30 jul 2018

OPR Academy: Masterclasses voor de ondersteuningsplanraad

Passend Onderwijs bevindt zich in de implementatiefase. Zo ook de medezeggenschap binnen Passend Onderwijs. De ondersteunings­planraad (OPR) is binnen passend onderwijs een nieuw orgaan, bestaande uit een bonte verzameling van mensen. Allemaal betrokken personeelsleden, ouders en leerlingen, die vaak nog zoekende zijn in de (wettelijke) taken die zij hebben en de verantwoordelijkheden die daarbij horen. Resulterend in uiteindelijk maar één doel: ‘Toezien op het realiseren van passend onderwijs voor leerlingen met een extra ondersteuningsbehoefte’.

Juist om deze reden is de OPR een uiterst belangrijk gremium. In goede dagen kan zij van toegevoegde waarde zijn voor de beleidsvorming binnen uw samenwerkings­verband en het realiseren van passend onderwijs. Echter, in kwade dagen kan uw OPR ervoor zorgen dat processen worden vertraagd, of dat er niet wordt ingestemd met beleid waar u zo achter staat. De reden hiertoe is niet omdat zij hier bewust voor kiezen, maar omdat u elkaar binnen de gestelde kaders niet kunt vinden. Een goede samenwerking en transparantie is daarom van groot belang.

Deze samenwerking en transparantie kunt u vanzelf­ sprekend stimuleren. BMC wil u daar graag bij helpen. Allereerst is een open manier van communiceren een vereiste. Vervolgens kunt u uw OPR versterken door haar scholing aan te bieden. Scholing op maat, waarbij het professionaliseringstraject wordt aangepast aan de behoefte die uw OPR heeft. Te denken valt aan:

  • Het wettelijke en juridische kader waarbinnen de OPR moet opereren;

  • Wet medezeggenschap scholen

    • - Wet op passend onderwijs

    • - Instemmen met het ondersteuningsplan: eenmalig of een continu proces?

  • Toezien op de uitvoering van de werkagenda

  • Het voorkomen van geschillen (bespreken van jurisprudentie)

  • Het inzichtelijk maken van de meerjarenbegroting

BMC organiseert 4 keer per jaar een regionale OPR Academy waarvoor voorzitters, secretarissen, maar ook overige leden van de OPR’en worden uitgenodigd. Tijdens deze bijeenkomst staat het delen van kennis en ervaringen centraal, evenals het bespreken van de laatste ontwikkelingen op het gebied van medezeggenschap binnen Passend Onderwijs. BMC zet hierbij deskundige (senior)adviseurs in, die hun kennis uit het werkveld, maar ook van het wettelijk kader meenemen en met u delen. Naar gelang het onderwerp dat op de agenda staat, kunnen andere experts (denk hierbij aan accountmanagers vanuit het Ministerie van OCW, juristen, financieel deskundigen etc.) worden uitgenodigd.

Download de leaflet

Meer informatie

Wilt u deelnemen aan de OPR Academy? Neem dan contact met ons op.

Voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Everlyn van den Brink-Kasperink via telefoonnummer 06-10652087 of per e-mail naar everlyn.van.den.brink@bmc.nl. U kunt ook gebruik maken van onderstaand contactformulier.

OPLOSSING PRIMAIR-ONDERWIJS

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement