Netwerksamenwerking en regie

Complexe maatschappelijke vraagstukken vragen om intensieve samenwerking tussen overheden, maatschappelijke partners (publiek en privaat) en directe betrokkenen. Het kan gaan om vraagstukken op alle niveaus: van strategie tot uitvoering. Denk aan grote, landelijke programma’s waarin op bestuurlijk niveau wordt gewerkt aan complexe maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie of de aanpak van dakloosheid. Maar ook aan een casusoverleg rond een inwoner met problemen op verschillende leefgebieden. Daarin hebben verschillende betrokken professionals en het informele netwerk van de betreffende persoon, inclusief de persoon zelf, een rol in het vinden en realiseren van passende oplossingen. Succes is in dit soort situaties afhankelijk van goede samenwerking. En dat gaat niet vanzelf. Regievoeren is erop gericht om de samenwerking productief te maken en daarmee de opgave te realiseren. 

Aanpakken met Impact (AMI) is de werkwijze waarin BMC partner is in een programmatische aanpak van een maatschappelijke opgave. De lokale overheid kan daarin een essentiële rol spelen door te regisseren op samenwerking. Binnen AMI zetten we dus ook onze kennis en ervaring op het gebied van regievoeren in. 

Ook bij andere vraagstukken op het gebied van opgave- en netwerksturing staan we voor u klaar. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Lees dan verder of neem contact met ons op.

Neem contact op

Op deze pagina:
Wat verstaat BMC onder netwerksamenwerking en regie?  
Onze aanpak op het gebied van netwerksamenwerking en regie
Onze dienstverlening op netwerksamenwerking en regie
Praktijkcases en oplossingen
Adviseurs netwerksamenwerking en regie

Actueel

Toon alles

Wat verstaat BMC onder netwerksamenwerking en regie?

Complexe maatschappelijke opgaven vragen om samenwerking die verder gaat dan alleen afstemming van de taken van individuele partijen. Er is samenwerking nodig op basis van een gezamenlijk gevoelde verantwoordelijkheid voor het geheel. Regie zorgt daarbij dat de gezamenlijke opgave steeds centraal blijft staan en geeft daarmee richting aan de samenwerking. De regisseur oefent invloed uit op partijen om bij te dragen aan die opgave. Daarbij is geen sprake van doorzettingsmacht, maar van creatiemacht: het vermogen om anderen vrijwillig te laten bijdragen aan de opgave. Een belangrijke succesfactor is een goede samenwerkingsrelatie tussen de partners, op basis van gelijkwaardigheid. Dit betekent dat partijen erkennen dat ze elkaar nodig hebben om de opgave te realiseren. In een netwerk van gelijkwaardige samenwerkingspartners ondersteunt de regisseur zo dat de opgave zo goed mogelijk gerealiseerd wordt. 

De overheid is bij maatschappelijke vraagstukken een voor de hand liggende partij om regie te voeren in de samenwerking. Regievoeren is daarmee een nieuwe kerntaak van de overheid geworden. Dat vraagt specifieke competenties die niet voor iedereen vanzelfsprekend zijn. 

Voor onze visie op regievoeren in complexe opgaven heeft het gedachtegoed van Hans Licht, associé van BMC, zoals onder meer verwoord in zijn boek ‘Netwerkregie: samenwerken in en tussen organisaties’ belangrijke input geleverd. 
 

Onze aanpak op het gebied van netwerksamenwerking en regie

In onze aanpak in netwerksamenwerkingen staat de opgave altijd centraal en is het uitgangspunt dat partijen, vanuit het belang dat zij zelf hechten aan die opgave, vrijwillig en vanuit gelijkwaardigheid bijdragen. Daarbij hebben we ook altijd aandacht voor de energie en passie van betrokken personen: daar zit een belangrijke kracht om het verschil te kunnen maken. Regie is nodig om de samenwerking productief te maken.  

Regievoeren is een vak. Het vraagt persoonlijk leiderschap, gecombineerd met een passende basishouding en specifieke competenties. De regisseur is dienend aan de opgave - en daarmee aan het gehele netwerk - met het oog op het realiseren daarvan. De regisseur moet synergie bereiken in een netwerk van spelers met elk hun eigen belangen en passies. Daarbij is de invulling van de rol mede afhankelijk van de persoonlijke kwaliteiten van de regisseur. 

BMC draagt bij aan de effectiviteit van netwerksamenwerkingen door regisseurs op te leiden, in te zetten of te ondersteunen. Ook adviseren we overheden over de invulling van hun regierol.
 

Onze dienstverlening op netwerksamenwerking en regie

Advies en onderzoek: ondersteuning bij inrichting en sturing

BMC adviseert overheden over inrichtings- en sturingsvraagstukken die samenhangen met de veranderende rol van de overheid in relatie tot de samenleving (regie). Dat kan gaan om een tijdelijke (verander) opgave, bijvoorbeeld in het kader van een programma of wetswijziging, of het formuleren en implementeren van een structurele nieuwe sturingsfilosofie (samenwerkende overheid). Ook kan BMC ondersteunen om de benodigde veranderingen in praktijk te brengen. 

Meer over advies en onderzoek

Opleidingen en trainingen: vakontwikkeling regisseurs en teams

BMC investeert in het vakmanschap van regisseurs, teams en samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld met trainingen en workshops. Dit kunnen persoonlijke opleidingstrajecten zijn, of in-company trainingen op maat:

Naast trainingen en workshops bieden we ook coaching en begeleiding aan (netwerk)regisseurs en begeleiden we intervisie gericht op bijvoorbeeld de rolopvatting en -invulling. Ook bieden we inspirerende workshops voor teams en samenwerkingsverbanden die hun netwerksamenwerking willen verdiepen. Ook beschikken we over een totaalpakket voor de vakontwikkeling van regisseurs.

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Detachering: inzet van regisseurs

BMC levert ook zelf regisseurs voor de samenwerking in opgaven. Dit doen we in de gehele publieke sector op een breed scala aan onderwerpen. We doen dat op alle niveaus: uitvoerend in casusregie en procesregie, tactisch in het opbouwen van netwerken rond een opgave en ook in strategische programmaregie (Aanpakken met Impact).  

Lees hier alles over detachering

Adviseurs netwerksamenwerking en regie

Meer informatie over netwerksamenwerking en regie? Neem dan contact op met onderstaande adviseurs: 

Minke Poppens
managing consultant 

Portret Minke Poppens"Als managing consultant zet ik mij in voor een krachtige combinatie van zorg en veiligheid. Domeinoverstijgende samenwerking (sociaal domein, (jeugd)zorg, openbare orde, justitie) vormt daarin de kern van mijn opdrachten. Ik geloof in de kracht van verschillende perspectieven en breng die in mijn opdrachten dan ook graag samen. Daarin treed ik vaak op als netwerkregisseur. Daarnaast draag ik bij aan de versterking van de uitvoeringskracht in de publieke sector middels training en advies op het gebied van netwerksamenwerking en regievoeren."

Nanja Willemsen
managing consultant
Nanja Willemsen
“De quote ‘Alleen ga je sneller. Samen kom je verder’, geeft richting aan mijn aanpak en werkwijze in mijn opdrachten. In verschillende rollen, zoals programmaleider, onderzoeker, interim leidinggevende en netwerkregisseur, lever ik bijdragen aan samenwerkingen rond verschillende maatschappelijke opgaven. Vaak op het snijvlak van zorg en veiligheid, op het terrein van jeugdzorg (jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering) en voor het thema duurzaam stoppen van huiselijke geweld en kindermishandeling.” 

Julius Duijts
managing consultant
Portret Julius Duijts
“Met mijn klanten ben ik telkens op zoek naar een manier om het werk en de samenwerking tussen mensen en organisaties slim en passend te organiseren. Afhankelijk van de context, organisatiecultuur en de onderlinge verhoudingen kan dat bijvoorbeeld door het inrichten van processen, door lijnorganisaties, met programma’s of met netwerkregie. Daarbij verbind ik disciplines en organisaties door bij te dragen wat nodig is en te laten ontstaan waar dat kan.” 

Manon Helmich
adviseur
Portret van Manon Helmich
“Door al mijn opdrachten loopt de rode draad van netwerksamenwerking en regievoeren. Omdat ik mij als adviseur specifiek op het snijvlak van zorg en veiligheid begeef, is de samenwerking aan een opgave met gelijkwaardige partners mijn tweede natuur geworden. Samen verantwoordelijkheid dragen staat altijd centraal. Door de samenwerking te stimuleren en het netwerk te dienen draag ik bij aan een mensgerichte aanpak binnen het zorg en veiligheidsdomein.” 

Neem contact met ons op

Meer informatie over Bestuur

Deze expertise hoort bij opgave- en netwerksturing, onder Bestuur binnen Bestuur & Organisatie. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein:

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement