Traineeships: ontwikkeling van jong talent

BMC heeft ruim 12 jaar ervaring met het opleiden en begeleiden van jong hoogopgeleide talenten voor de publieke sector. Sinds 2005 heeft BMC meer dan 700 trainees opgeleid. 

Momenteel bieden we jaarlijks rond de 150 traineeships. Daarnaast bieden we per jaar ruim 700 trainingen aan. Door middel van programma’s op maat zijn we in staat om trainees in anderhalf tot twee jaar succesvol te laten doorstromen naar de functie van volwaardig beleidsadviseur, projectleider of leidinggevende. Uit ervaring weten wij hoe we ervoor moeten zorgen dat het enthousiasme en de energie van jonge trainees behouden blijven en tegelijkertijd goed (blijven) aansluiten bij de verschillende soorten organisaties en culturen.

> verschillende scenario’s
> 3 ontwikkellijnen
> 2 benaderingen
> 3 sturingsprincipes
> verjonging en impact

Download de brochure

Verschillende scenario's

BMC draagt graag bij aan de verjonging van de publieke sector door talenten op te leiden en te begeleiden en heeft daarvoor verschillende mogelijkheden ontwikkeld:

Scenario 1

De trainee is in dienst bij BMC en inzetbaar op opdrachten, zowel kortstondig als langdurig, tegen scherpe tarieven.

Wil jij een traineeship volgen in dienst bij BMC? Lees dan snel verder op www.bmc.nl/werkenbijbmc/traineeships.

Scenario 2

Het talent is in dienst bij uw organisatie én neemt deel aan een van de specialistische BMC-traineeships, volledig begeleid vanuit BMC.

Scenario 3

BMC ontwikkelt een traineeprogramma op maat voor uw organisatie en uw talenten.

3 ontwikkellijnen

Verbinding tussen leren en werken: leren krijgt pas betekenis in de dagelijkse praktijk

De achterliggende opvatting die wij aanhangen is: de krachtigste leeromgeving is de werkomgeving. Wij weten dat leren weliswaar niet eenvoudig te managen is, maar toch ook niet aan het toeval overgelaten moet worden. Als BMC zien wij het als onze rol om binnen het traineeship in beperkte tijd een effectieve aanpak te faciliteren, die trainees in staat stelt om hun werkomgeving ook optimaal als leeromgeving te gebruiken. Tijdens het traineeship gaan de trainees hier al actief mee aan de slag, maar ook in het vervolg van hun loopbaan zullen ze hiervan zeker profiteren.

Binnen onze aanpak hanteren we drie ontwikkellijnen:

  • Leren door te doen: hoe uitdagender en afwisselender het werk is, hoe meer er (impliciet) in geleerd kan worden.

  • Leren creëren: om te kunnen innoveren is er ruimte nodig voor eigen initiatief, autonomie en verantwoordelijkheid, evenals ruimte voor ontwikkeling en nieuwsgierigheid.

  • Leren onderzoeken: om nieuwe kennis, inzichten of vaardigheden te kunnen opdoen is het noodzakelijk om eigen vooronderstellingen te onderzoeken, dilemma’s te doordenken, hypotheses te toetsen en te reflecteren op de eigen werkpraktijk.

2 benaderingen

Verbinding tussen rol, persoon en organisatie: versterken van de waarde die kan worden toegevoegd

Wij stellen dat talenten impact hebben en waarde toevoegen als hun rol voldoende in lijn is met de organisatie én past bij hun persoonlijke kwaliteiten. In het traineeship geven wij om die reden bewust aandacht aan de manier waarop talenten hun rol en persoonlijke vaardigheden vormgeven in relatie tot de duidelijkheid die de organisatie moet bieden in een context die continu in beweging is.

De mate waarin talenten in staat zijn om impact te realiseren en waarde toe te voegen wordt bepaald door de manier waarop ze denken en leren. Hun manier van denken beïnvloedt immers hun vermogen om te leren; hoe meer ze (kunnen) leren, hoe meer ze ontwikkelen en hoe meer waarde ze dus kunnen toevoegen aan zichzelf en hun omgeving.

Ons opleidingsprogramma kent daarom zowel een oplossingsgerichte als een ontwikkelgerichte benadering. In onderstaande figuur staat dit in onderdelen uitgewerkt.

3 sturingsprincipes

De opzet van de nieuwe traineeships: drie sturingsprincipes

Grofweg onderscheiden wij drie sturingsprincipes die leidend kunnen zijn in hoe de traineeships worden vormgegeven: aanbod-, programma- of vraaggericht. Onderstaande figuur beschrijft de belangrijkste focus per principe, de te maken keuzes en de bijbehorende gevolgen. Belangrijk om hierbij op te merken is dat de drie principes gelijkwaardig zijn; de vraag is alleen: welk principe leidt tot het meest passende opleidingsprogramma voor uw organisatie?

Verjonging en impact

Verjonging staat bij de overheid al jaren hoog op de agenda. De veranderende overheidsrol, meer naar buiten gericht, vraagt om andere, nieuwe vaardigheden. Gelijktijdig maakt de grote uitstroom van ambtenaren ruimte voor nieuwe, frisse aanwas. Ook externe ontwikkelingen leiden steeds vaker en sneller tot wijzigingen bij overheidsorganisaties. Dit vraagt de nodige flexibiliteit. Juist in deze voortdurend veranderende wereld zijn de vaardigheden van jonge hoogopgeleiden, gemixt met de deskundigheid van ervaren ambtenaren, van essentieel belang. Samen kunnen zij bouwen aan een toekomstbestendige en wendbare overheid.

Onze ambitie in traineeships is te zorgen dat trainees optimaal waarde weten toe te voegen aan de omgeving waarin de organisatie acteert. Om dit te bereiken onderscheiden we drie elementen die hierbij van belang zijn: de persoon, de rol en de organisatie. Door in het traineeprogramma te sturen op een evenwichtige vertegenwoordiging van deze drie elementen in de ontwikkeling van iedere individuele trainee wordt de impact op de omgeving versterkt.

Meer informatie

Download de brochure

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met het BMC ontwikkelcentrum via telefoonnummer (033) 496 52 00 of per e-mail naar ontwikkelcentrum@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

Contact

Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?