6 aug 2018

Visitatie woningcorporatie

Is uw woningcorporatie voorbereid op visitatie?

Wat is de visitatie nou eigenlijk? Rond 2005 hebben woningcorporaties maatschappelijke visitatie ontwikkeld. Daarvoor is een stelsel opgezet, zijn pilots uitgevoerd en vanaf 2009 is de methodiek vastgesteld en ondergebracht in de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN).

Deze stichting is opgericht door :

  • Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  • Aedes Vereniging van Wonincorporaties

  • Vereniging De Nederlandse Woonbond

  • Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties (VTW)

  • Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)

De kwaliteitsbewaking van het visitatiestelsel is bij al deze partijen neergelegd.

Vanaf 1 april 2014 worden de visitaties uitgevoerd volgens de methodiek 5.0. Visitatie is een verantwoordingsinstrument van de corporatie naar haar belanghouders over de maatschappelijke prestaties. De uitkomsten dienen vooral ter lering en verbetering.

In de Woningwet 2015 is de visitatie opgenomen als eens in de vier jaar terugkerende verplichting. Daar moet iedere corporatie, Aedes-lid, of geen Aedes-lid nu aan voldoen.

Hoe staat uw organisatie er voor?

Wij kunnen ons voorstellen dat u benieuwd bent naar de huidige stand van zaken bij uw organisatie. Niet alleen naar hoe deze blijkt uit de voor de visitatie benodigde documentatie, maar evenzeer gezien door de ogen van de belangrijkste stakeholders. Hoe zou u daarop ‘scoren’ wanneer er nu een visitatie zou plaatsvinden? Waar zitten ‘pijnpunten’ in de organisatie? Op welke, van de door de SVWN vastgestelde, prestatievelden valt de grootste winst te behalen?

Laat een previsitatie uitvoeren door BMC

Door onze professionals is het nu mogelijk om een previsitatie scan los te laten op uw organisatie. Krijg op deze manier duidelijk inzicht in de stand van zaken.

In onze previsitatie wordt gekeken hoe u presteert ten opzichte van de opgestelde visitatiemaatstaven van de SVWN.

De previsitatie van BMC is opgebouwd uit vier elementen:

  1. Documentenonderzoek

  2. Interviews met het management

  3. Interviews met stakeholders

  4. Rapportage

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Henrike Klok, managing partner Wonen & Woningcorporaties, via telefoonnummer 06 - 23 77 40 97 of per e-mail naar henrike.klok@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING WONINGCORPORATIES

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement