Anton Bos

Anton Bos

Ruimtelijke Ontwikkeling senior adviseur
Vernieuwende opgaven, nieuwe coalities: bijdragen aan oplossingen, bouwen aan duurzame coalities vanuit heldere rolopvattingen.
Ik ben een ervaren adviseur in het werkveld van ruimtelijk-economische ontwikkeling. Ik ben een vertrouwenwekkend, authentiek adviseur, maar kan waar nodig ook creatieve en soms onorthodoxe interventies plegen. Ik maak een scherpe analyse van de opgave, help om ambities te formuleren en deze te vertalen in oplossingen en resultaten. Ik heb oog voor kwaliteit, maar ook voor geld. Bovenal verbind ik partijen om, met oog voor de maatschappelijke opgave en het maatschappelijk draagvlak, te komen tot duurzame coalities om werkelijk stappen te zetten. Ik werk op het snijvlak van publieke en private partijen.

Mijn recente opdrachten:

Kwartiermaker, interim bestuurder Development Company Greenport Venlo
De provincie Limburg en de gemeenten Venlo, Horst aan de Maas en Peel en Maas werken gezamenlijk aan de economische structuurversterking in Greenport Venlo. Een recente analyse maakt duidelijk dat de governance van de uitvoeringsorganisaties van de Greenport verbeterd moet worden. Momenteel is sprake van meerdere entiteiten en verschillende aandeelhoudersstructuren voor het te ontwikkelen gebied van 5400 hectare. Dit komt de slagvaardigheid niet te goede.Ik vervul sinds 1 januari de rol van kwartiermaker voor de uitvoeringsorganisatie die ontstaat uit de samenvoeging van ‘Development Company Greenport Venlo’ en ‘Trade Port Noord’; In deze rol ben ik verantwoordelijk voor het ineenschuiven van de uitvoeringsorganisaties en het adviseren van de publieke aandeelhouders over de mogelijkheden om te komen tot een gezamenlijk grondbedrijf voor het te ontwikkelen gebied. Tevens adviseer ik over de wijze waarop we de slagkracht van de “dedicated” uitvoeringsorganisatie kunnen behouden onder gelijktijdige versterking van de publieke sturing.Tevens vervul ik voor deze beide fusie-organisaties de rol van statutair directeur. In die rol ben ik eindverantwoordelijk voor de integrale gebiedsontwikkeling van het Klavertje 4-gebied, ontwikkeling van gronden voor bedrijvigheid in Logistiek, Agro&Food en maakindustrie en de aquisitie van bedrijven.

Programmamanager Maastricht Health Campus
Universiteit Maastricht, academisch ziekenhuis Maastricht, gemeente en Provincie Limburg zijn bezig met een ambitieus structuurversterkend programma gericht op het versterken van het Health Cluster in Maastricht. Het versterken van de coalitie tussen deze partijen, het initiëren en verder brengen van concrete initiatieven en het sturen op samenhang op programmaniveau zijn belangrijke aspecten in deze rol. Daartoe vervul ik de rol van adviseur op zowel bestuurlijk als directieniveau en geef sturing aan een groot aantal concrete projecten.

Adviseur PHS-programma Noord-Brabant Het intensiveren van goederen- en personenvervoer in Brabant heeft grote economische meerwaarde, maar levert op een aantal plekken ook negatieve effecten op. Ik adviseur het provinciaal bestuur en directie bij het afwegen van diverse varianten en de samenwerking met de andere sleutelactoren om tot een duurzame, haalbare oplossingen te komen.

Procesmanager nieuwbouw Fontys Sporthogeschool en Masterplan Genneper Parken Eindhoven
De komst van Fontys Sporthogeschool vormt een impuls voor de stedelijke dynamiek in Eindhoven, zowel op het gebied van sport, maar ook op gebied van innovatie. Tevens vormt de komst een impuls voor sportlandgoed Genneper Parken. Ik was als procesmanager verantwoordelijk voor de samenwerking tussen gemeente Eindhoven en Fontys, voor de advisering van het bestuur en directie van de gemeente en voor de sturing van de projectleiders van de afzonderlijke onderdelen.

Adviseur/procesmanager Masterplan Polymer Science Park in Zwolle
Bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden hebben de ambitie om samen tot innovatie en businessdevelopment te komen. Eén succesfactor daarvoor vormt een gezamenlijke locatie. Ik stuur het team aan dat werkt aan een ruimtelijke en functionele visie, een haalbaarheidsanalyse en een ontwikkelstrategie.

Opstellen Masterplan HighTech Automotive Campus te Helmond
Leidinggeven aan het opstellen van het masterplan, de grondexploitatie, een ontwikkelstrategie en samenwerkingsafspraken met private partijen.

Contact

Anton Bos

Stel uw vraag aan Anton Bos

senior adviseur
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?