14 mei 2019

Samen lokale sportakkoorden creëren

In de loop van 2019 en in 2020 gaan de Nederlandse gemeenten aan de slag met het vormen van regionale en/of lokale sportakkoorden. Per gemeente biedt het Ministerie van VWS een subsidie van € 15.000,- aan voor het aanstellen van een sportformateur.

De sportformateur begeleidt, als onafhankelijke persoon, het proces van alle betrokken partijen om te komen tot een sportakkoord. Maak kennis met een aantal van onze BMC-sportformateurs. We zetten graag onze expertise in voor uw sportakkoord. 

Martine Willemstein (west/midden/noord):

“Het succes van een regionaal/lokaal sportakkoord staat of valt met de mate van samenwerking, doorzettingsvermogen en verbondenheid nadat een sportakkoord is ondertekend. De focus dient mijns inziens niet te liggen op het sportakkoord als resultaat, maar op gedegen en gedragen samenwerkingsafspraken, waarbij alle betrokkenen de verantwoordelijkheid voelen om de toegezegde bijdrage ook daadwerkelijk in te zetten. Door bij de start van het project gezamenlijk de stip aan de horizon te bepalen en zowel de gedeelde als de tegenstrijdige belangen uit te spreken, wordt het onderling vertrouwen en de samenwerking versterkt en wordt de kans op duurzaam succes groter.”

Klaas Smink (oost/west/midden):

“De sportformateur is in mijn ogen dé verbindende schakel om sport en maatschappelijke doelstellingen nog dichter bij elkaar te brengen. Door de meerwaarde van de sport binnen de maatschappij te borgen in een lokaal sportakkoord, worden zowel de positie als de positieve gevolgen van sport verder versterkt. Dat begint natuurlijk met de juiste formatie, waar ik als sportformateur graag een bijdrage aan lever!”

Erik van de Peppel (noord/oost):

"De potentiële toegevoegde waarde van sport is enorm en in een lokale samenwerking kan deze optimaal worden benut. In het proces stel ik de belangen van de gesprekspartners scherp en zoek ik naar wat partners met elkaar gemeen hebben. Mijn filosofie is dat je vanuit een goede intrinsieke motivatie de basis legt voor een gedeelde ambitie en een goede samenwerking."

Bas van der Heijden (midden/zuid):

“Ik krijg energie van het begeleiden van een diversiteit aan mensen in een proces richting een gezamenlijk doel. Sporten en bewegen voor iedereen mogelijk maken is het mooiste wat er is. Zonder te veel als middel te worden ingezet kan sporten en bewegen een enorme bijdrage leveren aan de gezondheid en het geluk van mensen en onze maatschappij. Het wegnemen van drempels en schotten tussen beleidsterreinen is een mooie uitdaging en ik hoop dat we met de sportakkoorden hieraan zullen bijdragen.”

Wat BMC voor de sport kan betekenen

BMC heeft ruim 30 jaar ervaring met het realiseren van effectieve, krachtige oplossingen voor uitdagingen in de publieke sector. Dit alles in het belang van de inwoner, de cliënt, de leerling en natuurlijk ook de sporter! Als belangrijk onderdeel van het sociaal domein richten we ons met een grote diversiteit aan adviseurs op de ontwikkeling van de sport. Om optimaal sporten en bewegen, als doel én als middel, mogelijk te maken. 

Naast de brede kennis van sportbeleid in relatie en samenwerking met de thema’s binnen het sociaal domein (o.a. welzijn, zorg, onderwijs, jeugd), economie, bedrijfsvoering, financiën en het ruimtelijk domein hebben wij ook goed zicht op de netwerken en de cruciale stakeholders. Wij zijn in staat deze stakeholders aan elkaar te verbinden, zodat er lokaal en regionaal positieve resultaten behaald worden. Zo hebben we tientallen Nederlandse gemeenten geholpen bij onder andere de ontwikkeling van een sport- en beweegbeleid, de realisatie en exploitatie van sportaccommodaties, fusie- en samenwerkingstrajecten tussen sportverenigingen en de verbetering van de bedrijfsvoering van sportbedrijven. Met deze kennis en ervaring zijn wij daardoor de aangewezen partner om ook in uw gemeente te komen tot een sportakkoord!

Meer informatie & contact

Voor meer informatie en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met Martine Willemstein, via telefoonnummer 06 - 13 79 03 61 of per e-mail martine.willemstein@bmc.nl.

BLOG SPORT-EN-BEWEGEN