Monitor Sociaal Domein

Als gemeente wilt u graag grip houden op de voortgang en de resultaten van uw beleid op het sociaal domein, op zowel operationeel als tactisch als strategisch niveau. Dit om tot een zo doeltreffend en doelmatig mogelijke inzet van uw beleid en begroting te komen. Behalve om monitoren en het voorspellen van zorggebruik en zorgkosten en de (klant)tevredenheid over de uitvoering ervan, gaat het ook om vooruitzien op de financiële en maatschappelijke effecten van uw beleid. Vanuit uw nieuwe rol wilt u daarbij het management, het college, de raad, de burgers en andere stakeholders proactief van actuele verantwoordingsinformatie voorzien, soms tot op wijkniveau.

Om deze grip te kunnen organiseren bieden wij u een Monitor Sociaal Domein op maat aan. De monitor zorgt voor periodieke dataverzameling en terug- koppeling in de vorm van heldere visuele rapportages. Daarbij maken wij gebruik van interne gegevens, gegevens van uw zorgleveranciers en gegevens uit algemeen beschikbare bronnen.

Resultaat

Relevante gegevens worden in een datawarehouse geplaatst, van waaruit ze worden omgezet in concrete sturingsinformatie. De informatiebehoefte verschilt per doelgroep en dat betekent dat u de informatie op verschillende niveaus kunt aanbieden (van beleidsmedewerker via controller, directie en college naar raad en burgers). De monitor is volledig toegespitst op uw eigen gemeentelijke ambities, doelstellingen en financiële kaders.

Investering

Voor dit onderzoek zal een offerte op maat worden gemaakt.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement