Wonen, zorg en veiligheid

Gemeenten staan samen met hun partners voor complexe maatschappelijke opgaven op het gebied van wonen, zorg en veiligheid. Zo vraagt bijvoorbeeld het langer zelfstandig wonen van ouderen niet alleen om het realiseren van geschikte huisvesting. Ook de zorg en ondersteuning aan huis, bijvoorbeeld vanuit de Wmo, moet georganiseerd worden. Tot slot moet er aandacht zijn voor het voorkomen van eenzaamheid. Onze adviseurs helpen overheden met een integrale aanpak om deze opgaven op te lossen.

Ook vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid zijn complex. Bij huiselijk geweld speelt bijvoorbeeld vaak stress een rol, die voortkomt uit achterliggende problemen als schulden of psychische problematiek. Een ander voorbeeld zijn jongeren die het risico lopen geronseld te worden voor de georganiseerde misdaad: zij hebben zowel perspectief als begrenzing nodig. 

Een goede aanpak bij al deze voorbeelden vraagt om integraliteit en samenwerking tussen verschillende partijen, vaak domeinoverstijgend. BMC is expert in het verbinden van deze verschillende onderdelen. Zo komen we tot duurzame oplossingen voor complexe vraagstukken. Ook bij andere vraagstukken binnen het sociaal domein staan we voor u klaar. Benieuwd wat BMC voor u kan betekenen? Neem dan contact met ons op of lees verder.

Neem contact met ons op

Op deze pagina:
De maatschappelijke uitdaging van wonen, zorg en veiligheid
Visie van BMC op wonen, zorg en veiligheid
Werkwijze voor ontwikkeling van wonen, zorg en veiligheid
Dienstverlening op het gebied van wonen, zorg en veiligheid
Praktijkcases en oplossingen wonen, zorg en veiligheid
Werken bij BMC op het gebied van wonen, zorg en veiligheid
Adviseurs wonen, zorg en veiligheid

Actueel

Toon alles

Maatschappelijke uitdaging van wonen, zorg en veiligheid

Kwetsbare mensen maken deel uit van de samenleving. Enerzijds is de uitdaging passende zorg en ondersteuning te realiseren, anderzijds zien we een beweging naar meer zelfstandigheid, waar nodig met ondersteuning van een formeel of informeel netwerk. Hierin spelen ook afwegingen rond de hoge maatschappelijke kosten een rol, nu en in de toekomst. Hoe houden we de zorg betaalbaar en toegankelijk voor hen die het echt nodig hebben? (Langer) thuis wonen van kwetsbare mensen en het leveren van passende zorg en ondersteuning aan huis is een beweging die ook hieraan bij moet dragen. 

Soms vormt kwetsbaarheid ook een risico op gevaar of overlast voor anderen in de samenleving. Het is dan de kunst om een balans te vinden tussen enerzijds bescherming van de samenleving en anderzijds de zorg voor het individu die deel uitmaakt van diezelfde samenleving. De volgende drie thema’s zijn belangrijke vraagstukken op het gebied van wonen, zorg en veiligheid.

Kwetsbare mensen en de inclusieve samenleving

Gemeenten streven naar inclusieve steden, buurten, dorpen en wijken. Hierbij vormt het groeiend aantal kwetsbare mensen dat zelfstandig woont een uitdaging voor de leefbaarheid in vaak al kwetsbare wijken. Met de komst van deze groep inwoners neemt het risico op (woon)overlast of overlast door onbegrepen gedrag soms namelijk toe. 

Daarbij is in veel gevallen sprake van negatieve beeldvorming, wat de integratie bemoeilijkt. De opgaven voor gemeenten zijn hierdoor complex. Betere samenwerking tussen gemeenten en haar inwoners, maar ook met politie, woningcorporaties, welzijnsorganisaties en zorgorganisaties, kan ervoor zorgen dat kwetsbare mensen welkom zijn en blijven in hun woonomgeving. 

Wonen en zorg

Door wijzigende wet- en regelgeving en sociaal-demografische ontwikkelingen worden wonen en zorg steeds vaker gescheiden. Dat heeft te maken met de vergrijzing, de afbouw van het aantal bedden in de ggz en het steeds vaker verplaatsen van zorg, behandeling en begeleiding in een instelling naar de thuissituatie (ambulantisering). Op termijn is zorg in een instelling hierdoor alleen nog maar beschikbaar voor mensen met de zwaarste zorgvraag.

Daarbij neemt de krapte op de arbeidsmarkt de komende jaren  in beide sectoren toe en wordt steeds meer verwacht van inwoners zelf en van hun eigen netwerk. Het aantal zelfstandig wonende mensen met een zorgvraag neemt echter sterk toe en de beschikbaarheid van mantelzorgers neemt juist af. Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor zowel de woningmarkt als de zorg- en welzijnssector.

Gemeenten staan, vanwege hun verantwoordelijkheden op zowel het gebied van huisvesting als op dat van zorg en ondersteuning, dan ook voor een flinke opgave en een uitgebreid takenpakket. 

Meer over wonen en zorg

Meer over maatschappelijke ondersteuning

Zorg en veiligheid

Samenwerking op het snijvlak van zorg en veiligheid is van groot belang wanneer kwetsbare inwoners een risico vormen voor hun eigen veiligheid of voor die van hun omgeving. Zorg- en veiligheidshuizen spelen hierbij een belangrijke rol. Zij moeten de samenwerking tussen partners uit het sociaal domein, het justitieel domein en het zorgdomein in goede banen zien te leiden om risico’s voor de samenleving te beperken én waar nodig passende (gedwongen) zorg of ondersteuning te organiseren. 

Maar ook in een gebiedsgerichte aanpak en de aanpak van fenomenen als ondermijning en jeugdcriminaliteit is een integrale aanpak langs het continuüm van preventie tot repressie van belang. Zowel binnen de interne organisatie als in samenwerking met partners staan gemeenten hierin voor de uitdaging om de verschillende perspectieven te verbinden ten behoeve van een duurzame oplossing voor vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid.

Meer over zorg en veiligheid
 

Visie BMC op wonen, zorg en veiligheid

De complexe opgaven op het gebied van wonen, zorg en veiligheid vragen om een integrale aanpak. Gemeenten zijn daarin genoodzaakt samen te werken met een breed scala aan partners uit verschillende domeinen. Zij hebben vanuit hun rol in het sociaal domein, de Openbare Orde en Veiligheid en de lokale woningmarkt vaak de mogelijkheid om een regierol in te vullen.
 

Zo draagt BMC bij aan wonen, zorg en veiligheid

BMC heeft brede ervaring met de begeleiding van samenwerkingsprocessen en de realisatie van een domeinoverstijgende aanpak. Wij zetten dan ook volop in op een werkwijze die hierbij aansluit. Vanzelfsprekend staat de inwoner hierbij altijd centraal. 
 

Onze dienstverlening op wonen, zorg en veiligheid

Advies en onderzoek

BMC biedt ervaren professionals op het gebied van wonen, zorg en veiligheid. 
We ondersteunen organisaties van advies tot en met uitvoering. Onze adviseurs ondersteunen gemeenten daarnaast bij samenwerkingsprocessen en vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid. Onze adviseurs zijn inzetbaar als procesregisseur, beleidsadviseur, interim-manager, strategisch adviseur, onderzoeker, projectleider, programmamanager of procesbegeleider. 

Meer over advies en onderzoek

Detachering

Wij leveren adviseurs en interim professionals en bieden trainingen en kennissessies aan om de samenwerking tussen verschillende partijen te bevorderen. 

Lees hier alles over detachering

Opleidingen en trainingen

BMC levert persoonlijke opleidingstrajecten en in-company trainingen op maat. Deze trainingen worden afgestemd op de specifieke behoeften van uw organisatie. 

Lees hier meer over onze opleidingen en trainingen

Werving en selectie

Ondersteuning nodig op het snijvlak van wonen, zorg en veiligheid? We nemen de werving en selectie graag van u over. We zorgen dat u precies die specialisten vindt die u nodig heeft. 

Meer over werving en selectie

Praktijkcases en oplossingen

Toon alles

Werken bij BMC binnen wonen, zorg en veiligheid

Wil jij ook werken aan het verbeteren van de publieke sector? Als adviseur sociaal domein op het gebied van wonen, zorg en veiligheid maak je impact samen met je collega’s en opdrachtgevers. Je gaat aan de slag met verschillende maatschappelijke vraagstukken, zowel procesgericht als inhoudelijk. Heb je passie voor het sociaal domein en ben je toe aan een mooie vervolgstap in je carrière? Wij helpen je verder ontwikkelen met het ontwikkeltraject Wonen, Zorg en Veiligheid. In dit programma wordt er een verdiepingsslag gemaakt op de bij jou reeds aanwezige kennis en vaardigheden en wordt dit aangevuld op terreinen waar je wellicht wat minder bekend mee bent. 

Benieuwd naar andere mogelijkheden bij BMC? Bekijk alle openstaande vacatures.
 

Adviseurs wonen, zorg en veiligheid

Minke PoppensPortret managing consultant wonen zorg veiligheid Minke Poppens
managing consultant

"Als managing consultant zet ik mij in voor een krachtige combinatie van zorg en veiligheid. Domeinoverstijgende samenwerking (sociaal domein, (jeugd)zorg, openbare orde, justitie) vormt daarin de kern van mijn opdrachten. Binnen BMC ben ik als partner binnen het sociaal domein verantwoordelijk voor wonen, zorg en veiligheid. Daarin is mijn drijfveer om ook voor meest kwetsbare inwoners, die veelal niet in de regulier georganiseerde stromen mee kunnen, passende oplossingen te realiseren."

Neem contact op

Meer expertises binnen het sociaal domein

Deze expertise is gelinkt aan het sociaal domein. Bekijk ook andere expertises binnen dit domein.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement