16 feb 2016

Regioregie draagt bij aan evenwichtige hervorming van de zorg

door Gert Cazemier, partner BMC

Hoe we het ook wenden of keren: hervorming van de zorg zal de komende jaren aan de orde zijn. Met de recente stelselwijzigingen zijn de spelregels en het speelveld gewijzigd, maar het spel is nog allerminst gespeeld. Om de zorg ook op middellange en lange termijn toegankelijk, kwalitatief goed en betaalbaar te houden zullen alle partijen moeten meewerken. Ieder vanuit zijn/haar eigen positie, maar met een gedeeld perspectief op de toekomst. Naar een goede Nederlandse traditie pakken we veranderingen aan door met elkaar te overleggen, argumenten uit te wisselen, zienswijzen te toetsen en gezamenlijke afspraken te maken. In de vorige eeuw noemden wij dat het poldermodel, in de zorg noemen we dat nu regioregie.

Een belangrijke voorwaarde voor een dergelijke aanpak is dat partijen onderling in balans zijn. Wederkerigheid en wederzijdse afhankelijkheid zijn immers aan de orde. Partijen hebben elkaar nodig om de gezamenlijke en de eigen doelen te realiseren. Onderschatting van de eigen positie en overschatting van de positie van anderen zijn vaak aan de orde. Zich te afhankelijk opstellen werkt niet, te overtuigd zijn van eigen kunnen is evenmin een goed recept voor samenwerking. Zorgvragers stellen zich nu vaak afhankelijk op ten opzichte van zorgaanbieders. Zorgaanbieders zijn beducht voor zorgverzekeraars, zorgkantoren en de inspectie; zorgverzekeraars en zorgkantoren zijn op hun beurt beducht voor het toezicht door de Nza, een zelfstandig bestuursorgaan, dat zijn relatie met het ministerie nu herijkt. Door onderschatting en overschatting is er onbalans en wordt het ingewikkeld om goede en uitvoerbare afspraken te maken. Hoe kunt u zelf de onbalans opheffen?

  1. Ken uzelf, wat u wilt bereiken, waarin u sterk én kwetsbaar bent.

  2. Ken de ander als uzelf, ken zijn/haar agenda én achilleshiel.

  3. Laat tevreden klanten uw ambassadeur zijn.

  4. Het inhoudelijke gesprek is leidend in de onderhandelingen, spreek pas in tweede instantie over tarieven, volumes en budgetten.

  5. Koers aan op meerjarige afspraken en verbind die met innovatie en partnerschap.

De hervorming van de zorg zal moeizaam tot stand komen als partijen aan de onderhandelingstafel met het mes op tafel afspraken gaan maken. Het commitment voor de afspraken is dan nihil. Als we ons realiseren dat het succes van de hervormingen in de zorg wordt bepaald in de spreekkamer, is het evident dat zorgvragers en zorgverleners ook betrokken moeten zijn bij het opstellen van de hervormingsagenda.

De hervorming van de zorg vraagt om een brede coalitie van partijen die op die manier met elkaar de schouders eronder willen zetten. Regioregie biedt uitzicht op een evenwichtige doorontwikkeling van de zorg in die regio, maar biedt ook een platform waarin out of the box gedacht kan worden over de toekomst van de zorg. Alle relevante partijen zijn vertegenwoordigd aan tafel (waar nodig ook niet-zorgpartijen). Regioregie biedt mogelijkheden om plannen te ontwikkelen die evenwichtig, doordacht en waar nodig baanbrekend zijn. Door deze overlegtafel mogen ze rekenen op voldoende draagvlak bij alle betrokken partijen.

In de regio Parkstad nemen bijvoorbeeld de financiers van de zorg (gemeenten, zorgverzekeraar en zorgkantoor) het voortouw om regioregie te ontwikkelen. Naast een regiotafel waarbij alle partijen zitting hebben, komt er een overlegtafel waaraan de financiers zitten en met elkaar spreken over samenwerking en afstemming. Als de financiers van de zorg verstandig zijn, betrekken zij deze plannen bij hun (meerjarige) contractering en borgen zij op die manier ook dat zij kunnen voldoen aan hun zorgplicht.

Meer informatie

Voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek neem u contact op met Gert Cazemier, partner bij BMC, via telefoonnummer 06 - 21 26 55 75 of per e-mail naar gert.cazemier@bmc.nl.

SOCIAAL DOMEIN BLOG