4 aug 2020

Omgevingswet: benut tijd die het uitstel biedt om bedrijfsvoering op orde te brengen

De Omgevingswet bundelt en vereenvoudigt de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving en versnelt besluiten over projecten. Deze wet is nodig om maatschappelijke opgaven op het gebied van woningbouw, energietransitie, natuur en bereikbaarheid geïntegreerd aan te pakken. 

Onlangs is besloten om de ingangsdatum van de Omgevingswet te verschuiven naar 1 januari 2022. Dit betekent niet dat de voorbereidingen op een lager pitje gezet kunnen worden. Integendeel, er is bij veel gemeenten, provincies en waterschappen nog veel te doen. BMC adviseert om de (extra) tijd te goed te benutten. Niet alleen in het ruimtelijk domein, maar ook in de bedrijfsvoering.

Strategie

BMC adviseert gemeenten, provincies en waterschappen om zo snel mogelijk eigen ambities vast te stellen. De Omgevingswet geeft meer bestuurlijke afwegingsruimte. Hoe wordt deze ingevuld? Wat wordt de (bestuurlijke) koers? Wat zijn de financiële gevolgen hiervan? 

Veranderopgave

De Omgevingswet vraagt veel meer dan het ‘technisch’ aanpassen van processen en werkwijzen. Voormalig minister Schultz stelde ooit dat het succes van de wet voor 80% uit cultuur en 20% uit regels zou bestaan. Ontwikkeling van vaardigheden, gedrag en (nieuwe) gedeelde waarden zijn van groot belang! 

Dit wordt versterkt door de verwachting dat werkzaamheden in vergunningverlening zullen afnemen en die op het gebied van toezicht en handhaving zullen toenemen. Hoe gaan de bevoegde gezagen daar mee om? Welke keuzes worden er gemaakt over de uitvoering door de Omgevingsdiensten? 

Inrichten processen

Procedures voor vergunningen en meldingen moeten worden aangepast. Voor de meeste aanvragen gaat een beslistermijn van acht weken gelden. Zijn deze al uitgewerkt conform de eisen van de Omgevingswet? Heeft de gemeente (als bevoegd gezag) hierover afspraken gemaakt met uitvoeringsorganisaties en ketenpartners? Zijn systemen tijdig aangepast zodat de nieuwe processen goed doorlopen kunnen worden? 

Omgevingsdiensten

Gemeenten en provincies zijn verplicht om werkzaamheden uit het landelijk basistakenpakket te beleggen bij Omgevingsdiensten. Lokale keuzes hebben gevolgen voor dit takenpakket en daarmee voor (de bedrijfsvoering van) de Omgevingsdiensten. De bevoegdheidsverschuiving van de provinciale bodemtaken naar gemeenten plaatst gemeenten voor de vraag hoe deze (voor zover geen basistaak) gaan worden uitgevoerd.

Leges

Gemeenten, provincies en waterschappen actualiseren regelmatig hun legesverordening. Voor de verordening van 2022, die volgend jaar wordt voorbereid, is dat een must. Welke wijzigingen worden doorgevoerd in het legesmodel? Met welke mate van kostendekkendheid? Wat worden de nieuwe legestarieven? Op welke wijze wordt omgegaan met de herintroductie van het heffen van milieuleges? 

Door nu op zoek te gaan naar de (bestuurlijke) antwoorden op deze vragen, kunnen gemeenten, provincies en waterschappen volgend jaar legesverordeningen vaststellen die in lijn zijn met het gedachtengoed van de Omgevingswet.

Aan de slag met de Omgevingswet

Kortom, ook op het gebied van de bedrijfsvoering zijn veel voorbereidingen nodig en moeten keuzes gemaakt worden om tot een succesvolle invoering van de Omgevingswet te komen. In onderstaande infographic staan de belangrijkste aandachtspunten nog eens samengevat (klik op de afbeelding voor een grotere versie).  

Infographic bedrijfsvoering omgevingswet; klik op deze afbeelding voor een grotere versie

BMC kan uw organisatie op verschillende gebieden ondersteunen bij het voorbereiden  van uw bedrijfsvoering op de nieuwe omgevingswet. Neem contact op met Thijs Berkers of Erik Flier voor meer informatie.

Contact

Ingrid Kersten Bestuur & Organisatie, Ruimtelijke Ontwikkeling senior adviseur 06 - 21296698
Thijs Berkers Financiën & Bedrijfsvoering, HRM accountmanager 06 - 21 48 94 76 Bekijk profiel
Erik Flier Financiën & Bedrijfsvoering, HRM accountmanager 06 - 51 50 99 55 Bekijk profiel
PUBLICATIE RUIMTELIJKE-ONTWIKKELING GEBIEDSONTWIKKELING

Gerelateerde artikelen