Rekenkameronderzoek

Elke gemeente, provincie of waterschap beschikt over een rekenkamer, die de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het beleid onderzoekt. Doordat gemeenten, provincies en waterschappen met steeds complexere maatschappelijke opgaven te maken hebben, worden ook hun rekenkameronderzoeken complexer. Als expertisebureau voor de publieke sector biedt BMC rekenkamers niet alleen inhoudelijke kennis van verschillende beleidsdomeinen, maar ook ruime ervaring met allerlei soorten (rekenkamer)onderzoek. 

De energietransitie, de woningbouwopgave, vluchtelingenproblematiek, klimaatverandering, ondermijning, vraagstukken over bestaanszekerheid van inwoners… Zo maar een greep uit de complexe opgaven waar gemeenten, provincies en waterschappen zich voor gesteld zien. Niet zo vreemd dus dat hun rekenkamers, om deze opgaven te bestuderen en hierover te adviseren, bureaus zoeken die zowel inhoudelijke expertise als kennis en ervaring hebben op het gebied van rekenkameronderzoek. Als hét expertisebureau voor de publieke sector heeft BMC dit alles uiteraard in huis.

Context en krachtenveld

BMC beschikt over ruime ervaring met rekenkameronderzoek. Niet alleen met de uitvoering ervan, maar ook doordat collega’s daadwerkelijk zitting hebben in rekenkamers. Hierdoor kennen wij de context en het krachtenveld waarin rekenkamers opereren. Voor onze opdrachtgevers bij gemeenten, provincies en waterschappen passen we in verschillende beleidsdomeinen bovendien een breed scala aan kwantitatieve en kwalitatieve onderzoeksmethoden toe. Variërend van benchmarkonderzoek, interviews, klantreizen, focusgroepen en werkateliers tot literatuur- en documentonderzoek, enquêtes, mystery guest-onderzoek, informatiebeveiligingsonderzoek en formatieonderzoek.

Meer weten?

Of het nu gaat om onderzoek naar de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid, de sturingsmogelijkheden van de gemeenteraad of het functioneren en de impact van de rekenkamer, wij denken graag met u mee over de beste aanpak van uw onderzoeksvraag.  Benieuwd naar wat BMC voor u kan betekenen op het gebied van rekenkameronderzoek? Lees dan hieronder verder of neem direct contact met ons op.

Neem contact op

Voorbeelden van rekenkameronderzoek door BMC

De afgelopen tijd heeft BMC rekenkameronderzoek gedaan op diverse fronten en allerlei beleidsdomeinen. Hieronder vindt u een aantal voorbeelden.

Bestaanszekerheid: armoedebeleid, participatiebeleid en schuldhulpverlening

Voor verschillende rekenkamers heeft BMC de uitvoering van onder andere het armoedebeleid, het participatiebeleid en de schuldhulpverlening onderzocht. Hierbij vragen we ook aan inwoners waar ze tegenaan lopen in de ondersteuning door de gemeente. Het resultaat: aanbevelingen voor het verbeteren van de aansluiting van de gemeentelijke ondersteuning op de leefwereld van inwoners én voor het vergroten van de doeltreffendheid van die ondersteuning. 

Sturen op jeugdhulp

Veel Nederlandse gemeenten hebben te maken met financiële tekorten als gevolg van de toenemende en complexere vraag naar jeugdhulp, sturingsproblemen en zorgen over de kwaliteit van zorg en ondersteuning aan jeugdigen en hun ouders. Gemeenteraden zoeken naar manieren om beter zicht te krijgen op en sturing te geven aan de (financiële) ontwikkelingen in de jeugdhulp. Rekenkameronderzoek geeft hen inzicht in de ontwikkelingen in de jeugdhulp in hun gemeente, in de ervaringen van jeugdigen en hun ouders en in hun eigen handelingsperspectief.

Kwaliteit van (digitale) dienstverlening

BMC heeft een rekenkameronderzoek ontwikkeld om zicht te krijgen op de kwaliteit van de (digitale) dienstverlening. Het onderzoek geeft inzicht in het beleid op het gebied van (digitale) dienstverlening en de uitvoering in de praktijk. Ook brengen we de ervaringen van inwoners met de (digitale) dienstverlening in beeld. Dit leidt tot een set concrete aanbevelingen. Meer informatie? Lees dan hier verder.

Digitale weerbaarheid: informatiebeveiliging en privacy

Voor een aantal rekenkamers van gemeenten en waterschappen heeft BMC onderzoek gedaan naar de stand van de informatiebeveiliging en de privacybescherming. Hiermee maken we inzichtelijk hoe het beleid voor digitale weerbaarheid wordt uitgevoerd en wat er beter kan. Daarbij voeren we onder andere interne en externe kwetsbaarheidsanalyses uit. Meer weten? Lees dan hier verder

Aanpak personele knelpunten

In de huidige krappe arbeidsmarkt kost het gemeenten veel moeite om personeel te werven en aan zich te binden. Daarnaast neemt de vraag naar kwalitatief goed personeel toe door de steeds complexere vraagstukken waarmee gemeenten worden geconfronteerd. Voor verschillende gemeenten onderzoekt BMC de knelpunten in hun personele bezetting, waarbij we ook kijken naar de aanpak van deze knelpunten. Denk aan externe inhuur, strategische personeelsplanning en arbeidsmarktcommunicatie. Ook brengen we leerpunten in beeld. 

De gevolgen van de Omgevingswet

De inwerkingtreding van de Omgevingswet heeft vergaande gevolgen voor bijvoorbeeld de participatie van inwoners, de rol van de gemeenteraad en de samenwerking tussen gemeenten, provincies en waterschappen. BMC brengt deze gevolgen in beeld en vertaalt deze naar concrete aanbevelingen.

Duurzaamheid en energietransitie

BMC heeft voor een aantal rekenkamers het duurzaamheidsbeleid en de energietransitie onderzocht. Hierbij brengen we in beeld hoe gemeenten – binnen de mondiale, nationale en regionale context – invulling geven aan beleid en uitvoering en welke resultaten zij hiermee behalen. Ook kijken we naar de manier waarop gemeenten hierbij hun inwoners betrekken en hen ondersteunen bij de verduurzaming van hun woon- en leefomgeving.

Contact

Uw privacy is belangrijk voor ons. BMC gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens, zie hierover meer in ons privacy statement