10 aug 2018

Risicoscan werkprocessen integriteit

Voor het functioneren van het openbaar bestuur is vertrouwen van groot belang. Een burger moet zijn over­heid kunnen vertrouwen. De overheid heeft bijzondere bevoegdheden met grote invloed op het leven van burgers en ondernemers. De overheid heft belastingen, geeft vergunningen af en kan naleving van wetten afdwingen. Door daar integer in te handelen toont de overheid zich een betrouwbare en voorspelbare partner.

In de Nederlandse code voor goed openbaar bestuur is vastgelegd dat van bestuurders en ambtenaren onkreukbaarheid, openheid en integriteit wordt verwacht. De mate waarin een lokale overheid daaraan voldoet versterkt de legitimiteit van de organisatie en het vertrouwen dat men erin heeft.

Belang van integriteit

Voor het begrip integriteit bestaat nog geen algemeen geaccepteerde eenduidige definitie. Over het algemeen wordt onder integriteit verstaan het naleven van wetten en de afwezigheid van corruptie en frauduleus gedrag. Anderen beschouwen integriteit als een waarde en definiëren integriteit als gedrag volgens geldende morele normen, waarden en regels. Deze definitie betreft zowel het handelen volgens wetten en regels als het handelen volgens de geldende morele kaders en laat daarmee ruimte voor interpretatie.

Uit onderzoek blijkt dat één op de drie overheids­organisaties geen of een zeer gebrekkig integriteits­beleidsplan heeft. Veel van die plannen zijn bovendien gedateerd of worden onvoldoende getoetst op wettelijke en algemeen aanvaarde normen, zoals:

  • de wijziging van de Ambtenarenwet en enkele andere wetten die in verband worden gebracht goed ambtelijk handelen, goed werkgeverschap en algemene regels van algemeen goed bestuur;

  • goed werkgeverschap en algemene regels over integriteit;

  • Modelaanpak Basisnormen Integriteit Openbaar Bestuur, april 2006;

  • de kernwaarden van de ambtelijke en bestuurlijke organisatie;

  • de interne gedragscode(s) van de gemeente zelf.

Download de brochure

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met onze senior adviseur Jannie Lammers via telefoonnummer 06-21858223 of per e-mail naar jannie.lammers@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING BESTUUR-EN-ORGANISATIE

Gerelateerde artikelen

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement