18 sep 2023

Blijvend goede zorg bieden met het waardegedreven zorgmodel

Dubbele vergrijzing. Personeelstekort. Ziekteverzuim. Mensen die langer thuis blijven wonen. Meer inzet van mantelzorgers. Digitale zorg. Het zijn zomaar wat voorbeelden van uitdagingen waar de zorgsector mee te maken heeft. Niet zo vreemd dus dat zorgaanbieders zoeken naar andere manieren van werken om zo ook op de lange termijn kwalitatief goede zorg te kunnen bieden. Het waardegedreven zorgmodel van BMC kan hierbij helpen.

Als zorgaanbieder zit u in een ingewikkelde spagaat. Aan de ene kant is er de wens van ‘de maatschappij’ voor een betere kwaliteit van zorg en meer inspraak van cliënten. Aan de andere kant heeft u te maken met minder geld én minder personeel. Waar te beginnen met zo veel uitdagingen? En hoe bewaakt u de samenhang? Het waardegedreven zorgmodel van BMC ondersteunt u bij deze ingewikkelde opgaven en versnelt de ontwikkeling van uw organisatie op dit vlak. In het model staat het toevoegen van waarde voor de cliënt centraal. Het model hanteert het principe van totale samenwerking tussen de cliënt, het netwerk rondom de cliënt, uw professionals en andere betrokkenen. Alleen zo is het mogelijk om waarde toe te voegen en doelgerichte en doelmatige zorg te bieden.

Model raakt alle facetten van de zorg

In het waardegedreven zorgmodel van BMC gaat het niet alleen om het primaire proces en de ondersteunende processen, maar bijvoorbeeld ook over wat samenwerken in een netwerk betekent voor het werk van al uw medewerkers. Denk aan houding en gedrag, leiderschap, sturing en bekostiging. Het model is voor verschillende doeleinden te gebruiken. Zo kan het van pas komen bij de transformatie van de zorg op een van uw locaties, het analyseren van knelpunten of bij het stimuleren van leren en ontwikkelen.

Framework met zeven bouwstenen

Het waardegedreven zorgmodel is een framework bestaande uit zeven bouwstenen. 

Waardegedreven Zorgmodel

Hoewel u met elke bouwsteen afzonderlijk aan de slag kunt gaan, heeft het de voorkeur om ze in samenhang op te pakken. Hierdoor ontstaat er een gezonde(re) zorgorganisatie met een hoge cliënt- én medewerkerstevredenheid. Voor u als zorgaanbieder betekent dit concreet: tevreden cliënten, betrokken en bevlogen medewerkers, een gezonde bedrijfsvoering en een toekomstbestendige zorgorganisatie.

De zeven bouwstenen in het kort

Van de zeven bouwstenen richten drie zich specifiek op bestuurders en managers. De andere vier bouwstenen draaien om de professionals en hun werkwijze.

Bouwstenen voor bestuur en management:

 • Bestuurlijk commitment: omarm het gedachtegoed om te denken en handelen vanuit het perspectief van de cliënt en laat met eigen gedrag en besluiten zien en merken aan uw professionals wat dit betekent.
 • Basishouding & persoonlijk leiderschap: het vertrekpunt voor leiderschap is inleving in de ander, reflectie op de eigen normen en waarden en bejegening van de ander. Alle medewerkers in uw organisatie – dus ook de ondersteunende diensten – denken vanuit de cliënt en handelen vanuit deze basishouding.
 • Sturing en bekostiging: doel is het bieden van zinvolle hulp, waarbij professionals zo veel mogelijk ruimte krijgen om binnen de financiële en waardegedreven kaders hun eigen keuzes te maken om deze zinvolle hulp te bieden.

Bouwstenen voor professionals

 • Cliëntreis: houd ‘de reis’ van de cliënt – het primaire proces – voor ogen en zorg dat dit helder en uitlegbaar is voor de cliënt. Zorg dat alle processen rond de cliënt – van start tot einde zorg – zo zijn ingericht dat alle verschillende afdelingen altijd waarde toevoegen op basis van de behoefte van de cliënt.
 • Netwerksamenwerking: door het inzetten van het informele en formele netwerk wordt de cliënt maximaal ondersteund. In deze netwerksamenwerking wordt de ondersteuningsvraag van de cliënt beantwoord, waarbij eigen keuzes maken, zelfredzaamheid en participatie centraal staan. 
 • Cyclisch evalueren: check regelmatig of de behoefte van de cliënt nog hetzelfde is. Toets voortdurend of de hulp waarde toevoegt voor de cliënt en pas, indien nodig, de hulp aan.
 • Leef- en werkomgeving op orde: de leefomgeving van de cliënt is allesbepalend voor het wooncomfort en thuisgevoel, maar het is ook de werkomgeving van de professional. De inrichting ervan is bepalend voor de hulp die de professional kan bieden. Zorg dat de leef- en werkomgeving, thuis of in een (woon)zorglocatie, op orde is.

"Met het waardegedreven zorgmodel kijk je anders naar je processen. Hierdoor maak je juist de inhoud belangrijk. Dat is voor mij echt een eyeopener geweest. Dé uitdaging is: hoe kunnen we het nóg slimmer doen? Dat maakt waardegedreven werken ook echt leuk."
- Programmaleider kind en jeugd bij GGZ Oost Brabant

Het resultaat

Door aan de slag te gaan met de bouwstenen van het waardegedreven zorgmodel, bereikt u meerdere – even belangrijke – doelen:

 • meer regie voor de cliënt;
 • verbetering van de ervaren kwaliteit van zorg;
 • versterking van de professionele houding van medewerkers;
 • versterking van de samenwerkingsvaardigheden van het totale netwerk om de cliënt heen;
 • effectieve en efficiënte uitvoering van de zorg.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het waardegedreven zorgmodel, bent u geïnteresseerd in de werking ervan of wilt u het model toepassen in uw eigen organisatie? Neem voor meer informatie of het maken van een vrijblijvende afspraak contact op met Peter van Osch, Nathalie Groenveld of Christine Bos.

Neem contact op

 

Over de auteurs

Christine Bos is managing consultant bij BMC. Met haar achtergrond als arbeids- en organisatiepsycholoog is zij gespecialiseerd in verandervraagstukken in het brede domein van zorg en welzijn. Haar drijfveer is om professionals en organisaties in beweging te brengen om hun waarden en die van hun cliënten in de praktijk te realiseren.

Nathalie Groenveld is senior adviseur bij BMC. Zij gebruikt het waardegedreven zorgmodel als analyse-instrument bij vraagstukken over kwaliteit van dienstverlening, naar aanleiding van een incident of calamiteit of vanwege een financieel ongezonde situatie. Nathalie gelooft in een integrale aanpak: samen met professionals, management en medewerkers van ondersteunende diensten terug naar de bedoeling en allerlei mooie initiatieven hiermee (weer) in lijn brengen.

Peter van Osch is managing consultant bij BMC. In al zijn opdrachten denkt en werkt hij vanuit het perspectief van de cliënt. Peter heeft veel ervaring met het inrichten van het cliëntproces op basis van de principes van waardegedreven werken. Daarbij is hij vaak de verbindende schakel tussen de zorginhoud – het inrichten van de cliëntreis – en de sturing en bekostiging.

Christine Bos Zorg managing consultant 06 - 13 51 11 14 Meer informatie
Nathalie Groenveld Zorg senior adviseur 06 - 10 47 25 69
Peter van Osch Zorg managing consultant 06 - 13 51 09 15

Gerelateerde artikelen

Bouwsteen - Bestuurlijk Commitment

Bestuurlijk commitment

Bestuurlijk commitment is essentieel om van waardegedreven zorg een succes te maken. Bestuurders moeten het gedachtegoed om te denken en te handelen vanuit het perspectief van de cliënt omarmen en met hun eigen gedrag, strategische keuzes en besluiten aan hun medewerkers laten zien wat dit betekent.

Wat houdt deze bouwsteen in?

Uitgangspunt van de bouwsteen ‘Bestuurlijk commitment’ is dat een waardegedreven organisatie zich vanuit de bedoeling én strategisch perspectief richt op de intrinsieke verankering van waardegedreven zorg. Dit betekent dat bestuurders ‘vrijheid geven’ om de praktijk te vormen naar dit principe en dat zij hiervoor in beleid en in processen de juiste randvoorwaarden creëren.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

 • Waardegedreven werken is verankerd in de missie, visie, het aansturingsmodel, de leiderschapsstijl en in processen en procedures. Het bestuur stelt bijvoorbeeld vanuit samenspel een visie en begroting vast. Vervolgens toetst of werkt elke afdeling op basis hiervan haar eigen werkprocessen uit. Zo voorkomen organisaties dat er keuzes worden gemaakt in het belang van de afdelingsbegroting.
 • Waardegedreven werken is onderdeel van de bestuurlijke agenda. Dit betekent dat de bestuurder als samenwerkingspartner in regionaal verband ook uiting geeft aan deze missie en visie.
 • Medewerkers krijgen én ervaren vrijheid om gemotiveerd af te wijken van gebaande paden én onderzoek te doen naar mogelijkheden om (de zorg) te verbeteren. Bestuurders stimuleren deze werkwijze en staan in- en extern voor het waardegedreven werken en de keuzes die daarin worden gemaakt.
 • Met het bestuurlijk commitment is er een akkoord om te investeren in waardegedreven werken en dit te faciliteren.

Hoe gaat BMC te werk?

 • Wij leveren een bijdrage aan visie- en strategietrajecten.
 • Wij bieden ondersteuning bij het vergroten van het verandervermogen en we begeleiden de veranderaanpak van organisaties. 
 • Wij adviseren over hoe waardegedreven werken onderdeel wordt van de volledige bedrijfsvoering.

Terug naar boven

 

 

Bouwsteen - Basishouding en Persoonlijk Leiderschap

Basishouding & persoonlijk leiderschap

Het vertrekpunt voor leiderschap is inleving in de ander, reflectie op de eigen normen en waarden en bejegening van de ander. Dit betekent dat alle medewerkers in de organisatie – dus ook medewerkers in de ondersteunende processen en vrijwilligers – denken vanuit de cliënt en handelen vanuit deze basishouding.

Wat houdt deze bouwsteen in?

In een waardegedreven organisatie focust iedereen als vanzelfsprekend op de corebusiness: de relatie tussen de cliënt en de professional en de daarbij horende basishouding van het continu denken vanuit de cliënt én hiernaar handelen. Dit betekent dat de professional de verantwoordelijkheid ervaart om te zorgen voor de cliënt. En dit doet vanuit de overtuiging ‘De ander is zelfredzaam en wil zijn eigen leven vormgeven’. Dit werkt vervolgens ook door in zijn relatie met de cliënt. Belangrijk is ook dat de houding van medewerkers van ondersteunende diensten in lijn is met dit gedachtegoed en dat zij zich realiseren dat hun werk indirect faciliterend is aan de directe uitvoering.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

 • In de organisatie creëren leidinggevenden en informele leiders de juiste condities om persoonsgerichte zorg te leveren: vertrouwen in professionals, samenspel/wederkerigheid en reflectiegesprekken over overtuigingen.
 • Continu ontwikkelen staat hoog op de agenda, met nadruk op reflectie, effectief communiceren, het ontwikkelen van de juiste basishouding (denken vanuit de cliënt en hier effectief op reageren), intervisie en coaching (on the job) om het geleerde direct toe te passen in de praktijk. 
 • De managementstijl is faciliterend en coachend (van productie- naar procesomgeving).

Hoe gaat BMC te werk?

 • Wij beschouwen de werkplek als een krachtige leeromgeving, waarbij we het ‘10-20-70-principe’ hanteren: 10% van het leren gebeurt door kennisoverdracht, 20% door de ontmoeting met anderen en 70% door ervaren, experimenteren en doen, zo dicht mogelijk op de dagelijkse werkvloer. 
 • We maken onderscheid tussen ‘binnenkant leren’ en ‘buitenkant leren’. Binnenkant leren vindt plaats op het niveau van zingeving (waarvoor?), identiteit (wie?), overtuiging (waarom?). Buitenkant leren gebeurt op het niveau van vaardigheden (hoe?), gedrag (wat?) en omgeving (waar?).
 • Onze coaches en trainers werken onder andere op basis van het gedachtegoed van de transactionele analyse. Dit is een methodiek die organisatievraagstukken en professionele ontwikkeling praktisch benadert. Met behulp van simpele concepten stimuleren we professionals om te reflecteren en stappen te zetten.
 • Wij geloven dat de professional altijd een zinvol antwoord kan formuleren op een nieuwe vraag. Hiertoe bieden we ondersteuning bij het vergroten van het verandervermogen en begeleiden we de veranderaanpak. Daarbij werken we ook aan het realiseren van gedragsverandering.

Terug naar boven

 

 

Sturing en bekostiging

Zorgaanbieders willen hun cliënten zinvolle hulp bieden. Hiervoor is het nodig om medewerkers zoveel mogelijk de ruimte te geven om binnen de waardegedreven en financiële kaders hun eigen keuzes te maken. Daarom is sturing en bekostiging een belangrijke bouwsteen van het waardegedreven zorgmodel.

Wat houdt deze bouwsteen in?

Alle professionals streven ernaar om kwetsbare mensen – binnen de financiële kaders en mogelijkheden – zo veel als mogelijk te ondersteunen. Bestuurders staan aan de lat om ervoor te zorgen dat de bedrijfsvoering zo is ingericht dat de professionals binnen de inhoudelijke en financiële kaders hun eigen keuzes kunnen maken.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

Een effectieve en efficiënt ingerichte bedrijfsvoering, waarbij álle medewerkers zich in al hun handelen richten op de vraag wat de professional nodig heeft om cliënten zo goed mogelijk te ondersteunen. In de bedrijfsvoering staat sturing op waardegedreven werken centraal. Dit vraagt om sturing op het proces van de cliënt, de cliëntreis. Daarbij moeten professionals altijd een eerlijke opdracht meekrijgen, wat betekent dat professionals, de managementlagen en stakeholders vanuit de bedrijfsvoering in staat worden gesteld om binnen de (financiële/bedrijfsvoerings) kaders weloverwogen keuzes te maken en verantwoording af te leggen. Denk aan management- en stuurinformatie, die past bij waardegedreven zorgverlening (van factcheck naar proces-check).

Hoe gaat BMC te werk?

 • Wij ondersteunen organisaties bij hun sturings- en bekostigingsvraagstukken.
 • Wij gebruiken diverse tools, waarmee we medewerkers in staat stellen om hun werk zo goed mogelijk uit te voeren. Denk aan het inrichten van zorgprocessen, planning & control, zorgcontractering, contractmanagement, sturing en bijsturing, (horizontale) verantwoording, bekostiging (kostprijsberekening, investeringen, businesscase), monitoring door middel van data en strategisch advies.

Terug naar boven

 

 

Bouwsteen - Netwerksamenwerking

Netwerksamenwerking

Door het inzetten van het informele (sociale) en formele netwerk wordt de cliënt maximaal ondersteund. In deze netwerksamenwerking wordt de ondersteuningsvraag van de cliënt beantwoord, waarbij eigen keuzes maken, zelfredzaamheid en participatie centraal staan. 

Wat houdt deze bouwsteen in?

Om de cliënt maximaal te kunnen ondersteunen binnen de mogelijkheden zet de organisatie informele en formele netwerken in die samenwerken met én voor de cliënt. De professional maakt in overleg met de cliënt, de mensen rondom de cliënt en andere betrokken professionals (intern en/of extern) keuzes om waardegedreven zorg te bieden. Het is belangrijk dat deze keuzes aansluiten bij de behoefte van de cliënt en bij wat de cliënt nodig heeft, maar dat ze ook passen binnen de gezamenlijke professionele werkwijze. Netwerkpartners vertrouwen en versterken elkaar ten dienste van het cliëntbelang. Professionals zijn zich ervan bewust dat investeren in de relatie met netwerkpartners en duidelijkheid over ieders rol net zo belangrijk is als hun relatie met de cliënt.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

 • De cliënt en de mensen rondom de cliënt – het informele netwerk – denken, praten en kiezen mee over de geboden zorg.
 • Organisaties nemen actief deel aan een netwerk (in de regio) en/of creëren het netwerk dat nodig is om de cliënt optimaal te ondersteunen. 
 • Professionals hebben in de (netwerk)samenwerking het mandaat om in het belang van het welzijn van de cliënt af te wijken van de gebaande paden (van de eigen organisatie).
 • De dossiervorming is aangepast aan het samenwerken in een netwerk. Dit betekent dat de professionals onderling de noodzakelijke informatie delen en daarbij afspreken wie welke informatie mag inzien en bewerken in het belang van het volgen van de voortgang.
 • Het HRM-beleid is erop geënt om medewerkers aan te nemen die in staat zijn om in netwerksamenwerking te kunnen functioneren. Het HRM-beleid is gebaseerd op competenties en niet alleen op diploma’s.
 • Er is transparantie over de samenwerking en de rollen van eenieder in het netwerk: de cliënt en de mensen rondom de cliënt weten wie ze kunnen aanspreken bij vragen, wat de rol is van een eerste contactpersoon en wat netwerkpartners in de samenwerking van elkaar mogen verwachten. 

Hoe gaat BMC te werk?

 • Wij bieden ondersteuning bij het inrichten en faciliteren van een goede samenwerking. We trainen vaardigheden op het gebied van samenwerken met de cliënt en het netwerk rondom de cliënt (zijn sociale netwerk, andere betrokken professionals, het team en organisatie van de professional). Hierbij leggen we het accent op rolduidelijkheid. We moedigen mensen aan om hun rol expliciet te maken. Een veel voorkomende valkuil is namelijk dat alle aandacht direct naar de goede zorg voor de cliënt gaat. 
 • Wij leveren een bijdrage aan de teamontwikkeling en bieden trainingen om te leren om samen te werken in een samenwerkingsnetwerk.

Terug naar boven

 

 

Bouwsteen - Leef- en Werkomgeving

Leef- en werkomgeving op orde

De leefomgeving van de cliënt is allesbepalend voor zijn welbevinden. Tegelijkertijd is de woon- en leefomgeving van de cliënt veelal ook de werkomgeving van de professional. De inrichting bepaalt de hulp die de professional kan bieden. Daarom is het belangrijk dat de leef- en werkomgeving, thuis of in een (woon)zorglocatie, op orde is.

Wat houdt deze bouwsteen in?

In een werkomgeving – bij de cliënt thuis of in een (woon)zorglocatie – die op orde is, kan de professional zich volledig richten op de cliënt. Dit draagt niet alleen bij aan de kwaliteit van de (adl-)hulp en/of de ondersteuning, maar zorgt er ook voor dat de cliënt regie voert op het eigen leven.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

 • De omgeving is zodanig ingericht dat alles wat voor de zorg nodig is, direct te pakken is. Daarbij komt de cliënt niet in gevaar, is de beweegruimte voor de cliënt en medewerker vrij en zijn zorghandelingen eenvoudig uit te voeren. 
 • De organisatie heeft de processen rondom de ondersteuning/zorg van de cliënt per cliënt in kaart gebracht. Waar mogelijk werkt de cliënt zoveel mogelijk zelf mee, ook al gaat het slechts om het drukken op een knop voor het bedienen van bijvoorbeeld een tillift.
 • Transfers zijn door een medewerker samen met de cliënt of alleen uit te voeren, zonder gevaar voor de cliënt en/of de medewerker.
 • Medewerkers krijgen regelmatig een training of opfriscursus over hoe de verzorging, benadering en/of transfers veilig uitgevoerd kunnen worden. 
 • Beschikbare hulpmiddelen (tillift, glijmat, beugels, etc.) zijn beschreven. De hulpmiddelen worden regelmatig gekeurd en schoongemaakt. Een defect wordt dezelfde dag gerepareerd; (kritische) reserveonderdelen zijn aanwezig. 
 • Regelmatig wordt gekeken welke handelingen bij de verzorging of transfers belastend zijn voor de cliënt of de medewerker. In samenspraak worden oplossingen gezocht.
 • Regelmatig wordt met de cliënt, zijn naasten en medewerkers geëvalueerd of de omgeving nog voldoet en/of er aanpassingen nodig zijn. 
 • Er zijn afspraken over voorraadbeheer, waarbij wordt bewaakt dat producten (o.a. medicatie) op voorraad zijn.

Hoe gaat BMC te werk?

 • Wij bieden hulp bij het uitwerken van processen en het samen met medewerkers optimaliseren ervan.
 • Wij brengen in kaart wat nodig is om de zorg uit te voeren en welke hulpmiddelen hierbij nodig zijn. 
 • Wij bieden hulp bij het opzetten van voorraadbeheer.

Terug naar boven

 

 

Bouwsteen - Cyclisch Evalueren

Cyclisch evalueren

Waarde toevoegen voor de cliënt betekent ook dat er regelmatig gecheckt wordt of de behoefte van de cliënt nog hetzelfde is en of de hulp nog steeds waarde toevoegt. Indien nodig, wordt de hulp aangepast.

Wat houdt deze bouwsteen in?

Doelgericht werken aan het toevoegen van waarde voor de cliënt vraagt om voortdurende toetsing of de situatie en behoefte van de cliënt nog hetzelfde is en of de ingezette ondersteuning nog bijdraagt aan de wens van de cliënt. Dit gebeurt altijd in samenspraak met de cliënt en alle (informele en formele) betrokkenen. Het regelmatig evalueren en bijstellen van de hulp is een belangrijk onderdeel van de werkwijze in de organisatie. Hierdoor blijft de (keuze van de) cliënt centraal staan en borgt de organisatie het toevoegen van waarde in de werkwijze.

Doelgericht (of methodisch) werken ontstaat in een klimaat waar leren en ontwikkelen gemeengoed is. Dit houdt in dat de organisatie erop is gericht om iedere medewerker, in welke functie of rol ook, regelmatig te laten reflecteren op de uitvoering van activiteiten, uitkomsten van audits, processen en gedrag van zichzelf en anderen. Er is ruimte voor intervisie, reflectie na een (bijna)incident, cliëntbesprekingen en multidisciplinair overleg.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

 • Medewerkers hebben een onderzoekende houding. Vragen als ‘Hoe gaat het nu met u?’ of ‘Wat wilt u vandaag?’ hebben een centrale plek in de omgang met de cliënt. Professionals komen op verschillende momenten bij de cliënt, waardoor het belangrijk is om op vaste momenten de tijd te nemen om signalen te bespreken, ervaringen uit te wisselen, van elkaar te leren en de ondersteuning bij te stellen. 
 • Het regelmatig evalueren en waar nodig bijstellen van ondersteuning en zorg is onderdeel van het primaire proces. Met de cliënt wordt afgesproken wanneer de volgende evaluatie plaatsvindt. Wijzigt de situatie rondom de cliënt (snel), dan vindt de evaluatie eerder plaats. De uitkomsten van de evaluatie worden vastgelegd en zijn inzichtelijk voor betrokkenen. 
 • De te behalen doelen en wat en hoe er gemeten moet worden om te weten of er nog aan de doelstelling wordt gewerkt, moeten duidelijk zijn. Op basis van de uitkomsten wordt, indien nodig, de in te zetten zorg in samenspraak gewijzigd, zodat er weer doelgericht wordt gewerkt.
 • Teams hebben tools in handen om eenvoudig zelf te sturen op de kwaliteit; zij evalueren en stellen waar nodig bij. De teams in de uitvoering leveren de kwaliteitsindicatoren aan die nodig zijn op organisatieniveau. 

Hoe gaat BMC te werk?

 • Wij bieden ondersteuning bij het opzetten van een kwaliteitsmanagementsysteem en maken een scan van de kwaliteit.
 • Wij helpen bij het opzetten van een monitorsysteem om regelmatig te kunnen meten.
 • Wij bieden ondersteuning om te zorgen dat het kwaliteitskader deel uitmaakt van het waardegedreven werken.

Terug naar boven

 

 

Bouwsteen - Cliëntreis

Cliëntreis

Bij waardegedreven werken staat ‘de reis’ van de cliënt – het primaire proces – centraal. Alle processen rond de cliënt – van start tot einde zorg – zijn zo ingericht dat altijd waarde wordt toegevoegd op basis van de behoefte van de cliënt. Alle afdelingen van de organisatie faciliteren – in hun houding en gedrag, uitvoering en processen – de uitvoering van dit proces.

Wat houdt deze bouwsteen in?

De reis die de cliënt maakt – vanaf de start van de zorg/de inhuizing en de zorg en de dienstverlening die daarna volgt – verloopt volledig in samenspraak met de cliënt en biedt ruimte voor eigen regie. Het proces rond de cliënt is zo ingericht dat de professional waarde toevoegt op basis van de behoefte van de cliënt. Iedereen in de organisatie heeft hetzelfde primaire proces voor ogen en voegt iets toe aan de cliëntreis. Het proces is helder en uitlegbaar aan de cliënt. De organisatie grijpt ondanks externe (verantwoordingsdruk, personeelskrapte) en interne druk (ziekteverzuim, kwaliteitsproject) steeds terug op het primaire proces. Daar draait het immers om.

Wat betekent dit voor uw organisatie?

 • Het gedachtegoed om vanuit de eigen afdeling (ict, facilitair, klantadvies, zorgbemiddeling) de werkprocessen uit te werken wordt losgelaten. Het primaire proces wordt alleen in gezamenlijkheid en vanuit het perspectief van de cliënt geëvalueerd en verbeterd. 
 • De besturingsfilosofie stimuleert altijd en op elk niveau van de organisatie het interdisciplinaire samenspel. Beleids- of bestuurlijke keuzes zijn altijd in lijn met deze filosofie. Zo wordt voorkomen dat elke ondersteunende afdeling een eigen cliëntreis ontwerpt, die tegenstrijdig is aan het primaire proces. 
 • De organisatie moet signalen leren te herkennen, die laten zien dat er te veel ‘schaduwprocessen’ ontstaan. 
 • Het vasthouden van een helder en gemeenschappelijk zorgproces, waarbij elke afdeling wordt uitgenodigd om hun bijdrage helder te maken.
 • Versterking van de driehoeksrelatie tussen zorg, zorgbemiddeling (daar waar de cliënt zich aanmeldt) en de cliënt zelf.
 • Toetsen of de registratie en verantwoording door professionals helder en uitlegbaar is. Hoe meer de organisatie met beleid, procedures en formats de aandacht opeist van de professionals, hoe minder aandacht de professionals aan de cliënt kunnen geven.

Hoe gaat BMC te werk?

 • Wij bieden ondersteuning bij de inrichting van de organisatie, waarbij de besturingsfilosofie van de organisatie wordt verbonden met de clientreis en het primaire proces en de ondersteunende processen worden geoptimaliseerd.
 • Wij adviseren over hoe er focus kan worden aangebracht én gehouden op het primaire proces.
 • Wij bieden ondersteuning bij het sturen op het primaire proces. Dit vraagt om sturing op mensen en middelen, binnen heldere inhoudelijke en financiële kaders.

Terug naar boven

OPLOSSING BESTUUR-EN-BEDRIJFSVOERING ORGANISATIEONTWIKKELING