Module 2: Cursus data-analyse

Data-analyse is een belangrijke activiteit binnen datagebruik voor onderwijsverbetering. Tegelijkertijd kan het een behoorlijke uitdaging zijn om wijs te worden uit de data. Daarom bieden we de korte cursus data-analyse aan. Deze cursus is interessant voor individuele kwaliteitszorgmedewerkers, docenten en schoolleiders die niet alleen basisvaardigheden willen ontwikkelen in beschrijvende kwantitatieve analyse (bijv. uit toetscijfers en vragenlijsten), maar ook in de analyse van kwalitatieve data (bijv. uit interviews met leerlingen).

De cursus data-analyse van 1 dagdeel wordt aangeboden binnen de intensieve begeleidingstrajecten (module 3 en 4), maar kan ook centraal worden gevolgd door individuele deelnemers of op maat op uw school worden verzorgd voor een aantal deelnemers. De cursus kan voor 6-20 personen in de school samen aangeboden worden.

In de cursus komen aan bod:

  • kernbegrippen in kwantitatieve beschrijvende data-analyse, zoals: gemiddelde, mediaan, modus, standaarddeviatie, percentage;
  • manieren van dataweergave, zoals in tabellen, spreidingsdiagrammen en lijngrafieken;
  • werken met Excel om beschrijvende data weer te geven en te analyseren;
  • data kunnen interpreteren;
  • kwalitatieve data-analyse, zoals beschrijven, observeren, interviewen, samenvatten, thematiseren;
  • kwalitatieve data betekenisvol kunnen samenvatten en interpreteren;
  • de validiteit en betrouwbaarheid van de verzamelde data kunnen beoordelen.

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?