uw verantwoordelijkheid om van tijd tot tijd te controleren of de Gebruikersvoorwaarden zijn aangepast en kennis te nemen van die aanpassingen.

2.3

Deze Gebruikersvoorwaarden laten onverlet de toepasselijkheid van de overige (algemene en specifieke) voorwaarden die van toepassing zijn op de dienstverlening van Yacht in het kader waarvan u toegang krijgt tot Mijn Yacht.

3. TOEGANG TOT MIJN YACHT

3.1

U krijgt uitsluitend toegang tot Mijn Yacht in het kader van uw werkzaamheden voor de Opdrachtgever met wie Yacht samenwerkt. U kunt namens de Opdrachtgever toegang krijgen tot Mijn Yacht:

a. indien u namens de Opdrachtgever contacten onderhoudt met Yacht. U krijgt alleen toegang tot die informatie die naar het redelijk oordeel van Yacht voor u relevant is in het kader van de samenwerking tussen de Opdrachtgever en Yacht. Als contactpersoon kunt u om praktische redenen één of meerdere collega’s het recht verlenen om de voor u toegankelijke informatie in te zien en, indien van toepassing handelingen te verrichten zoals het verstrekken van opdrachten en het controleren en corrigeren van door professionals via mijn Yacht ingediende urendeclaraties. U dient echter terughoudend, met inachtneming van het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden, met deze bevoegdheid om te gaan;

en/of

b. indien een onder a. bedoelde contactpersoon van de Opdrachtgever u (tijdelijk) inzage- en/of gebruiksrecht heeft verleend.

3.2

Door akkoord te gaan met deze Gebruikersvoorwaarden bevestigt u bevoegd te zijn om namens de Opdrachtgever toegang te hebben tot en gebruik te maken van Mijn Yacht, deze Gebruikersvoorwaarden te aanvaarden en indien u een contactpersoon bent als bedoeld in artikel 3.1 sub a – inzage en/of gebruiksrechten te verlenen aan door u aan te wijzen personen. Yacht behoudt zich het recht voor bij de Opdrachtgever of anderszins na te gaan of u hiertoe inderdaad bevoegd bent.

3.3

Alvorens toegang te krijgen tot Mijn Yacht dient u een account aan te maken. U kunt ook zodra u bent ingelogd op de internetportal declaraties van professionals controleren en indien nodig corrigeren van alle maatschappijen, uiteraard voor zover u voor die maatschappijen contactpersoon bent dan wel inzage-en/of gebruiksrecht heeft verkregen van de contactpersoon.

3.4

U bent volledig verantwoordelijk voor de bescherming van uw accountgegevens en alle activiteiten die uit hoofde van uw account plaatsvinden. U dient uw accountgegevens zorgvuldig te bewaren en niet verder te verspreiden. Indien u bekend wordt met ongeautoriseerd gebruik van uw account(gegevens) of van enige andere inbreuk op de beveiliging van uw account dient u uw contactpersoon bij Yacht hiervan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Bent u uw accountgegevens kwijt, dan kunt u die zelf via het inlogscherm van Mijn Yacht opnieuw aanvragen.

4. GEBRUIK VAN MIJN YACHT

4.1

Mijn Yacht wordt door Yacht beschikbaar gesteld ter ondersteuning van de dienstverlening van Yacht. Mijn Yacht kan door u, afhankelijk de met de Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening, gebruikt worden voor: het aanleveren van gegevens, het aangaan van opdrachten, het controleren en indien nodig corrigeren van door professional(s) ingediende urendeclaratie(s) en/of om (eigen) informatie, daaronder begrepen afspraken, met betrekking tot de dienstverlening van Yacht aan de opdrachtgever in te zien.

4.2

Yacht verstrekt u een persoonlijk, niet exclusief recht om Mijn Yacht te gebruiken. Behoudens het in art. 3.1 sub a bepaalde kan dit recht niet worden overgedragen aan een ander.

4.3

U dient alle instructies van Yacht met betrekking tot het gebruik van Mijn Yacht en het Materiaal strikt op te volgen. Daarnaast dient u zich bij het gebruik van Mijn Yacht en het Materiaal te houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

4.4

Voor zover u zelf informatie doorgeeft (waaronder ook wordt verstaan het corrigeren van door professional(s) ingevoerde urendeclaraties) via Mijn Yacht of per e-mail dient deze correct en volledig te zijn. Yacht gaat ervan uit dat de informatie die u doorgeeft correct en volledig is. Op Yacht rust geen verantwoordelijkheid om de door u ingevoerde gegevens op volledigheid of juistheid te controleren. Indien hierover door Yacht toch wordt geadviseerd, dan geschiedt dit onverplicht en zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid hiervoor. U en de Opdrachtgever zijn jegens Yacht aansprakelijk voor schade in verband met het niet juist of volledig zijn van de door u aan Yacht verstrekte informatie en zullen Yacht ter zake vrijwaren.

4.5

Indien u Mijn Yacht gebruikt voor het controleren en indien nodig corrigeren van de door de professional(s) ingediende urendeclaratie(s), houdt u dan rekening met het volgende:

U ontvangt per e-mail bericht dat een professional via Mijn Yacht een urendeclaratie over de afgelopen werkweek heeft ingediend. U dient de door de professional ingevulde gegevens zorgvuldig op juistheid en volledigheid te controleren. De factuur zal aan de hand van de urendeclaratie worden opgemaakt.

Indien de urendeclaratie onjuist of onvolledig is, dan kunt u de urendeclaratie – binnen 5 werkdagen na afloop van de betreffende werkweek – via Mijn Yacht corrigeren. Daarna gaan wij er van uit dat u de urendeclaratie heeft goedgekeurd;

corrigeert u de urendeclaratie uiterlijk de eerste maandag (of, indien sprake is van een feestdag, de eerstvolgende werkdag) na de week waarop de declaratie betrekking heeft, vóór 17.30 uur dan zal de correctie worden meegenomen bij het opmaken van de factuur;

corrigeert u de urendeclaratie na voornoemd tijdstip (doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na afloop van de betreffende werkweek) dan ontvangt u een credit- of aanvullende factuur.

4.6

Indien via Mijn Yacht opdrachten worden verstrekt of urendeclaraties worden afgehandeld , dan zijn – behoudens door u conform lid 5 van dit artikel doorgevoerde correcties, die niet door de professional worden  betwist – voor de administratie ten behoeve van die opdracht(en) of  urendeclaratie(s) en de daarvoor verschuldigde vergoedingen de gegevens geregistreerd in Mijn Yacht beslissend. Yacht zal bij een betwisting van de in rekening gebrachte bedragen hier op een redelijke en  transparante wijze onderzoek naar doen en u en/of de Opdrachtgever van de resultaten op de hoogte brengen. De Opdrachtgever heeft niet het recht betalingen op te schorten op grond van een dergelijke betwisting.

4.7

Yacht stuurt u in sommige gevallen een e-mailnotificatie, indien nieuwe informatie via Mijn Yacht aan u beschikbaar wordt gesteld. Dit gebeurt bijvoorbeeld als er een nieuwe urendeclaratie in Mijn Yacht is geplaatst. Yacht is hier echter niet toe verplicht. U bent er zelf voor verantwoordelijk dat Mijn Yacht en uw e-mail regelmatig worden gecontroleerd, ook indien u bijvoorbeeld afwezig bent wegens ziekte, verlof of om andere redenen. In dat geval kunt u een collega tijdelijk het in artikel 3.1 bedoelde recht verlenen. Uw collega ontvangt dan ook de e-mailnotificaties.

4.8

Alle telecommunicatiekosten verbonden aan het gebruik van Mijn Yacht zijn voor uw rekening respectievelijk die van de Opdrachtgever.

4.9

Yacht behoudt zich het recht voor periodiek uw accountgegevens te (laten) wijzigen of - om welke reden dan ook - accounts zonder vooraankondiging te sluiten. Sluiting van het account zal in ieder geval aan de orde zijn:

- indien u of de Opdrachtgever aangeeft dat u niet (langer) bevoegd bent om toegang te hebben tot en gebruik te maken van Mijn Yacht;

- indien u zich niet houdt aan het bepaalde in deze Gebruikersvoorwaarden of de wet.

5. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

5.1

Alle intellectuele eigendomsrechten op Mijn Yacht en het Materiaal evenals de eigendomsrechten ten aanzien van de onderliggende werken en uitvindingen komen toe aan Yacht of hun licentiegevers. Behalve voor zover in deze Gebruikersvoorwaarden en de toepasselijke wetgeving  anders is bepaald, is het niet toegestaan Mijn Yacht en het Materiaal op enigerlei wijze te kopiëren, reproduceren, te publiceren, op te slaan, te bewaren, te wijzigen, te verspreiden en/of anderszins openbaar te maken of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Yacht.

5.2

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 6 van deze Gebruiksvoorwaarden is het toegestaan een kopie van (delen van) de informatie op Mijn Yacht en/of deze Gebruikersvoorwaarden te maken en/of op te slaan voor rechtmatig gebruik ten behoeve van de Opdrachtgever. Onder ‘rechtmatig gebruik’ wordt onder andere begrepen:

gebruik in verband met de uitvoering van de overeenkomst(en) tussen de Opdrachtgever en Yacht;

gebruik ter voldoening aan wettelijke (bewaar)verplichtingen van de Opdrachtgever;

gebruik voor het beperken of vaststellen van (de omvang van) de (inleners- of keten)aansprakelijkheid van de Opdrachtgever.

5.3

De (historische) informatie op Mijn Yacht wordt niet onbeperkt voor u getoond en/of bewaard. U en de opdrachtgever zijn zelf verantwoordelijk voor de naleving van de op u/de Opdrachtgever rustende bewaarverplichtingen op grond van wet, regelgeving of overeenkomst. Voor zover deze bewaarplicht zich uitstrekt tot de informatie op Mijn Yacht bent u conform artikel 5.2 gerechtigd deze informatie te kopiëren of op te slaan ten behoeve van de Opdrachtgever.

6. PRIVACY EN GEHEIMHOUDING

6.1

Om u toegang te kunnen verlenen tot Mijn Yacht heeft Yacht uw naam, e-mailadres en geslacht nodig. Yacht zal vertrouwelijk met deze gegevens omgaan en deze alleen gebruiken om u in de gelegenheid te stellen een account aan te maken en met u te communiceren over en in het kader van Mijn Yacht en de dienstverlening van Yacht aan de Opdrachtgever.

6.2

De informatie op Mijn Yacht is van vertrouwelijke aard en bevat persoonsgegevens. U dient zorgvuldig met deze informatie om te gaan. De informatie mag alleen worden gebruikt voor zover dat nodig is voor de doelen waarvoor deze aan u verstrekt wordt, te weten (Afhankelijk van de aard van de met de Opdrachtgever overeengekomen dienstverlening kunnen alle of meerdere van de genoemde doelen van toepassing zijn):

- het plaatsen en afhandelen van aanvragen/opdrachten;

- het controleren en indien nodig corrigeren van door professionals ingediende urendeclaraties;

- identificatie van (aspirant-)professionals of zelfstandige opdrachtnemers;

- de beoordeling van de geschiktheid en beschikbaarheid van (aspirant-) professionals of zelfstandige opdrachtnemers voor vervulling van de aanvraag/opdracht;

- de totstandkoming, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst(en) tussen de Opdrachtgever en Yacht;

- de uitvoering van wet en regelgeving, waaronder begrepen de beperking of vaststelling van (de omvang van) inleners/ketenaansprakelijkheid en/of interne managementinformatie.  

Uw verwerking van de informatie dient ook overigens te voldoen aan de toepasselijke wet en regelgeving, waaronder de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

6.3

De informatie op Mijn Yacht mag niet ter beschikking worden gesteld aan derden, tenzij dit geschiedt in het kader van de uitvoering van een wettelijke verplichting en/of met toestemming van Yacht. Onder ‘derden’ worden in dit artikel niet andere contactpersonen als bedoeld in artikel 3.1 sub b verstaan.

6.4

Voor zover de door u verstrekte informatie persoonsgegevens omvat en voor de verstrekking van deze persoonsgegevens uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene is vereist, gaat Yacht er van uit dat u over deze toestemming beschikt. U en de Opdrachtgever zijn jegens Yacht aansprakelijk voor schade als gevolg van het ontbreken van deze toestemming of het anderszins bij het verstrekken en verwerken van de persoonsgegevens niet naleven van de in lid 2 bedoelde wet en regelgeving en zullen Yacht vrijwaren tegen aanspraken van derden ter zake.

7. DISCLAIMER

7.1

De informatie op Mijn Yacht is met de grootst mogelijk zorg samengesteld. Niettemin kan Yacht er niet voor instaan dat deze altijd correct, volledig en/of actueel is. Onvolkomenheden kunnen bijvoorbeeld het gevolg zijn van de afhankelijkheid van Yacht van informatie van derden, zoals professionals, de gehanteerde administratieve processen, de gebruikte technologie, telecommunicatievoorzieningen of het medium internet. Aan de informatie op Mijn Yacht kan daarom geen enkel recht worden ontleend. Yacht behoudt zich het recht voor deze informatie zonder vooraankondiging te wijzigen, bijvoorbeeld indien deze onjuist of niet actueel blijkt te zijn.

7.2

Yacht spant zich in om haar website naar behoren te laten functioneren en te beveiligen tegen onbevoegd en/of onrechtmatig gebruik. Yacht kan helaas echter niet instaan voor de ongestoorde werking, beschikbaarheid en beveiliging van Mijn Yacht. Mijn Yacht kan tijdelijk niet toegankelijk zijn en/of gebrekkig functioneren, bijvoorbeeld als gevolg van storingen in de telecommunicatievoorzieningen, het medium internet en/of onderhoud van de website. Yacht kan er evenmin voor instaan dat Mijn Yacht vrij is van virussen, besmetting of andere schadelijke kenmerken of dat derden, waaronder andere gebruikers, zich onrechtmatig toegang verschaffen tot uw gegevens en deze voor eigen doeleinden gebruiken. Yacht sluit alle aansprakelijkheid voor handelen of nalaten van andere gebruikers van Mijn Yacht en derden met betrekking tot of verband houdende met uw gebruik van Mijn Yacht uit. U gebruikt Mijn Yacht op eigen risico.

7.3

U bent zelf volledig verantwoordelijk en aansprakelijk voor uw gebruik van Mijn Yacht en zult Yacht vrijwaren tegen aanspraken van derden die verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van Mijn Yacht en/of van de informatie op Mijn Yacht.

8. TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTER

Op deze Gebruikersvoorwaarden, uw toegang tot en gebruik van Mijn Yacht en alle zaken en geschillen die daarop betrekking hebben is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de Nederlandse rechter is bevoegd kennis te nemen van geschillen die betrekking hebben op (de interpretatie van) de Gebruikersvoorwaarden, uw toegang tot of gebruik van Mijn Yacht en/of de beëindiging daarvan.

April 2016