8 mrt 2023

BMC onderzoekt voor SZW: werkt de Wet inburgering voor inburgeraars?

Zo snel mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving, het liefst met betaald werk: het doel van de Wet inburgering (Wi2021) in een notendop. Om goed zicht te krijgen op potentiële verbeteringen in de wet- en regelgeving rondom inburgering en de uitvoering ervan, wil het ministerie van SZW weten in hoeverre Wi2021 ‘werkt’ voor de inburgeraars zélf. BMC, Regioplan en OpenEmbassy voeren een deelonderzoek uit van dit monitoring- en evaluatieplan (M&E-plan), dat het ministerie samen met de ketenpartners opstelde. Een primeur, want het perspectief van inburgeraars is nog nooit op een grootschalige en systematische wijze onderzocht en gedocumenteerd.

De onderzoekers zetten een flink arsenaal aan onderzoeksmethoden in om inzicht te krijgen in de ervaringen van inburgeraars met de verschillende onderdelen van het inburgeringsstelsel. Zo wordt gebruikt gemaakt van online enquêtes, vragenlijstonderzoek, actieonderzoek, expertpools en diepte-interviews, waarbij statushouders gedurende enkele jaren meerdere keren geïnterviewd worden. Komen inburgeraars door Wi2021 daadwerkelijk sneller aan werk? In hoeverre sluiten het aanbod en de begeleiding aan bij hun individuele behoeften en mogelijkheden? Welke praktische belemmeringen ervaren inburgeraars? In hoeverre heeft de inburgering bijgedragen aan de realisatie van zowel het maatschappelijk doel als de beleidsdoelen? 

Lerend stelsel

‘Essentiële vragen, maar wat er met de antwoorden gaat gebeuren is belangrijker’, benadrukt Bert Peterse, managing consultant bij BMC. ‘Ik ben blij dat het perspectief van de inburgeraar nu eindelijk mee wordt genomen. Tot nu toe zijn er slechts enkele evaluaties met de betrokkenen zelf geweest; het gros van het onderzoek naar inburgering bestond uit evaluaties van het systeem en papierwerk vanaf de zijlijn. Dit deelonderzoek onderstreept de ambitie van het ministerie van SZW om van de inburgering een lerend stelsel te maken, met oog voor potentiële verbeteringen. Deze blik van buiten is the proof of the pudding, de toets die inzicht geeft in wat nodig is, handig is, wat werkt en wat niet, opgehaald bij inburgeraar zelf. Het is een grote opdracht die we samen met Regioplan – de penvoerder – en OpenEmbassy oppakken.’

BMC: rol van verbinder

Binnen dit onderzoekstrio neemt BMC de rol van verbinder naar de gemeenten op zich. ‘We voegen bij dit grootschalige onderzoek vooral ons netwerk onder gemeenten toe’, licht Peterse toe. ‘Dat is met name voor het kwalitatieve deel van het onderzoek nuttig. We zijn goed op de hoogte van wat er speelt, weten ook wat er bij specifieke gemeenten gebeurt en hoe de doelgroep zich daar ontwikkelt. Die informatiepositie hebben we verworven door de uitvoering van de Benchmark statushouders van Divosa, die we sinds 2019 samen met Stimulansz uitvoeren. Is er een bepaald onderzoeksaspect waarvoor we verdiepende input nodig hebben? Dan kunnen we goed inschatten bij welke gemeenten we via de inburgeraars die informatie kunnen verkrijgen.’

Goud waard

Peterse vertelt dat BMC bij het onderzoek mogelijk ook gebruik kan maken van de contacten die zijn opgebouwd bij het opleidingstraject tot inburgeringsconsultent. ‘Dit traject hebben we samen met OpenEmbassy ontwikkeld en leidt mensen met een migratieachtergrond op tot inburgeringsconsulent. Deze statushouders zijn allemaal ervaringsdeskundigen. Hun verhalen zijn goud waard.’ Hij sluit af: ‘Deze opdracht betekent veel voor BMC. We willen het onderzoek rondom inburgering graag meer body geven. Dit onderzoek vanuit het perspectief van de inburgeraar zelf is daarbij echt de kern. Hier draait het om. Het is een eer om hier een bijdrage aan te mogen leveren.’

Meer informatie

Het SWZ-onderzoek naar de ervaringen van inburgeraars met de verschillende onderdelen van het inburgeringsstelsel is een meerjarig traject. De eerste rapportage, op basis van de eerste kwalitatieve gesprekken, verschijnt de tweede helft van 2023. In 2024, 2025 en 2027 verschijnen de andere rapportages. Het onderzoek levert input voor de wetsevaluatie. Meer weten over dit onderzoek, ons opleidingstraject tot inburgeringsconsulent of onze visie op inburgering? Neem dan voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek contact op met Bert Peterse of Angid Pons.

Bert Peterse managing consultant 06 - 12 29 72 90
Angid Pons managing consultant 06 - 27 04 79 14
BLOG SOCIAAL-DOMEIN VERSTERKEN-SOCIALE-BASIS INBURGERING DATAGEDREVEN-BELEID ORGANISEREN-IN-HET-SOCIAAL-DOMEIN ARBEIDSMARKT

Gerelateerde artikelen