28 apr 2020

Financiële ondersteuning voor de zorgsector vanwege COVID-19

Zorgaanbieders leveren grote inspanningen om het primaire zorgproces zo goed mogelijk voort te zetten tijdens de corona-crisis. Dit brengt extra kosten maar ook misgelopen inkomsten met zich mee. Welke financiële ondersteuning is daarvoor beschikbaar? En hoe kan er meer zorg op afstand geboden, nu én straks na de corona-crisis? Op deze pagina delen wij twee overzichten van de belangrijkste subsidies en financiële regelingen voor zorgaanbieders. (Laatst bijgewerkt op donderdag 28 mei 2020.)

 

Extra subsidies voor zorg op afstand tijdens én na de corona-crisis

Thumbnail van flyer Extra subsidie zorg op afstandVeel zorgaanbieders zijn genoodzaakt om reguliere zorg nu anders vorm te geven om aan de corona-richtlijnen van het RIVM te voldoen. Om continuïteit van zorg te kunnen waarborgen wordt er een beroep gedaan op zorginnovaties, e-health en andere creatieve oplossingen. Om het inbedden van zorg op afstand nu en op de lange termijn te ondersteunen zijn er verschillende subsidiemogelijkheden. BMC zette ze voor u op een rij.

Lees in de flyer waar uw organisatie nu extra subsidie kan aanvragen voor het opstellen van een visie en beleidsplan voor e-health, uitrol van zorginnovaties of het opschalen van bestaande e-health-programma’s. De subsidierondes voor SET COVID-19 en Creatieve oplossingen zijn definitief gesloten. ”

Klik op de afbeelding rechts om de flyer te bekijken.

 

 

Financiële ondersteuningsmaatregelen COVID-19 voor zorgaanbieders: alle financieringsstromen op een rij

Flyer Financiële ondersteuningsmaatregelen zorgsectorDoor de COVID-19-maatregelen moeten zorgaanbieders extra maatregelen treffen of kan reguliere zorg niet geleverd worden. Dit brengt financiële risico’s met zich mee voor zorgaanbieders. Ter ondersteuning worden door het Rijk, gemeenten en zorgverzekeraars verschillende financiële regelingen getroffen, waar zorgaanbieders een beroep op kunnen doen. Maar welke regelingen zijn er nu? En hoe kan dit straks op de juiste manier geadministreerd worden? . 

Juist nu het primaire proces extra aandacht vraagt om goede kwaliteit van zorg te blijven bieden, kan BMC hulp bieden door inzicht te geven in de verschillende regelingen. Per financieringsstroom vindt u hier wat het doel van de regeling is, wat de regeling inhoudt, voor wie de regeling van toepassing is, door wie de regeling wordt uitgevoerd en hoe het in zijn werk gaat.

Klik op de afbeelding rechts om de flyer te bekijken. 

 

Afbeelding bij zorg geleverd vanuit de WlzWlz

Voor zorg geleverd vanuit de Wlz zijn er vier beleidsregels die aangepast worden om financiële zekerheid te geven.

 • Doel: Financiële zekerheid voor zorgaanbieders
 • Dit houden de regelingen in: 
  • 1. Het op peil houden van de liquiditeit. Tot nader order blijft de bevoorschotting op het huidige niveau gehandhaafd en wordt niet aangepast op basis van de werkelijke productie
  • 2. Het compenseren van omzetderving. De geprognotiseerde omzet wordt gehanteerd als in een situatie dat er geen sprake was van corona (1 maart tot minimaal 1 juni 2020)
  • 3. Het vergoeden van extra kosten als gevolg van de corona-crisis, met terugwerkende kracht vanaf 1 maart 2020
  • 4. Het versoepelen van de verantwoordingseisen
 • Doelgroep: Aanbieders van langdurige zorg
 • Uitvoerder: Nederlandse Zorgautoriteit publiceert de beleidsregels, de regelingen worden uitgevoerd door de Zorgkantoren
 • Zo gaat het in zijn werk: De beleidsregels worden verder uitgewerkt en in mei gepubliceerd.
 • Bron: www.nza.nl/actueel/nieuws/2020/04/16/financiele-vergoeding-van-kosten-corona-in-de-langdurige-zorg-verder-uitgewerkt


Afbeelding bij zorg vanuit de ZorgverzekeringswetZvw

Voor zorg geleverd vanuit de Zorgverzekeringswet komt een continuïteitsbijdrage en voorschotregeling beschikbaar. De Nza heeft de aangepaste beleidsregel op 1 mei gepubliceerd.

 • Doel: Financiële zekerheid voor zorgaanbieders
 • Dit houdt de regeling in:
  • 1. Zorgaanbieders met minder omzet als gevolg van de corona-maatregelen hebben recht op de continuïteitsbijdrage
  • 2. Ziekenhuizen en UMC's kunnen een maandelijks voorschot aanvragen
 • Voor wie: De continuïteitsbijdrage geldt voor zowel gecontracteerde als niet-gecontracteerde zorgaanbieders die niet direct betrokken zijn bij hulp aan corona-patiënten: Bijvoorbeeld: wijkverpleging, mondzorg, kraamzorg, paramedische zorg, zittend ziekenvervoer, eerstelijns laboratoria en ZBC's. De voorschotregeling geldt voor ziekenhuizen en UMC's.
 • Uitvoerder: De regelingen zijn opgesteld door Zorgverzekeraars Nederland, i.s.m. het ministerie van VWS en de NZa. De regelingen worden uitgevoerd door de zorgverzekeraars.
 • Zo gaat het in zijn werk:
  • 1. Zorgaanbieders kunnen vanaf 15 mei een aanvraag voor de continuïteitsbijdrage doen, voor de periode van 1 maart tot 30 juni 2020. Zorgaanbieders welke niet kunnen wachten tot mei, kunnen een voorschot op deze continuïteitsbijdrage aanvragen via Vecozo.
  • 2. Ziekenhuizen en UMC's kunnen per 1 mei een maandelijks voorschot aanvragen ter grootte van (maximaal) 100% van de te verwachten omzet. De regeling blijft van kracht zolang dat nodig is. Over het vergoeden van aanvullende kosten door het coronavirus worden nog afspraken gemaakt door de zorgverzekeraars en ziekenhuizen/ UMC's.
 • Bron:


Afbeelding regeling Rijk en VNG voor Jeugdhulp en WmongJeugdhulp en Wmo

Voor Jeugdhulp en Wmo worden dezelfde financiële regelingen aangehouden.

 

Afbeelding bij compensatiemogelijkheden voor zorg bekostigd vanuit een PGBPGB

Ook voor zorg bekostigd vanuit een PGB zijn compensatiemogelijkheden. De PGB-regels worden verruimd van 1 maart tot 1 juni 2020.

 • Doel: Continuïteit van zorg waarborgen
 • Dit houdt de regeling in: 
  • 1. Indien i.v.m. de corona-maatregelen reeds ingekochte zorg niet kan worden geleverd, wordt de zorgverlener (ongeacht het type zorgovereenkomst) doorbetaald.
  • 2. Indien er i.v.m. de corona-maatregelen vervangende en/of méér zorg nodig is, krijgt de budgethouder deze zorg vergoed onder de noemer Extra Kosten Corona (EKC). 
 • Doelgroep: De afspraken gelden voor alle gecontracteerde aanbieders, die op 12 maart 2020 een contract hadden
 • Uitvoerder: Aanvragen voor extra zorg gaan via de gemeente, betaling vindt plaats via de SVB
 • Zo gaat het in zijn werk: 
  • - De kosten die gerelateerd zijn aan de corona-maatregelen worden door budgethouders apart geregistreerd.
  • - Verantwoording gebeurt na afloop corona-crisis: Als de gerealiseerde kosten aanzienlijk afwijken van de financiering van de omzet, moet daarvoor afgerekend worden
  • - De verdeling van de afrekening tussen gemeenten vindt plaats aan de hand van het aandeel van die gemeente in de gerealiseerde omzet
 • Bron:
ZORG PUBLICATIE

Contact

Als wij u kunnen helpen bij het organiseren van de continuïteit in uw organisatie en advies op maat voor uw zorgadministratie – juist nu in crisistijden – neem dan contact op met een van onze accountmanagers.

Daniël Visser Zorg accountmanager 06 - 51 71 34 00
Erwin Scheepers Zorg senior accountmanager 06 - 53 22 89 39 Meer informatie
Tom Winkel Zorg accountmanager 06 - 82 97 24 89