26 apr 2018

Evaluatie cultuurbeleid provincie Groningen

In 2015 stelde Provinciale Staten van Groningen het Strategisch Beleidskader Cultuur 2017-2020 vast. In dat kader werden de ambities van de provincie Groningen opgenomen en werd aangegeven hoe die doelen bereikt moeten worden. Vervolgens is in het Uitvoeringsprogramma 2017-2020 concreter uitgewerkt hoe de ambities moeten worden waargemaakt en welke instrumenten daarbij zullen worden ingezet.

De provincie benoemde daarbij een zestal strategische lijnen en bepaalde ook wat de beleidsinstrumenten zijn die worden ingezet. Deze instrumenten bestaan onder meer uit (subsidie)regelingen en uit culturele instellingen die structurele subsidie krijgen voor de uitoefening van bepaalde taken. Dit zijn organisaties zoals steuninstellingen, uitvoerende erfgoedinstellingen en uitvoerende professionele kunstinstellingen.

Bij de vaststelling van het Strategisch Beleidskader in november 2015 werd in de Provinciale Staten een motie aangenomen waarin het college van Gedeputeerde Staten wordt verzocht om een evaluatie van het strategisch kader. Ter uitvoering van de motie is BMC gevraagd het evaluatieonderzoek uit te voeren. Hiertoe onderzoeken wij onder meer of het beleidskader Cultuur doeltreffend en doelmatig is en of stakeholders vinden dat er aanpassingen nodig zijn. In het onderzoek worden alle betrokkenen bij het provinciale cultuurbeleid bevraagd, hetzij via gesprekstafels, hetzij via een enquête die is uitgezet.

De eindrapportage zal worden gebruikt als bouwsteen voor a) het nieuw te formuleren cultuurbeleid voor de periode na 2020 (beleidskader 2021-2024) en b) het overleg hierover met gemeenten, het Rijk, de Kunstraad Groningen en mogelijk de Raad voor Cultuur.

Meer informatie

Voor meer informatie of een (vrijblijvende afspraak) kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (033) 496 52 00 of via het contactformulier.

> Ga terug naar werkveld Cultuur en Erfgoed

NIEUWS CULTUUR-EN-ERFGOED