15 nov 2016

Jaarrekeningen 2015: slechts één op de twee gemeenten ontving een goedkeurende controleverklaring

Gemeenten moeten elk jaar na de vaststelling van de jaarstukken in de gemeenteraad deze aan de Rijksoverheid aanleveren. Daarnaast moeten ze verantwoorden of en hoe ze het geld van de specifieke uitkeringen van het Rijk hebben besteed. In 2014 kregen nog bijna alle gemeenten een goedkeurende verklaring, in 2015 ligt dit nog maar rond de 50%.

Onderzoek door BMC naar controleverklaringen en verslagen van bevindingen van accountants

De verantwoording van de uitgaven over 2015 was voor alle betrokkenen niet eenvoudig. Dit is aanleiding geweest voor het Ministerie van BZK om BMC een onderzoek uit te laten voeren naar de controleverklaringen en verslagen van bevindingen van accountants bij de gemeentelijke jaarrekeningen over 2015. De minister van BZK heeft aan de Tweede Kamer gemeld dat hij – samen met de staatssecretaris van VWS, de VNG, de zorgaanbieders en de beroepsorganisatie van accountants NBA – oplossingen en de geleerde lessen voor 2016 in kaart brengt.

BMC heeft bij alle 393 gemeenten kwantitatief onderzoek uitgevoerd en dit aangevuld met een kwalitatieve verdieping bij 37 gemeenten. Op basis van een documentenstudie en verdiepende interviews is BMC voor de 37 gemeenten nagegaan waarom het hen juist wel of juist niet is gelukt een goedkeurende verklaring te verkrijgen.

Geen goedkeurende verklaring: sociaal domein, meest voorkomende oorzaak

Van alle gemeenten ontving 50% een goedkeurende verklaring voor getrouwheid. Over de jaarstukken 2014 ontving nog 98% van de gemeenten een goedkeurende verklaring voor getrouwheid. Van alle gemeenten ontving 47% een goedkeurende verklaring voor rechtmatigheid. Dit was in 2014 nog 95%. De meest voorkomende oorzaak voor een niet goedkeurende verklaring ligt in het sociaal domein. Dit is in alle gemeenten het geval. In aanvulling daarop speelt er 10x een oorzaak in het ruimtelijk domein en 13x in het domein bedrijfsvoering. Fouten en onzekerheden met betrekking tot zorg in natura vormen de grootste component binnen het totaal aan geconstateerde fouten en onzekerheden in het sociaal domein (57%). Daarnaast vormen pgb’s circa 33% van het totaal aan geconstateerde fouten en onzekerheden.

Vooruitblik 2016

BMC onderzoek heeft succesfactoren en leerpunten in beeld gebracht, vanuit het perspectief van gemeenten. Het betreft echter niet alleen een leertraject voor gemeenten, maar voor alle betrokkenen zoals zorgaanbieders, de SVB, de accountants en ministeries. Met diverse lopende multidisciplinaire initiatieven zoals de samenwerking in het Ketenbureau PGB trekkingsrecht en het programma i-Sociaal Domein voor gemeenten en zorgaanbieders wordt daar in gezamenlijkheid invulling aan gegeven.

Stap voor stap naar een betere administratieve beheersing, betere verantwoording en een soepeler accountantscontrole, waarbij de kwaliteit van zorg en de doelen van de decentralisaties voorop moeten blijven staan.

Download het Eindrapport BMC Controlebevindingen gemeentelijke jaarstukken

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Bjorn Gossen, partner bij BMC, via telefoonnummer 06 - 12 98 96 74 of per e-mail naar bjorn.gossen@bmc.nl.