11 jun 2020

GO (Gesepareerd Ouderschap) - Analysemodel voor Complexe Scheidingen

1 op de 5 kinderen maakt een scheiding van zijn of haar ouders mee. In 10 tot 15% van die gevallen is sprake van een vecht- of conflictscheiding, de zogenaamde ‘Complexe Scheiding’. Dan wordt de ontwikkeling van kinderen bedreigd en de situatie mondt regelmatig uit in een melding van jeugdzorgorganisaties. Dit vraagt veel tijd en energie van de professionals in de jeugdzorg. Zij zijn dan ook zeer geholpen met een structuur om grip te krijgen op (complexe) scheidingssituaties. Binnen BMC is daarom de GO (Gesepareerd Ouderschap - analysemodel voor complexe scheidingen) ontwikkeld, die de schadelijke effecten van complexe scheidingen voor ouders en kinderen helpt beperken. 

De GO helpt medewerkers in de jeugdzorg o.a. bij het opstellen van een juiste probleembeschrijving en inschatting van de ernst van de situatie. Vervolgens kunnen passende interventies georganiseerd worden. Hierbij gaat de aandacht niet alleen uit naar de ontwikkeling en veiligheid van het betrokken kind, maar ook naar het welzijn van de ouders. Snel en op de juiste wijze optreden is van groot belang voor een zo goed mogelijk herstel van de relaties. Het kan onnodige jeugdbeschermingsmaatregelen en herhaalde meldingen voorkomen en het gezin kan zich zo goed mogelijk ontwikkelen, in een veilige omgeving. BMC biedt een 3-daagse training met het analyse-instrument en de gestructureerde aanpak voor professionals van jeugdzorgorganisaties om tot duurzame oplossingen te komen.

Floor van Essen, drijvende kracht achter de GO

Binnen BMC heeft Floor van Essen het analysemodel en de aanpak bij complexe scheidingen binnen de Jeugdhulpverlening ontwikkeld, de ‘Gesepareerd Ouderschap’ GO. In nauwe samenwerking met psychologen, orthopedagogen en managers binnen de jeugdzorg werkte zij het analyse-instrument uit en vervolgens diverse trainingen en workshops over dit thema. Over haar motivatie: “De afgelopen 10 jaar heb ik mij verwonderd over de onmacht en de handelingsverlegenheid rondom ‘complexe scheidingen’. Door die verwondering en het groeiende aantal (complexe) scheidingen ben ik mij gaan inzetten voor diverse initiatieven en projecten die de handelingsverlegenheid willen verkleinen. Als gedragswetenschapper heb ik mij gespecialiseerd in dit onderwerp in relatie tot de jeugdbeschermingsketen. Daarnaast heb ik als projectleider ‘Complexe Scheidingen’ een aanpak opgezet binnen Veilig Thuis. Op basis van deze ervaringen en wetenschappelijke onderzoeken ben ik ervan overtuigd dat het aantal complexe scheidingen kan worden teruggedrongen door een effectievere gezamenlijke aanpak. Met name een groep ouders komt onnodig in langdurige vechtscheidingen terecht, met alle gevolgen van dien. Hier is de GO uit voortgekomen. Dit instrument zorgt ervoor dat professionals in de Jeugdzorg met meer motivatie de complexe problematiek aanpakken.”

GO nader bekeken

GO biedt een goed onderbouwd taxatie-instrument, waarmee professionals in korte tijd de scheidingssituatie kunnen beoordelen en een plan van aanpak uitwerken. De werkwijze voorziet in:

  • Inzicht krijgen in de ernst van de scheidingssituatie en de conflicten.
  • Signaleren of er sprake is van acute of structurele onveiligheid.
  • Maakt duidelijk wat de aard, de duur en de oorzaak van de scheidingsproblematiek is.
  • Geeft richting aan de doelen waaraan het gezin kan werken, met daarbij advies over passende interventies.
  • Biedt handvatten over het omgaan met beschuldigingen van seksueel misbruik binnen de scheidingssituatie.

GO-training

De aanpak wordt uitvoerig behandeld in een 3-daagse training, specifiek gericht op professionals in de jeugdzorg, waaronder ook Raad voor de Kinderbescherming, Veilig Thuis, Wijkteams en Jeugdbescherming. Aanvullend is het mogelijk om na de training ook coaching on the job te krijgen, waarbij er een koppeling wordt gelegd tussen de praktijk en wat is aangeleerd tijdens de training. Tenslotte bestaat de mogelijkheid om het taxatie-instrument niet alleen aan te leren maar ook te implementeren in het bestaande systeem. 
In totaal zijn er dus drie mogelijkheden: 

  1. Basistraining GO
  2. Driedaagse training GO + werkboek 
  3. Driedaagse training GO + coaching on the job.

Meer informatie & contact

Download onze brochure voor meer informatie of neem contact op met Floor van Essen (floor.van.essen@bmc.nl of 06 - 38 01 45 79) voor de GO-training. 

Download de brochure

PUBLICATIE JEUGDHULP ZORG TOEGANG-JEUGDHULP

Gerelateerde artikelen

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement