10 aug 2018

De fitte gemeente: organisatie in beweging

Het begin van een nieuwe bestuursperiode is het moment om het potentieel van uw organisatie af te zetten tegen de ambities en plannen van het nieuwe bestuur. Hebben we het vertrouwen dat we samen de klus gaan klaren?

Het takenpakket en de financiële verantwoordelijkheid van gemeenten is de afgelopen jaren groter geworden. Ook de verwachtingen ten aanzien van gemeenten komen steeds hoger te liggen. Gemeenten moeten zich voortdurend ontwikkelen om aan dit verwachtingspatroon te kunnen voldoen. Voor die ontwikkeling is geen blauwdruk voorhanden. Wie doelen wil bereiken in een dynamische omgeving moet werken aan blijvend aanpassingsvermogen. Daarom is het belangrijk om de organisatie en het personeel beweeglijk te maken. Dat lukt alleen als iedereen zich bewust wordt van de veranderende omgeving en in staat én bereid is om mee te veranderen om te voldoen aan de eisen die dat stelt. Met name het bestuur en het management moeten de urgentie om in beweging te komen voelen: het draait om hun eigenaarschap.

Stapsgewijs te werk

Wie beweging op gang wil brengen, doet er goed aan om stapsgewijs te werk te gaan. Inzicht en analyse gaan vooraf aan vooruitkijken en op de toekomst anticiperen.

De functie van de eerste stap is het helder krijgen van de eigen situatie. Hoe ziet de formatie eruit in onze gemeente? Hoe zit het bij ons met de leeftijdsopbouw, instroom en doorstroming, jongere medewerkers, vacatures en externe inhuur? Waar zitten de verschillen per beleidsgebied? En hoe is onze positie op de regionale arbeidsmarkt? BMC en Yacht hebben een dashboard ontwikkeld om het feitelijke inzicht in de eigen situatie weer te geven. Dit vormt het vertrekpunt voor het verkennen van mogelijke knelpunten en oplossingen daarvoor. Het dashboard geeft een grafisch overzicht van een aantal relevante kengetallen.

Inzicht is belangrijk om te onderzoeken welke knelpunten zich mogelijk voordoen.Het dashboard is ook in deze fase een belangrijk hulpmiddel om de samenhang te bewaren en samen te kijken naar mogelijke effecten in de komende jaren. Wat ons dashboard onderscheidt van dat van andere aanbieders is dat het niet alleen de interne data overzichtelijk bij elkaar brengt en de vergelijking mogelijk maakt met referentiegemeenten, maar dat het de interne data ook koppelt aan de meest actuele ontwikkelingen op de (regionale) arbeidsmarkt ten aanzien van gevraagde competenties, schaarse functies en met wie uw organisatie op de arbeidsmarkt concurreert om deze functies.

Als de opties in kaart gebracht zijn en de keuzes gemaakt, is het zaak om te komen tot een samenhangend plan van aanpak voor de komende jaren en de uitvoering daarvan te borgen en te monitoren. In onze aanpak staan we daarom nadrukkelijk stil bij het bevorderen van het verandervermogen van de organisatie en medewerkers, zodat het niet bij plannen blijft.

Meer informatie

Download het whitepaper 'de fitte gemeente'

Voor meer informatie over de fitte gemeente kunt u contact opnemen met de heer Rob van Woerkum, senior adviseur bij BMC of de heer Roel Wever, partner bij BMC.

Rob van Woerkum, senior adviseur
06 – 51 50 92 83
rob.van.woerkum@bmc.nl

Roel Wever, partner
06 – 11 30 02 70
roel.wever@bmc.nl

U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

ARBEIDSMARKT BESTUUR & ORGANISATIE OPLOSSING

Gerelateerde artikelen

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?