27 jul 2018

Onderzoek doelmatigheid en doeltreffendheid IT-investeringen

De gemeenteraad van Amersfoort heeft IT goed in het vizier. Het onderzoek dat BMC voor de rekenkamer van de gemeente Amersfoort heeft uitgevoerd geeft waardevolle aanbevelingen hoe de raad grip kan krijgen op nieuwe ontwikkelingen in de informatiesamenleving.

De samenleving wordt steeds ‘digitaler’. De (lokale) overheid heeft hierbij een bijzondere verantwoordelijkheid. De digitale dienstverlening dient zo toegankelijk mogelijk te zijn. Tegelijkertijd dient de uitvoering doelmatig en doeltreffend te zijn. Een eigentijdse gemeenteraad is in staat om kaders te stellen voor de wijze waarop IT leidt tot betere dienstverlening en een adequaat opererende gemeente.

Vraag van de opdrachtgever

Informatie- en communicatietechnologie (ICT) gaat niet meer alleen over digitale werkplekken, maar steeds meer over het mogelijk maken van informatiestromen binnen organisaties en het uitwisselen van informatie met ketenpartners. De baten van ‘goede’ ICT zijn zowel kwantitatief (zoals minder handmatige handelingen, minder dubbelingen en controles van gegevens, een completer beeld van belastingplichtige objecten en personen) als kwalitatief (betere dienstverlening, complexere beleidsanalyses, betere ketensamenwerking).

ICT wordt daarom inmiddels gezien als een cruciaal bedrijfsmiddel en kent steeds meer aspecten die in de wet- en regelgeving zijn vervat. Het heeft een bepalende invloed op de bedrijfsvoering en daarmee de ‘prestatie’ van de gemeente. Door deze veranderende rol is het aandeel van ICT in de totale bestedingen rond bedrijfsvoering bij gemeenten de afgelopen jaren substantieel vergroot. Daar staan naar verwachting besparingen tegenover in formatie en het mogelijk worden van elektronische dienstverlening en samenwerking met ketenpartners.

In de afgelopen jaren hebben overheden, waaronder gemeenten, flink geïnvesteerd in ICT. Deels vanuit de overtuiging dat daarmee de kwantiteit en kwaliteit van beleidsvoering en dienstverlening van de eigen organisatie zijn gediend en deels omdat door de wet- en regelgeving nieuwe externe eisen worden opgelegd om een goede uitwisseling van gegevens te waarborgen. Overheden zijn in toenemende mate met elkaar, met maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners in digitale netwerken verbonden.

Met het toenemende belang van goede ICT is ook het belang van goede beheersing toegenomen. Het risicoprofiel is groot en daarmee de kans op mislukking. Projecten leveren niet altijd de gewenste resultaten op, duren langer dan gepland en kosten meer dan begroot.

De rekenkamer van de gemeente Amersfoort heeft BMC daarom verzocht onderzoek te doen naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het ICT-beleid.

Door middel van uitgebreid documentonderzoek, veel gesprekken, de toepassing van een toegespitst normenkader én het uitvoeren van twee casestudies, heeft BMC diverse waardevolle aanbevelingen gedaan waarmee de raad en de ambtelijke organisatie verder kunnen.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Rob van 't Zand via telefoonnummer 06-10588423 of per e-mail naar rob.van.t.zand@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

PRAKTIJKCASE INFORMATIE--EN-GEGEVENSMANAGEMENT

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement