23 okt 2019

Bekostiging zorg vanaf 2020

De nieuwe bekostiging van de zorg voor mensen met een zintuiglijke handicap (zg-zorg) gaat per 1 januari 2020 in. In de nieuwe bekostiging is gekozen voor een andere wijze van bekostigen, die meer aansluit bij de wensen van de cliënt, de zorgaanbieder en de verzekeraar. In onderstaande paper zet BMC de wijzigingen van deze bekostiging in het kort voor u op een rij.

In 2015 is de zintuiglijk gehandicaptenzorg overgegaan van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Het betreft hier de zorg aan kinderen en volwassenen met een visuele of auditieve beperking of een communicatieve beperking als gevolg van een taalontwikkelingsstoornis (TOS). Gezien het krappe tijdspad voorafgaand aan die overheveling heeft de minister van VWS eind 2013 besloten bij de overheveling naar de Zvw in eerste instantie de wijze van bekostiging vanuit de AWBZ over te nemen. Vanaf 2020 start de nieuwe systematiek.

Systematiek bekostigen vanaf 2020

De nieuwe systematiek van bekostigen is opgebouwd uit twee prestatiestructuren, die aansluiten bij de wijze waarop in de deelsector de zorg is vormgegeven:

  • Prestatiestructuur Auditief/Communicatief
  • Prestatiestructuur Visueel

Prestatiecluster Auditief/communicatief

Dit prestatiecluster is er voor de sector Auditief, waarbij zorg en behandeling wordt geleverd aan mensen die doof, doofblind of slechthorend zijn of een taalontwikkelingsstoornis hebben.

Prestatiecluster Visueel

Dit prestatiecluster is voor de sector visueel, waarbij zorg en behandeling wordt geleverd  aan mensen die blind, doofblind of slechtziend zijn.

Wat is de impact voor de zorgaanbieder?

De nieuwe manier van bekostigen heeft tot gevolg dat de middelen in de sector anders  (zullen) worden verdeeld. De oorzaken hiervan zijn:

  • De integrale tarieven zijn bepaald op basis van gemiddelden. Afwijken van het gemiddelde heeft een effect.
  • Directe cliëntgebonden tijd wordt de declarabele eenheid. Als wordt afgeweken van de vastgestelde verhouding direct en indirect cliëntgebonden tijd dan heeft dit effect.. 
  • Indien de functie-FWG-mix afwijkt van de vastgestelde differentiatie zal dit een effect hebben. 

Aan te bevelen is dat iedere instelling voor de start van de zorgverkoop en de begroting 2020 en volgende jaren de effecten voor haar eigen organisatie analyseert. Uit de analyse van de NZA blijkt dat een deel van de instellingen in totaal een negatief financieel effect kan verwachten en een deel van de instellingen een positief financieel effect.

Wilt u de volledige whitepaper lezen? Maak gebruik van onze download mogelijkheid.

Download whitepaper

Meer informatie & contact

Wilt u meer informatie over de bekostiging binnen de zorg in 2020 voor mensen met een zintuiglijke handicap? Neem voor een vrijblijvend gesprek contact op met onze adviseur en accountmanager Cristina Guerrero Paez via telefoonnummer 06 - 12 05 78 77 of e-mail cristina.guerrero.paez@bmc.nl.

PUBLICATIE ZORG

Whitepaper Bekostiging zorg vanaf 2022

BMC whitepaper

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement