Effectief veiligheidsbeleid

Veiligheid waarborgen is een kerntaak van de overheid die steeds complexer wordt. Veiligheidsproblemen worden groter en dringender. Zo nemen criminaliteit, zoals ondermijning en cybercriminaliteit, maar ook fysieke veiligheidsrisico’s, zoals hoogwater en overstromingen, toe. De effectieve aanpak van de veiligheidsvraagstukken vraagt bovendien steeds vaker integrale samenwerking, bijvoorbeeld tussen zorg en veiligheid en tussen private en publieke partijen. Het aantal bij de aanpak betrokken partijen groeit en daarmee ook het aantal beschikbare instrumenten om veiligheidsrisico’s aan te pakken. Belangrijkste uitdaging is om de mogelijkheden van partijen slim en effectief bij elkaar te brengen om de risico’s te beheersen.

BMC ondersteunt de publieke partijen hierbij. We beschikken over de juiste tools en kennis, en werken met overtuiging aan deze maatschappelijke opgave om onze opdrachtgevers nog beter in positie te brengen. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem meteen contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina:
Wat verstaat BMC onder effectief veiligheidsbeleid? 
Onze aanpak op het gebied van effectief veiligheidsbeleid 
Onze dienstverlening op het gebied van effectief veiligheidsbeleid 
Praktijkcases en oplossingen 
Adviseurs effectief veiligheidsbeleid 

Wat verstaat BMC onder effectief veiligheidsbeleid?

Veiligheid is de afwezigheid van grote risico’s of bedreigingen voor burgers. Dit is een belangrijk onderdeel van een gezonde samenleving. Het beheersbaar houden van veiligheidsvraagstukken is een groeiende uitdaging die veel dilemma’s met zich meebrengt. Problemen als ondermijning, digitale veiligheid en maatschappelijke onrust worden steeds groter. Hierdoor neemt de druk op de overheid toe. 
 

Onze aanpak op het gebied van effectief veiligheidsbeleid

Verschillende onderdelen van de overheid werken aan de garantie van de veiligheid van burgers. Binnen de gemeente ligt de regie op veiligheid en criminaliteit, inclusief de inzet van veiligheidsinstrumenten, bij het domein Openbare Orde en Veiligheid (OOV). Daarnaast wordt in domeinen zoals zorg en welzijn, ruimte, vergunningverlening, economie en toerisme gewerkt met preventieve instrumenten die ook bij veiligheidsvraagstukken kunnen worden ingezet. Veel van deze preventieve instrumenten binnen en buiten de overheidsorganisatie worden nog niet optimaal benut. Door sterke regie en het realiseren van slimme, werkzame coalities worden de kansen vergroot om een veilige en leefbare samenleving te creëren. 

BMC helpt het veiligheidsprobleem aan te pakken door verschillende disciplines, externe partners, burgers en ondernemers sterk te betrekken bij het vinden van oplossingen. We stellen realistische doelen en pakken de problematiek aan. We brengen de veiligheidsopgaven en de mogelijkheden van partijen bij elkaar door middel van goed werkende coalities en interventies. Zo zorgen we samen dat de veiligheidsrisico’s beheersbaar blijven. 

Ondermijning tegengaan

Bij ondermijnende criminaliteit gebruiken criminelen legale dienstverleners voor illegale activiteiten. Een goede informatiepositie is belangrijk bij het bestrijden van ondermijning. Maar hoe zorg je dat de informatiepositie wordt opgebouwd binnen de kaders van privacywetgeving? BMC helpt u bij het in beeld brengen van de risico’s en mogelijkheden daarbij. Daarnaast voeren wij de verplichte Data Protection Impact Assessment uit. Dit houdt in dat BMC de beveiliging van de data en de risico’s die aan het verwerken van de data verbonden zijn, nagaat, om er voor te zorgen dat inwoners en cliënten vertrouwen hebben in het gebruik van data binnen organisaties.

Lees meer over ondermijning
 

Onze dienstverlening op het gebied van effectief veiligheidsbeleid

Advies en onderzoek

BMC ondersteunt overheden en andere publieke partijen bij het analyseren en aanpakken van veiligheidsproblematiek. We ontwikkelen en implementeren beleid en interventies en helpen organisaties om samenwerkingsverbanden en regie te verstevigen. Dit doen we zowel integraal als thematisch rond specifieke vraagstukken.

We beschikken over de tools om partijen daadwerkelijk verder te brengen op het gebied van veiligheid – zoals getoetste beleids- en programmamethodes zoals Kernbeleid Veiligheid en Aanpakken met Impact, analyse- en benchmarktools, technieken voor organisatieontwikkeling en regievoering. Daarnaast hebben we in opdracht van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid (Het CCV) de adviestool "OOV op orde" voor het organisatiemodel OOV ontwikkeld en in beheer. We hebben veel ervaring met bestuurlijke advisering, bovenlokale samenwerking, dagelijkse coördinatie en aansturing van veiligheidsorganisaties en training van gemeenten en andere actoren in het veiligheidsdomein. BMC werkt op alle beleidsdomeinen van publieke partijen. We kunnen daardoor relevante expertise en competenties integraal bij elkaar brengen, passend bij wat nodig is binnen opdrachten.

BMC ondersteunt verder ook op het gebied van:

  • Beleids- en programmaontwikkeling rond integrale veiligheid (zoals het IVP/Integraal Veiligheidsbeleid van gemeenten) en rond specifieke veiligheidsthema’s zoals Zorg en Veiligheid, Ondermijning, Cybercrime en Informatiebeveiliging

  • (Risico-)analyse, evaluatie en benchmarks van veiligheidsvraagstukken en de aanpak daarvan. Zoals enquêtes veiligheid en leefbaarheid, de benchmark integrale veiligheid, Risico-analyse zorg en veiligheid

  • Ontwikkeling en implementatie van instrumenten, interventies en onderdelen van een veiligheidsaanpak zoals Toezicht en handhaving Openbare Ruimte. 

  • Organisatie- en netwerkontwikkeling van actoren in het veiligheidsdomein, zoals Organisatiemodellen OOV

Meer over advies en onderzoek

Detachering 

BMC levert adviseurs en interim-professionals voor project- en programmamanagement, coördinatie- en beleidsfuncties in het veiligheidsdomein. Dat kan ook ondersteunend, in de vorm van bijvoorbeeld een projectsecretaris of beleidsondersteuner. Ook bieden we trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen.

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het gebied van effectief veiligheidsbeleid? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC op het gebied van veiligheid

Ben je op zoek naar een baan op het gebied van effectief veiligheidsbeleid? Als (Beleids-)Adviseur Zorg en Veiligheid bij BMC werk je bij gemeenten en samenwerkingsverbanden, waar je aan de slag gaat met verschillende maatschappelijke vraagstukken. De focus ligt daarbij op de meest kwetsbare inwoners waar veelal ook een veiligheidsrisico speelt. Voorbeelden van thema’s en beleidsvelden waarmee je aan de slag gaat zijn jeugdcriminaliteit, mensenhandel en ondermijning. Meer weten? Bekijk hier de vacature van (Beleids-)Adviseur Zorg en Veiligheid bij BMC.
 

Adviseurs effectief veiligheidsbeleid

Meer informatie over effectief veiligheidsbeleid? Neem dan contact op met een van de onderstaande adviseurs:

Minke Poppens
managing consultant 
Portret Minke Poppens
"Als managing consultant zet ik mij in voor een krachtige combinatie van zorg en veiligheid. Domeinoverstijgende samenwerking (sociaal domein, (jeugd)zorg, openbare orde, justitie) vormt daarin de kern van mijn opdrachten. Binnen BMC ben ik als partner binnen het sociaal domein verantwoordelijk voor wonen, zorg en veiligheid. Daarin is mijn drijfveer om ook voor meest kwetsbare inwoners, die veelal niet in de regulier georganiseerde stromen mee kunnen, passende oplossingen te realiseren." 

Saskia Jansen
managing Consultant
Portret van Saskia Jansen
“Binnen het domein veiligheid is integraal werken een forse uitdaging: verbinden via kennisuitwisseling en samen meer aankunnen, is een continue proces. In diverse rollen heb ik in het domein veiligheid sturing gegeven aan doorontwikkeling van zowel visie als teams, waarbij ik in gelijke mate oog heb voor de menselijke maat en de gewenste koers.” 

Jasper van Gaalen
senior adviseur

"Als senior adviseur Veiligheid, met een decennialange staat van dienst, breng ik zeer ruime ervaring mee bij hPortret van Jasper van Gaalenet oppakken van actuele veiligheidsvraagstukken en het ontwikkelen van nieuwe oplossingen. Ik stel er eer in om ‘wat werkt’, werkend te houden én te innoveren waar nodig. Voor een optimaal rendement van de beschikbare middelen. Voor een optimaal maatschappelijk resultaat.” 

Neem contact met ons op

Meer informatie over Bestuur

Deze expertise valt onder Bestuur binnen Bestuur & Organisatie. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein: 

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement