Burgerpeiling (waarstaatjegemeente.nl)

Als gemeente staat u voor de uitdaging het beleid en de dienstverlening zodanig af te stemmen dat het gedragen wordt door de inwoners en dat inwoners bereid zijn te participeren in de uitvoering. Daarvoor is van belang dat u weet wat er leeft in de lokale gemeenschappen van uw gemeente, hoe inwoners het gemeentebeleid en de dienstverlening ervaren en of de inwoners bereid zijn zich ook in te zetten. De vernieuwde burgerpeiling van Waarstaatjegemeente is een goede manier op inwoners te vragen om feedback.

Vergelijken – verbazen – verbeteren

Gemeenten zijn de meest nabije overheid voor inwoners en bedrijven. Zij kunnen bij hun gemeente terecht voor bijvoorbeeld een paspoort, een uitkering, een vergunning of voor aangifte van hun pasgeboren kind. De gemeente organiseert in samenwerking met diverse maatschappelijke partijen hoe er op een goede manier zorg verleend kan worden aan ouderen, jongeren en gezinnen. Ook regelt de gemeente voor haar inwoners diensten als de vuilnisophaal en sport- en welzijnsvoorzieningen. de gemeente bevordert de veiligheid en de leefbaarheid in de buurt, liefst in samenwerking met de inwoners.

Gemeenten hebben een uitgebreid takenpakket en dragen een brede verantwoordelijkheid. Het is dan ook logisch dat gemeenten zich continu afvragen hoe de burger hun dienstverlening ervaart en of er ruimte is voor verbetering. Het meten van de eigen prestaties en het vergelijken van de eigen prestaties met die van andere gemeenten blijkt daarvoor een heel effectief middel. Waarstaatjegemeente.nl biedt gemeenten deze mogelijkheid.

Actueel

De vernieuwde burgerpeiling gaat uit van vier maatschappelijke thema’s, die aansluiten bij de hedendaagse realiteit. De thema’s zijn:

 • Woon- en leefklimaat (fysieke en sociale kwaliteit, buurtparticipatie)

 • Relatie burger – gemeente (houding gemeente, beleidsparticipatie)

 • Directe dienstverlening (kwaliteit en communicatie)

 • Zorg en welzijn (gezondheid en maatschappelijke participatie)

Aan inwoners worden vragen voorgelegd over hun betrokkenheid bij en inzet voor hun buurt, samenwerking met de gemeente, de netwerksamenleving waarin men leeft en de veranderende rol met de overheid (doe-democratie), de gemeentelijke dienstverlening en de maatschappelijke veerkracht van de samenleving (vrijwilligerswerk, mantelzorg).

Kwaliteit

Waarstaatjegemeente.nl bestaat uit een door KING gevalideerde burgerpeiling. BMC is door KING aangemerkt als een bureau dat voldoet aan de kwaliteitseisen om de burgerpeiling voor gemeenten uit te voeren. BMC heeft aangetoond hiervoor de kennis en ervaring te hebben en helpt u de resultaten in te zetten om uw ambities te realiseren.

Op maat voor uw gemeente

Wij streven ernaar maatwerk te leveren. Bij aanvang van het onderzoek organiseren wij bij u een startgesprek, waarin wij de volgende mogelijkheden met u bespreken:

 • start op een door uw gemeente gewenst moment;

 • combinatie van een schriftelijke vragenlijst met beantwoording via internet;

 • uitsplitsing naar kernen, wijken en/of doelgroepen (jongeren, ouderen), opleidingsniveau;

 • toevoegen van extra vragen over actuele eigen thema’s in uw gemeente;

 • begeleiding van uw interne communicatie, voorlichting en instructie;

 • verzorgen van uw externe communicatie in een speciale opmaak voor plaatsing in uw huis-aan-huiskrant;

 • gezamenlijke uitvoering met een kring van (buur)gemeenten;

 • ontzorgen van uw gehele logistieke proces van drukken en verzenden van vragenlijsten en brieven.

Bruikbaar rapport voor brede toepassing

Indien u dat wenst, maakt BMC van de resultaten van de burgerpeiling een goed leesbare schriftelijke rapportage, voorzien van verduidelijkende overzichten en grafieken. Als uw gemeente al vaker peilingen heeft laten uitvoeren, maken wij een vergelijking met de eerdere uitkomsten. Bij deelname door meer gemeenten geven wij de overeenkomsten en verschillen aan en organiseren wij desgewenst een toelichtende bijeenkomst. Tevens leveren wij de openbare resultaten aan KING voor publicatie op de site van Waarstaatjegemeente.nl.

Het rapport met de uitkomsten is breed toepasbaar. U kunt denken aan: verbetering van uw dienstverlening, opstellen van servicenormen, meten van uw bestuurskracht, optimaliseren van burgerparticipatie, stimuleren van samenwerking met andere organisaties, gebruik voor rekenkameronderzoek.

Kosten

De standaardrichtprijs bedraagt € 3.050,-, exclusief btw. De kosten van deelname hangen uiteraard af van uw wensen. Wilt u een standaardonderzoek of een aanvulling daarop? Voert u de logistieke kant van het onderzoek zelf uit of vindt u het prettig als BMC u dit uit handen neemt? Graag bieden we u een passend pakket tegen een scherpe prijs.

Wij bieden u verder interessante kortingen herhaalde deelname aan Waarstaatjegemeente.nl en bij deelname door meerdere gemeenten in kringverband.

Download hier de leaflet Waarstaatjegemeente.nl.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement