15 mei 2020

Uit de dagelijkse coronapraktijk van een BMC’er: Lianne Groot over jeugdhulpverlening bij onveilige thuissituaties

In deze rubriek laten we BMC-medewerkers aan het woord, die ook tijdens deze crisis volop bezig zijn om onze opdrachtgevers te ondersteunen. We hopen met deze veldinterviews mensen binnen en buiten BMC te inspireren door ervaringen met elkaar te delen over onze aanpak van de coronacrisis.

Lianne Groot over jeugdhulpverlening bij onveilige thuissituaties

Lianne Groot werkt namens BMC bij de organisatie Samen Veilig (SAVE) voor de regio Utrecht. Zij vertelt over haar uitdagende opdracht, zeker in deze crisisperiode. Vanwege de coronabeperkingen zijn sociale activiteiten vrijwel stilgelegd. Gelukkig kunnen veel kinderen inmiddels weer naar school en sportclubjes. We zien dat gedwongen thuisblijven extra druk legt op toch al kwetsbare gezinnen. Onveilige thuissituaties komen nu nog minder snel aan het licht. Zicht op veiligheid is gedurende deze periode nog belangrijker geworden binnen de jeugdhulpverlening en -bescherming.

De cliënten die bij Samen Veilig worden aangemeld zijn vooraf bekend bij de lokale teams van de gemeenten en/of Veilig Thuis. Wanneer in een gezin door het lokale team onveiligheid wordt gesignaleerd, bijvoorbeeld in de vorm van huiselijk geweld en/of kindermishandeling, kan Samen Veilig door hen worden ingeschakeld om mee te denken in de vorm van preventieve jeugdbescherming. Samen Veilig stelt (veiligheids)voorwaarden op basis waarvan het lokale team samen met het gezin en de hulpverlening een plan maakt. Deze voorwaarden worden gemonitord om te toetsen of de ontwikkelingsbedreigingen en de onveiligheid in het gezin afnemen. Als dit niet het geval is kan de Raad voor de Kinderbescherming gevraagd worden een onderzoek uit te voeren naar de noodzaak van een beschermingsmaatregel (ondertoezichtstelling) voor het kind met als doel herstel van de opvoedings- en ontwikkelingssituatie.

In de periode van lockdown valt het op dat er niet zozeer méér meldingen worden gedaan, maar dat er vooral sprake is van escalatie en extra urgentie. De triggers voor onveiligheid in een gezin zijn bijvoorbeeld acuut baan- of inkomstenverlies (met stress tot gevolg) of gedrag van jongeren dat nu thuis uit de hand loopt. Het excuus ‘corona’ wordt ook wel opgevoerd om omgang tussen kind en ouder te dwarsbomen in complexe scheidingssituaties. Waar mogelijk wordt er na de signalering een online consult of afspraak ingezet, maar soms is de situatie al zodanig uit de hand gelopen dat crisisinterventie op locatie noodzakelijk is. In sommige situaties is geen sprake meer van vrijwilligheid, maar moet direct overgegaan worden tot een verzoek tot ondertoezichtstelling om te veiligheid van het kind voorop te kunnen stellen.

Lianne is gedragswetenschapper en werkt in het frontteam. Dit is een apart team naast de reguliere SAVE-teams, waarin de meldingen binnenkomen en de eerste beoordeling/triage wordt gedaan. Zij heeft vanuit SAVE niet zelf het directe contact met cliënten, maar overlegt met het dienstdoende frontteam de aanvraag en zet met hen samen een passend beleid in. Vanwege de social distancing is live contact tussen de SAVE-collega’s ook zeer beperkt en moeten crisissituaties van afstand en veelal telefonisch vanuit thuiswerkplekken worden beoordeeld. Dit wordt als ingewikkeld ervaren, je mist immers context en feeling die in face-to-face contact veelzeggend kunnen zijn.

Toch ziet Lianne ook positieve ontwikkelingen. Juist doordat het een rare tijd is en dingen anders moeten gaan dan gebruikelijk, moet er op een andere manier en beter samengewerkt worden. Het wordt nu duidelijk dat kortere lijnen en heldere afspraken een andere werkwijze mogelijk maken. Oude patronen worden doorbroken en in de praktijk op waarde getoetst.

Haar kennis en ervaringen deelt Lianne uiteraard met BMC. Binnen BMC bestaan verschillende werkgroepen van adviseurs waarin praktijkervaringen gebundeld worden. Lianne heeft op verschillende plekken in het land gewerkt binnen de jeugdzorg, waardoor ze veel verschillende inzichten over werkwijzen en samenwerkingsafspraken heeft opgedaan.

#dedagdathetweermag

Lianne en haar vriend weten zich in hun vrije tijd goed te ontspannen op de racefiets en in hun kluswoning. Toch kijkt ze ook uit naar een “terrasje pakken met vriendinnen”.

VERSLAG JEUGDHULP VEILIG-THUIS

Gerelateerde artikelen