28 okt 2019

BMC adviseert B5 gemeenten over samenwerkingskansen re-integratie ex-gedetineerden

In opdracht van de vijf grootste gemeenten van Brabant (de B5), heeft BMC een onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor gemeentelijke samenwerking op de re-integratie van ex-gedetineerden. Dit onderzoek vond plaats in samenwerking met de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI), als belangrijke ketenpartner van de gemeenten. Op basis van dit onderzoek zijn scenario’s ontwikkeld voor verdere samenwerking op dit terrein, zowel bestuurlijk als in beleid en uitvoering. 

Gemeenten spelen een belangrijke rol bij de terugkeer van inwoners in de samenleving na een periode van detentie. Er wordt op dit terrein ook steeds meer van gemeenten verwacht: door gedetineerden na terugkeer beter te ondersteunen, kan recidive wellicht worden voorkomen. Zo draagt een grotere inzet van gemeenten bij aan het terugbrengen van de veiligheidsrisico’s en maatschappelijke kosten. In de B5 gemeenten gezamenlijk keren jaarlijks ongeveer 1400 mensen terug uit detentie.

Ondersteuning start in detentie

Steeds meer gemeenten starten de ondersteuning al op tijdens detentie. Door mensen daar te bezoeken, kan de gemeente in beeld brengen op welke levensdomeinen deze mensen hulp kunnen gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan werk en inkomen, gezondheidsvragen of huisvesting. Met deze informatie kan de gemeente tijdig starten met een passend aanbod voor wanneer een gedetineerde terugkeert in de samenleving.

Gemeenten in complex krachtenveld

Het vraagstuk van re-integratie van ex-gedetineerden vraagt veel van gemeenten. Het is een inhoudelijk, financieel en logistiek vraagstuk, op het snijvlak van verschillende beleidsterreinen. De puzzel moet worden gelegd in een complex samenspel  tussen zorg en veiligheid, met verschillende  partners zoals de reclassering, de Dienst Justitiële Inrichtingen, woningcorporaties zorgaanbieders, etc. Deze partners werken vaak op een andere schaal dan de gemeente, bijvoorbeeld regionaal, provinciaal of landelijk. 

BMC bracht situatie en mogelijkheden in beeld

Voor de B5 heeft BMC in kaart gebracht welke inzet iedere gemeente pleegt voor deze inwoners en welk ondersteuningsaanbod er specifiek voor deze doelgroep beschikbaar is. Ook is onderzocht in welke mate dit past bij de ondersteuningsvragen die (ex-)gedetineerden hebben. De verzamelde informatie is geplaatst in de context van landelijke ontwikkelingen op dit thema. Daarop heeft BMC de kansen en risico's van B5-samenwerking benoemd, die hebben geleid tot een aantal scenario's. 

Opbrengst biedt houvast in gesprekken over samenwerking

Het onderzoek laat zien dat B5-samenwerking mogelijkheden biedt om efficiënter en effectiever te werken aan de re-integratie van Brabantse ex-gedetineerden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het optimaliseren van de logistiek rondom het brengen van bezoeken aan de penitentiaire inrichtingen en het organiseren van een provincie-breed aanbod van passende zorg- en ondersteuning. Maar ook het gezamenlijk invulling geven aan deskundigheidsbevordering en beleidsontwikkeling bieden mogelijkheden om de kwaliteit van de inzet te verhogen. De B5 gemeenten beschikken met de resultaten van het BMC-onderzoek over basisinformatie die houvast geeft bij gesprekken over samenwerking en eventuele nadere invulling daarvan. Daardoor kunnen nu gefundeerde keuzes worden gemaakt over het vervolg. 

Meer informatie & contact

Heeft u vragen over de samenwerking tussen het sociaal domein en veiligheid, bijvoorbeeld rondom ex-gedetineerden? Of wilt u meer informatie over mogelijkheden voor gemeentelijke samenwerking? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met onze senior adviseurs Minke Poppens via telefoonnummer 06 - 53 64 54 78 of per e-mail minke.poppens@bmc.nl of met Kees-Jan van de Werfhorst via telefoonnummer 06 - 22 75 00 21 of per e-mail kees-jan-werfhorst@bmc.nl.

OPLOSSING SOCIAAL-DOMEIN ZORG-EN-VEILIGHEID WONEN,-ZORG-EN-VEILIGHEID WONEN-EN-WONINGCORPORATIES SOCIAAL-DOMEIN

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement