7 dec 2017

Vernieuwen in het sociaal domein? Stuur op samenhang!

Hoe stuur je op resultaat in het sociaal domein? Voor de 90 deelnemers aan de BMC-workshop op het congres van Binnenlands Bestuur luidde het antwoord eensgezind: door te sturen op resultaat voor de inwoner.

Aan de hand van een enquête werd de deelnemers aan het congres op 9 november jl. gevraagd welke sturingsinstrumenten de gemeente heeft om te sturen op resultaat voor de inwoner. Het antwoord was tweeledig: enerzijds de toegang en anderzijds de contractering en bekostiging. Twee onderwerpen die vertrouwd in de oren klinken. Toegang, omdat dit van meet af aan gezien is als een belangrijk instrument. Niet voor niets zijn in bijna alle gemeenten sociale teams ingericht. Ook de aandacht voor contractering ligt voor de hand. Dit is een van de instrumenten waar gemeenten hoge verwachtingen van hebben als het gaat om hun ‘stuurmanskunst’.

Instrumenten ontwikkelen

Op de vraag welke instrumenten nog beter ontwikkeld konden worden werd met overgrote meerderheid het samenspel tussen partners en gemeenten genoemd, evenals de inzet op de versterking van informele netwerken en basisvoorzieningen. Veel deelnemers aan de workshop lieten weten dat ze inmiddels goede stappen hebben gezet in het bereiken van de transformatiedoelen, maar dat er ook nog veel moet gebeuren voordat de échte vernieuwing een feit is. Daarbij gaven de deelnemers ook aan dat het niet vanzelfsprekend is om de verschillende instrumenten in hun onderlinge samenhang op te pakken.

Dezelfde enquête, gehouden onder 90 adviseurs van BMC (werkzaam bij gemeenten), liet een bijna gelijk beeld zien van de uitkomsten. Een opvallend verschil was dat bij de vraag welke instrumenten nog beter ontwikkeld konden worden naast het samenspel en de inzet op de versterking van informele netwerken en basisvoorzieningen ook de doorontwikkeling van de toegang genoemd werd.

Sturingsstrategie

Hoe stuur je op resultaat in het sociaal domein? Daarover schreven Heleen Rijnkels en Frans Vos een publicatie die gemeenten handvatten biedt. Om vernieuwing te realiseren gaan zij uit van een strategie die stuurt op samenhang. Dus niet alleen kijken naar de draaglast (problemen) van mensen, maar aansluiten bij de draagkracht (de manier waarop mensen hun problemen het hoofd kunnen bieden). Door de draagkracht van inwoners systematisch als vertrekpunt te kiezen, wordt het gemakkelijker om beleid en uitvoering daarop af te stemmen en met elkaar in samenhang te bekijken. Dus niet alleen zorgen voor een goede toegang en een goed ondersteuningsplan, maar ook voor arrangementen die daar uitvoering aan kunnen geven. En de juiste inzet vanuit aanbieders stimuleren door te kiezen voor een vorm van bekostiging, samenwerking en verantwoording die aansluit bij de doelen die met de inwoner zijn afgesproken.

De publicatie 'Stuur op samenhang: Handvatten voor gemeenten' geeft handvatten om zo’n samenhangende sturingsstrategie te ontwerpen.

Meer informatie

Voor meer informatie en voor het maken van een (vrijblijvende) afspraak kunt u contact opnemen met senior adviseur Heleen Rijnkels, via telefoonnummer 06-22979510 of per e-mail naar heleen.rijnkels@bmc.nl, of met Frans Vos, partner bij BMC, via telefoonnummer 06 - 20 53 24 06 of per e-mail naar frans.vos@bmc.nl.

VERSLAG SOCIAAL-DOMEIN