Benchmark Wmo

In 2015 bent u van start gegaan met de uitvoering van de nieuwe Wmo. De Benchmark Wmo biedt u concrete handvatten om sturing te geven aan de vorming en uitvoering van uw nieuwe beleid. De prestaties van uw gemeente op het terrein van de Wmo worden integraal in beeld gebracht en dat levert actuele sturingsinformatie op. We maken daarbij gebruik van een klant- vriendelijke online applicatie, waardoor het mogelijk is om zelf prestaties te monitoren en te vergelijken.

Wat is uw financiële positie en hoe verhoudt die zich met de financiële positie van andere gemeenten? Wat werkt wel en wat werkt niet? Beperken uw investeringen in de algemene voorzieningen op lange termijn het gebruik van individuele maatwerkvoorzieningen?

Benchlearning is een belangrijk onderdeel van de benchmark: we bieden u en collega-gemeenten, onder meer in de vorm van bijeenkomsten, een platform om ervaringen en best practices uit te wisselen.

Een onderzoek onder uw burgers en klanten maakt deel uit van de benchmark. Voor dit onderzoek gebruiken we een gecombineerde aanpak van online en schriftelijke vragenlijsten onder inwoners met een ondersteuningsvraag, klanten en inwoners van uw gemeente. Hiermee brengen we de beleidseffecten in beeld vanuit het perspectief van uw inwoners.

Indien gewenst rapporteren wij de uitkomsten niet alleen op gemeentelijk niveau, maar ook op regionaal niveau of wijkniveau.

Resultaat

  • Een compleet overzicht van inkomsten, uitgaven en aantallen;

  • Zicht op de effectiviteit en doelmatigheid van de door gemeenten gehanteerde beleids- en organisatiekeuzes rondom inkoop, contractmanagement, toegang en samenwerking;

  • Inzicht in de mate waarin u als gemeente in staat bent om de belangrijkste Wmo-doelstellingen te realiseren*;

  • Een vergelijking met collega-gemeenten;

  • Inzicht in effecten van uw beleid door een combinatie van objectieve gegevens en klantperspectief en daardoor in de mate van maatschappelijke participatie van uw inwoners en hun zelfredzaamheid.

*Hiermee voldoet u aan de, in de wet opgenomen, verplichting voor het uitvoeren van een resultaatmeting.

Investering

De investering voor de benchmark Wmo inclusief het onderzoek onder uw inwoners bedraagt € 6.950,─.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement