11 jun 2020

Datagedreven inzichten voor betere beslissingen in coronatijd

Samen weet je meer, samen bereik je meer.

Grip en regie terugkrijgen, tijdens en na de coronacrisis? 

Colleges van B&W en gemeenteraden hebben behoefte aan grip op de economische en maatschappelijke ontwikkelingen als gevolg van de coronacrisis. Het coronavirus, de contactbeperkende maatregelen en de intelligente lockdown hebben een enorme impact op de samenleving. Gemeenten staan nu voor ingrijpende keuzes, over de gevolgen voor hun financiën en het gevoel van welbevinden van bewoners en partners. Welke scenario’s zijn er mogelijk en haalbaar? 

Alles uit balans 

Uitgaven stijgen en inkomsten dalen: de arbeidsmarkt is uit het lood geslagen, bedrijven zijn in nood en het aantal faillissementen neemt snel toe. De gevolgen voor werk, inkomen en uitkeringslasten laten zich raden. Culturele instellingen en sportvoorzieningen hebben te kampen met opgedroogde inkomstenstromen. In het sociale domein waren financiën vaak al precair, daar komt nu extra druk op zorguitgaven bovenop. De samenleving – binnen de gemeente en de regio – moet zich herpakken en een nieuwe samenhang en samenwerking vinden. Terug naar normaal is er voorlopig niet bij. 

Plaatsbepalen en koers uitzetten

Het is voor gemeenten van groot belang om de gevolgen van de crisis in de volle breedte in kaart te brengen, zodat de omvang van noden en behoeften kan worden overzien en op grond daarvan prioriteiten gesteld kunnen worden. Dit vergt een samenbundeling van data en talent, in een nauwe samenwerking met maatschappelijke partners, en het delen van kennis en analyses. Pas dan kunnen weloverwogen scenario’s worden opgesteld, met inzicht in de consequenties, ook voor de eigen organisatie en bedrijfsvoering. BMC kan u hierbij helpen, met oplossingen en advies. 

Up-to-date brengen van informatie 

Het verzamelen van gegevens is de eerste stap om snel en adequaat de gevolgen en ontwikkelingen van de crisis in kaart brengen. Dit kan door verschillende databronnen te gebruiken, waaronder open data, gemeentelijke data en data van maatschappelijke partners. Aan bovengenoemde databronnen voegen we door ons verzamelde inzichten en data toe, van bijvoorbeeld lokale ondernemers, culturele instellingen en de GGD. Een combinatie van harde en zachte gegevens dus. 

Online dashboards en monitoring

Door het samenbrengen van meerdere bronnen creëren we een digitale omgeving waarin alle betrokken partijen kunnen beschikken over dezelfde, gemeenschappelijk gedeelde data. Zo zijn er voor meerdere gemeenten al monitoringsystemen en online dashboards gerealiseerd. Elke organisatie kan zo beter zijn rol pakken en weet dat hij er niet alleen voor staat.

Inzicht leidt tot uitzicht

Met de hulp van bovenstaande onderzoeken en instrumenten is BMC, mede dankzij onze inhoudelijke kennis van de gemeentelijke beleidsdomeinen, in staat om scherpe en heldere analyses te leveren van de economische en maatschappelijke impact van de coronacrisis op uw gemeente. Op grond daarvan kunnen we niet alleen adviseren over oplossingsrichtingen en de mogelijke gevolgen van beslissingen, maar deze ook monitoren over langere periodes. Zo begeleiden we gemeenten in processen en keuzes: over welke maatregelen voorrang verdienen, voor welke domeinen en hoe de afwegingen en gevolgen met zoveel mogelijk betrokkenen gedeeld kunnen worden. 

Klik hier voor een geanonimiseerd voorbeeld van een online dashboard.

BMC methodiek voor datavisualisatie als grondslag voor beleid 

Met behulp van deze datavisualisatie gecombineerd met onze inhoudelijke expertise kunnen we adviseren en oplossingen bieden voor de verschillende beleidsdomeinen. In grote lijnen ziet een stappenplan dashboard en monitoring er als volgt uit: 

 1. Data verzamelen en analyseren
  • Samen met onze opdrachtgever verkennen wij welke behoeften er zijn en deze vervolgens te vertalen naar te monitoren indicatoren. Hiermee is een eerste stap gezet in het concreet maken van de onderdelen van de gemeentespecifieke aanpak;
  • Op basis van openbare bronnen bouwen wij een voorlopig dashboard, zodat snel kan worden gestart met de eerste analyses;
 2. Data verrijken
  • Samen met de opdrachtgever benaderen wij ketenpartners voor de beschikbaarheid van data. Een eerste voorbeeld is het UWV voor data over het aantal NOW-aanvragen en WW-uitkeringen. Een tweede voorbeeld is het benaderen van culturele en maatschappelijke instellingen om hun inkomstenderving inzichtelijk te krijgen. 
  • Indien gewenst kunnen wij vragenlijsten uitzetten onder inwoners en ondernemers om daarmee de kwantitatieve informatie over economische en maatschappelijke impact van de coronacrisis aan te vullen met ervaringen en beleving ervan. Wij denken graag met u mee over de te meten indicatoren. 
  • Met deze aanvullende data wordt de monitor verrijkt en kunnen gesprekken worden aangegaan op basis van gemeenschappelijke data.
 3. Breed draagvlak creëren
  • Verder kunnen wij begeleiden bij bijeenkomsten waarin de gemeenten, samen met maatschappelijke organisaties, het gedeelde beeld en de analyses bespreken, duiden en vertalen naar een helder advies. Samenwerken op basis van gemeenschappelijke inzichten en data dus. 
 4. Monitoren
  • Met het (voortdurend) aanvullen van het dashboard met indicatoren rondom de eigen gemeentelijke financiën en bedrijfsvoering kan zo ook de impact van de coronacrisis op de gemeente in kaart gebracht worden. 

Samen weet je meer, samen bereik je meer.

BMC helpt graag om ook voor uw gemeente plaats te bepalen, een scherpe koers uit te zetten en zoveel mogelijk belanghebbenden en beslissers bij onvermijdelijke maatregelen te betrekken. BMC is in staat om, met behulp van onze data-oplossingen en -visualisatie gecombineerd met onze inhoudelijke expertise, brede kennis en ervaring, u te adviseren op de uiteenlopende beleidsdomeinen en u zo veilig mogelijk door de crisis te loodsen. 

Wilt u meer weten?

Neem contact op met Nico Brinkman via onderstaand contactformulier. 

Contact

Foto

Stel uw vraag aan Nico Brinkman

Informatie & Gegevensmanagement partner
Wat zijn uw gegevens?
Waar zal het gesprek over gaan?
  OPLOSSING DATA-EN-DIGITALISERING DATAGEDREVEN-WERKEN DIGITALE-TRANSFORMATIE DATA-EN-DIENSTVERLENING

  Gerelateerde artikels