16 mrt 2021

Subsidieregeling 'Voorkomen onnodig zittenblijven'

De nieuwe subsidieregeling om onnodig zittenblijven te voorkomen is op 11 maart 2021 gepubliceerd. Deze regeling vervangt de subsidieregeling Lente- en zomerscholen VO. In dit artikel gaan we in op de inhoud van de nieuwe regeling.

Het ministerie van OCW verlegt in de nieuwe Subsidieregeling structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo 2021-2023 de focus van de relatief curatieve lente- en zomerschoolprogramma’s naar meer structurele en preventieve interventies. Te denken valt aan leerlingbegeleiding, signalering van achterstanden, professionalisering van leraren en ouderbetrokkenheid. Het blijft echter mogelijk om subsidie aan te vragen voor een zomerschool, met als voorwaarde dat de aanvrager ook maatregelen neemt om onnodig zittenblijven duurzaam te voorkomen.

Structurele maatregelen nemen

Dit betekent, met andere woorden, dat er subsidie kan worden aangevraagd voor zomerscholen en andere programma’s. Maar dat kan alleen als de aanvrager ook structurele maatregelen neemt in de vorm van het herijken, ontwikkelen, verbeteren of intensiveren van een of meer van de volgende activiteiten:

  • Monitoring van de leerontwikkeling van leerlingen om achterstanden tijdig op te kunnen sporen en weg te werken.

  • Flexibilisering van het beleid voor overgaan en zittenblijven van de school.

  • Professionaliserings- en ontwikkelactiviteiten voor leraren, gericht op het voorkomen van onnodig zittenblijven en op het bieden van kansen, maatwerk en effectieve en kansrijke toepassing van het overgangsbeleid.

Subsidiebedrag en andere middelen

In combinatie met ten minste een van bovenstaande activiteiten kan er maximaal € 10.000 subsidie worden aangevraagd (€ 450 per leerling) voor een zomerschool of ander programma buiten het reguliere onderwijsprogramma om achterstanden weg te werken en onnodig zittenblijven te voorkomen. Het aanvragen van subsidie kan van 10 maart tot en met 30 april 2021. Daarnaast zijn er middelen beschikbaar vanuit de reeds toegekende inhaal- en ondersteuningsprogramma’s om leerlingen extra ondersteuning te bieden voor de opgelopen achterstanden tijdens de coronacrisis. Het gaat hierbij om facultatief onderwijsaanbod, aansluitend op, maar buiten het reguliere onderwijsprogramma. Voor deze regeling bedraagt het subsidiebedrag per leerling € 900.

Bekijk de volledige subsidieregeling via: Staatscourant 9 maart 2021 Subsidieregeling structureel voorkomen onnodig zittenblijven vo 2021–2023.

BMC helpt u graag

Naast de uitvoering van zomerscholen en andere programma’s, ondersteunt BMC u graag bij het ontwerpen van de hierboven genoemde structurele maatregelen én bij het indienen van uw subsidieaanvraag. Ook helpen wij u graag met de vertaling van een subsidieaanvraag naar een passend programma voor elke school of instelling.

Meer informatie

Chantal Dekker Beroepsonderwijs, Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs senior accountmanager 06 - 11 39 86 60
NIEUWS VOORTGEZET-ONDERWIJS DUURZAME-SCHOOLONTWIKKELING JEUGD-EN-ONDERWIJS ONDERWIJSKWALITEIT

Gerelateerd artikelen