19 nov 2020

Financiële ondersteuning voor de zorgsector vanwege COVID-19

Zorgaanbieders leveren grote inspanningen om het primaire zorgproces zo goed mogelijk voort te zetten tijdens de corona-crisis. Dit brengt extra kosten maar ook misgelopen inkomsten met zich mee. Welke financiële ondersteuning is daarvoor beschikbaar? En hoe kan er meer zorg op afstand geboden, nu én straks na de corona-crisis? Op deze pagina delen wij twee overzichten van de belangrijkste subsidies en financiële regelingen voor zorgaanbieders. 

(Laatst bijgewerkt op donderdag 16 december 2020.)

Extra subsidies voor zorg op afstand tijdens én na de corona-crisis

Veel zorgaanbieders zijn genoodzaakt om reguliere zorg nu anders vorm te geven om aan de corona-richtlijnen van het RIVM te voldoen. Ook digitalisering van de zorgverlening krijgt een impuls. Om continuïteit van zorg te kunnen waarborgen wordt er een beroep gedaan op zorginnovaties, e-health en andere creatieve oplossingen. Om het inbedden van zorg op afstand nu en op de lange termijn te ondersteunen zijn er verschillende subsidiemogelijkheden. BMC zette ze voor u op een rij.

 • Voor het ontwikkelen van een gedragen visie hoe e-health bijdraagt aan de bredere doelstellingen van de zorgaanbieder, kan de PréSET-subsidie aangevraagd worden.
 • Met de reguliere SET-subsidie (Stimuleringsregeling E-health Thuis) kan een innovatiecluster een aanvraag doen voor het opschalen en borgen van e-health oplossingen voor zorg uit de Wmo, Zvw (buiten het ziekenhuis) en Wlz-zorg thuis. 
 • Op 6 januari 2021 gaat de derde ronde voor Implementatie- en Opschalingscoaching open. Met deze subsidie kan je coaching bekostiging voor het implementeren of opschalen van goede zorginnovaties. 

Tijdens de eerste golf zijn er met ondersteuning van subsidie van ZonMw verschillende creatieve manieren ontwikkeld om zorg en welzijn vormgeven met inachtneming van de corona-maatregelen. Kijk voor inspiratie voor oplossingen op het gebied van bijvoorbeeld jeugdhulp, zorg voor mensen met een chronische beperking of palliatieve zorg, op 'Projecten Creatieve oplossingen aanpak coronavirus (COVID-19)'.

Financiële ondersteuningsmaatregelen COVID-19 voor zorgaanbieders: alle financieringsstromen op een rij

Door de COVID-19-maatregelen moeten zorgaanbieders extra maatregelen treffen of kan reguliere zorg niet geleverd worden. Dit brengt financiële risico’s met zich mee voor zorgaanbieders. Ter ondersteuning hebben het Rijk, gemeenten en zorgverzekeraars verschillende financiële regelingen getroffen, waar zorgaanbieders een beroep op kunnen doen. Maar welke regelingen zijn er allemaal? En hoe kunnen deze op de juiste manier geadministreerd worden? . 

Juist nu het primaire proces extra aandacht vraagt om goede kwaliteit van zorg te blijven bieden, kan BMC hulp bieden door inzicht te geven in de verschillende regelingen. Per financieringsstroom vindt u hier wat het doel van de regeling is, wat de regeling inhoudt, voor wie de regeling van toepassing is, door wie de regeling wordt uitgevoerd en hoe het in zijn werk gaat.

 

Afbeelding bij zorg geleverd vanuit de WlzWlz

Voor zorg geleverd vanuit de Wlz zijn er twee regelingen die financiële zekerheid geven.

 • Doel: Financiële zekerheid voor zorgaanbieders
 • Dit houden de regelingen in: 
  • 1. Het compenseren van omzetderving: derving t.o.v. de geprognotiseerde omzet kon gecompenseerd worden. Voor de extramurale ouderenzorg en ggz in de maanden maart t/m juni 2020, voor de gehandicaptenzorg en de intramurale ggz maart t/m juli 2020 en voor de intramurale ouderenzorg maart t/m augustus 2020.
  • 2. Het vergoeden van extra personele en materiële kosten als gevolg van de corona-crisis, met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020 tot en met 1 januari 2022.
 • Doelgroep: Aanbieders van langdurige zorg
 • Uitvoerder: Nederlandse Zorgautoriteit publiceert de beleidsregels, de regelingen worden uitgevoerd door de Zorgkantoren
 • Zo gaat het in zijn werk:
  • 1. De termijn voor het indienen van de aanvraag voor omzetderving liep tot 1 november 2020. De NZa stelt een afzonderlijk formulier beschikbaar bij de nacalculatie-opgave over het jaar 2020.
  • 2. Mondzorgaanbieders kunnen na indiening van de declaraties over 2020 samen met de Zorgkantoren uiterlijk 31 december 2021 een aanvraag voor vergoeding van extra personele materiële kosten indienen. Alle andere zorgaanbieders kunnen deze aanvraag indienen als bijlage bij de jaarrekening 2020.
 • Bron: https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_308852_22/4/


Afbeelding bij zorg vanuit de ZorgverzekeringswetZvw

Voor zorg geleverd vanuit de Zorgverzekeringswet is er een continuïteitsbijdrage en een vergoeding voor meerkosten beschikbaar. 

 • Doel: Financiële zekerheid voor zorgaanbieders
 • Dit houdt de regeling in:
  • 1. Zorgaanbieders met minder omzet als gevolg van de corona-maatregelen hebben recht op de continuïteitsbijdrage.
  • 2. Zorgaanbieders krijgen een bijdrage voor extra kosten door corona.
 • Voor wie: De generieke continuïteitsbijdrage en bijdrage voor extra kosten geldt voor zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp aan corona-patiënten met een omzet tot 10 miljoen euro. Bijvoorbeeld: wijkverpleging, mondzorg, kraamzorg, paramedische zorg, zittend ziekenvervoer, eerstelijns laboratoria en ZBC's. Voor ziekenhuizen, de GGZ, wijkverpleging en zorgaanbieders met een omzet van meer dan 10 miljoen euro gelden specifieke regelingen voor de continuïteitsbijdrage en extra kosten.
 • Uitvoerder: De regelingen zijn opgesteld door Zorgverzekeraars Nederland, i.s.m. het ministerie van VWS en de NZa. De regelingen worden uitgevoerd door de zorgverzekeraars.
 • Zo gaat het in zijn werk:
  • 1. De generieke continuïteitsbijdrage kan inmiddels niet meer aangevraagd worden. Actuele specifieke regelingen voor o.a. de GGZ, ziekenhuizen en wijkverpleging zijn te vinden op de website van Zorgverzekeraars Nederland.
  • 2. Voor zorgaanbieders die onder de generieke continuïteitsbijdrage vielen geldt een vaste vergoeding voor de meerkosten, gebaseerd op de jaaromzet en een standaardpercentage per beroepsgroep. De bijdrage voor 2020 kan in 2021 aangevraagd worden.
 • Bron:


Afbeelding regeling Rijk en VNG voor Jeugdhulp en WmongJeugdhulp en Wmo

Voor Jeugdhulp en Wmo worden dezelfde financiële regelingen aangehouden.

 • Doel: Financiële zekerheid voor aanbieders vanaf 1 maart tot en met 31 december 2020. Daarna stopt de ondersteuning.
 • Dit houdt de regeling in: 
  • 1. Meerkosten die gemaakt worden door het volgen van richtlijnen RIVM worden vergoed.
  • 2. Bekostiging van de reguliere omzet vindt plaats op basis van gemiddelde maandomzet 2019 aangevuld met contractering 2020 en indexatie.
  • 3. Er gold geen eigen bijdrage voor Wmo-cliënten voor de maanden april en mei 2020, m.u.v. beschermd wonen en opvang.
 • Doelgroep: De afspraken gelden voor alle gecontracteerde aanbieders, die op 12 maart 2020 een contract hadden.
 • Uitvoerder: De regeling wordt uitgevoerd door de gemeente. De regeling wordt gefinancierd door het Rijk en VNG.
 • Zo gaat het in zijn werk: Verantwoording vindt plaats op basis van een 3-sporen-aanpak:
  • - Spoor 1: verantwoording door de zorgaanbieder over de geleverde zorg (regulier of in aangepaste vorm) met behulp van de formats productieverantwoording en het landelijk accountantsprotocol.
  • - Spoor 2: overeenstemming over de niet-geleverde zorg (continuïteitsbijdrage) en meerkosten, ondersteund door de eerder dit jaar gepubliceerde formats voor Omzetgarantie en Meerkosten.
  • - Spoor 3: toelichting door de zorgaanbieder op de ontvangen coronacompensatie en meerkosten, in een bijlage bij de jaarrekening.
 • Bron:

 

Afbeelding bij compensatiemogelijkheden voor zorg bekostigd vanuit een PGBPGB

Ook voor zorg bekostigd vanuit een PGB zijn er compensatiemogelijkheden. 

 • Doel: Continuïteit van zorg waarborgen
 • Dit houdt de regeling in: 
  • 1. Indien i.v.m. de corona-maatregelen reeds ingekochte zorg niet kan worden geleverd, werd de zorgverlener (ongeacht het type zorgovereenkomst) doorbetaald t/m 30 juni 2020. Voor sociaal, recreatief vervoer vanuit de Jeugdwet of de Wmo (zoals de regiotaxi) gold deze regeling tot 31 augustus 2020
  • 2. Indien er i.v.m. de corona-maatregelen vervangende en/of méér zorg nodig is, krijgt de budgethouder deze zorg vergoed onder de noemer Extra Kosten Corona (EKC). Voor jeugdhulp en Wmo geldt deze regeling tot 31 december 2020. Voor een vergoeding voor EKC voor jeugdhulp en Wmo ná 1 augustus 2020 moet een nieuwe aanvraag gedaan worden bij de gemeente of het zorgkantoor.
 • Doelgroep: De afspraken gelden voor alle gecontracteerde aanbieders, die op 12 maart 2020 een contract hadden
 • Uitvoerder: Aanvragen voor extra zorg gaan via de gemeente, betaling vindt plaats via de SVB. Indienen van declaraties kan bij de betreffende gemeente, zorgkantoor of zorgverzekeraar.
 • Zo gaat het in zijn werk: 
  • - De kosten die gerelateerd zijn aan de corona-maatregelen worden door budgethouders apart geregistreerd.
  • - Verantwoording gebeurt na afloop corona-crisis: Als de gerealiseerde kosten aanzienlijk afwijken van de financiering van de omzet, moet daarvoor afgerekend worden
  • - De verdeling van de afrekening tussen gemeenten vindt plaats aan de hand van het aandeel van die gemeente in de gerealiseerde omzet
 • Bron:

 

Afbeelding bij compensatiemogelijkheden voor zorg bekostigd vanuit de WpgWpg

De Wet publieke gezondheid bestrijkt onder andere GGD’en en lokaal gezondheidsbeleid zoals de lokale preventie akkoorden. De taken binnen de Wpg worden gefinancierd vanuit het Gemeentefonds. Door de corona-crisis en het intensiveren van bron- en contactonderzoek is er een toenemende druk op zowel financiële middelen als uitvoering van de reguliere taken van GGD’en zoals het Rijksvaccinatieprogramma.

 • Doel: Financiële zekerheid en continuïteit van het uitvoeren van publieke gezondheidstaken
 • Dit houdt de regeling in: 
  • 1. De balans tussen reguliere taken en extra taken i.v.m. de corona-crisis moeten in balans worden gebracht
  • 2. Het Rijk zal de kosten voor inzet op de corona-pandemie (bovenop de reguliere GGD-kosten) compenseren
 • Doelgroep: GGD
 • Uitvoerder: VNG bespreekt nadere uitwerking met de minister en staatssecretaris van VWS
 • Zo gaat het in zijn werk: De financiering van corona-gerelateerde kosten van de GGD-en en Veiligheidsregio’s loopt via de VWS-begroting. GGD-en en Veiligheidsregio’s voorschotten kunnen aanvragen voor de vergoeding van de meerkosten. Definitieve vaststelling van de voorschotten vindt plaats op basis van een einddeclaratie die is voorzien van een goedgekeurde jaarrekening inclusief de accountantsverklaring van de huisaccountant.
 • Bron:

Contact

Het Rijk heeft verschillende financiële ondersteuningspakketten opgezet. Dit biedt weliswaar compensatie voor gemaakte kosten, maar het uitzoeken en aanvragen van een subsidie of compensatieregeling levert ook een hoop werk op. Als wij u kunnen helpen bij het organiseren van de continuïteit in uw organisatie en advies op maat voor uw zorgadministratie, neem dan contact op met een van onze accountmanagers.

Daniël Visser Zorg accountmanager 06 - 51 71 34 00
Erwin Scheepers Zorg senior accountmanager 06 - 53 22 89 39 Bekijk profiel
Tom Winkel Zorg commercieel manager 06 - 82 97 24 89 Bekijk profiel

Gerelateerde artikelen

PUBLICATIE ZORG