Diversiteit en inclusie

De diversiteit in de Nederlandse bevolkingssamenstelling blijft toenemen. Het is dus belangrijk dat we ons bewust zijn van de zichtbare én onzichtbare verschillen tussen mensen. Denk bijvoorbeeld aan opleidingsniveau, sociale en culturele achtergrond, sekse, genderidentiteit, geloofsovertuiging of een beperking. Deze verschillen gaan vaak gepaard met aannames en vooroordelen, wat leidt tot kansenongelijkheid en uitsluiting. 

Hoe zorg je dan als gemeente dat iedereen mee kan doen? Daar gaat het vakgebied diversiteit en inclusie over. Gelukkig staan diversiteit en inclusie inmiddels overal op de maatschappelijke agenda. 

BMC ondersteunt publieke partijen bij het ontwikkelen, toepassen en evalueren van inclusiviteits- en diversiteitsbeleid. Ook bij andere vraagstukken binnen het sociaal domein staan we voor u klaar. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina: 
Wat verstaat BMC onder diversiteit en inclusie?
Onze aanpak op het gebied van diversiteit en inclusie
Onze dienstverlening op diversiteit en inclusie
Praktijkcases en oplossingen
Adviseur diversiteit en inclusie

Actueel

Toon alles

Wat verstaat BMC onder diversiteit en inclusie?

Diversiteit en inclusie gaat over het vergroten van de verscheidenheid in de samenleving, en zorgen dat deze verschillen er ook mogen zijn. Inclusie gaat over het omarmen van diversiteit, zodat iedereen gelijkwaardig onderdeel is van de samenleving.En die diversiteit neemt toe: uit het rapport  ‘Bevolking 2050 in beeld’ van het CBS en NIDI blijkt dat Nederland de komende dertig jaar drukker, grijzer en diverser wordt. Het is dus belangrijk om hier aandacht aan te besteden. Aandacht voor diversiteit en inclusie zorgt voor meer tevreden inwoners, betere gezondheid en een hoger welzijnsniveau. Het speelt dan ook onder andere een rol in strategisch personeelsbeleid en op beleidsniveau. 

Een overheidsorganisatie die goed functioneert op het gebied van diversiteit en inclusie verricht kwalitatief beter werk en heeft een positieve impact op inwoners, leerlingen en cliënten. Een divers personeelsbestand in het onderwijs zorgt ook dat leerlingen en studenten meer rolmodellen hebben waar zij zich mee kunnen identificeren. Tot slot zorgt diversiteit en inclusie binnen overheidsorganisaties voor meer legitimiteit. 

Daarnaast is een divers en inclusief bestuur ook goed voor een organisatie zelf. Organisaties met veel diversiteit maken gemiddeld meer winst en innoveren sneller. Bovendien is een inclusieve cultuur essentieel voor de persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing van medewerkers.
 

Onze aanpak op het gebied van diversiteit en inclusie 

Beleidsimpact

Om te zorgen dat beleid de juiste impact heeft, ondernemen we vier stappen:

 • Nulmeting: we nemen het huidige beleid onder de loep. Zijn alle inwoners in beeld? Welke (verschillende) behoeften hebben ze? En worden alle groepen in de samenleving voldoende betrokken bij beleid?
 • Niet praten over, maar praten met: onze adviseurs helpen bij het opzetten van een diversiteitsnetwerk dat inwoners hoort en sleutelfiguren betrekt bij beleidsontwikkeling. Wat missen deze groepen in het beleid van de gemeente? Hoe kan de gemeente haar bereik vergroten? Door (sleutelfiguren uit) doelgroepen te betrekken ontstaat beleid dat beter aansluit bij de behoefte van inwoners.
 • Zet de inclusiebril op: welke verschillende culturen kent de gemeente? Wat zijn de normen en waarden van deze inwoners? We bieden sensitiviteitstrainingen en workshops aan om de bewustwording van de leefwereld van alle inwoners te vergroten. Daarnaast werken we aan de preventie van digitale en fysieke uitsluiting.
 • Implementeren, monitoren en evalueren: onze adviseurs implementeren het ontwikkelde inclusiebeleid namelijk ook. We monitoren en evalueren het ingezette inclusiebeleid onder andere door het afnemen van enquêtes en diepte-interviews.

Inclusief werkgeverschap

Door een divers personeelsbestand als uitgangspunt te nemen, blinde vlekken te (h)erkennen en aandacht te geven aan inclusie op de werkvloer, sluit de gemeentelijke systeemwereld beter aan bij de leefwereld van inwoners.

Ook hier volgen wij vier stappen:

 • Barometer: periodieke QuickScan diversiteit en inclusie. Onze adviseurs voeren een QuickScan uit om te toetsen hoe divers en inclusief uw gemeentelijke organisatie is. Hiermee vullen we medewerkersonderzoek aan.
 • Bewustwording: (h)erken de blinde vlekken. Wij vergroten de bewustwording op de werkvloer door presentaties en workshops over diversiteit en inclusie. 
 • Werving en selectie: onze adviseurs ondersteunen bij uw arbeidsmarktcommunicatie en aannamebeleid. Ook verwerken we inclusiviteit in uw strategische personeelsplanning. We maken medewerkers bewust van vooroordelen en communicatie- of cultuurverschillen die mogelijk invloed hebben op de procedure.
 • Inclusiviteit in langetermijndoelstellingen: tot slot nemen we inclusiviteit mee in facilitaire aanbestedingen, zoals inclusieve werkplekken en een gevarieerd kantineaanbod.
   

Onze dienstverlening op het gebied van diversiteit en inclusie

Advies en onderzoek 

Vraagstukken rondom diversiteit en inclusie staan steeds prominenter op de agenda van gemeente, provincies en de Rijksoverheid. Zo moeten gemeenten wettelijk aan de slag met lokale inclusie-agenda’s en het quotum voor de Banenafspraak. BMC ondersteunt opdrachtgevers met advies, onderzoek en bij implementatie van beleid over inclusie en diversiteit. Dat doen we bij vraagstukken zoals: 

 • lokale Inclusie Agenda’s vanuit het VN-verdrag Handicap;
 • inclusief werkgeverschap en het creëren van een inclusieve organisatie;
 • versterken sociale basis met oog voor diversiteit en inclusief werken;
 • de inzet van ervaringsdeskundigheid en ervaringskennis;
 • de inzet van rolmodellen en sleutelfiguren;
 • het betrekken van stakeholders bij inclusievraagstukken.

Meer over advies en onderzoek

Daarnaast kunt u bij BMC ook terecht voor de werving van medewerkers en inhuur van professionals. Ook leveren wij persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie.

Adviseur diversiteit en inclusie 

Meer informatie over diversiteit en inclusie? Neem dan contact op met onderstaande adviseur: 

April Ranshuijsen
managing consultant
Portret van April Ranshuijsen
“Het realiseren van een samenleving waarin iedereen gelijkwaardig kan meedoen, dat is mijn belangrijkste drijfveer. Mijn werkwijze: activerende bewustwording, samenwerking met ervaringsdeskundigen en stakeholders, strategische betrokkenheid bij politiek-bestuurlijk advies. Mijn expertise: het VN-verdrag Handicap.” 

Neem contact op

Meer informatie over versterken van de sociale basis

Deze expertise valt onder versterken van de sociale basis binnen het sociaal domein. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement