8 nov 2021

De inclusieve gemeente

In gemeenten in het hele land staan inclusiviteit- en diversiteitsbeleid op de bestuurlijke, politieke en maatschappelijke agenda. Maar hoe ziet dit er concreet uit? En hoe breng je het succesvol in de praktijk? De adviseurs van BMC helpen u bij het ontwikkelen, toepassen en evalueren van inclusiviteit- en diversiteitsbeleid. Zo ontstaat beleid dat werkt voor uw inwoners en uw organisatie.

De Nederlandse bevolking is divers, met een rijk palet aan inwoners met verschillende sociale en culturele achtergronden, seksuele oriëntaties, genders en (geloofs)overtuigingen. Een inclusieve overheid omarmt de diversiteit van haar inwoners en vertaalt die in inclusiviteit: alle inwoners mogen er zijn en moeten mee kunnen doen. Dat is belangrijk omdat verschillen in achtergrond ook leiden tot ongelijke kansen. De coronapandemie maakt de effecten van sociale ongelijkheid extra zichtbaar. Zo is het absolute sterftecijfer groter onder mensen met een laag inkomen. Een diverse en inclusieve samenleving zorgt voor zoveel mogelijk kansengelijkheid, gelijkwaardigheid en vrijheid. En dat is ook nodig. Want uit het rapport  ‘Bevolking 2050 in beeld’ van het CBS en NIDI blijkt dat Nederland de komende dertig jaar drukker, grijzer en diverser wordt. 

Meer winst, meer innovatie, meer creativiteit

Ethische en morele overwegingen zijn zeker niet de enige argumenten om divers en inclusief bestuur na te streven. Er is veel onderzoek gedaan naar de waarde van diversiteit en inclusie voor het financiële resultaat van organisaties[1]. Samengevat is de conclusie van deze onderzoeken dat organisaties met een hoge etnische en genderdiversiteit gemiddeld een beter (financieel) rendement halen én meer innovatiekracht bezitten dan minder diverse organisaties. Onderzoek toont bovendien aan dat een inclusieve cultuur essentieel is voor de persoonlijke ontwikkeling en zelfontplooiing van werknemers: creativiteit en effectiviteit krijgen een stimulans in een inclusieve organisatie met een open cultuur. Deze onderzoeken illustreren dat een diverse en inclusieve organisatie niet alleen wenselijk is om principiële of ethische redenen, maar dat deze organisaties ook beter presteren.

De inclusieve gemeente

Ook veel gemeenten zijn overtuigd van de noodzaak van divers en inclusief beleid. Ze bestempelen zich als regenbooggemeente, gaan aan de slag met het inclusieve VN-verdrag voor de Rechten van Personen met een Handicap of spreken zich uit als anti-discriminatiegemeente. De vervolgstap naar een concrete vertaling in tastbaar beleid ontbreekt echter vaak. Bij BMC hebben we niet alleen een duidelijke visie op diversiteit en inclusie maar weten we ook hoe gemeenten hierop succesvol beleid ontwikkelen. Grofweg bieden we een tweetal vormen van ondersteuning: Van doelgroepen naar inclusie en Investeren in inclusief werkgeverschap.

Van doelgroepen naar inclusie

Door beleid integraal en inclusief te benaderen, een diversiteitsnetwerk op te zetten of te versterken en te werken met sleutelfiguren heeft beleid de juiste impact en worden inwoners beter geholpen. Dit bereiken we in vier stappen:

  • Nulmeting: een QuickScan voor het inclusiebeleid. Allereerst nemen we alle facetten van het huidige beleid onder de loep. Zijn alle inwoners in beeld? Welke (verschillende) behoeften hebben ze? Worden alle groepen in de samenleving voldoende bereikt en betrokken bij beleid?
  • Niet praten over, maar praten met… Onze adviseurs helpen bij het opzetten van een diversiteitsnetwerk dat inwoners hoort en sleutelfiguren betrekt bij beleidsontwikkeling. Wat missen deze groepen in het beleid van de gemeente? Hoe kan de gemeente haar bereik vergroten? Door (sleutelfiguren uit) doelgroepen te betrekken ontstaat beleid dat beter aansluit bij de behoefte van inwoners.
  • Zet de inclusiebril op. Welke verschillende culturen kent de gemeente? Wat zijn de normen en waarden van deze inwoners? We bieden sensitiviteitstrainingen en workshops aan om de bewustwording van de leefwereld van alle inwoners te vergroten. Daarnaast werken we aan de preventie van digitale en fysieke uitsluiting.
  • Implementeren, monitoren en evalueren. Wij gaan een stap verder dan de meeste anderen. Onze adviseurs implementeren het ontwikkelde inclusiebeleid namelijk ook. We monitoren en evalueren het ingezette inclusiebeleid onder andere door het afnemen van enquêtes en diepte-interviews.

Investeren in inclusief werkgeverschap

Door een divers personeelsbestand als uitgangspunt te nemen, blinde vlekken te (h)erkennen en aandacht te geven aan inclusie op de werkvloer, sluit de gemeentelijke systeemwereld beter aan bij de leefwereld van inwoners.

Ook hier volgen wij vier stappen:

  • Barometer: periodieke QuickScan diversiteit en inclusie. Onze adviseurs voeren een QuickScan uit om te toetsen hoe divers en inclusief uw gemeentelijke organisatie is. Hoe divers is het personeelsbestand? Wat is de werktevredenheid van uw medewerkers? Voelen zij zich voldoende geaccepteerd en gewaardeerd? We vullen (uw huidige) medewerkersonderzoek aan op een manier dat het inclusie meet.
  • Bewustwording: (H)erken de blinde vlekken. Wij vergroten de bewustwording op de werkvloer door presentaties en workshops over diversiteit en inclusie. Voorbeelden hiervan zijn de privilege walk en de training ‘inclusieve gemeente’.
  • Durf anders te werven en te selecteren. Onze adviseurs ondersteunen u ook bij uw arbeidsmarktcommunicatie en aannamebeleid. Ook verwerken we inclusiviteit in uw strategische personeelsplanning. We maken medewerkers bewust van mogelijke vooroordelen en communicatie- en cultuurverschillen die mogelijk invloed hebben op de procedure.
  • Inclusiviteit in langetermijndoelstellingen. Tot slot nemen we inclusiviteit mee in facilitaire aanbestedingen. Denk hierbij aan inclusieve werkplekken en een voldoende gevarieerd kantineaanbod.

BMC-expertisegroep Diversiteit & Inclusie

BMC ondersteunt en adviseert overheden, organisaties en netwerkpartners bij de ontwikkeling van beleid op het gebied van diversiteit en inclusie. Wilt u meer informatie over de mogelijkheden om diversiteit en inclusie binnen uw gemeente op de agenda te zetten?  We gaan graag met u in gesprek. Neem contact op met Samra Benkacem of Fatima el Amrani via het onderstaande contactformulier.

Download de infographic

[1] Zie o.a. Hunt, Layton and Prince, 2015; MacLachlan, M. 2018; Lorenzo en Reeves, 2018; Mckinsey, 2007; Ferdman, B. M. en Roberts, L. M. 2014

Samra Benkacem Sociaal Domein adviseur 06 - 12 66 64 55
Fatima el Amrani Sociaal Domein adviseur 06 - 30 75 01 74
OPLOSSING VERSTERKEN-SOCIALE-BASIS INCLUSIEVE-STEDEN SOCIAAL-DOMEIN BESTUUR-EN-BEDRIJFSVOERING DIVERSITEIT-EN-INCLUSIE

Gerelateerde artikelen