Maatschappelijk rendement van een sterke sociale basis inzichtelijk maken

Gemeenten werken samen met hun maatschappelijke partners aan het versterken van de sociale basis. Hier ligt een grote opgave: Een sterke sociale basis helpt problemen voorkomen, en is hard nodig voor het kunnen bieden van een veilig thuis voor inwoners die bijvoorbeeld uitstromen uit de ggz of beschermd wonen. Tegelijkertijd moeten gemeenten kunnen laten zien wat het effect is van hun inspanningen, inhoudelijk en financieel. Hoe objectiveer je toegevoegde waarde van investeringen in de sociale basis? Hoe maak je de financiële opbrengsten van preventieve inzet inzichtelijk? 

Bewustwording van maatschappelijk rendement

BMC helpt gemeenten dit in kaart te brengen. Wij hebben een evaluatiemethode ontwikkeld, waarmee we het maatschappelijke rendement van activiteiten inzichtelijk maken, inhoudelijk én financieel. Dit biedt gemeenten en aanbieders kansen om scherpere (beleids)keuzes te maken en de uitvoering te verbeteren. Ook worden betrokken professionals zich heel bewust van het maatschappelijke rendement van hun inspanningen. Dit inzicht stimuleert professionals om samen te leren over wat werkt en waarom. Bovendien brengt onze methode de verschillende financiers in beeld. Zo kunnen gemeenten, aanbieders en zorgverzekeraars samen het gesprek voeren over wat nodig is binnen het bredere perspectief van maatschappelijke kosten en baten. 

Hoe wij dit in beeld brengen? 

De evaluatiemethode bestaat uit het stellen van vragen aan degene om wie het écht gaat: de betrokken bewoners, hun naasten, vrijwilligers en professionals. Wij voeren diepte-interviews met bewoners, waarin we de situatie bespreken zoals die was voor de ingezette activiteiten, en de ervaringen gedurende de activiteiten. Zo ontstaat een beeld van de impact voor de bewoners in kwalitatieve zin. Verder besteden we aandacht aan zorg of ondersteuning die maatschappelijke kosten met zich meebrengen. En we verkennen (latente) risicovolle situaties, gezondheidsproblemen, inkomensondersteuning, schulden enzovoort. 

De maatschappelijke effecten

Door de start- en eindsituatie te vergelijken, blijkt in hoeverre er een verandering is opgetreden. In werksessies met professionals of vrijwilligers kijken we in hoeverre de vastgestelde veranderingen zijn toe te schrijven aan de activiteiten. Op basis van wat de bewoners vertellen en wat de professionals observeren, brengen we in kaart in hoeverre de bewoners bepaalde type (inkomens)ondersteuning niet meer of minder gebruiken, in hoeverre zorg is uitgesteld of risico’s zijn verminderd in het kader van preventie. Dit zijn de maatschappelijke effecten. We zetten de startsituatie af tegen de maatschappelijke effecten en trekken daar de gedane investering voor de inzet van af. Zo berekenen we het maatschappelijke rendement op casusniveau.

Samen leren

Het eindresultaat - het maatschappelijke rendement - geeft aan de betrokken professionals of vrijwilligers duidelijk inzicht in wat echt van belang is voor de bewoner en waarom. Dat biedt handvatten voor het bijsturen van de activiteiten of het gerichter inzetten van middelen binnen de activiteiten. Zo blijkt de methode een uitermate geschikt instrument om samen te leren.

Meer informatie

Meer weten over het maatschappelijke rendement van uw investeringen en inspanningen? Lees de folder Maatschappelijk Rendement in Beeld. 

Download de folder


Heeft u vragen of wenst u verdere toelichting? Neem dan contact op met Kees-Jan van de Werfhorst (senior onderzoeker/adviseur BMC) of Herman Uffen (senior adviseur BMC).

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement