3 jun 2020

‘Samen naar beter’ in de kunst- en cultuursector

Alternatieve scenario's voor de langere termijn

Stap voor stap bereiden we ons voor op het ‘nieuwe normaal’, de 1,5 meter-samenleving. Zo ook de culturele sector. Daarbij is de vraag van belang hoe ver we willen gaan bij het terugdringen van het coronavirus. Hoe hoog is de prijs die we willen betalen? Wat zijn we bereid op te geven? In de kunst- en cultuursector zijn bij uitstek ontmoeting, beleving en verbinding zonder (fysieke) beperkingen belangrijke waarden. Doordat we niet weten wat binnen die waarden nog mogelijk is, moet juist de culturele sector flink nadenken over nieuwe vormen van inkomstenbronnen. Hoe kunnen we in de tijd van post-corona met nieuwe vormen onze missie blijven nastreven? Welke productontwikkeling, nieuwe vormen van publieksparticipatie en samenwerkingsverbanden zijn denkbaar?

Nieuwe oplossingen voor de lange termijn

Terug naar het ‘oude normaal’ zal op korte termijn niet aan de orde zijn. Maar ons verliezen in sociaal isolement is ook geen optie. BMC kijkt daarom samen met de lokale overheden en culturele instellingen niet alleen naar maatregelen die nodig zijn om de meest acute nood te lenigen, maar vooral ook naar (alternatieve) scenario’s voor de langere termijn. Alternatieve scenario’s met een balans tussen collectieve cultuurbeleving en social distancing. Daarvoor zijn op maat gesneden oplossingen per kunstvorm en per type culturele voorziening nodig. Nieuwe uitingen die kunst en publiek weer bij elkaar brengen.

Samen optrekken

De kunstensector is veerkrachtig en creatief en is in staat de crisis het hoofd te bieden. Maar de tijd dringt. We moeten nu samen optrekken. Samen op zoek naar omstandigheden en oplossingen die het culturele leven weer op gang brengen. De lijfspreuk van BMC is Samen naar beter. Als er ooit een moment is geweest waarop we die lijfspreuk waar moeten maken, dan is het nu. BMC-team Cultuur & Erfgoed wil zich samen met het culturele veld en cultuurminnende overheden inzetten voor een gezonde cultuursector, ook in het ‘nieuwe normaal’. 

 

BMC: inzet kennis en ervaring

BMC-team Cultuur & Erfgoed bestaat uit adviseurs die de cultuur- & erfgoedpraktijk van binnenuit kennen. Onze adviseurs komen uit de wereld van theaters, poppodia, musea, erfgoedinstellingen, festivals, centra voor de kunsten, bibliotheken en van overheden die het cultuur- en erfgoedbeleid bepalen. Graag zetten we onze kennis en ervaring in om te helpen.

Wat doen we op de korte termijn?

Voor de korte termijn kunnen we individuele instellingen en gemeentelijke culturele infrastructuren helpen met:

 • inventarisatie schade als gevolg van de coronacrisis
 • analyseren van mogelijke kostenbesparing
 • aanvragen van regelingen
 • bemiddelen tussen instelling en overheid over aanvullende compensatie
 • opstellen en invoeren protocollen coronaproof
 • ontwikkelen van duurzame maatregelen 1,5 meter-samenleving
 • vertalen in implementatieplannen en investeringsraming
 • vertalen in bijgestelde meerjarenbegroting 2021-2024
 • ontwikkelen nieuwe ideeën voor productontwikkeling
 • publiekswerving en -participatie in de 1,5 meter-samenleving
 • inkomstenbronnen voor culturele organisaties
 • ondersteunen bij strategische keuzes in dit tijdperk

Voor de langere termijn kunnen we helpen met het ontwikkelen van mogelijke scenario’s.

Mogelijke ingrediënten voor gemeenten:

 • oplossingen hoe een gemeente het culturele leven in de 1,5 meter-samenleving in stand kan houden
 • differentiatie en maatwerk in doelgroepenbeleid als antwoord op verminderd consumentenvertrouwen
 • oplossingen hoe cultuurbeleid kan worden bijgesteld naar aanleiding van landelijke keuzes, maatregelen rondom corona en uitval in andere sectoren
 • ontwikkelen van een meer variabele en ondernemende culturele infrastructuur in algemene zin en het in beeld brengen van heldere keuzes die daarmee samenhangen
 • herijken van opdrachten aan culturele instellingen en bijstelling van subsidieafspraken

Mogelijke ingrediënten voor instellingen:

 • ontwikkelen van alternatieve exploitatie- en verdienmodellen
 • strategieën voor de toekomst: afbouwen, samenwerken, heroriëntatie, productontwikkeling
 • ontwikkeling benodigde personele competenties
 • onderzoeken van het gebruik van technische mogelijkheden en gebouwaanpassingen
 • samenwerking tussen instellingen om programma’s, horeca, kaartverkoop en nieuwe activiteiten te kunnen bekostigen

‘Samen naar beter’-bijeenkomst

Binnen de verschillende werkvelden van cultuur en erfgoed zijn kennisinstellingen en brancheorganisaties, zoals de Museumvereniging, de VSCD, het LKCA, de Kunstconnectie en de VOB druk in de weer om inzichten te genereren, protocollen op te stellen en informatie uit te wisselen. Ook vervullen zij een belangrijke platformfunctie. Wij merken dat ook op gemeentelijk niveau behoefte is aan visie, kennisuitwisseling en aan een platformfunctie. Vanuit BMC willen we in deze behoefte voorzien door in september een 'Samen naar beter'-bijeenkomsten te organiseren voor beleidsmakers (wethouders, beleidsmedewerkers) binnen gemeenten en directie of bestuur van culturele instellingen. Meer informatie volgt binnenkort. 

 

Interesse? Neem contact op!

Neem vrijblijvend contact op met een van onze adviseurs om te bespreken wat de mogelijkheden zijn:

 • Theaters, poppodia, cultuurhuizen: Dick te Winkel
 • Centra voor de Kunsten, erfgoedinstellingen, ‘Samen naar beter’-bijeenkomst: Karin Kievit
 • Musea, bibliotheken: Marco van Vulpen
 • Festivals, publieksonderzoek: Tamara Bakker

Dick te Winkel senior adviseur 06 - 53 13 53 85
Karin Kievit Cultuur & Erfgoed senior adviseur 06 - 12 75 76 26
Marco van Vulpen senior adviseur 06 - 46 43 58 30
Tamara Bakker senior adviseur 06 – 83 00 21 15
OPLOSSING CULTUUR-EN-ERFGOED BESTUUR-EN-BEDRIJFSVOERING CULTUUR-EN-ERFGOED